Az Est, 1919. december (10. évfolyam, 123-147. szám)

1919-12-02 / 123. szám

Budapest, 1919 * J^&dd * december 2. X. évfolyam * 125, szám. Előfizetési árak: Egy hónapra ,u ts.—korona Negyedévre ...... 42.— korona Félévre ........ SO,— korona Egésxs évre......... tóo.— korona Egyes szám ára 60 fillér. Aftéts?omszédvár megbékélt, a kisgazdapártok egyesültek. Nagyatád és Sokoró­­pátka, a két falunév valaha köz­mondásos emléke lesz az egész magyar pártpolitika groteszk tobzódásának. Pártellentétek: a hol nincs más ellentét, mint maga a párt; angyali egyetértés az összes nagy kérdésekben; pokoli tusakodás a lényegtelen dolgok mellék­­hadiszmterén. Mintha Nagyatá­dot és Sokorópátkát szelte volna át a magyar globus egyenlő­sége ; mintha valami külön nagy­atádi és sokoi'ópátkai paraszt­­lelkület élt volna a magyar síkokon; mintha valami engesz­telhetetlen osztály-, vagy faji. vagy isten tudja micsoda inas nagy ellentét sorakozott volna a két Szabó párbaja mögött. És a két Szabó kezet fogott és kiderült, hogy nem volt semmi baj, csak épp hogy eddig nem fogtak kezet. A földműves nép egy pártban egyesül, — mikor egyesül végre a polgárság1? A választások kö­zelednek és soha annyira tör­ténelmet nem csinált minden egyes szavazat, mint most, a mikor az uj Magyarország arc­vonásai az urnák mélyéből fog­nak kibontakozni. A polgárság még szervezetlen, a sok párt — bomlási terméke a letűnt szomorú időknek, mikor szinte minden bérháznak bizalmija, kormánya, pártja, védőrsége, kancelláriája volt — valami hal­latlanul tökéletes munkát lejt . ki, hogy izgalmat kavarjon a | lelkekben és szembeállítson de­rék embereket, csoportokat, a kiknek egymással a világon semmi bajuk nincs. Aggasztó ez azért is, mert a pártok ver­senyfutása konkurrens demagó­giákra vezet, — klasszikus minta­tenyészete ez a szélsőségeknek, már pedig ma minden becsüle­tes magyar nemzeti politikánk első feladata: küzdelem a szél­sőségek ellen! Ilyen nagy pol­gári pártra van szükség, a mér­sékletnek hatalmas központi szervezetére, a mely magyar, nemzeti és demokratikus, ledönti a mondva csinált válaszfalakat és vezérletében a tapasztalatnak, a higgadtságnak, az európai súlynak és színvonalnak, a vál­takozó napi szempontokon felül­emelkedő magyar liazafiságnak arra a magaslatára támaszko­dik, a melyet névben Apponyik és Aűdrássyk fejeznek ki-Poíitikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS JjMBOR Szerkeszt ős tg t Üli. kerület, Erzsibetakörut 7. ~ K.ladóhlvata.1: Üli., Rrxsébcükijrtit :8'~20.sx. Flőkaklcdákivatalohi ü., Viftrtox csYxx74. szánt és £V„ Váciattica IX. Wien: 1., ÍCoH'Markt 7. Záróra élleli Hz utcákon egész éjjel szaSmd a közlekedés — Az Est tudósítójától — A sok megpróbáltatás és szigorú rendszabály után úgy látszik végre könnyebbedül a pesti polgár élete is. Kenyérért, lisztért ugyan még ücsörögni kell, a drágaság se csök­kent, de látva a kormány és a ha­tóságok becsületes törekvéseit, leg­alább remény van rá, hogy ezen a téren is megjavul a helyzet. Egyelőre csak a zárórán könnyítet­tek. A rendőrségen ma délelőtt ta­nácskozás volt a záróra tárgyában és elhatározták, hogy minden nyil­vános helyiség éjjel tizenkét óráig Nem kerti! forgalomba a gabona Jelentés a Hadiíermény közgyűlésén. Az igazgatóság nem vállalja a felelősséget — Az Est tudósítójától — A gabonaellátás nehézségeiről és fenyegető következményeiről ri­asztó .vészkiáltás hangzott el teg­nap a Haditermény r.-t. közgyűlé­sén. Az igazgatóság tiszta képet rajzolt a helyzetről s minden te­ketória nélkül bejelentette, hogy az idei gabonaellátás a legsiral­masabb és hogy az ország lakos­ságának kenyérrel való ellátása idő szerint nipcs. biztosítva.' Az igazgatóság kiemelte, ,hogy a Ha­ditermény közérdekű intézmény, állami tőkével, állami fenhaiósag alatt működő szervezet, mely a közvéleménynyel szemben felelős­séggel tartózik. E felelősség tuda­tában kénytélen az igazgatóság megállapítani, hogy az idén a la­kosságot a kenyérellátás terén ve­szedelmek fenyegetik. E -veszedelmeket nem annyira al • t t- ' i j . - . készletek hiánya, mint inkább az a körülmény idézi elő,’hogy a köz­­igazgatási szervezet még mindig nem funkcionál zavartalanul és hogy — ezt tekinti a H. T. a leg­főbb oknak — a termelők részben gazdasági, részben zilált pénz­ügyeink iránti bizalmatlanság­ból, valamint bizonyos áramlatok­nak hatása alatt nem támogatják kellőképpen azokat a szerveket, a melyek gabonagyüjtéssel vannak megbízva. Az igazgatóság közölte, hogy az idei termésből eddig mindössze 9 millió métermázsa búza és rozs ju­tott a közfogyasztás ellátására. Ezenkívül körülbelül 1 millió mé­­termá'zsá árpa és mindössze 700.000 métermázsa zab. Legrosszabb az eredmény a tengerinél, a melyből csak 1.3 millió métermázsa került lebonyolításra. A jelentés riasztó adatai termé­szetesen kínos feltűnést keltettek a megjelentek körében. Az igazga­tóság tagjai nem titkolták, hogy il^i körülmények között ők sem hajlandók tovább a felelősséget vállalni és ha a kormánynak nem sikerül a H. T. vezérigazgatóját lemondásának visszavonására rá­bírni, úgy az igazgatóság szolidá­ris lesz vele és szintén elhagyja a helyét. Megerősítette az igazgatósági ta­goknak ezt a felfogását az a Kö­rülmény is, hogy a Szövetkezetek Áruforgalmi Részvénytársasága, a melyre a kormány a legutóbbi rendezés alkalmával a rekvirálá­­sok egy részét bizta, nehezen tud beletalálni u.i szerepébe, ügy hogy a rekvirálási munkakör megosztá­sa közte és a H. T. között alig biz­tat sikerrel« maradhat nyitva. Tehát a kávéhá­zakat, színházakat, mulatókat tizen­két óráig lehet mától kezdve nyit­­vatartani. A hat órás színház és orfeumkezdét ezzel véget ér. Az éjjel — már annak, a ki nem akar lefeküdni — tartalomban többet nyer és megszűnik a kényszerhaza­­menetel, a kényszeralvás. A záróra kitolásával egyúttal Ki­mondták, hogy a« utcákon egész éj­szakán .át szabad a forgalom és nem kell külön kimaradási enge­dély. uj tmd ír ár ma életbe lép. Az olasz Kormány nem engedi megtámadni Spaiatóí lielgrAtl, november 30 (A iíagyar Távirati Iroda szikra távirata a csepeli rádióállomás utján) Az olasz kormány értesítetté a jugoszláv kormányt, hogy az ötös tanács döntéséhez képest meg fogja akadályozni, hogy D’Annunzio Spa­­latót megtámadhassa. Az Egyesülí-AIlamoK és Mexikó viszálya PáHs, november 36 A Presse de Paris jcient j Newyork­­ból : A mexikói kormány válasza az Egyesült-Államok, ama követelésére, hogy Jenkins konzult bocsássák sza­badon, megérkezett. A mexikói kor­mány kijelenti, hogy Jenkinst ezer pezeta lefizetése fejében szabadon en­gedi. Jenkins eddig nem élt őzzel - a joggal. A mexikói kormány kihívó hangon jelentette ki, hogy r.eni avat­kozik oly ügybe, a mely az igazság­szolgáltatás körébe tartozik. Az Egye­sül'-Államokban nagy önuralom ész­lelhető. Wilsón elnök betegsége alatt ugyanis minden konfliktust kerülni akarnak, de Mexikó kihívó magatar­tása az ese mények rohamos fejlődését idézheti elő. A Nieuwe Róíterdamsche Courant Ekerint a Centred News jelenti IVa­­shingtonból: Az Egyésült-ÁUaiuoik ultimátumot küldöttek Mexikónak. Az amerikai hadsereg és flotta készen­létben vannak arra, hogy kierősza­­ko'ják Jenkin szabadon bocsátását, Az amerikai szénsztrájk Washington, november 29 A bányatulajdonosok elfogadták Challon amerikai szénellenőrnek azt a. javaslatát, hogy a kőszén árának emelése nélkül javítják a bánya­munkások fizetését. Thomas a munkásügyi iroda főigazgatója Washington, november 30 (A Magyar Távirati Iroda szikra­távirata a csepeli rádióállomás utján) A nemzetközi munkásügyi iroda főigazgatójává Albert Thomas fran­cia szociálista vezért választották meg. Ez a szervezet tudvalevőleg a népszövetség kereteiben fogja mű­ködését folytatóié Komán zöld könyv a „nézeteltérésekről“ Laibach, november 30 (Laibachi Távirati Iroda) A román lapok jelentése szerint a román kormány legközelebb sárga vagy zöld könyvet ad ki, s ebben ismerteti azokat a nézeteltéréseket, < a melyek Románia és a párisi béke­­konferencia között felmerültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék