Az Est, 1920. június (11. évfolyam, 130-154. szám)

1920-06-27 / 153. szám

6. oldal iVasárnap, /920. jun\us 27. — Wilson telefonon nyitja meg a nemzeti konventet. Amsterdam­­bel táviratozzak : San Francisco­­bői jelentik, hogy Wilsm elnök ! iWashingtonból telefonon nyitja meg a nemzeti konventet és szemé­lyesen mgndja el a delegátusoknak szóló üzenetét. — Székesfehérvár díszpolgárává vá­lasztotta Apponyit. Székesfehérvárról jelentik a Mg gyár Távirati Irodá-nak: Székesfehérvár törvényhatósági bizott­sága tegnapi közgyűlésén dr. Holly Géza indítványára gróf Appontji Al­bertet az ország szomorúan gyászos ideiében kifejtett hálátlan, de her­vadhatatlan érdemű munkásságának elismeréséül díszpolgárává választotta. A közgyűlés ugyancsak dr. Holly Géza indítványára tiltakozott a trianoni béke ellen. — Az Átvizsgáló Bizottság ellenőriz, tetnl fősín a borjwlyokat. Az Arvizs- Káló Blaottság .•azt tapn**talta, hogy június 18-én leadott rendeletét a fod­rászok jní ny tartják meg, legtöbben Hem fügtulSztik ki a kirakatba az ára­kat és mig egyik oldalon aránytalan áremelés történt, a kisebb borbélymii­­hclyakbcn nem következett be a várt árleszállítás. Ezért a jövő hét elején az Arvizsgáló Bizottság rendészeti osz­tálya ellenőrizni fogja a .borbélyokat és azok ellen, a kik nem tartják meg a rendelhet, eljárást indít. — UJra behezílk a hidvámokat. A Ká|olyi-urpom alatt megszün­tették h hUivámok fizetését. A kor­mány íincrSt leiratot intézett a fő­város tanácsához, a melyben fel­szólítja, hogy bizonyos összeggel járuljon hozzá a hidak karban­tartási költségeihez. Miután a fő­város pénzügyi költségvetésébe ezt az összeget beilleszteni nem tudja, vissza akarja állitani a hid­­vámokat, még pedig olyanformán, hogy a személyforgalom továbbra is díjtalan marad, ellenben a hí­don közlekedő kocsik magasabb hidrámét fizetnének. — Halálozás, özv. Füredi Ignácné SÍ éves korában meghalt. Temetése' f asárnap délelőtt fél 11 ómkor lesz a ákorkereszturi temetőben. Freund Vilmos műépítész, a Köz­munkák Tanácsának és a törvényha­tósági bizottságnak évtizedeken át volt tevékeny, munkás tagja, életé­nek 74. évében elhunyt. E hó 27-én, vasárnap délután 4 órakor temetik a kerepesi-uti régi izr. temető halot­­tasházából. Matuskovits Imre alezredes, a nem­­keti hadsereg kiváló tágja, a kecske­méti gyalogezred parancsnoka, a ki a hemzeti ujjáóbredés óta a keresztény Magyarország és a nemzeti hadsereg érdekében csendben, de lankadatlanul munkálkodott, szolgálatteljesités köz­ben szerzett fertőző betegségben jú­nius 19-étn Szegeden elhunyt. " — Jmlfenzék büntetését másod, fok oh feíeineK**. Megírtuk annak idején, hogjATiUenz Zsi gmond és Béli, kongfrvgyárcsokat a VTI. keröi»ér Kapitányság külön-külön negyvenöt-negyvenöt napi elzá­rásra és 2000 korona pénzbünte­tésre ítélte, mert telepükön négy és fél vagon elrejtett nyers, ipari cukrot találtak. A kapitányság a Fillenz testvérek internálását is javaslatba hozta. A két gyárost in­ternálták is. Az ügy másik része felebbezós folytán másodfokon a főkapitányság elé került. A főkapi­tány megváltoztatta a Fillenz test­vérekre vonatkozó Ítéletet, bünteté­süket, fejenként két havi elzárásra és 2000 korona pénzbüntetésre emelte fel. A főkapitány az ipari eukor elkobzáséihoz viszont hozzá­járult. Az _ Ítéletet • Fillenzék meg­­felrbbezték’. úgy hogy végső fokon a beliigyininjsetémim fog dönteni. — Az állami számvevőszék eioö. kének hfinügyé. A m. klr. legfőbb állami (számvevőszék elnökét, dr. Strausz- Is+Yánt, az ügyészség teg­nap letartóztatta. A bün-ügyi vizs­­gálat, mely már betek óta folyik, kommunista izgatás miatt indult meg ellene, teljesen befejeződött, úgy hogy a.z ügy főtárgyalását jú­nius 30-ára ki ísHüzttjk. —. A SzékcF,fővárosi Muzeum meg­­nyitása. A Székesfővárosi Muzeum (Városliget, Stefánia-ut) o hó 29-én, kedden délután megnyílik és ezentúl minden csütörtökön, pénteken, szomba­ton és vásárnap délelőtt 9—1 óráig, kedden pedig délután 3—G óráig meg­tekinthető. — ^«tartóztatott bolsevisták. A buda­pesti rendőrség kommunista bűncse­lekmények gyanuja alapján Mayer­­hoffeb&árolynó 32 évés háztartásbeli nőt, Gál Ágoston 23 éves gyári mun­kást, Farkas József bérkocsist, Varga István cipészt és Sándor Lajos föld­­mivest letartóztatta. — Bolsevista postás. Végh Sándor 43 éves postaaltiszt tavaly május hó 1-én az egybegyüjtüft postások előtt agitá­­ciós beszédet tartott, majd a vörös hadsereg, számára toborzott, s kijelen­tette, hogy a ki nem vonul be, az főbelövóst érdemel, most vau a tizen­kettedik óra, mindenki jelentkezzék, mert a tizenharmadik órában már késő lesz. A bünjatőtörvényszék két évi bör­tönre Ítélte. — Elítélt kommunista. Csintó Kál­mán 27'éves női Szabó mint házbizalmi úgy ingatott a proletárdiktatúra mel­lett, Ijogy azt állította: „A ki nem tart ki a '< bolsevista dicső eszmék mellett, azt ném lövik agyon, hanem puska­tussal verik szét a koponyáját.“ Dr. Auer Károly táblabiró tanácsa izgatás büntette ciméu másfél évi börtönre ítélte el. — Tüsznrás a villamoson. Mctzl Li­­pót Konvédszázados feljelentést lett a főkapitányságon, hogy a 16-os számú villmosvasuti kocsin, a melyen a Margithidtól a Lánchidig utazott, a jobbkezo fején valaki megszurta, — Rendelet a lakbérmegállapitási perekről. A hivatalos lap mai száma a kormány rendeletét közli a lakbér­­megállapitási ügyekben követendő el­járás szabályozása tárgyában. A töröK nacionalistáH veresége London, funius 26 (Magyar Távirati Iroda) Konstantinápolyi távirat szerint az (ingóiéit Izmignél, a franciák pe­dig Zunguldáknál megverték a török nacionalistákat. Azóta azon a kör­nyéken teljes nyugalom van. IWWíWWWWWWWWW Hétfőn din! a vádtanáes dr. Garres Léísy ügyében — ÍAz Estjémdósilójától — Bi*. Gero Vilmost és Létay Gusz­távot, a Magyar Unió Bank igaz­gatóit tegnap bérkocsin átszállí­tották a főkapitányságról az ügyészség fogházába. A bűnügy iratait ma délelőtt dr. Baria György soros királyi ügyész áttanulmányozta és azt az indít­ványt terjesztette dr. Silber Jenő vizsgálóbíró elé, hogy a rendőrség által foganatosított előzetes letar­tóztatást tartsa fenn. A vizsgálat nagyszámú iratainak áttanulmá­nyozása után újból kihallgatják a letartóztatott bankigazgatókat és csak azután döntenek a kérdés­ben. Dr. Zboray Miklós és dr. Leit­­ner Ernő védőügyvédek terjedel­mes előterjesztést adtak be a vizs­gálóbíróhoz a bankigazgatók sza­badlábra helyezése érdekében és bizonyítékokat is csatoltak annak igazolására, hogy védettjeik min­den tekintetben jóhiszeműen jár-' talc el és ők is Jelűnek Marton áldozatai. A védők kérése felett hétfőn fog dönteni, a vádtanács. Jelűnek Morton ügyében még mindig tartanak a tanúkihallgatá­sok, de a nyomoz As súlypontja most Szegeden van, a hova a főka­pitányság részéről tudvalevőleg detektiveket küldöttek ki. A Sze­gedre küldött detektívek ezideig még semmiféle értesítést nem kül­döttek nyomozásuk eredményéről. Eddig öszesen húsz feljelentés ér­kezett a rendőrségre, nagyobbrészt ismeretlen tettesek ellen. A Kormány bejelentette lemondását a nemzetgyűlésen 'iám : ' A Házat bizonytalan időre elnapolták — Az Est tudósítójától — Rakovszky István elnök fél ti­zenkettőkor nyitotta meg az ülést. Rassay Károly indítványt jegy­zett be. a mely szerint parlamenti bizottság kiküldését kéri a Máv. bérbeadása ügyében. Interpellációkat jegyeztek be: Beniczky Ödön Vencselő község segélyezése tárgyában, őrgróf Fal­ia vicinl György az orosz bolsevi­­ki hadsereg harctéri helyzete, Perlaki Győző a nyugdíjas bánya­munkások segélyezése és Früh­­wirth Mátyás a sörkartel árdrá­gítása ügyében. Ezután az indemnitásról szóló törvényjavaslatot harmadszori ol­vasásban is elfogadja a Ház, majd az elnök az ülést tiz percre fel­függeszti. Tizenkét óra után nyitotta meg ismét az ülést az elnök. A szünet alatt a képviselők nagy számban gyűlitek össze, a kor­mány is majdnem teljes számban vonult helyére. Simonyi-Semadam Sándor a Ház feszült érdeklődése közepette állott fel szólásra'. A miniszter­elnök a következőket mondotta: — A kormány a tiszai válasz­tások befejezéséig vállalta az ország kormányzásának ellátá­sát. A választások befejeződtek, az én időm letelt és ezért a kor mányzó Ö Főméltóságának be, jelentettem a kormány lemondá­sát. Kérem a Hazat, hogy ezt a bejelentést tudomásul vegye és intézkedjék az iránt, hogy a Ház addig is, a mig a válság tart, ülé­seit elnapolja, A miniszterelnök ezzel leüli Az elnök: Kérdem a tisztelt Há­zai hozzájárul-e á miniszterelnök ur indítványához, hogy mindad­dig, a mig a válság tart, a nemzet­gyűlés üléseit elnapolja. Felkiáltások: Hozzá járulunk. Az elnök: Akkor ezt határozat­képpen mondom ki és kérem a Ház felhatalmazását, hogy a Há­zat a szükség szerint összehívhas­sam és a legközelebbi ülés napi­rendjére a további teendők iránti intézkedéseket tűzzem ki. A Ház az elnököt erre felhatal­mazta. mire az ülés 12 óra után. tiz perccel véget ért. Hivatalos jelentés a rend helyreállításáról p Duna-Tisza között A Magyar Ttwirali Iroda jelenti: A Duna és a Tisza, k ü z U« % troci tás ok­nak a honvédclKfijniiiiftt cr által el­rendelt megvizsgálásáról,illetve meg­szüntetéséről a következő jelentés szá­mol be : A kiutalt egész területen a rendel­kezésre álló karhatalmat oszlopokra osztották föl és minden egyes osz­lopnál a belügyminiszter által ki-, rendelt rendörtisztviselők és nyomo­zók arányosan voltak elosztva. A föladat volt először a hadsereg nevében történő i issza­­• élések megállapítása és a biinösökkézrekerilése, másodszor a kommunista üzelmek által nyugtala­nított lakosság kedélyének lecsillapí­tása és a nemzeti hadsereggel szemben való feltétlen bizalmának megnyerése. Az egész vizsgálat alatt összefog­lak összesen 34 polgári egyént, a kik a következő bűnökkel vannak vádolva: Kémkedéssel egy, izgatással öt, rablás és fosztogatással huszon­egy, gyilkossággal nyolc, csavar­gással kilenc, az állam hadereje ellen elkövetett vétséggel öt, lánckereskedelemmel egy. A letartóztatottak a beosztott rendőrközegek állal részben a csend­őrségnek, részben a polgári hatósá­goknak adattak át. A folyamatba vett és be nem feje­zett nyomozások részint a csendőr­ségnek, részint pedig a beosztott rendőrfőtanácsos utján a belügymi­nisztérium rendőri főosztályának adattak át. Az elfogott polgári egyé­neken kívül letartóztatlak néhány ka­tonai egyént is, a kik közül kettő kü­lönböző btincsetekminynyel van vá­dolva, a többiek katonaszökevények, a kik a részükre engedélyezett sza­badságról nem tértek vissza, a mi az aratási idényben leli magyará­zatát. " " A lakosság hangulata eleinte mindenütt izgatott volt, írtért azt hitték, hogy a nemzeti hadsereg csapatai zsidópártolásból küldettek ki. De miután megmagyarázták, hogy a törvényes rend fentarlása az állam alapja, valamint hogy ez csak úgy biztosítható, ha mindenki, a ki ez ellen vét, a törvényes igazság­szolgáltatásnak lesz átadva, a kedé­lyeket sikerült lecsillapítani. A legtöbb bűncselekmény a duna­­vccsei és kunszentmiklósi járásokban fordult elő, a hol a zsidókat .bántal­mazták, a mi azonban természetes következménye volt annak, hogy ez a vidék szenvedett legtöbbet a zsidók által- inszcenált és vezetett vörös uralomtól. Jól tudták ezt a zsidók is és már néhány ablakbetöréstől és verekedéstől úgy megrémültek, hogy j lakhelyükről elmenekültek. A nemzeti hadsereg csapatainak nyomában lak­helyükre visszatértek, a mi újból iz­galmat idézett a lakosságban, a mi az előzmények után érthető is volt. V/V/VVWWWWVVVVWWVAi Az oszir^K Kormányválság / Bécs, funius 26 A kormány átalakításáról meg­kezdett tárgyalást ma délelőtt folytatták-" Seitz elnöknél. A ta­­nácgkagBs' főképpen dr. Dinghof­­/erHfozvetitő javaslata körül for­gott, hogy a belügyi tárcát a nagy­németek parijának egyik képvise­lője kapja és a belügyi tárcához csatolt vallás- és közoktatásügyi államtitkárságot a szociáldemo­kraták és a keresztényszociáüsták pártjának ellenőrzése alá helyez­zék. Azt hiszik, hogy a tárgyalá­sok ennek a javaslatnak alapján eredményesen fognak végződni. Kiadótulajdonos: Az Est lapkiadó r.-L Igazgató : Sebestyén Arnold. %* tior/oi^é^trt Auaapest, V/L, S4. ««fin

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék