Az Est, 1921. április (12. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

Péntek, 1921 április 8-Vizsgálat a belügyminisztériumban MattyGsovszky helyettes államtitkár beadványa ügyében — Az Est tudósítójától — Élénken foglalkoztatja a belügy-. ‘ »misztériumot az a vizsgálat, tí melyet nemrég dr. MatiyasovsAk.y György volt fők ap itán yegy beadványa alapján indított meg a belügyminiszter. Mikor Matlya­­sovszky, a ki megelőzően belügy­miniszteri tanácsos volt, távozott a főkapitányi székből, mint helyet­tes államtitkárt a* belügyminisz­tériumba osztották be, a hol a rendőri osztály vezető ügykörét látta el. Működése közben azonhán az! kellett tapasztalnia, hogy munká­­'jának minduntalan gáncsot vetnek eaves exponált személyek. Miután a volt főkapitány meggyőződött arról, hogy ilyenformán további működése lehetetlen és bizonysá­got szerzett arról is, hogy a jelent­kező akadályok személyes harcokra vezethetők vissza, tapasztalatait lés panaszait egy memorandumba ^féglalta össze, a mit azután szemé­lyesen adott át a belügyminiszter-' nek. Úgy értesülünk, hogy a belügy­miniszter a memorandum alapján elrendelte a vizsgálatot és a vizs­gálat vezetésével dr. Madarász nyu­galmazott miniszteri tanácsost biz­­ta meg, a ki legutóbb a közélelme­zési minisztériumban működött-, de ez!; megelőzően a belügyminiszté­rium tanácsosa volt és a rendőri osztály ügykörét is ismeri. Mattyasovszky beadványában több fötisztviselőt. köztük egy a~ utóbbi időben sokat emlegetett he­lyettes államtitkárt nevez meg, a kiknek a munkálkodása lehetet­lenné teszi az ő továbbmüködésót. A volt. főkapitány annyira lehe­tetlennek tartja a mai állapot mellett a további munkát a bel­ügyminisztériumban. hogy egye­lőre a vizsgálat befejezéséin' vem is jár be hivatalába. Tüntetügyfiléseic Csehországban a Habsburgok vissza­térése eilen Prága, április 6 (Az Egt rendes tudósítójától) Hatalmas népgyüléseket tartott ma délután Prágában és Pihenten a szociáldemokrata párt a nemzeti szociálistákkal együtt a Habsbur­gok visszatérése e[len. Ebben a kérdésben a két párt kimondta, bogy egységesen- fog eljárni. Maehrisch-Ostrauban is nagy tün­tetés volt. II. yBécsf lap a királyi prokíamdcióról Í y Pécs, április 7 r(Az Est tudósítójától) Kérőt)/ fc^aly proklamációjáról azt írja a ,Y. Fr. Pr~, hogy ez az első eset, a mikor a volt uralkodó elismeri., hogy a pragmatika szank­ció már nincs teljes egészében ér­vényben és első alkalommal han­goztatja, hogy Magyarország tel­jesen független állam, tehát a volt osztrák császár az egykori mon­archia országainak politikai egysé­gét megszűntnek nyilvánítja. Az osztrák keresztér.ysEOciá­­listák állásioolalásQ f f tiécs, április 7 Áf itt agyar Távirati Iroda) A Aeiißs Wiener Journal jelenti: A keresi tje n yszoc i ál is t a párt teg­napi értekezletén Mataja képvi­selő Károly király magyarországi útjáról a következőket mondotta : Szóvá kell tennem ezt az utazást, mert tudom, hogy a keresztény­­szoeiálista párt magatartását a párt egyes tagjai élesen bírálják. Szemben a szociáldemokratákkal, a kik a köztársaságban vívmányt látnak és szemben a nagynémeteti­kéi ié mi nem titkolhatjuk, hogy »óráinkban igen sokan vannak ;olyanok, a kik egész szivvel-lélek­­,kei csüngnek az osztrák múlton. j'Az új viszonyoknak alárendelik ímagukat, de semmi okol sem lát* hpA: * lelkesedésre. Felelős helyen nem lehetett más­ként cselekedni, mint a hogy a ke­­resztényszociálista párt cselekedett. A mi helyzetünkben állást kell fog­lalnunk minden olyan lépéssel szem­ben, a mely akár élelmezésünket veszélyeztetné, akár a rendkívül lassan nekilendült termelést döntené Í6mét kaotikus állapotba. Wíndisch^raetz herceg nyilaileoxata A következő sorok közlését ké­rik : Egy tegnapi déli lap össze­függésbe hozta külföldi utazáso­mat Károly király ő felségének Magyaroflszágbá való utazásával, Kijelentem, högy a lapban megje­lent köziéinéáv mi.nden tárgyi ala­pot néllfülöé. Két hónapi külföldi tartózkodásom alatt a legilletéke­­sebb vezető államférfiakkal igenis többizben érintkezésben voltam és éppen azon tényről szereztem meggyőződést, hogy a .királykér­désnek megoldása a jelen pillanat­ban lehetetlen. Ezen tapasztalataimról, úgyszin­tén a külföldön folytatott tárgya­lásaimról a Magyarország politi­káját vezető faktoroknak jíTontést is tettem, úgy hogy semminemű kétség nem merülhet fel külföldi szereplésemet illetően. A mi 'a Frandiét D’Espéray tá­bornokkal való tárgyalásomat ille­ti, kijelentem, hogy őt egyáltalá­ban nem ismerem és vele soha sem találkoztam. Windischgraetz Lajos. Elvessel! eev feliét* fekete foltos #awS »Jankóc névre hallgató IvAa flaw* Jf CS Megtaláló magas jutalom éilerfébiií ndia Je B ilváír­­itíci 19. szám, l emelet 2 | Füszerkeresksdőknél ^ bweiel,t uttizé és helyi ögyniJk kitűnő mellékcikket kaphat. Lá«2ló, Váci-utca Jelcnlkexés szombat délelőtt, Női kalapok vales *bl) ionii-Acan r áphaitv-. v biiitoit .'tor* ffirfikahijjokat formázás is jávitái itágéit elfogad Virányi J. kalapos, IV., F*r«neiek«tere 3. •*. v Az angol bányászsztrájk vége felé közeledik """ " 1 A kormá/iy hivatalos íAs gyalast kezdett a sztrájkoíőkkal ^-T.ondon. április 7 * \ (Reuter -ügynökség) A bányászok végrehajló bizottsága tegnap délután tartott ülésében el­hat ározla, hogy elfogadja a kormány­nak azt a javaslatát, hogy a bánya­­tulajdonosok és a kormány képvise­lőivel tárgyalásokat kezdjen. Való­színű, hogy e határozat következté­ben a vasutasok és szállítómunkások szövetségei elállnak minden további tervezett akciójuktól. Panteken gyűrűs napfogyatkozás lesz — Az Est tudósítójától — Az ércpklődof1 már kormozzák az iivejűdarajjOkat, a babonásak sápadta*! járnák már az utcán. Péntoken,'‘a/rilis 8-án, gyűrűs nap­­fogyatkozás lesz, és Budapesten majd négy óra hosszat gyönyör­ködhetünk benne. Felkerestük az egyetem csillag­vizsgáló intézetét, a hol a közeledő napfogyatkozásról a következő részleteket tudtuk meg : — ’A napfogyatkozás nálunk nem lesz teljesen gyűrűs, itt a hold a nap Átmérőjének körülbelül két ­­harmadrészét takarja majd el. A gyűrű az egész fogyatkozás alatt részleges lesz, egész gyűrű csak Skóciától északra, .Norvégiában és Grötilantiban látható. Arra vonul a centralitás öve. — A csonka gyűrű annyira fog világítani nálunk, hogy a ki nem tud előre a jelenségről, az talán nem is fogja észrevenni. A jelenségnek a íizikai asztronó­mia szempontjából nincs különö­sebb jelentősége. Esetleg a hold­pályán néhány elemet lehet, majd korrigálni a napfogyatkozás alatt eszközölt mérésekből. Az egyetemi csillagvizsgálóban nem készülnek különösen a napfogyatkozás meg­figyelésére. méréseket nem fognak eszközölni, uem is fogják lefény­képezni. mert nincsenek is hozzá­való eszközeik. A külföldi csillag­­vizsgálók valószínűleg le fogják fényképezni mozgóképfelvevő ap­parátussal és ennek alapján utólag kényelmesen lemérni a szükséges adatokat. A napfogyatkozás különben, ná­lunk reggel 8 óra 42 perckor fog kezdődni és 11 óra 21 percig tart. Maximumát 10 óra 17 perckor éri el. Érdeklődtünk az üstökös felől is. Azt a felvilágosítást kantok, hogy bár az intézet már tökéletes kon­taktusban van az európai államok csillagvizsgálóival, a janin« 26-ára várt üstökösről még sehonnan sem érkezett, jelentés. Egyáltalában nincs kizárva, hogy a hir valami félreértésből származott és nem fogunk találkozni az üstökössel. MegszWsztetíék a toUísMvMeít Kilencven tiagozs, fájóst rexpa-ytäitgmPi-f Az Est tuipfsitójáíól — A közéleln^ési minisztérium hosszas tárgyalások után megen­gedte nagyobb mennyiségű tojás­nak aoJróiföliire való szállítását. Ezt az cus,inVdvt ápri-h 1-éveJ — agy a mint előre megállapították — a minisztérium visszavonta. Az export, megszüntetése azért vált szükségessé, _ mert a főváros meg­kezdte a tojás vásárlását és kon­zerválását október, november és .december hónapokra. összesen négy hétig tartott a magyar tojás kivitele, a mely idő alatt kilencven vagon tojást szállí­tott Magyarország a külföldre és nagyobb tételek mentek Svájcba is. \ kilencven vagonra menő ex­port harminc exportőr között osz­lott meg, ilyenformán tehát egyes nagyobb cégek nem élvezhettek monopóliumot. Véget ért a Vöröslíeresxt nemzed cM soníejdiclája m* Genf, április 7 J/Az Est rendes tudósitójától) Ma‘, Csütörtökön tartja utolsó ülését a nemzetközi Vöröskereszt- Egyesület, de ez már csak forma­ság lesz. csupán záróülés. A teg­napi utolsó érdemleges ülés fölötte érdekes volt. Azt vitatták meg, hogy milyen tevékenységet fejtsen ki a Vöröskereszt a polgárháborúk­ban. Határozatilag mondták ki elv gyanánt, hogy ha valamely ország bah pólgárháboru tör ki, a Vörös­kereszt-Egyesület pártokra és fa­jokra való különbség nélkül tarto­zik az áldozatoknak segítséget , nyújtani, de mindenekelőtt az il­lető állam nemzeti Vöröskereszt­­; Egyesületére hárul a, segítség fel­adata. Egy másik határozat úgy szól, hogy polgárháborúban egyik­­félnek sem szabad túszokét szed­nie. Végül kimondta a nemzetközi konferencia, hogy összeköttetésbe fog lépni a népszövetséggel és nemzetközi törvény gyanánt fogja kinyilváníttatni azt az elvet, hogy gazdasági blokád esetén kímélni kell az ártatlan áldozatokat, a blo­káddal csak a hadviselőket szabad sújtani. U. Helyreáll a s^ab^dkeresketíelem Olaszországban / Bőven vaj» olcsó áru jF piacon j j/r Párna, április 6’ (Az Est rendes tudósítóidtól) A lapok a kormány félhivatalos közleményét hozzák, a mely hírül adjn, hogy a legrövidebb időn be­lül helyre fog állani a szab ad ­­keteskedt lem, mert mint a hiva­talos jelentés mondja — minden­féle áru bőségben van és az árak alacsonyabbak, mir.t a hivatalos //ína iírtáli.. ávak. A Trlbuna értesd lése s'v. rlnt a mini' K.eriaiiáes elha­tározta, hogy a szabádkereskede­­lem helyreállitásávai-^ogyidpjü^g Árverési hirdetmény! Az Unió Bor- rs Sze:záiukereskedelmi Részvény­­társaság budapesti cég ögv/lem képvisel etében köz­zétesz «n. hogy a kötilezettségei teljesítésben kése­delmei Kotit er Mlusa terhére »921. évi április hó 13-án délelőtti 10 órakor az alább kitett he­lyen é' módozatok mellet t cca 1100 hl, egyezeré egyszáz: hektoliter részben csongródvidéki, részben kécskevídékí bor fog elárvereztetni a késedelmes lét terhére és veszélyére Kikiáltási ár literenként 30 koro: a. Az árverés táigyúf képező kormennyiség • seprő­iével -együtt, Mellett állapotban tartályok nélkül uitfvy át a legtöbbet.ígérő \evő tulajdonába. Az árverés színhelye az Unió Bor- cs Sz:.száru­­kereskedclmi Részvénytársaság, VI., Szeiecsen-utca 23. szám alatt levő pincehelyisége. Azok, akik a bort előzetesen megtekinteni óhajtják stb , jelentkezzenek az árveie'teto cég VI., Andrássy-ut 25. szám alatt levő irodahelyiségében es ott kéllő ki serét mellett a bor megtekintésvre módjuk nyílik- Az árverésen csak az vehdt részt, aki 250.000 (kettő­százötvenezer) korona bánatpénzt az árverésnél el­járó kir. közjegyző kezeihez letesz. A hátralékos tételár a vételügyiet után nyomban lefizetendő ugyan­csak az eljáró kir. közjegyző kezeihez. A vételi és esetleges egyéb illetékek a vevőt terhe’ik Az ám rezó cég 15 napon át fekhét mentes raktárt biztosit az elárvérclt botoknak és indokolt esetben azt még 8 nappal meghosszabbítja. Dr. Betíő Mór ügyvéd. Nyomdai gyorssá?!®!| íUdgvójölr® hereteek IteemfeápQs állapotban.) Ajánlatok áruieg jelöléssel Nagyd iúf z* j utca *>. szám, I. emelet 1. küldendők. 1 megszünteti a kávé-, kávépótlék-és villamgskörté-monopóliumot. Az így elmaradó állami jövedelmeket a kormány vámokkal és erre a cikkekre kivetendő fogyasztási adókkal kívánja pótolni. U.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék