Az Est, 1920. november (11. évfolyam, 259-282. szám)

1920-11-20 / 274. szám

é oldal Szombat, 1920 november 20, A népszinház*utcai rabló­­gyilKost a hangjáról is felismerték — Az Est tudósítójától — A népszipház-ulcai gyilKosság ügyé­ben, bár a rendőrség minden kétsé­get kizárólag megállapította, hogy a gyilkos dem lehet más, mint Büfék József bécsi pincér, ez állhatatosan tagad. Tegnap megérkezett Vasmegyéből Gál Béla, a ki albérletben lakott a meggyilkolt Bartsch O liliánái. Gál kihallgatása igen fontos volt, mert ő volt az első tanú, a ki hallotta, hogy a gyilkosság estéjén Bartsch Ottilia és egy ismeretlen férfi között német nyelvű párbeszéd volt. Gál Bélát tegnap mindjárt kihall­gatták a rendőrségen. Elmondotta, hogy. november 5-én, pénteken este féltizkor, a mikor hazament, a szom­szédos szobában, a mely a felirónő lakószobája volt, német párbeszédet hallott. Bartsch Ottilia hangját mind­járt megismerte, mig a férfi hangja ismeretlen volt előtte. Megjegyezte még, hogy a péntek esti beszélgetés előtt néhány nappal ugyancsak ha­sonló hangú német párbeszédet hallott a szobából, a mikor a német férfi valami spirituszról tárgyalt a feliró­nő vei.. A férfi hangja ugyanaz volt. Az az érzése, hogy a péntek esti beszélgetés után a férfi egész éjszaka ott maradhatott á meggyilkolt feliró­­nőnél és csak másnap reggel távozott el onnan. A rendőrség mindezek után azt akarta leszögezni, hogy Gál Béla ráismer-e újra Dufek hangjára? Fel­hivatták Lassrter kapitány szobá­jába Dufeket és behívtak több né­metül beszélő embert. Gált egy szom­szédos szobába küldték és közölték vele, hogy kopogjon az ajtón, ha rá­ismer arra a német kiejtésre, a melyei az emlékezetes péntek estén hallott ki a felirónő szobájából. A felhívott em­berek egyenkint kezdtek beszélni németül. A negyedik Dufek volt, a ki mikor válaszolni kezdett a hozzáintézett kérdésekre, Gál a szom­szédos lezárt szoba ajtaján kopogni kezdett: megismerte Dufek hangját. Dufek tovább tagad. Razziák a diva Százezres bírságok tilos árukért — Az Est tudósítójától — I Néhány nap óta a vámhivatal I megbízottjai járják be a Belváros és a körutak divatü^Ieteit és mindenhol felelősségre vonják a kereskedőket, hogy honnan vették a raktárukban ta­lálható cikkek egy részét, a melyekre a pénzügyminisztérium a fennálló tilal­mak miatt eddig senkinek sem adott behozatali engedélyt. Átviisgálják a kereskedők raktárait, a mi sok eset­ben három-négy napot vesz igénybe, A kereskedelem akciójáról Gazda György, a Baross-Szövetség főtit­kára Az Est munkatársának a kö­vetkezőket mondotta: —- Tíz nap óta a főváros divatke­reskedőit a pénzügyőrség kiküldött­jei zaklatják, bemennek az üzletekbe és ott három-négy napig tartó leltá­rozást rendeznek. Leltárt vesznek fel azokról a cikkekről, a melyeket Ma­gyarországba a mai rendeletek alap­ján behozni nem szabad. Főleg azt kutatják, hogy honnan került a bu­dapesti kereskedőkhöz kékróka, a Hou­­bigani-parfüm és selyem nyakkendő. A hol ilyen cikkeket találnak, ott a vámbárca felmutatását kérik. — Természetesen senki sem tudja ezt az okmányt felmutatni, mert az ilyen árut a bécsi kereskedők hozzák a magyar fővárosba kofferokban, rész­ben pedig az entente-államokhoz tar­tozó kereskedők, vagy azok meg­bízottai szállítják Magyarországba. A kereskedőket e miatt nem lehet semmivel sem okolni, mert hiszen ők a vevők jelentkező szükségletét akar­ják ellátni. Ezzel szemben a vámhiva­tal emberei súlyos büntetést rónak ki, ha a behozatali listán nem szereplő árut találnak valakinél; egy Rech­­nilz nevű körúti kereskedőre 82.000 korona bírságol szablak ki, a mit hosz­­szas tárgyalások után 50.000 koronára mérsékeltek. _ De érkeztek be hozzánk olyan Jelentések is, hogy kétszázezer koronás bírságot szabtak ki egyes üzlettulaj­donosokra. Tegnap eijárlunk ebben az ügyben egy kisebb dr put ári óval a fővárosi vámhivatal igazgatójánál és az eljárás megszüntetését kértük. Közöltük azt is, hogy a vámhatósá­goknak csak negyvenezer koronáig menő büntetést van joguk kiszabni. Az \ ezen felüli büntetések kirovására csak a pénzügyminiszter illetékes. Ma fel­­krr.rTi": ebben az ügyben König Tivadar pénzügyi államtitkárt és tőle esetleg báró Korányi Frigyes pénzügyminiszterhez megyünk. Erről az ügyről Balkányi Kál­mán, az OMKE igazgatója, a kö­vetkezőket mondotta: — Mi mindig helytelennek tart­juk azt a gyógyító ’metódust, a mely a pattanásoknak idején való kinyomása helyett szépen bevárja, mig a vérmérgezés beáll és ampu­tálni kell a beteg karját. Az elter­jedt csempészés kétségtelenül visz­­szataszitó elfajulása a mi mostani gazdasági életünknek. Legtöbbet szenved ettől éppen a tisztességes kereskedő. Hogy a kormányzat ez ellen küzdeni kivan, azt a legtelje­sebb mértékben méltányolja a ke­reskedelemnek minden komoly ér­dekképviselete. Méltnztsisöék azon­­• ban felvenni a csempészet ellen a szigorú harcot a kellő helyen : az ország határain meg a vámhiva­talokban. Ellenben a Váci-utca nem, lehet harctere a vámcsempészek elleni küzdelemnek. Kivált ha azt úgy hajtják végre, hogy a jóhiszemű kereskedő, a ki megbízhatónak tar­tott osztrák eladótól vette az árut, a vesződség, meghurcoló« és súlyos büntetés kikerülése végett inkább kész abbahagyni minden üzleti te­vékenységet. Meggondolták-e a vámhivatalt megmozgató árpoliti­kusok. hogy az ilyen nagy garral rendezett csempész-razziák nyomá­ban vajmi kevés csempész akad a horgon, ellenben az árak — épp a tisztességes elemek megrettenése és visszahúzódása következtében — rendesen egy hatalmas szökkenés­sel szoktak felemelkedni ? Brilliánst, aranyat, \ ezüstöt, hamisfogakat ?.z össze; r hirdetett áraknál drágábban veszek ’ jAetznatront 128/300 prima karbidot vagonté'elekbcn szállít budapesti raktárról Lukács, Nádor-utca 17. Telefon 1Ó9—7S. fereriC'hörut 1 Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen. M. T. I. jelenti: A honvédelmi mi­nisztérium közli, hogy november 12-én futott be Triesztbe a Heffron nevű hajó 37 tiszttel és 99 közle­génynyel, 16-án pedig a Scharahorat nevű hajó Ülik őrnagy parancs­noksága alatt 485 tiszttel és 1226 közlegénynyel. A hadifoglyok jó hangulatban, minden' komolyabb baj vagy betegség nélkül érkeztek meg Szibériából. Triesztben Kirch­ner ezredes, a honvédelmi minisz­ter képviseletében és a trieszti magyar misszió fogadták az érkezőket. A hadifoglyok három vo­nattal indultak Magyarország felé és a határt előreláthatólag szomba­ton lépik át SzentgothárdnáL, a honnan leszerelés stb. végett Csátra utaznak tovább. — A temesvári elitéit magyarok pőrét újra tárgyalják. Kolozsvárról jelentik : A temesvári Összeesküvéssel vádollak ügyében, a kiket a hadbíró­ság elsőizbén elítélt, de az Ítéletet meg­semmisítették, a nagyszebeni hadbíró­ság előtt újabb tárgyalás kezdődött. A vádat valamennyien tagadják, val­lomásuk szerint csupán a bolsevizmus elleni védekezésről volt szó. — Vasúti sztrájk Tirolban. Inns­bruckból jelentik: A lövészver­seny és a külföldi vendégek uta­zásának megakadályozása céljá­ból az államvasutak és a Déli­­vasut szocialista munkássága a Brenncrig beszüntette a munkát, úgy hogy ma éjféltől kezdve Ti­rolban minden személy- és árufor­galom megszűnik. Az Alpenland cimü újság tegnap esti kiadásá­ban utal arra, hogy a többi vas­utas szociálistatársai eljárásával egyáltalában nem ért egyet és szembefordulnak majd velük. — Elfogták a kolozsvári Szent Mihály­­templom betörőjét. Kolozsvárról jelen­tik:-A kolozsvári Szent Mihály-tomplom betörőjét Planger László Magyaror­szágból átszökött rovottnmltu betörő személyében Aradon elfogták. — Élet a csarnokban. A henteseknek örömére felentelték a sertéshús és a zsiradék árát. Ez talán az első eset, a mikór a közönség sem méltatlankodik az áremelés miatt, mert most már leg­alább hozíá lehet — a hónapok óta annyira Nélkülözött — zsiradékhoz jutni. Most mát nem lesz szükség zsirfélékben — mondják a hentesek. A sertéshús ára az emelés folytán most 110—128 korona, a zsirszalonnáé 166 korona. A másik annyira keresett cikken, a tojáson oz áremelés sem segített. Hiába maximálták 5 koronáról 6.30-ra, tojás nincs. Pár ládával kapott ma az egyik árus, a közönség egykettőre elkap­kodta, pedig mindenki csak két dara­bot vehetett. A hnspiaoon a legkelendőbb a juh­hús. 48—72 koronás ára miatt inkább ezt veszik, mint a 76—110 koronás mrrr!) ahnst, vagy a DO—120 koronás borjút. A füstölthus- és kolbászfélék is csak 10—15 dekánkint fogynak. Drá­ga, szörnyen drága a 80—160 koronás kolbász, a 120—160 koronás füstölt ser­téshús, meg a 180 koronás szalonna. A vágott baromfikereskedőknél nagy a forgalom. Tisztított hízott kacsa ki­lója 120—ISO, liba ugyanennyi. A csarnoktóri baromflpiaeon a rán­tani való csirke párja 100—120, sütni­­való 150—200, élő bízott kacsa kilója 120, élő hizott liba kilója 120—125, élő sovány kacsa darabja 200—250, liba 360—450, tynk 615 párja 200—240, pnlyka darabja 500—700 korona. A zöldségpiacon a közönség nem vásárolja a 2—3 koronás káposztát sem. Nagyon sok a répa, zöldségféle. Burgonya elegendő van. Kilója 4—5 korona. Akad kelkáposzta, zeller, ka­­larábé, vöföskáposzta is. A vörös­hagyma kilója 10—12, fokhagyma 34— 38, eéldarépa 4—6, kelkáposzta 3—6, zeller 6—10, kalaríbé 4—-5, Sárgarépa 3.50—5, petrezselyem 5—7. A fehér bab kilója 18—20, a színesé 20—24 korona. .Sütni való .tököt ,künn a Dup a parton, benn a csarnokban is sokat árainak. Kilója 5 korona. A halpiacon az árak a régiek, ma­gasak. Élő kárász 60, ponty 60—100, fogas 140, csuka 50, vágott harcsa 160— 180 korona. ■ / A vásárcsarnok melletti egyik vad­kereskedés ajtajában két gyönyörűen fejlott, hatalmas fehér madár függ óriási szárnyakkal. Aláírva a táblán: vadhattyu. A vadkercskeáő szerint úgy tévedtek a vadhattyuk magyar terü­letre, a hol egy ügyes vadász leszedte őket Hernád-Halas határban s Pestre hozta a ritkaságot. A közönség nagy tömegben kíváncsiskodva, de bizalmat­lanul nézi a 10 kiló súlyú hatalmas madarat. Két nap óta »még senkinek sem támadt gusztusa a szokatlan, soha nem izlelfr pecsenyére. A vadhattyuk valószínűleg valamelyik múzeumba ke­rülnek. — Cslk vármegye törvényhatósága e hó 21-én délelőtt féltizenegy órakor hivatalos helyiségében VI., Eötvös-utca 11/b. IL em. közgyűlést tart. — A Zabolni faipar r.-t. rendkívüli közgyűlése elhatározta az alaptőke öt millió koggnás felemelését 15 millió ko­ronggá. Az összes nj részvények 2:1 arányban 1200 koronás áron a régi részvényeseket illetik meg. — Üres a pozsonyi szlovák színház. Pozsonyban ez idő szerint a szlovák nemzett színház társulata vendégsze­repei. Hogy a közönség milyen nagy érdeklődéssel kiséri az előadásokat, az legjobban kitűnik az egyik pozsonyi lap híradásából, a hol azt olvassuk, hogy a minap az előadás megkezdése előtt Jerabek nr. a színház igazgatója, kilépett a függönyök elé és a követ­kező dikciót mondta: Hölgyeim és uraim! Társulatom tagjai vonakod­nak játszani a tnl kevés nézőtéri kö­zönség/ előtt. Kérném önöket, vegyék tudomásul az előadás berekesztését. — Nem azonos. Adametz József ka­­zárdtovácsEfester annak a megállapí­tásit kéri, hogy nem azonos a Ba­­hagczy-íülömtményben szereplő Ada­­metzcel. — Adomány. Balázs Pál ny. főhad­nagy, a Bloekner J. hirdető iroda bel­tagja, Az Est utján 1000 koronát ado­mányozott Soltra' József és Miklós rendőfellenőr hozzátartozói részére. — Az osztálysorsjiték mai húzásén 80.000 koronát nyert: 45180 ; 30.000 koronát nyert: 57531 ; 5000 kgéon&t nyert: 19284 ; 2000' koronát nyertek: 316 5004 7134 29423 41413 ; 1000 koronát nyertek : 6384 11809 15515 30265 32112 36777 40796 52352 54752. Azonkívül kihúztak 500 és 150 koro­nás nyereményeket * — Rabinovits József a bíróság előtt Jtabinovits József 36 éves odesszai származású volt munkásbiztositó pénz­tári tisztviselő a diktatúra alatt a kommunista párt főtitkára volt ké­sőbb pedjg, midőn jjándler belügyi népbiztos a frontra játszott mint a belügyi pépbiztoss;^ képviselője több­ször régzt vett kormányzótanács ülésén, a hol érdemleges indítványo­kat teijesztett.j#lő. A diktatúra bnkása után ti remjrífség letartóztatta. A kir, ügyész^é»-^több váldinditványt adott ellene és megvádolta sajtó utján elkö­vetett izgatás bűn tettével is, mert a Vörös Újságába, izgató cikket irt. Ezon­­kivül felségsórtés és lázadás bűntetté­vel és 22 rendbeli gyilkosságra vnlő felbujtással is vádolja az ügyészség. A gyilkosságra való felbujtási Rabi­novits az által követte el, hogy részt vett ama rendeletek megalkotásában, a melyekkel a forradalmi törvényszé­keket újjászervezték. Mivel Rabino­vits csak május 10-étől kezdve szere­pelt a kormányzótanács ülésein, az ügyészség csak azokat a gyilkosságo­kat tette vád tárgyává, a melyeket ez időtől fogva követtek el. Rabinovits bűnügyét ma tárgyalta a budapesti büntetőtörvényszék a gyorsított eljárás szabályai szerint. Dolofsidk Mihály királyi ügyész vád­­beszéde után a bíróság bűnösnek mon­dotta ki Rabinovitsot felségsértés és lázadás, továbbá izgatás bűntettében és ezért tizenöt évi fegyházra ítélte el. A huszonkét rendbeli gyilkosság vádja alól a bíróság felmentette Rabinovits Józsefet. Brilíiáns-* rcít, ««becujlírtte", I horribilis árban értékesi(heti; tí,;l rétire*,’ ar«iv.. «tBM-, pI*'inJ-iírjn»ltér! fa,ont {, 'Hfwot'íwníl, Rákóczi-tit <1 s*. , P.ithwmtm •nt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék