Az Est, 1919. május (10. évfolyam, 102-112. szám)

1919-05-01 / 102. szám

Budapest, 1919 * Csütörtök * május /. ❖ X évfolyam * 102. szám. Előfizetési árak : t&zz::z rfzizzi Politikai napilap Félévre ......... 30.— koronn n. Bzéőxs énre ........GO.-~ korona ­­* Egyes szám ára MEGJELENIK DÉLUTJIN 20 fillér. Szerkesztőségi VII. kerület, BrzsébeUkŐrat *• Kiadóhivatal» VII.> Erzsébetskörut /20.«» Fiókrkiadó hivatalok t V , Vilmos császár »at rá. szám és IV.. Vdciiutca 12. Wien: J , Kohlmarkt 7. Hivatalos jelentés a Vörös Hadsereg helyzetéről Jl Magyar Távirati I r o da jelenti április SO-án: Jl románolc Szentest megközelítették, Kanszent» mártani és Mezőtúrt megszállották. Kisújszállás> nál álló csapataink visszavonultak. Jl Tiszafüredtől északkeletre levő területen a Tiszántúlt kiürítettük. Jl csehek e hó 29’én Csap és Sátoraljaújhely felé, továbbá a Hernád, Soldva és Felsősajó völgyében erős oszlopokkal á It a l á n o s támadásba mentek át. Jl Csap környékén álló erők Sátoraljaújhely környék kére vonattak, Legényé als ómihályi táján álló erőin­­két a csehek Sátoraljaújhely felé visszaszorították. fi Hernád völgyében a csehek Szikszót, a Sajó> Soldva völgyében Sajószentpétert közelítették meg, tovéibb nyugatra pedig Putnokot, Bánrévét és Pima­sz é eset érték el. Csapataink egy része még mindig fegyelmezetlen, másik része azonban már nagyobb fegyelmezettséget mutat. Jl többi arcvonalon a helyzet változatlan. é Wiíson győzelme a béhekonferencián ! Var is, április 30 (A Magyar Távirati Iroda síikratávirala a budapesti rádióállomás Htján) A Maiin szerint a békééttekezlot hétfű délutáni ülése szürke és színtelen volt. Négy migyí'onlosságu kérdés merült fel: a japánok faj egyenlősége," a népszövetség székhelye, Franciaország katonai biztonsága és a Monroe-elv. Az első háromban a szövetségesek az Egyesült - Államok állásfoglalása előtt kapituláltak, a negyedikben Amerika harc nélküli győzelmet aratott. Röviden kife­jezve, Wilson az egész vonalon győzött. A Petit Párisién azt Írja, hogy a hétfői nap a nagy remények napja volt. Lehet, írja a lap, hogy a népszövetség elfogadásával a Francia­­ország ellen emelt fegyverek összetörnek és az ellene szegzeít ágyuk elpusztulnak. Lehet, hogy így lesz, de ennél többet, sajnos, nem lehet jelenleg tudni. Az Echo de Paris helyteleníti azt, hogy a szövetségesek olyan engedékenyen behódolnak Amerikának. A Honimé Libre ez-t írja: A fontos nézeteltérések ellenére a békeértekezlet ötödik teljes ülésén semmiféle zavaró inci­dens nem fordult elő. A szövetségesek megmutatták, hogy min­denki részére kielégítő békét akarnak kötni és nem haboznak saját előnyeiket a közérdekért feláldozni. Holnap május elsejének reggelén vörös folyamok, hosszú vörös diszes tömegek indulnak el Budapest széleiről és egyesülni fognak egy vörös • emberrengetegben, egy vörös óceánban. Tegnap a vörös szin a düh­nek, a boszunak, a fájdalomnak, a küzdelemnek a vörös színe volt. A tegnapi, a tavalyi, ta­valyelőtti május elsejének vörös zászlói a munkásvilág vérző szivének vörös színét hurcolták. A harc véráldozatának hús ígé­retét vitték magukon a vörös zászlók a májusi világos édes kék égbolt alatt. Holnap, hol­nap, reggel diadalt visznek á vö­rös zászlók. Holnap reggel a vi­lágok nagy jövendőjének vörös I virradatát terjesztik a vörös | zászlók. Tegnap, az elmúlt májasok­ban a reménységet, az Ígéretet jelképezték a vörös színek a ímmkásyilág vörös zászlóin és vörös díszítésein. A reménység­nek. a hitnek a színe vörös volt azok számára, kiknek a földön jólét és igazság nem adatott, a kiknek igazságot, jólétet dühös vörös viaskodással kellett elér­ni. Holnap reggel a beteljesü­lést, az uralkodást, az életet fog­ják a bíbor lobogások hirnököl­­pi széjjel a határtalanba, előre az örökkévalóságba! Holnap reggel még egyszer látni fogja a fényes égi nap a nyomorultakat vonulni, a kik­nek egyetlen földi élete szegény­séggel, keserűséggel, küzdelem­mel telt el. Megmutatják még egyszer tört arcukat, esett vál­­lukat, fáradt homlokukat. De szemükben a győzedelem büszke csillaga ragyog már, de velők vonulnak az ifjak, a gyermekek, az uj nép, a mely boldog dallal, erős friss inakkal tipor előre a szabad élet gyönyörű pázsit­ján. ; Az embereknek majdan, majd nem lesznek vörös lobogóik, nem lesznek vörös háborúsá­gaik, nem lesznek győzelmeik és nem lesznek legyőzöttjeik, item lesznek osztályaik és gyű­löleteik és irigységeik, nem lesz-' nek jeleik és jelszavaik egymást ellen, az emberek majdan a ter­mészet virágaival ünnepelnek e földön, május elsején és min­den szép napon, mikor már­megértették egymást és testvé­riesen elosztották, jegymás. Kp.gt; a földnek boldogságát, Az olasz parlament bizalmat szavaz a HormányttaH Becs, április 30 A Neue Freie Press ének Jelentik Luganőból: Az a bizott­ság, a melyet szenátorokból és kép­viselőkből alakítottak, bogy a két törvényhozó testületben egyhangú sza­vazással elfogadandó határozatot meg­szövegezze, tegnap ütést; tartott, a mdyenclsSben is Trieszt, Iszt­ria és Dalmácia líülil fttt­­s é a e i t hallgatta m?g, a melyek tcriilcj üknek O 1 a s zjc r s z á g­­iioz esatolását1 kérték. A bizottság elnökéül Luzzatti Lui­­glt választották meg. Délután Orlando miniszterelnök fogadta a bizottság tagjait és két óra hosszat tájékoztatta őket a párisi tárgyalások menetéről és a helyzet­ről. Azt hiszik, hogy a kamara és a szenátus esak egy ülést fog tartani és nagy többség gél szavaz bizalmat a k o r m á u y u ah, a melynek teljesen szabad kezet ad az olasz politika továbbivezetéséhez. A szo­­ciálisták valószínűen nem vesznek részt a szavazásban. A holnapi ülés végén ismét elnapolják a parlament üléseit. ________ Délszláv támadás Német-Ausztria ellen Bécs, április 30 A Neu« Freie Préssé-nek jelentik Wolösbergből: Rosenbachtól Untér­­drauburgig az egész arcvonalon dél­szláv támadás. Erős tüzérségi tüzelés, időnkint pergőtűz. A Hainburg ellen intézett támadás visszaverése után a délszlávok valamennyien visszavonu­lóban vannak. Sok halottat, sebesültet és foglyot hagytak hátra. Két gép­puskát zsákmányoltunk. Lavamund szakaszán a támadások cgyrészét visszavertük. Négy halottat és sebe­sültet vesztettünk. A Monroe-elv a békeszerződésben Paris, április. 30 (A Magyar Távirati Iroda szikra­­távirata a budapesti rádióállomás utján) Az angol békedelegáció »‘hivata­los jellegű kommentárt adott ki ;í népszövetség elfogadott tervezeté­ről. A kommentárnak az a,része, a mely a Monroe-elvvel foglalkozik, a következőket mondja: A tervezet 21. szakaszából kitűnik, hogy nem akarja érvényteleníteni, vagy meg­­gyengíteni a nehezetek között kö­tött egyéb egyezményéket,’ a meny­nyiben a népszövetség szellemével megegyezők. Ily egyezmények cél­ja lehet az is, hogy a népszövetség tagjai továbbra is- biztosítékokkal garantálják a maguk részére a bé­két. Ily egyezmények intézkedhet­nek a kötelező döntőbíráskodásról, sőt katonai segítségről is. a meny­nyiben tisztán védelmi céljuk van. A Monroe-elv és hasonló meg­állapodások ugyanebbe a kategó­riába tartoznak. Ez áz elv a.törté­nelem folyamán beigazolta, hogy nem a nemzeti nagyravágyás esz­köze, hanem a békének biztosítéka, A Monroe-elv keletkezésének tör­ténete közismert. ■ 1823-ban prokla­­ittálták azért, nehogy az Egyesült- Államok; az európai abszolutizmus intrikáinak színhelye legyen. Ere­detileg tehát az amerikai külpoli­tikának elve volt, az idők folya­mán azonban nemzetközi megálla­podássá lett és az Egyesült-Álla­mok népe jogosan kéri, hogy a ter­vezet e tényt elismerje. Lényegé­ben az elv megegyezik a népszö­vetségi szerződés szellemével és a szerződés 10."szakasza tulajdonkép­pen ezt az elvet az egész világra kitérj ffisgtií" ~~

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék