Az Est, 1919. november (10. évfolyam, 97-122. szám)

1919-11-01 / 97. szám

2. oldal. Szombat, 1919. november 1. mm mmm Csak a pártvezéreket hívja meg Clerk a döntő értekezletre Az 'Est tudósítójától — Sir George Clerk tárgyalásai a ^.^iolnapi nappal előreláthatólag le­zárulnak, azután már csak néhány olyan politikust fogad, a kik ki­fejtették előtte kibontakozási pro­gramjukat; a jövő hét első nap­jaiban, talán már kedden közöd (értekezletre hivja össze a politi­kusokat, még pedig az eredeti terv­től eltérőleg nem az összes állam­férfiakat, a kiket fogadott, hanem ' zsupán a komoly pártok képvise­lőit. E közös értekezleten az en­tente képviselője ki fogja fejteni azokat a szempontokat, a melyek missziójában vezérelték, rámutat a béke megkötésének szükségére és fel fogja hivni a pártokat, hogy békés megegyezéssel mozdítsák elő egy olyan kormány megalakulá­sát, a melylyel az entente a békét megköti. Valamennyi politikus, a kit ed­­rlig Sir Clerk fogadott, az entente képviselőjének legteljesebb tájé­kozottságáról szól; egyes politiku­sok iránt különösen érdeklődik, így több politikushoz intézett rész­letes kérdéseket báró Wlassics Gyula, Hegedűs Lóránt, gróf Bethlen István, Vázsonyi Vilmos, Lovászy Márton, Huszár Károly, Bub inch Gyula és nagyatádi Szabó Istvánra vonatkozólag. A politikai világban természe­tesen a kormány-kombinációknak egész raja röpköd, túlnyomórészt azonban minden komoly alap nél­kül. Sokat beszéltek Hadik János­ról, — Hadik már vissza is utazott Seregélyesre; nagyon .emlegetik Wlassics Gyula nevét, érdekes, hogy Wlassics Gyula, a kinek po­litikai alakja a régi magyar libe­­j-álizmus hagyományaiból emelke- Hik kb legfontosabb nyilatkozatai­ban határozottalt a mostani kiizt­­zus mellett foglalt állást. A Hein­rich kombináció, úgy látszik, le­tűnt, saját pártjának volt polgári párti vezérlő emberei is más poli­tikus nevét propagálják. A párt másik részében különben ís nagy idegenkedéssel nézik Hein­rich különös politizálását, — nem Is szólva arról, hogy a többi pol­gári pártok hallani sem akarnak Heinrich miniszterelnökségéről és még Friedrich nyílt konzervatív politikáját is inkább támogatnák, mint a nemzeti párt ingadozó el­nökének 1 átezatliboról mmisát. Ko­molyabbnak látszik az a »kombi­náció, a mely Rubínek Gyulának, a Friedrich-kormány föld mivel ési miniszterének nevéhez fűződik; figyelemreméltó, hogy a kombiná­ció fészke voltaképp a nemzeti párt. Volt munkapárti politikusok információi még ma is gróf Beth­len István miniszterelnökségét mondják legvalószínűbbnek és ál­lítólag Andrássy Gyula is ezt tá­mogatná. Haller István propaganda* miniszter a koncentrációról Haller István propaganda-ügyi Miniszter a következőket mon­dotta Az Est munkatársának: — Semmi esetre sem tartom ki­zártnak azt, hogy Sir George Clerk ideérkezésekor á nyugat^ nekünk idegen államok belső vi* szonyait tartotta szem előtt és azokatatapasztalatokat is gyümöl­­csöztetni akarta, a melyek a nagy ipari államok fejlődéstörténetéből merithetők. Magyarország azon­ban demokrata agrárállam és ezért nálunk nem állhat meg min­dem, a mi például Angliában meg­áik Vegyük még ehhez azt, hogy most elvesztettük ipartelepeink legnagyobb részét és még ha az ejrész budapesti munkásság szo­ciáldemokrata volna is, — a mint hogy nem az — akkor sem lehetne olyan igényekkel föllépni, á milye­­-nekkel tényleg föllép. . — Mihelyt a liberális pártok és a szociáldemokraták belátják azt, hogy a. nagy magyar közvéle­ménynek ők csak jelentéktelen ré­szét képviselik és igényeikét e szerint mérséklik, akkor lehet ve­lünk megegyezni, mert az elleti senkinek nincs kifogása, hogy az összes pártok tényleges jelentősé­güknek megfelelően vegyenek' részt a kormányzásban. A fontos a mi szemünkben az, hogy bennün­ket meggyőzzenek arról, hogy egy koncentrációnak tényleg és azon­nal eredményei lesznek az ország javára. A tapasztaltak után nem vagyunk hiszékeny hangulatban és előbb látni akarjuk az ellenértékét. — Kin csenek-e önök — kérdez­tük — ab ovo elutasító álláspoYt­­ton az olyan megoldás ellen, a mely Friedrich István személyét ki tiarja zárni? —< Mihelyt konkrét eredményről lehet beszélni, — válaszolt a mi­niszter — .akkor itt a személyi te­hintetek háttérbe szorulnak. Egye­dül az eredmény fontos, .. ; I Csizmadia Sándort ki fogiák zárni a szociáldemokrata pártból ? Csizmadia Sándor dolgában, a ki tudvalévőén államtitkárságot vál­lalt a földművelésügyi miniszté-Íriumban, a szociáldemokrata párt választmánya tegnap délutáni ülé­sén úgy határozott, hogy miután Csizmadia súlyosan vétett mind a párt politikai érdekei, mind a pártfegyelem ellen, azonnal meg­indítják ellene a vélasztottbiró­­ságl eljárást, A pártválasstmáuy a szervezeti szabályzat szerint három tagot küldött ki a választott bíróságba, a melybe Csizmadia • ugyancsak három tápot fog megnevezni. A ez a héttagú zsűri valószinüleg már a legközelebbi napokban ösz­­szeül és — mint szociáldemokrata körökben meg vannak győződve róla — meg fogja fosztani Csiz­madiát tagsági jogától. Csizmadia azután felebbezhet az országos el­lenőrző bizottsághoz, ennek dön­tése után a pártgyüléshez is, de ha a választott bíróság ellene dönt, tagsága szünetel a felebbezés elintézéséig. , • ** ■ Ujabh meghívások Clerkhez Mint értesülünk, Sir George Clerk ismételten fogadni fogja még Andrássy Gyulát, Hegedűs Lórántot, Rubinéit Gyulát, Huszár Károlyt, Vázsonyi Vilmost, nagy­atádi Szabó Istvánt, ezenkivül leg­közelebb megjelennek még a kö­vetkezők: gróf Károlyi József, őrgróf Pallavicini György, Haller István, Ereky Károly és Csilléry András miniszterek, továbbá Rá­kosi Jenő, Polónyi Gáza, Nagy bizakodás a keresztény pártokban Ji kormány bizonyos feltételekkel hajlandó 2 — 3 más párt beli politi’ kast is bevenni 'A keresztény nemzeti egyesülés pártjának felfogását a politika újabb eseményeiről a vezető em­bereknek előttünk tett nyilatkoza­tai alapján a következőkben fog­lalhatjuk össze i j Az entente célja és érdeke, a mit Sir George Clerk is képvisel, az, hogy a kötendő békeszerződés mö­gött csoportosítani kell a lakosság túlnyomó résiét. Es az elméletben úgy mutat, hogy a békét olyan kormánynyal kell megkötni, a melyben a társadalomnak vala­mennyi rétege képviselve van, te­hát koalíciót kell létrehozni. Ezzel «nemben. azonban a gyakorlatban úgy áll a dolog, hogy a keresztény Eárt már magában is képviseli a ikosság túlnyomó részét, tehát megadja azt a garanciát, melyet az entente követel. Árról kellett csu­pán meggyőzni Sir George Clerket, hogy ez csakugyan így van, hogy ez a párt tényleg dominál. Maguk a párt tagjai, a kik Clerlmél voltak, egy számitás alap­ján azt bizonyították az entente­­megbizottnak, hogy övék az or­szág számbavehető lakosságának 80—83 százaléka, de még Andrássy Gyula sem mondott kevesebbet 70 százaléknál. Ezek az adatok vezet­tek oda. — mondják a pártban — bogy Clerk ma már tisztán látja a helyzetet, hogy maga is több íz­ben kijelentette, hogy egyáltalá­ban nincs szándékában érinteni a keresztény párt hatalmi pozíció­ját és hogy az esetleges változást csupán a mostani kormány ki­egészítése révén akarja elérni. A kormány és pártja pedig kö­zölte Clerkkel, hogy egyáltalában nem idegenkednek attól, hogy leg­feljebb S—S rn.de pártbeli politi­kust is bevegyenek a kabinetbe, azonban erre csak egy igen fontos, as ország életébe vágó föltételnek a. teljesülése után hajlandók. Sir George Clerk kijelentette, hogy er­ről a kérdésről lehet tárgyalni. Ha tehát ez a föltétel, — a .melyre Haller István miniszter nyilat­kozata is célzást tesz — telje­sül, akkor a kormány elfogadja azt, hogy kiegészítsék, ha nem tel­jesül, akkor a kormány és pártja a végsőkig ragaszkodik a mostani helyzet változatlan fentartásához. Ha a keresztény egyesülés által kifejezett feltétel teljesül és a kor­mány Sir George Clerk hozzájá­rulásával néhány taggal kiegé­szül, akkor a kormányt rögtön el­ismerik, továbbá ugyanabban a jeauzékben, a mely majd erről szól, már meg is hívják a béke­­tárgyalásra és megengedik a nem­zetgyűlési választásokat. A keresztény párt Keviczky­­utcai klubjában az este százával szorongtak az emberek és nagy éljenzéssel fogadták Pékár Gyula minisztert, a ki a párttagokkal jBriiliánst, karátonként 15.000 K-ig jArany, platina grammját 20-150 K-ig veszi Singer, Rottenbiller-utca 24. Brilians.gyöngy,arany és ezüst ékszerekeWasnapi áron vesz Schvarcz, Erzsébet-tér 7. szám. Bécsi-utca sarok. Villái keresek megvételre mely télen-nyáron is lakható, esetleg teljes beren­­dezésssel, osztrák mágnás részére. — Bővebbet: Dohány-utca 12. szám, Eörs Sándornál. »■ 1fiú s m m ''TO&HSBBffiafftaaattibBBgaáüia INTIM-BAR PÁLMAKERT DOHÁNY-U. 66. Er zsebet-köt útnál 4-ÓRAI ZENÉS UZSONNA. ZONGORA. ÉNEK.TÁNC. KITŰNŐ KONYHA. Esztergapadok oszlopos gyorsfuróié fazon- és csavar-autómat««., mvur ver-gépek, transraissiók, marógépek Friad, V, Auiích-utca 7.-------------------------—, műszerész esztergapadok, fazon- és csavar-automaták, revol- 0|Q£|q S^insnügiefSieii tanuljunk gyorsírást, Képírást. Kereskedelmistáknak ismétlő-órák minden tárgyból. Akadémia Gyors­író Szakiskola, Rókóczi-uí 60. (Sternbcrg-iiáz.) irilliissfioim! , aranyat, ezüstöt, pla­tinát, használt ékszereket mindenkinél legmagasabt árban veszek. SsSISr, Aradi-utca 16. Kizárólag első kézből veszek bármely mennyisedet paraffint, ceresint, síearint, gyertyát, boraxot, montánviaszt, schellackot, csiszolóvásznat, gyantát, Jugkövet, használt vashordót. Weintarger Kornél. Budansst, VI. Vörösmarty-u. 46 Briliánsokat., gyöngyöket, használt ékszert mindenkinél drágába bon veszek. Székely Emil Király-u. 51. Teréz-templommal szemben-Briliánsokat 20-szoros árban. Aranyat, ezüstöt, arany- és ezüstpénzeket bárkinél Singer Teréz-körut 8. drágábban vesz Ékszeredet, arany és ezüst Schönwald Imre magas árban vesz ,, , , n, . , Budapest, IV,, Bécsi-utca 5.--------------------------------------------£ ä 3 IBOHÉM SÁNDOR* KOUBRIBARban 5 Erzsébst-körut és Dob-utca sarok. Ifj. CSÓKA hangversenyez. Meleg konyha. Bar-Itatok. I 1 Utazom Németországba. Csehország és Ausztriába, meRbizásokat magán­­felektól és Kereskedőktől elvállalok november 7-ig. Weisz Kané, VI., Csengery-uica 55. III. 7 Nyelvtani gyakorlókönyvek " m a g a n tirltffa sra. chen.t í Fúrnia"'".“ . R. 5 **i 45 « KJAmzst gyakorlati ; Német ..... módszerei | ....... ára K4.50. ....... » >4.50. > » 4.50. ....... > >4.50. ......... > > 4.50. Kapható Az -st könyvkereső.-ben cs minden könyvkereskedőnél. Értesítés. értesítjük t üzletfeleinket, hogy ve­gyészeti gyárunkat őthelyeztük saját gyártele­pünkre Víí. £2ugló) Telep utca 43. szám alá (Thököly-uti villa.nos végállomástól 5 percnyire). Modern és nagyszabású uj gyárunkban ROBINSON- cs BRITON-védjegyü kitűnő minőségű viasz dpokrémgyárimányainkkaí minden mennyitekben rendelkezésre állunk, HARRY-védjegyü világszerte közkedvelt sevrópasztánk szállítását — mihelyt a külíöldön megrendelt vegytiszta eredeti nyersanyagok beérkeznek — ismét megkezd lük es ezt annakidején újsághirdetésben lógjuk közölni. R«iter és Társa vegyészeti gyára: VII., (Zugló) Telep-u. 43. városi iroda : V., Alkotmány-utca 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék