Az Est, 1920. június (11. évfolyam, 130-154. szám)

1920-06-13 / 141. szám

Vasárnap, 1920. Junius 13. 5. oldal. — Kraszin Londoni««' bolsevista ellenőrzés alatt dolgaim. Minden ál­lam aktuális baj^R ‘közepette is az egész világ a legnagyobb figyelem­mel ki sápi kífaszin orosz kiküldött londoni szereplését. Leonid Kraszin Oroszországban a bolsevizmus ki­törése előtt a Siemens és Schlickert cég képviselője volt és nagy üzleti sikereket ért el. A szociáiisták vilá­gában Nikics becéző néven ismerték. A mikor a bolsevisták kerültek ura­lomra, Lenin maga mellé hívta Kraszint, hogy segítsen az ország kormányzásában. Kraszin elfogadta a megbízatást, mert az volt a véle­ménye,'hogy sokat javíthat a bolse­­'vista uralom hibáin és üzleti rend­szerével használhat az országnak. A bolsevisták között sok ellensége akadt, de Lenin még sem ejtette el. A moszkvai Rendkívüli Tanács min­dig gyanakvással nézett Kraszinra, különösen mióta családját Oroszország­ból Svédországba vitte, a hol ma is élnek. A mikor felmerült, az entente­­tal való tárgyalás kérdése, Lenin vá­lasztása Kraszinra esett, de egyúttal elhatározták, hogy ellenőrzéséül ki­küldik Litvinovot, No virít és Kliskót is. Kraszinnak megengedték, hogy a burzsoa kércskedőtársadalom képvise­lőit is Londonba viheti magával, de ezeknek a feleségeit és leányait a »Rendkívüli Tanácsi iuszul tartotta vissza. Anglia^Litvinovot nem bo­csátotta be és csak-Nogin és Klisko őrzi a bolsevisták •részéről Kraszint. — Házasság. Sefiwarz Ferenc, a Schwarz Vilmosé» Társa cég bel­tagja és Singet' Thessa jegyesek. Kemény Ignác, máv. főellenőr, Her­zog Dóra ^Kaposvár) e hó 8-án házas­ságot' kötöttek. (Minden külön érte­sítés helyett.) Laki Ernő és Klein Rózsika házas­ságot kötöttek Budapesten. (Minden külön értesítés helyett.) Boros Zsófiba és Fleischmann Dezső e hó 10-én házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.) Károlyi Albert kiadóhivatali igaz­gató és Reumán Bözsiko o hó 15-én tartják esküvőjüket Zalaszentgróton. Kunvári Lilla és Lováé Andor Prá­gában házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Lunger Alajos kereskedő Budapest és Gemeiner Sarolta Nagytapolcsány jegyesek. Hartmann Jenő ékszerész Budapest és Nadler Bóza Erzsébetfalva házas­ságot kötöttek. Duschinszky Mór, a Klein és' Du­­schinszky cég beltagja Budapesten, eljegyezte Binéth Gáspár ur leányát, Rózsikét, Érsekújvárról. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Stern Károly és Manswirth Blau Hermin házasságot kötöttek. Freund Arankát eljegyezte Kertész Dezső Budapestről. (Minden külön ér­tesítés helyett.) Fischl Juliska leányát, Blumentchein Irmát, eljegyezte Cziffer Jenő Keszt­helyen. / — jy pápa betegsége. A bécsi Reichspcst égjt—írja arról a párisi jelentésrőVfíogy XV. Benedek pápa reumában megbetegedett és valószí­nűen kénytelen lesz gyógykezelés céljából a Vatikánt elhagyni : Mint Rómából értesülünk, ott semmit sem tudnak arról, hogy a pápa kénytelen lenne valamelyik olasz fürdőhelyre utazni, sem komoly megbetegedésé­ről nem tudnak.' A párisi jelentésnek alighanem az a célja, hogy a nyilvá­nosság előtt fölvesse azt a kérdést, hajlandó-e XV. Benedek pápa leg­újabb ency kakájának kibocsátása után átlépni, a'Vatikán kertjének határát', olasz területre lépni és ilyenképpen a három legutóbbi pápa magatartá­sával ellentétben, a kik a Vatikán foglyainak tartották magukat, ilyen nagyjelentőségű lépést megtenni. Az Osservatore Romano értesülése sz’e* rint ez a lépés ez jdő szerint egyálta­lán' nem várhat ó. — Orvosi hir. Dr. Fillerz Károly se­bész urololgus, v. Szt. Rókns-kórházi alorvos, rendelését VI., Eötvös-utca 2. I. emelet 3 alatt folytatja. — Cayúsót kirabolták. Berlini tudósítónk jeltjiífl: Az Ullstein­­lapok -kábeltaVi ratot kaptak New­­yorkböl,. tíógy Enrico Carusfit ki­rabolták. A newyorki 'újságok ha­sábos tudósításokat közölnek a vakmerő betörésről. Caruso Long Islandba ment vendégszerepelni s aaaíutt őrizetlenül hagyta new­yorki villáját és egy rablóbanda felhasználta ezt a kedvező alkal­mat A betörőket tetténérték, mégis sikerült nagy zsákmányuk­kal elmenekülniük. Elvitték Ca­ruso minden ékszerét, félmillió dollárt érő drágaságait, köztük egy gyöngynyakeket, a melynek egymagában 190.000 dollár az ér­téke. — A sajtó szabadsága ss a sajtó szabad/terjesztése, „ Ä Magyaror szági {TJjeágirgfc" Egyesülete teg­nap délután Márkus Miksa elnök­lete alatt választmányi ülésben elhatározta, hogy a sajtószabad­ság helyreállítása és a cenzúra megszüntetése érdekében feliratot intéz a nemzetgyűléshez. A fel­irat megszövegezésére külön bi­zottságot küldött ki. A sajtószabadság nem teljes, ha nem jár karöltve a sajtó^ terjesz­tésének szabadságával. A felirat nem mellőzheti ezt a kérdést, a mikor á nemzetgyűlés figyelmét a mai szomorú sajtóállapotokra. fel­hívja. Intézményes törvények kö­vetelik nálunk a sajtóterjesztés szabadságának jogát; ezeket a törvényeket érvényükre kell jut­tatni X X X X X X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x x x x^ast^x x — Letartóztatott kommunisták. A rendőrség letartóztatta Eeselein Gyűl*, negyvenhárom éves magán- TisztviseWtC a ki a kommiin alatt a bacTűgyi népbiztosság előadója volt. A lakásán tartott házkutatás alkalmával fegyvert, töltényeket, röpiratokat találtak. Letartóztatta a rendőrség Zimmennann Lajos •huszonhat éves tengerészt, a ki a Cserny-különitmény tagja volt és Csernyvel többször vidéken is járt. A budapesti rendőrségen bolse­vista, bűncselekmények gyanúja alapján előállították Dénes László 44 éves tanítót* Amó Vilmos ga­rázstulajdonost, Czecz Flórián 29 éves asztalost és Pesznecker Fri­fyes 27 éves kereskedőt, a kiket ihallgatásuk ütáje•’'letartóztattak. — Elítéltek egv bolsevista tanítót. A kommunizmus idején Lantos Ferenc tanitó a Káda-uícai iskolát vezette. A tanitószomélyzettel és a szülőkkel több értekezletet tartott, a melyeken azt hangoztatta, hogy a vallásoktatást el kell törölni, a gyermekek agyát nem szabad a vallásíanitással megterhelni s e helyett a proletár-erkölcstanra kell oktatni őket. Lantos kifogásolta a tör­ténelmi oktatást is és bpesmérlőleg nyilatkozott a magyar történelem több nagyságáról. Ugyanilyen szel­lemben szónokolt Pápán is, a hol a tanitóképző-lanfolyam vezetésót vál­lalta magára. A budapesti büntető­­törvényszék Lantos Ferencet most iz­gatás büntette elmén négy és fél évi börtönre ítélte el. — A horvát pnraszipért vezérének bilnpere. A bét»** tápoknak jelentik Lníbachból t'A'zágrábi államügyész­ség tegnap- vád alá helyezte Radksot, a letartóztatott paraszt vezért. A vád szerint Radies bűntettet követett el vz állam és az uralkodó ellen, azonkívül kihágásokat követett el cs megsértette a hatóságokat, A tár­gyaié*^ jjKiius 21-'’;e íüzt'-b ki. — Életunt női*, étevegy Fürst Sán­­dorné Zrívori ..Zsófia, 65 éves, a Margit­­hid közelében lugkőeldattal megmér­­gozto magát. A mentők a Bókus-kór­­házba szállították. Állapota súlyos. — Ugyancsak lugkőoldattal mérgezte meg magát a Király-utca 2. számú házban levő esemegeürletben Varga Mária 35 éves eselédlcány, a kinek ál­lapota súlyos és a Bulyovszky-utca 3l. számú házban Cserős Gáborné háztar­tásbeli, a ki a Rőkus-kőrházban meg­halt. — István-ut 17. számú házban lövő lakásán morfiummal megmér­­gczto magát Keiner Gizella 35 éves ápolónő, a kit szintén a Rókus-kór­­liázba vittek a mentők. Állapota sú­lyos. — A Barcsin a fron toil a lengyelek győztek. Tegnapi' keltezésű varsói táv­irat jelenti, sít, Ullstein-lapoknak Ber­linbe : A lengyel főhadiszállás ma ezt a jelentést adta ki : A május 18-ika óta tartó nagy csata a lengyelek tel­jes győzelmével végződött­— Maróczy második dijafrfycrt az amsterrfami ncmzcíJ0ir sakkverse­­nyeip Május végem' nemzetközi sakk­­vorsyny MíeíSődött Amsterdamban, a melyet a németalföldi sakkszövetség rendezett. Mint a Nieüwe Courant ma érkezett számában olvassuk, a ver­senyben résztvett Maróczy Géza is, a világhírű magyar sakkmester, a ki körülbelül tiz esztendő óta nem ját­szott nyilvános versenyen. Most kül­földi utón van és újra szerepel. Ams­terdam első állomása volt csak kül­földi utjának. Hét sakkmester küz­dött a dijakért. Maróczy kezdettől fogva a mesterek élén haladt, az utol­só fordulóban azonban, noha már nyert játszmája volt a holland Wee­­ninkkel szemben, időhiányba jutott és csak remist ért el. Ezzel a fél egy­séggel leszorult az első helyről és a második és harmadik díjon osztozott Tarlakoverrel. Az első dijat Réti Richárd szintén magyar származású mester nyerte meg, a ki már hosszú idő óta kül­földön él. A négy holland mester közül egyik sem jutott díjhoz. A verseny eredménye egyébként a kö­vetkező volt: Réti 4 % egység, Ma­róczy és Tarlakover 4 egység, Emué 3 egység, Marchand 2 te, Wcenink 2, Scheljhout y2. Maróczy a versenyen egyetlen játszmát, sem vesztett. Két játszjnát megnyert, négyet pedig döntetlenné tett. Ez az eredmény arra vall, hogy Maróczy régi játék­ereje nem csökkent. Amsterdamból Göteborgba készül Maróczy, a hol a nyár folyamán az amsterdaminál sokkal nagyobb szabású nemzetközi versenyt rendeznek a svédek. Ezen a versenyen részt vesz Capablanca is, a ki Laskerrel fog 1921-ben mér­kőzni a világmesteri cimért, továbbá Maróczyn kivül részt vesz még egy magyar sakkmester, Brcyer Gyula is. A két magyar mester mérkőzését Capablancával világszerte nagy ér­deklődéssel várják a sakkozók. — Vad hírek a berlini tőzsdén. Ber­linből jelenti tudósiírótik : A tőzsdén ma reggel megnyitáskor széltében hirpsztelték*' hogy Becsben ellenforra­­dalwu- f'frt ki, a jelenlegi szociálista uralmat megbuktatták és fehér ura­lom kapott lábra. Hamarosan megjött a hiteles cáfolat Bécsből s erre helyre­­állott a nyugalom­— A színházak jövő heti műsora. M. Kir. Operaház. Vasárnap-: Lakmé. Hétfő : -Siegfried. K*dff : Tosca. Szer­da : íátouok jtdlíO’nya. Csütörtök, pén­tek : Az Országos Zeneművészei Fő­iskola étzáró vizsgálati előadásai. Szombat: A Nemzeti Zenede évzáró vizsgálati előadása. Vasárnap : Mikes. Nemzeti Színház. Vasárnap d. u. : A három testőró este: Liliomfl. Hét­fő : Az ember tragédiája. Kedd; Li­­liomfi. (Utolsó előadás.) Vígszínház. Vasárnap d. u.: Cifra nyomorúság; este: A h álókocsik el­lenőre. Hétfő : Az arany kakas. Kedd: A hálókocsik ellenőre. Szerda: A sze­relem vására. Csütörtök : Az arany kakas. Péntek : A hálókocsik ellenőre. Szombat: Vauja bácsi. Vasárnap d. u. : Taifun ; este : Az arany kakas. Hétfő : A hálókocsik ellenőre. Magyar Színház. Vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szom­bat: A' névtelen asszony. Vasárnap d. u. : Silvio kapitány ; este : A tüz­­próba. Király-Színház. Egész héten minden este : Cigánygrófné. Szombat d. u. : Nebántsvirág. (Növendékelőadás.) Va­sárnap d. u.: János vitéz. Városi Színház. Vasárnap d. u.: Pillangó kisasszony ; . este : Tosca. Hét­fő : Három a kislány. Kedd : Carmen. Szerda : Médi. Csütörtök : Hoffmann meséi. Péntek: Három a kislány. Szombat; Médi. Vasárnap d. u. : Há­rom a kislány ; este : Mignon. Hétfő: Médi. f Belvárosi Színház. Vasárnap ; Á bá­róné levelei. Hétfő : A' bárónő levelei. Kedd: A menyasszony. Szerda, csü­törtök, péntek, : A báróné levelei. Szombat : Gyermoktragédia, Vasár ­I nap : A bftrőnó levelei. 1 Fővárosi Nyári Színház. .Vasárnap d. u.: NebántsVLráS ; este; Szfambül rózsája. Hétfő : Romeó; és Julia. Kedd: Luxemburg grófja. Szerda: A vas­­gyáros. Csütörtök : A koldusdiák. Pén­tek : Baccarat. Szombat: Túl a nagy Krivánon. Vasárnap d. u. : Az ártat­lan Zsuzsi ; este : A csárdáskirályné. — Mikor ül össze az uj német pár­iámén!,? Berlinből táviratozzákjhogy, az uj'német birodalmi gyűlés junius 24-iIén tartja elaludó ülésót. — Lij tneneírend awinántul. A máv. igazgatósága közli, hogy & hó 21-étőI kezdve a Budapest ko^t pályaudvar­ról este 8 óra ifl—fférckor Szombathely felé. intolúr'ííletve Szombathely felől reggel Tf órakor Budapest keleti pálya­udvarra érkező személyszállító teher­vonatok megszűnnek. Helyettük Bu­dapest — Győr — Szombathely — Fehring között egy uj éjjeli személyvonatpárt helyeznek forgalomba. Az első vonat Budapestről o hó 21-én, ^ehringről pedig e hó 22-én közlekedik a követ­kező menetrend szerint: Budapest ke­leti pályaudvarról indul este 9 óra 30 perckor, Szombathelyre érkezik d. e. 8 óra 10 perckor, Fchringre érkezik dél­után 12 óra 37 perckor. Ellenirányban Fehringről indul este 6 órakor, Szom­­batholyx-ől indul este 10 óra 30 perckor, Budapest keleti pályaudvarra érkezik délelőtt 9 óra 15 perckor. Azonkívül folyó hó 21-étől kezdve a Budapest-keleti pályaudvarról reggel 7 óra 15 perckor indpló szombathelyi vonat közvetlen kocsikat visz Sop­ronig, illetve Lajtaujfaluig, a hová a vonat délután 3 óra 10 perckor, illetve 4 óra 46 perckor érkezik. Ellenirány­ban a közvetlen kocsik Laitaujfalu­­röí reggel 5 óra 30 perckor, Sopronból reggel 7 órakor indulnak és Buda­pestre délután 3 óra 40 perckor ér­­kezuek. Ugyancsak folyó hó 21-étől kezdve a Budapest-keleti pályaudvar­ról reggel 6 óra 10 perekor induló és est & 9 óra 10 perckor érkező személy­­vonat Bá.ihida és Komárom között megszűnik. E vonatok tehát ezentúl csak Budapest—Bánhida között fog-' nak közlekedni. 98-99°/o-os rézgálic kilogrammonként 36 K, további kéntsov, sóiav legolcsóbb napi árban, kisebb­­rmgyotrb tételekben raktárról kaphatói: Formica ve-: gycszeli vállalatnál, Budapest, Bálvány-utca 18, félem. Balaton-Le He Szálloda és Penzió Kellemes, árnyas park a 16 JMeStlvilifc j)artián --------J Bérlő: Fövstcr. JCortrád junius I5*én KfláiBiaszürp valódi cseh áru, 65*/o cukortartalommal, hordókban, Csbsiesjs 7/10 és 3'/,/10 üregekben, 40°/,-os, legolcsóbban kapható Kellinger Armin cégnél, Budapest, Vili. kerület, Köztcmető-ut 3. szám. Telefon: József 15—87. Mindennemű iré- és nyomépaniros feldolgozó íircmck és viszonteladó^ részére nagyban és Kicsinyben, napi árbsn kapható Weisz Kárlen cégnél Budapest,V. Bálvány-utca 19. Telefon97-37. Sürgönyeim: Wciszpapir Budapest. NIGROSIM Ä.eÄ lapcrt-lmport rt., Teríz-kórut 3. Veszek javításra szoruló kordokat Grünwald Ernő, hotdókoreskodő, Budapest, Vili., Kőkk Szilárd-utca 8. Méz és tor"-ir/tfSsTsftaiToJ&Är/ kérünk ármegjelöléssel. Spitzer és Fekete, Budapest, IX., Lónucir,­­utca 36, szám. — Telefon : József 72—&

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék