Az Est, 1919. október (10. évfolyam, 71-96. szám)

1919-10-01 / 71. szám, Reggeli kiadás

Reageli kiadás * Áfa 60 miét» nsaKSsanr^í —r.Tgrjsg^i^as.r,■ r --------------------­Budapest 1919* Szerda * október /, Censurat: L. Miron X évfolyam * 7L szám* Eíőf'zetósi árak: £gy hón&pm: T3.-m Sroroaja Xegy-3fléor& >u>., -£2.-- Strarcntt Félévr& ........korong &gé*z év*e„........ftfo.— kvr&ma Egyes szám ára 60 fillér. maiiiMiiiwi—i iwa—■ Politikai napilap «ä> FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JftfttOR S verkezsstőtóg* ■ . Di$~ fcer&ietr, Brzá^btítuk&ra-t f* Kiadóhivataíá ■- Ö!T/., £.rv&éócit*kQr’&t *<?«—'20*jy& F iókrkicLtaúá A i &c tulok t . S?i, Vilmos C9&* zéfHt 34. én IV.. Václ'Utcm. 32. XDiorts Z, SCohltnarSci 7- f Mi a liberális .blokk programja? A pártok szövetségének okmánya Nein tud, vagy nem akar rendet teremtem az a kormány"? Vagy se nem tud, se nem akar ? Alighanem e kettős bűnnek bélyegével éli szánalmas életét Csak a teljésen züllött lelkek nem látják, hogy igy a biztos pusztulásba rohan az ország. Kincs itt egy tekintély, a kinek élhínnek az emberek, hog;)- most folyik a hazának, a nemzeti becsületnek és a jövőnek az az elkótyavetyélése, a mely után semmi más nem marad mar, csak a sir és a soha fel nem támadás Miféle vasbetonból van az or­szág v$ietűmet, : ti’kiismsicic,. hogy nem szakad le a világ­­történeti felelősség súlya alatt, vagy ezek az urak egyáltalában nem ismerik a felelősség fény­űzését? A maga élete szűk ke­retein belül az ország minden polgára érzi es sínyli a helyzet tehetetlenséget. Akármilyen pá­lyán legyen valaki, a maga fog­lalkozása s a maga háztartása határain belül látja, hogy élete minden öröme, célja odavan. Kilátástalan és reménytelen a létezés, céltalan a küzdés, nyo­morog a test és a lélek. Az agg őrömmel tipeg a sir felé, de az erős férfi céltalan megáll, s szív­­repesve a gyermek sem fut jövője elé. A sovány mindennapi ke­nyérért folyik a verseny, az aílati tengődé# feltételéért: nin­csen ember, a ki ezt ne tudna. Csak éppen azok nem. a kiknek legjobban kéne iudniok. a kik­nek ez nem magánügye. Magyarország történetének fo­lyamán minden nagy tragédiá­ját. kiheverte, minden katasztró­fáját túlélté, mert mindig támadt egy olyan fia, a ki magában egyesitette földjének és népének minden erényét, s a ki lelkében sértetlenül megőrizte az erkölcsi világrendet. Égy ilyen férfin lelket tudott önteni millió test­vérébe. célt és irányt jelölt egjj egész nagy országnak, s nagy* súgónak fényével, hitével, élet­erejével elárasztotta egész ha­záját De ma, hol van egy ilyen férfiA nagyoknak csak sírja van meg, meg szellemek is, el­költözőit ebből az átólssuitoii "szst dh drag a országból. Ve­lünk pedig a' kis szivek, apró elmék, parányi lelkek jáísz$z3k a halai játékait *- Az Bit tuiósitójdtál ­A liberális polgári blokk « ed* <Jigiek szerint holnap, szerdán este megalakul a pártok egyik résre már tegnap, másik réssé ma esti választmányi ülésén mondja ki a csatlakozást, a következő megái* laoodasok el fogadásával ■­­A jelenlegi okmányt aláíró pár­­tok politikai szövetséget kötitek a következő pólitikai célok megváló­­sitésdra: t.’ juz' ország iiilggc'sbsrAügA^ • nek megóvása % A béke mielőbbi megkö­tése as ter hatalmakkal és a ssomszédoe országokkal való jó viszony megteremtése 3. A nemzeti erők egyesítése, a társadalmi béke helyreállí­tása, minden osztály*, faj- és felekezeti különbség kiküszö­bölésével 1 Az ország demokratikus átalakítása. 5. A jogrend helyreállítása és a termelő munka megindí­tása. 6 A közt zab aé ságok biztosí­tása es. biztosítékok teremtése Szász Károly a kéovlselőház — Az Est tudósítójától — Az Est munkatársa ma felke- i rosta Szász Károlyt, a képviselő- S ház elnökét bogy megkérdezze j tőle, valóban terror hatása alatt cselekedtek-e akkor, mikor a Ká­rolyi-uralom első napjaiban a képvigeiőházat feloszlatták. to­vábbá hogy 4 fi az újból való ösz­­szehivása egvezik-e as elnök al kotmánrj osú fel fosás áv&l Szász Károly eletet nagyon megzavartak az utóbbi idők viha­rai. A kommunisták husvet va­sárnapján elfogták és hosszú fog­ságra vetették- feleségét pádig nagy családjával kiparancsoltak lakásából Egyetlen szobát nem hág: tak meg neki, nefiáar óra le­arra, hogy a sajtószabadság a társadalmi rend alapjainak felforgatás ára felhasználható ne legyen. 7. Földbirtokreform. A A káros idegenek eiu­­voütása an országból. 9. A bolsevizmus bűneinek a törvény utján való példás megbüntetése és a jövőre néz­ve annak kinionddsx hogy az os&ialyáiktatumra ' irányuló pértalakitős, agyit ülés, gyüle. kezét, ilyen elvnek szóval vagy tollal való hirdetése fegyházzál büntetendő. 10. A nemzetgyűlési válasz­tásnak mielőbbi megvetése. As együttműködés biztosítására Szövetkezett pártok közös intéző­bizottságot választanak, a melyben az eddig az országgyűlésen képvi­selt pártok két-két, a többiek egy­­egy taggal vesznek jászt Minthogy a szevetkeaett pártok az összes nemzeti erők egyesítését kívánják, késsek mindazon pártok­­kai, melyek ugyané eélokra töre­kednek. meg egyezni es együttmű­ködni. újból való összehívásáról forgása alatt tárolnia kellett még a házból is. kérdésünkre Szász Károly a következő választ adta; — Közvetettén terror tudomá­som szerint ue.ru j.útszott közre ab. ban. bogy a képviselőházat felosz­lattuk. de terrorisstikúB^volt maga a helyzet. .% levegő. A Károlyi-kor­mány feltette nekünk., a. kérdést: hajlandó-e a képviselőhöz kimon­dani a feloszláséit, mert lm nem. ! akkor erőszakkal fogják feloszlat­­j ni. Erre tárgyalánok indultak meg j pártok a# politikusok között és -* a i mi abban a helyzetben érthető volt j a? a belátás kerekedett felül. ; hogy nem szabad a kormány ter- i vei elé nakáwégeket gördíteni. *k- i kor még nem lehetett tudni, uenl j -ink-® sí ország javára az. ha a j kómaány szabadon kifejtheti ener­giait ''’"égre is folyton azt hirdet- 1 ták, hogy Károlyi nagy barátság-7\&m utolsó üzenete a munkapártnak ban van az ententetal Azután a I nemzetgyűlés rögtöni osszehivá&it ígérték ás így bízhattunk benne, hogy az ország nem marad alkot­mányos képviselet nélkül — Végül pedig nekünk fülünkbe csengtek meg Tisza István utolso üzenetének szavai, hogy el keli fo­gadni az adott helyzetet, mert mindnyájunk összetartására van szükség. Ezek voltak azok a lényei fee szempontok, melyek as elhatá­rozást aegérlelték es így a 'kor­­máuyer-északot megelőzve íelcsz­­lattuk a házat — Mar a -célén beszeltek róla a képviselők, hogy megunt össze kel lene hívni a Mázat, mart Károlyi nem választat és békét sem hoz. Azóta ez a kísérlet többször fel* bukkant és én ezzel szemben nün­­ilip a ■ knvötkéző iüúsv«it'.;_ re* laktam el: * — Mivel nu egyhangú hauiro­­pttal feloszlottunk, 'nem helyes, hogy magint összehívjuk magun­kat. Ez a jog azt illeti meg, a ki az országban a főhatalmat gyako­rolja Az kijelentheti, hogy a Ház túllépte hatáskörét, ő azt a hatá­rozatot uazn ismeri el érvényes­nek és. elrendeli az elnöknél a Hál Öeszehivíkát. A főhatalmat ez idő szerint a kormány gyako­rolja. Más kérdés helyes dolog volna-e a Ház összehívása ? Hu biztosak lehetnénk abban, hogy a képviselőhöz egységes álláspontot fog elfoglalni es a nemzeti akarat egységesen dokuinentálódik kifelé és befelé, ebből származhatnék po­litikai haszon. Erre, sajnos, alig van kilátás, hiszen már is több párt van, mint a mennyi volt mar pedig ha összetűzések, széthúzás gainhalye volna ez a Parlament az többet ártana, mint használna, Érzi ezt Hegedűs Leránt is, a ki azt ajánlja, hogy a Ház kötött marsruiávgl üljön ossza és hogy nevz szabad politizálnia* Ezt azon­ban bajos volna biztosítani. A Háznak kell határoznia a kor­mány elismeréséről, vagy el nem ismeréséről. Ez már politikum, p*® és contra szónoklatokkal jár. Az­után a választójog! A jogfolyto­nosság biztosítása, mindenesetre lényeges, szempont, de vigyázni kell, nehogy ezzel nagyobb kárt okozzunk Ezért csak akkor szító bad, véleményem szerint, ezt a ter­vet megvalósítani, ha pártok közti megegyezéssel biztosítani, lehet tus ülések zavartalan és méltóságot, le­folyását.-.- Egyébként pedig, mint mond­tam az összehívás feladata a kor­mányra vár, a mint hogy csak * kormány ismeri mindazokat a. kö­rülmények?! a melyek eldöntik azt a kérdést hogy csakugyan ki­­vánatos-e az ország érdekében '* régi képvnssióház összehívása éji hósy ezzel megindulhat** a komi sjolidációnak valamely egyjeaee folyamata ^e.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék