Az Est, 1921. április (12. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

?. oldat Péntek, 1921. április & ajánlották neki, hogy a megol­dásnak szebb-módja az, ha a kor­mány élén gróf Teleki Pállal le­mond, mintha arra törekednék, hogy a kormány, illetve a maga kormányzásának életét ideig-áráig meghosszabbítsa. Ellenben még a mai nap folyamán meg fog tör­ténni a kisgazdaminiszterek kivá­lása és a kisgazdapárt távozása a kormány mögül. Az intézőbizottság értekezletére közben behivatták a többi jelen­lévő minisztert is. a kikkel gróf Teleki Pál röviden megbeszélte a helyzetet, mire közölte az intéző­­bizottsá^gal.^jhogy a korma^ még ma be fogja adni a lemondását és erreL/aló tekintettel a Ház mai ülését el fogják napolni. A mikor az intézőbizottságból ki­jött Nagyatádi Szabó István kö­zölte Az Est munkatársával, hogy befejezett tények előtt állunk, a mennyiben kormányválság van. Gróf Teleki Pál miniszterelnök pedig igy szólt: — Még a mai nap folyamán be­jelentem lemondásomat, mert nem akarom az ellentéteket fokozni. A folyosó a képzelhető legeleve­nebb. A képviselők az elkövetkez­hető eshetőségeket tárgyalják. Gróf Andrássy Gyula Az Est munkatársának igy nyilatkozott: — Válság van, én azonban nem bánom, mert ez a helyzet úgy sem volt Javább tartható Egyébkáit minden oldalon azt hiszi, jpgy a Háznak rövidesen hosszabb időre való elnapolása következik és a válsághoz igen messzemenő kő-, vetkeztetéseket fűznek s széles pers­pektívákat rajzolnak meg a közel­jövőnek. Vannak a kik azt hiszik, hogy a legrövidebb időn belül a vártkeretek meg fognak lazulni, újabb átcsoportulások történnek és a nemzetgyűlés már a legközelebbi jövőben egész más kévét fog mu­tatni. Ennek az előrevetett jeleként tekintik azt is, hogy . az Ébredő Magyaroknak egyik része már is csatlakozott a kis­­j /' ■ gazdapárthoz. A^fcbredők részéről a tegnap esti kisgazdavacsorán számosán részt­­vettek, köztük Herkélyi Tibor,akik a párthoz való csatlakozásukat be­jelentették, mire Nagyatádi Szabó István üdvözölte őket. Az Ébredők egyik vezetőembere, különben nem­zetgyűlési képviselő, a Ház folyosó­ján a következőket mondta Az Est mimkatíísánaka > —.JÍem tUtft előttünk az, hogy az Ejbredpk nagy csoportja mór koráftbfáf két részre oszlik a ki1 rálykérdésben. Ez a magyarázata annak, hogy Szinrecsányi Györ­gyöt a szabadkirályválasztók, a kikről nem tudni, nincsenek-e több­ségben, el akarják távolítani az egyesület éléről. Az egyesület tag­jai tartozhatnak bármelyik politi­kai párthoz, a nélkül hogy ezért ki kellene lépniük az egyesületből. Szakadást ez a kérdés csak akkor .idézhet fel, ha: a politikát ott napi­rendre tűznék. Erre pedig megvan a kilátás, inert a Szmreesányi­­iigyet tárgyalni kell és akkor ment­hetetlenül bele fogunk merülni a politikába és a királykérdés tár­gyalásába. Ez maga után! vonhatja az Ébredők táborának kettészaka­dását. Ä kisgazdapárt, .vezetősége részé­ről közölték velünk, hö'gy az Éb­redő Magyarok egy részének , a párt programja iránt való szimpá­tiája nem uj dolog és arra vonat­­•fegaólasr már betek óta folytak 4 ] tárgyalások. A kisgazdák kétségte­lennek tartják, hogy az Ébredők­nek ez a nagy csoportja nyíltan csatlakozni fog a párthoz. Miután a nemzetgyűlés ülésén gróf Teleki Pál miniszterelnök nyi­latkozott és a Házat elnapolták, a kisgazdák a képviselőházban fél 12 órakor ismét értekezletre gyűltek össze. 71 kqgpesziénypáv*t r»agasphoMh Gna.tz.hoz Az Est ^uffkatársa beszélt a ke­reszténypárt egyik vezetőemberével, a ki azt mondta, hogy a kormány minden valószínűség szerint beadja lemondását, minthogy nagyatádi Szabó István földmivelésügyi mi­niszter magatartása folytán olyan eltávolodás állott be a politikai j helyzetben, hogy a mai állapot további fenntartása lehetetlenné vált. Gratz Gusztáv külügyminiszter tegnapi beszéde után a keresztény­­párt semmi szín alatt sem enged­hetné zneg, hogy a külügyminiszter egymaga mondjon le. 71 Ház feloszlatásának terve IJteavarfott forrásból arról értesü­lünk, Jfőgy ha a mai politikai hely­­zeg..á!ma megoldása lehetetlennek bizonyulna, a kisgazdavárt teljes erejével a nemzetgyűlés feloszlatását fogja követelni, hogy’ a nemzetnek módja legyen a választások révén állást foglnlni a helyzet megoldását illetőleg. M nemzetgyűlés elzmpoiúsa Rakovszky Istváivelnök jóval fél­­tizenkettő után nyitotta meg az ülést. A jegyzőkönyv hitelesítése után az efnök. jelenti, hogy a mi­niszterelnök kék szót. Teleki Pjij miniszterelnök: Tisz­telt nemzetgyűlés! Tekintettel arra, hogy az eseménj-ek követ­keztében egyes miniszter uraknak helyzete pártjukkal szemben és sa­ját álláspontjuk, tekintetében ugy aiakult, hogy azt az egffii.ltműkö­dést, a mely a kormányban eddig megvolt,nem tartják továbbra.biz­tosítottnak, ezért én a. mai napon a kormányzó urnák előterjesztést, óhajtok tenni a kormány helyzeté­ről. Kérem a nemzetgyűlést, hogy addig, a mig a kormányzó nr meg­hozza döntését, üléseit bizonyta­lan időre napolja el. Ereki Károly a házszabályokhoz kér szót. Nem hallottunk lemondást a kormánytól, — mondotta — csu­pán azt jelentette be, hogy a minisz­terelnök a kormányzóhoz megy tár­gyalni. Ezt minden nap megteheti a nélkül, hogy ezért a nemzetgyűlésnek üléseit el kellene napolnia. Nem látja egyáltalán szükségét az elna­polásnak és azt indítványozza, hogy a nemzetgyűlés folytassa üléseit, mivel fontos javaslatok vannak a napirenden. (Nagy zaj. Az elnök csenget.) Rakovszky István elnök: Több felszólaló nem lévén, felteszem a kérdést, elfogadja-e a nemzetgyűlés a miniszterelnök nr előterjesztését, vagy pedig csatlakozik Ereki kép­viselő nr előterjesztéséhez 1 Hangos igen kiáltások hallatsza­nak a Ház minden oldaláról. Ezután szavazásra, kerül a sor. Az egész Ház feláll, csupán a szélső balolda­lon maradnak néhanyan ülve. Az elnök kijelenti, hogy:« nem­zetgyűlés bizonytalan időre elna­polja üléseit, a inai ülést pedig berekeszti. - , A kisgazdapárton, valaki elkjált­­ja: Éljen Nagyatádi, a mire nagy i(aps és éljenzés hangzik fel. Hornyánszky Zoltán: Éljen a ki­rály'! , • . Pákozdi András: Éljen; a nem­zet! Cry erünk ki a falvakba! Gye­rünk ki a nép közé ! A képviselők ez-utáu kitóduluak az ülésteremből. A. középfolyosón' a kisgazdapárt körülveszi Nagy­atádi Szabó Istvánt és lelkesen ün­nepli. Egy katonaianácsi tag a vádlottak padján — A* Esi tudósítójától — A katonai törvényszék ma .vonja felelősségre dr. Liszkáy András százados-hadbíró vezetésével Hoff­mann Gyölgy 22 éves tartalékos hadnagyot, a ki a Károlyi-forrada­lom kitörésekor el akar,ta fogni a királyt. A" vádirat, a melyet Sztiipka őr­nagy-hadbíró» szerkesztett, részle­tesen ismerteti az októberi esemé­nyeket s ezekben Hoffmann szere­pét. A főtárgyalásra igen sok tanút idéztek be. az októberi forradalom szereplői közül. Ezek közt van Fried rieh István volt miniszterel­nök is. Előállítják és tanúként ki­hallgatják a Tisza-gyilkosság sze­replőit is. A tárgyalásvezető kérdésére Hoffmann kijelenti, hogy nem érzi magát, bűnösnek. Részletesen elbe­széli, hogyan került fel a Károlyi­­pártkörbe. Ott bemutatták az ak­kor szereplő politikusoknak. Esküt nem tett,, csak fogadalmat tett a katonatanácsnak. A tárgy alá »vezető : Az a vád, hogy ki akarta siklatni őfelsége vonatát. A vádlplt: Ez nem állhat fenn, hiszen azt sem tudtam, mikor .uta­zik keresztül a király. Sztupka ügyész: Tudja, hogy mi yolt a nemzeti tanács célja 1 .. iuämL. iiumidtt:. ---____________,'jaut. ..ii »tjá»' ,,»11. 4 . 'A vádlott: Mindig azt mondták, hogy a független és szabad Ma­gyarország. Különben is két mág­nás : Batthyány és Károlyi és egy katolikus plébános, Hock János, vezette az ügyeket. Nem hihettem, hogy ők a nemzet vesztét okozzák. Az ügyész kérdéseire élmondja, hogy a nemzeti tanács demonstrá­ció utján akarta célját elérni, a katonákat akarta megszervezni és őfelsége jogara alatt, megalkotni a független Magyarországot. Sztupka: Tud-e arról, hogy egyeseket a laktanyába küldöttek ki agitálni 1 A vádlott: Igen. Sztupka: Ugy-e bár a katona­tanács nem Lukachich parancsai­nak engedelmeskedett 1-— Nem. Sztupka: Szóval nem törvényes hatóságok állottak maguk felett és céljuk a rend megdöntése r.olt, . — Igen. Majd elmondja a vádlott, hiögy a nemzeti tanács elnöke Csernyák volt, a kit ugv mutattak be neki, mint aktiv tüzér törzskari száza­dost. Schuberttól is a katonatanács­nál ismerkedett meg, a hol először ő volt az a leinök, Hüttner pedig a titkár. Hüttner kezébe kerültek a jelentések az agitáció eredményé­ről. Sztupka ügyész: Bus Fekete Lászlónak a forradalomról szóló könyvében oh azt hangoztatta, liogv a kémszervezetnek volt a tagja. A. vádlott : Bus Fekete könyvébe' csakugyan diktáltam valamit, de ezt nem éu diktáltam. Ezután ar­ról számolt be, hogy forradalmi működéséért mennyi pénzt kapott. Először 10.000 koronát kapott Had­­zsics századostól, majd 6000 koro­nát Laehne Hugótól. ü A védő kérdéseire ezután elmondja, hogy a Károlyi-palotába mindnyá­juknak belépőjegyük voltA ezzel a' felírással: Célom az önálló független Magyarország, őfelsége a király jogara alatt. \ Ezután áttérnek a bizonyító el­járásra. I Az első tanú Hüttner Sándor, a ki nagyon terjedelmesen kezdi in-: dokolni és magyarázni a forradal­mat. Miután a tárgyalásvezető figyel­meztette, hogy térjen a tárgyra, el-’1 meséli a nemzeti tanács megalakulá­sának és működésének történetét. A Vádlottról általában igen keveset tud és nem emlékszik, hogy fontosabb sze­repet-tulajdonítottak volna neki a' katonatanácsban. Ezután az elnök szünetet rendeltei. Megindult a postaforgalom Anglia és Szovjet-Orosz­­orszíg Között f London, április 7 » a.r" (Az Est rendes tudósítójától) A kereskedelmi szerződés értelmé­ben tegnap megindult a rendes postaforgalom. Az angol posta mától fogva átvesz mindenféle levél- és csomagpostát nemcsak európai Oroszország, hanem Georgia, Uk­­ránia, Aserbajdzsau és ázsiai Orosz­ország számára is. U„! Az angol felsőház reformja h *f‘ London, április S ÜAzJEst rendes tudósítójától) Chumbtymin bejelentette a felsőház tegnapi ülésén, hogy a . kormány a legrövidebb időn belül kidolgozza és be fogja, nyújtani a felsőhöz reform­járól szóló törvény javaslatot. ’Mivel a kormány és a törvényhozás ez idői szerint tnl van halmozva munkával,' a javaslatot majd csak a jövő ülés­szakon tárgyaltaikat ja. U, f MINDENNÉL olcsóbb"" PESTI NAPLÓ AZ EST MAGYAR0R8ZAG ha három hónapra 280 korohával előf&eí. n ESssszett rtiu!d Sérti arassirlánc kinyílható medaillonnal, gyémántkővel.,'Megtaláló nagy jutalomban részesül: Akácfa-utca 54., JH. 15. Takarmányüzlet eladó fuvaros negyedben,- erős forgalommal , külön raktárral. Megkeresések »Elköltözés miatt« jeligére a kiadóba. Perfekt, mérlegképes könyvelőt délutáni elfoglaltság mellett keresünk! Roboz és Grün féld, Faszakmában jártasok előnyben. V., Káipáí-u. 5, Két járatú kis malomhoz i éni,tőkével, iiely­­iyel, ismeretkörrel és némi szakértelemmel art keresek. Berendezésem vau. Ajánlatokat: >Jo vidéken« jelicére a kiadóba kérek. HIRDETNI csak olyan újságban érdemes, .mely elfut városba, faluba, minden társa­dalmi osztály asztalára. Ilyen újsága PESTI NAPLÓ MWMWwqw«WHifc ffl'wauagT'iCgK-a. Csak ebben a lapban hirdesser.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék