Az Est, 1921. április (12. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

á. oldal. Péntek, 1971. ápritis 8. As ellitsii®g?@Sc gabon££Snak íbesser^iss cs«s§s is@8§0lgiin ftUpiénlaeftik ?5em Desxrtek mon^píliumoh — Az Est tudósítójától — Az ellátatlanok gabonával való ellátásához az idén még körülbelül ötezer vagonra lesz szükség. A be­szerzés módjára vonatkozólag tud­valevőleg nézeteltérés támadt a különböző érdekeltségek között. Sokan a gabonának külföldről való behozatalát sürgették, mások a belföldön kívántak ennek a meny­nyi ségnek a beszerzéséről gondos­kodni.. Most arról értesülünk, hop,? a pénzügyminiszter a külföldről való beszerzés ellen valutáris okok­ból tiltakozását jelentette be és ehhez a kormány is hozzájárult. En­nék folytán a szükséges mennyiség beszerzése a belföldön fog megtör­ténni. A beszerzéssel eleinte a Fntúrát óhajtották megbízni. A gabcim­­kereskedők azonban a íöldmive­­lésögyi miniszterhez fordultak és felhívták a figyelmét arra, hogy zá­ros időn belül hajlandók a szüksé­ges mennyiséget előteremteni, ha a kormány szabad versenyt enged és nem ad monopóliumot senkinek. Úgy halljuk, hogy a kormány ezt a kérdést hajlandó teljesíteni és legfeljebb arról lehet szó, hogy már elvállalt kötelezettségek telje­sítésére bizonyos mennyiség erő­jéig fognak megbízást adni a Fu­­turának, ellenben a túlnyomóan nagyobb rész beszerzése szabadfor­galomban, a kereskedelem utján fog történni. Ehenhalí egy asszony-i Az Est tudósítójától — A vásárcsarnok kapuján fél Uisz­­nó.kkal j megrakott kétlovas kocsi .for­dul ber az épület belsejébe, utána a községi« kenyérgyár kocsija halad, mcgrakVa barnára sült, hosszúkás ke­nyereknél. Kinn a kapu előtt kendös, kosgras asszonyok a kofáknál burgo­nyát, kelkáposztát, zöldséget méretnek a kosaraikba és megrakodva oszlanak szét a szomszéd utcákban. A csar­nokkal szemben, a tér túlsó oldalán, a Hunyady-tér tíz pzámu házban, teg­nap egy nő éhen halt. A ház egyik második emeleti laká­sának ajtaja le van lakatolva, az aj­tót., ablakot sűrű függöny takarja. Tegnap "délután, mikor a rendőri bi­zottság behatolt a lakásba, a konyhát teljesen üresen találta ;■ nem áll ott egy darab bútor, egyetlen szék sem. A szobában üres szekrény, a melyben egy darab fehérnemű, egy kendő, egy harisnya sincs; a rozsdás ócska vas­ágyon egy csontig aszott, hideg női tetem feküdt, Tompa Gizella 33 éves magé'iv.ó.iő iiii'ttcsiv. Halála, a rood­­nrorvos megállapítása szerír*. a táp­lálék teljes hiánya folytán állott be. A bázbcliek nem igen ismerték a rettenetes véget ért nőt. A mint mondják, nagyon visszavonult életet élt, szomszédaival alig állt szóba. ( sak a házmesternéhez ment be néha, ö az egyetlen, a ki tud valamit élete ég halála körülményeiről. — öt éve lakott a házban szegény,— beszeli a^házmesterné — a nagynénié­vel, özvegy Langf elder Dávidnéval költözött ide a házba, de a nagynénje már három éyvel ezelőtt meghalt. Be­teges asszony volt az is, őt is nagyon megtöltő a sok éhezés. Pedig vala­mikor jobb ételük volt; Langfejderné ura festő volt,, úgy beszélték leg­alább; gazdag rokonaik is voltak és ók gondtalanul éltek. Lungfelderné magához vette és felnevelte unoka­­hugát, Tompa Gizellát is. Mikor azon­ban a férje meghalt, mindig nagyobb nyomorba jutottak. — Dolgozni bizony egyikük sem igen tudott; mosni, vasalni, varrni vagy va­lami ilyen, nehezebb munkát végezni képtelenek voltak. így azután Aang­ffldernó nőm sokáig bírta a kiizkö­­ést; Tompa Gizella már három éve egyedül mura itt. Lassankint eladogatta mindenét, ruháját, meg a kevés bú­tort, a mi a lakásban volt. Néha egy kis pénzt is keresett, cigarettákat töl­tött és eladta, de ez bizony keveset jövedelmezett. Kérni, a rokonaitól vagy mástól, még kevésbé tudott; az ilyen szemérmes szegény pedig bizony nem jnt semmihez. A múltkor is, mikor a missziós hölgyek itt jártak a házban, töbhen kaptak egy pár koronát, vagy valami ruhaneműt, de ő semmit sem kapott. Nagyon büszke volt szegény, pedig már mennyit éhezett; az utóbbi időben már le sem mehetett az utcára kenyérért az egy szál szoknyájában, mert más ruhája nem volt. Néha be­jött hozzám, én adtam neki egy darab kenyeret, vagy egy kis levest. Most aztán három vagy négy napig nem láttam sehol; először nem gondol­tam rá, mert hát nekem is sok a dol­gom, mi is szegények vagyunk. Aztán egyszerre csak eszembe jutott; fel­mentem hozzá, az ajtaja belülről be volt zárva, kopogtattam, nem felelt. Mindjárt sejtettem, hogy valami baj lesz, elszaladtam a rendőrért. Aztán kinyitottuk az ajtaját és ott találtuk az ágyon, élettelenül. Holttestét még tegnap délután' el­szállították a törvényszéki bonctani intézetbe ; a lakást lezárta a rend­őrség. Á lezárt ajtó élőit meg-megáll­­nak a szomszéd asszonyok és fejcsó­válva tárgyalják egymás közt a ször­nyű esetet. A szerencsétlen! Lefeküdt az, üres lakásban és várt, várt, inig megöli az éhség. Meg sem próbába a küzdést, tehetetlenül, szótlanul meg­adta magát az életnek. A halálnak. Pedig valamikor jobb napokat látott szegény. ismét üzemben aW eisz Manfiréd gyár A munKSsoH Me dolgozik — Az Est tudósitójától — A csepeli gyárban tegnap meg­szüntették a arankát, miután a gyár vezetősége arra hivatkozott, hogy dr^zénbizottság napok óta nem utalja ki a szükséges szenet. , A bizottság arra hivatkozik ugyanis, hogy a húsvéti ünnepek miatt a széntermelés jelentősen visszament és néni tudja ellátni a gyárakat. Mára ‘ változott, a hely­zet. a mennyiben időközben a szén­­bizottság nagyobb tétel szenet utalt ki a. Weisz Manfréd-féle gyár számára, úgy hogy három műhelyben ma reggel megkezdték a munkát. A fémművek, áz acélművek és egy másik nagy műhelyben ösz­­szesen 3500 munkás kezdett dol­gozni, úgy hogy ez idő szerint a gyár 7000 munkása közül csak a fele. dolgozik. A munkások másik része remélhetőleg már hétfőn munkába áUhat, a mennyiben a szénbizottság megígérte, hogy szombatig elegendő szenet fog ki­utalni. úgy hogy hétfőn a tur­binatelepek is megindulhatnak a csepeli gyárban. Felemelik a tisztviselők lakás* bériiletményét ■ { —Az Est tudósitöjétól — A megjelent lakásrendelet, erő­sen nyugtalanítja a közalkalma­zottak táborát, a/tiknek a létmi­nimumát a mai Illetmény és a ter­mészetbeni ellátás sem tudja biz­tosítani. Ilyen körülmények között a felemelt lakbérek már jóval tul­­mennének a köztisztviselők teher­bíró képességén. Az első tervezet szerint a köztisztviselők számára csak mérsékelt lakbéremelést ér­vényesíthettek volna a háziurak. Utóbb a belügyminisztérium erről a megkötésről is lemondott és a | vasárnap nyilvánosságra került rendelet semmiféle megkülönböz­tetést a lakók között nem ir elő. Úgy értesülünk, hogy dr. Hege­dűs Lóránt pénzügyminiszter könnyíteni kivan a közalkalma­zottak válságos helyzetén, a mely a lakbéremelés folytán előállhat és máris rendeletet adott ki. a mely szerint a közalkalmazottak lakbér.­illetméngének növelésére javaslatot dolgoznak ki a pénzű gyminiszté­­r himba n. A javaslatot dr. Kern tier Kálmán helyettes államtitkár ké­szíti, a. ki egyúttal az illetmény­­osztály vezetője is. A munkálatok már folyamatban vannak, úgy hogy a lakbéremelés idejére a köz­alkalmazottak már megkapják a felemelt lakáspénzt. hírek Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen. Előfizetési árak: Az Est egy hónapra 10 korona, negyedévre 110 korona. A Pesti Napló-val vagy a Ma­gyar or s z á g-gal együtt naponta kétszeri kézbesítéssel negyedévre 200 korona. A Pesti Napló-val és a Magyar­­országgal együtt naponta három­szori kézbesítéssel negyedévre 2S0 korona. Külföldön az előfizetési árak kétszeresét számítjuk. Egyes szám ára Budapesten és vidéken 2 korona, B é cs­őén 5 korona, Jugoszláviá­ban 2 jugoszláv korona, C s ch­­ors zá g.b an 2 cseh korona, B o­­mániában 2 leu. — „Mindnyájunknak el kell men pl.“ Pozsonyból Írják ne­künk : Érsekújvár városának és kömyékéruík tót fiatalsága soro­zást behívót kapott máreius 31-re. A hehivtt parancs, a melynek en­gedni kqfl; az érsekujvári tót ifjak el is ipfentek a sorozásra. Elineu­­tak hosszú, magyar nemzetiszinü szalaggal a kalapjukon ás mentek az utcán végig a Kossüth-nptát énekelve. Mikor odáig értek, hogy Mindnyájunknak el kell menni, harsányan, feleméit fejjel kiál­tották: Igen. ha. kell mindnyájan elmegyünk ! Hogy hová és kivel, azt nem mondták meg a cseh hi­vatalnokoknak. a kik tehetetlen dühvei nézték a gyönyörű jelene­tet. — Zürichi devizajegyzés. (Megnyitás.) Berlin 935, Nowyork • 577, Milano 2500, Prág» 787.5, Budapest 215, ZágTáb 407.5, Bukarest 840, Varsó 72.5, Bécs 153, osztrák bélyegzett 97. — Károlyi nem Raguzában, ha­nem Spalatóban fog lakni. Klagen­furtból jelenti a Magyar Távirati Iroda: Az ideiglenes tartománygyü­­lés tegnapi ülésén a nagynémetek pártja és a paraszt-szövetség kér­dést intézett Károlyi Mihály vil­­laehi tartózkodására vonatkozólag. A tartományi kormányzó válaszában beszámolt arról, hogy a tartományi kormány ebben az ügyben minő in­tézkedéseket tett és bejelentette, hogy miután a jugoszláv kormány meg­engedte, hogy Károlyi ezentúl Spa­­latóban tartózkodjék, Károlyi április 7-én odautazik. A gyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az inter­pellációra adott válaszról vitát kezd­jenek. — JSázassijig. Frisch Sándor Pittsburg, Amerika és Feiner Ilonka Budapest e hó 6-án házasságot kötöttek. Sebulzeif Károly és Grünberg Her­­minka j ügyesek. (Minden külön érte­sítés helyett.) r Stern Walter eljegyezte Kálmán írón­két. (Minden külön értesítés helyett.) jSágéi Reskn Pöstyén és Weisz Joáchim Pák« jegyesek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) — Jelűnek Morion ügye. Meg­írtuk. nogy a Királyi ügyészség Jellinek Itorton valutacsalási ügyében megszüntette az eljárást ama gyanúsítottak ellen, a kik közvetve Vettek részt Jellinek Morton manipulációiban. Több pa­nasz»»« képviseletében dr. Báthor István ügyvéd átvette a vád kép­viseletét Gajáry Böske és a többi terhelt ellen is és egyben a kirá­lyi ügyészséghez is folyamodott, a hol az ügyészség megszüntető ha­tározatát támadta meg. A királyi főügyészség döntése alapján' a Jellinek Morton-féle ügy lobbi terheltje ellen elrendelték a pót­nyomozást és az ügyészség meg­szüntető határozatát hatályon kí­vül helyezték. E pótnyomozás de­ríti maid ki, Jhogy a többi terhelt* nek milyent része van az ügyben. —■ Egy nagy olasz cég fizetéskép­telensége. Milánóból táviraiozza Az Esi tudósitója : Az Uffizini Galilei vállalat Firenzében fizetésképtelen­séget jelentett be. A eég passzívái meghaladják a 33 millió lírái, (ü.) — Ócska zsákiigynökböl millio­mos ezüstcsempész. Frankfurtból távirfctozza Az^Est tudósítója: Egy Hans Friedrieh nevű húsz. éves »kereskedő«^ állott ma a büntető bíróság egyik tanácsa előtt vád­lottként. Még nemrégen ócska zsá­kokkal- ügynökösködött. A rendőr­ség tett ellene feljelentést, mert ezüsesempészésen érte. Mikor raj-j takapták, 2,250.000 ezüst márkát, vitt magával. A vizsgálat kideri-' tette, hogy egy frankfurti bankban különböző neveken 11,750.020 márka betétje van. A büntető biróság egy évi fogházra 300.000 márka pénzbírságra és a lefoglalt 2 mil­lió 250.000 ezüst márka elkobzásárai ítélte. (U.) ; V.« — Q'rvosi. hír. Dr. Perlusz Miklós börgyígyáfls orvosi rendelőjét VIL. Kertész-íjAca ^37. sz. alá helyezte át. — Katonaság szállotta meg a tu« ríni Fiabantomobilayarat. Milánó­ból jelenti tudósítónk : A Corriere della Serfi közli, hogy szerdán Turin­­ban katonaság Szállotta meg a Figt­­gyár telepét, áz üzemet beszüntette és a munkásokat eltávolította, A gyár vezetősége Kérte a katonai Icarhatal­mat, mert a szakszervezeti vezérek határozata következtében a munká­sok meg akarták akadályozni az üzemkorlátozást és a munkások egy részének elbocsátását, a mit a gyair­­vezetőség munkahiány miatt akart elrendelni. (U.) — Egy híres olasz egyházi szónok halála. Milánóból jelenti Az Ezt tu-' dóst tója: Meghalt Páter Augusti di M intetelíró, a múlt század második felének legkiválóbb templomi szó­noka. a kinek egyházi szentbeszé-; deine évek hosszú sora óta özönlött az ájtatpá közönség. Monsignore Della Ckiesa, a mostani V. Benedek pápa, régebben legszorgalmasabb hall­gatója volt a tudós franciskánus ba­rátnak. (U.) Május elseji beköltözésre eladó 2 db szövetkezeti házrész < szép ntcii szoba, konyha, előszoba cs mellékhelyi­ségek, villanyvilágítással, abelsójászbeiényi-niivil­­lamosiiiL Felvilágosítást ad Szabó János, X. kér., Nyilra-utca 7. szám, I. 15. Flekscfamann Samu áruházában Budapest, IV. kér., Károly-kőrut 24. sz. pcndfifnöí olcsó áfáit l Tiszta gyapia férfiszővetek....... K 300-tól 600-ig Tiszta gyqpitt nőiszővelek ...... ti IbO-tót uOO-ig Feliér és színes grenaäin [dupla széles/ ....................................... K 115-től 130-ig Vásznait, kanavászok, festők „. K 65-től 80-ig Das választék selymekben/ Hungäria-drötfonatg^’iiÄ Sándor «odronyszövet-, fonat- és keritéseyárosnál Budapest. Ül!ői-nt 48/24. Árjegyzék kv. dijraentes. : Kérjen DOZZL garantált elsőrendű TÉLI SZALÁMIT, mert annak minősége az összes gyártmányokat felülmúlja! Minden hentes-, csemegeüzletben és vendéglőben kapható: Gyár: Palotaujfalu (Bpest mellett). Telefon: 24—37.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék