Az Est, 1921. december (12. évfolyam, 270-289. szám)

1921-12-22 / 287. szám

Csütörtök, 1921. december 22. — Ünnepi tanácsülés Sopronban, Sopronból jelentik: Sopron város tanácsa tegnap ülést tartott Dr. Thur­ner Mihály polgármester örömének adott kifejezést, hogy a magyarnak megmaradt Sopron első tanács­ülését megnyithatja. A polgármes­ter lelkes szavaira dr.­ Gerencsér Nán­dor főjegyző a tisztikar nevében üd­vözölte dr. Thurner Mihályt, a­ki vá­laszában meghatottan mondott küszö­­netet artisz­tikarnak azért az odaadásért és kitartásért, a­melylyel nehéz mun­kájában a történelmi napokban mind­végig támogatták. A tanács egyhan­gúlag elhatározta, hogy hálásan üd­vözli a községeket, a­melyek a nép­szavazásban házasságuknak, hűsé­güknek és ragaszkodásuknak oly megható szép tanúbizonyságát szol­gáltatták. Thurner Mihály polgármesterhez halomszámra érkeznek az üdvözlő táviratok. A nemzetgyűlés üdvözle­tét Bottlik József alelnök tolmácsolta; táviratot küldöttek továbbá a többi kö­zött Diószegi­y János miniszteri ta­nácsos, a belügyminisztérium városi közigazgatási osztályának vezetője, a városok kongresszusa nevében Si­­pőcz elnök és Várhidy igazgató, Kecskemét városa, Kossuth Lajos ,szülőfaluja: Monok nagyközség, Szentes, Baja, a debreceni egyetemi ifjúság, a magyar középiskolai ta­nárok nemzeti szövetsége- Szentgott­­hárd, Kőszeg és mások. — Kemény Simon : így élem vi­lágom. A verskötet, mely ezt a cí­­met viseli­, ritkán megszólaló köl­tő munkája s ez a hallgatás csodá­latosképpen megérződik az egyes verseken. Kemény Simon számára a lírai megnyilatkozás a zárkózott lélek ünnepi alkalma­s költészete jellemzésére így kellene variál­nunk a régi közmondást: hallgat­ni: arany, beszélni: drágakő. Va­lóban, azon a kedvenc lírai eszkö­zén túl is, hogy verseiben gyakran emleget rubinokat, smaragdokat és brilliánsokat, minden sorából va­lami ékköves csillogás tör elő, hosszú, néma, kikristályosodású mondanivalók koncentrált fénye és tüze. És mégsem hideg ötvösművészet ez: Kemény Simon költészete rend­kívül szerencsés találkozása és egybehangolása a parnasszizmus és az impresszionizmus ellentétei­nek, a nagy hallgatások elnyo­­mottságából kitörő szenvedély lá­­vás ömlésű szertelenségét mindig a kellő pillanatban tömöríti mű­vészi rendbe a formák parancsa. Ez adja meg ennek a költészetnek érdekes, férfias jellegét modern impresszionista líránk többi, in­kább feminin lágyságú megnyilvá­nulásaival szemben. Kemény Simon most megjelent kötete áttekintést nyújt, a költő egész eddigi munkásságáról. Tte­­mekbe készült régi versei mellett, melyekkel annak idején az Ady kö­rül felvirágzó magyar irodalmi renesszánsz egyik legjelentősebb lírikusául jelentkezett, megtaláljuk az utolsó évek összegyűjtött termé­sét is. Ezekben a legutóbbi versek­ben az egyszerűség felé halad ke­mény, szívesen gazdagítja nyelvét televény-magyarságu fordulatok­kal s a századel éji impresszioniz­mus ideges és lázas színei és han­gulatai helyett egyre jobban mé­lyül el valami bukolikus tiszta­­ságu, szinte horátiusinak mond­ható szemlélet nyugalmába. A verskötet a karácsonyi könyvpia­con jelent meg, az Athenaeum ki­adásában. — Felhívás jelentkezésre. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Mindazok a Ma­gyarországon élő román alattvalók és a magyar alattvalók is, a­kiknek Ro­mániában vagyonuk van, jelentkezze­nek a budapesti román konzulátusnál, hogy a vagyonbevallási ívet megkap­hassák, mert ezt két héten belül­­el kell terjeszteni a bukaresti miniszté­­­riumnak. SPORT X »A Jég«. Kezünkbe jutott a Budapesti Korcsolyázó Egyesület hivatalos közlönye, »A Jég«,amely a következő jégversenyeket közli: Január 22. Magyarország műkor­csolyázó bajnoksága a széna-téri pályán. Január 29. Magyarország gyorskorcsolyázó bajnoksága a BKE-pályán. A verseny távolsága 500, 1500 és 5000 méter. Január 29. A BKE nemzetközi mű­korcsolyázó versenye. Február 1. Hockey-kör­­mérkőzés a gróf Csáky-vándor­­díjért a BKE-pályán. Február 5. Középiskolai hockey-körmérkőzés a BKE-pályán. Január 22. Bandy­­körmérkőzés a Zsigmondy-vándor­­díjért, a BKE-pályán. Eddig hat versenykiírás jelent meg, de mit ér a legszebb jégpro­gram, mikor »A Jég«-gel beköszön­tött az olvadás. Igaz, hogy a ver­senyeket január, végére és február, elejére ígéri .A Jég 7. D­e a tapasztalat ennek is ellentmond. Hiszen ismeretesek az időjárás tré­fái, mikor néhány jó tréningnap-p­al kedveskedett a magasságos ég, egy pont a verseny reggelén lepje meg meleg esővel a kétségbeesett­­versenyzőket.­­ Zsák egészséges. Megírtuk, hogy súlyosnak látszó baleset riasztotta meg a m­agyar—lengyel-matchi közönségét. Zsák Károly kapus egy labda elé vetette inasát és az ekkor támadt kavarodás­ban enyhe agyrázkódást szenvedett, úgy hogy a békéscsabai Amseinek kel­lett átengedni helyét a magyar kapu­ban. Zsák, a­mint az orvosi, vizsgálat kiderítette, mind a két halántékán megsérült, de szerencsére nem­­ súlyo­san, mert két napi pihenő ,srác teljesen meggyógyult.­­ Az UTE túracsu­pata.­lispest csa­pata a következő összeállításban veszi föl a küzdelmet a karácsonyi délnémet túráján: Klein—Vogel II., Vogel III— Kolecsényi, Baubach, Fejes—Egyházy, Kósa, Priboj, Schaller, Szidom Tarta­lék : Nagy.­­ A Kispesti AC profi­ ügye. Ma este úgy lehet, már ítéletet hoz a KAC ügyében a­­Labdarúgó Szövetség­ fe­gyelmi bizottsága. Ezen a héten nem történt figyelemre méltó esemény a magyar footballsportra végtelenül fon­tos profi­ perben, mert azt, hogy a KAC pénztárosa megtagadta a II. számú­ pénztárkönyv kiszolgáltatását, igazán nem tarthatjuk lényegesnek. Boldog Nándor, a KAC intézője beismerte a létezését , ez már maga is perdöntő bizonyíték.­­ A német feotbal szövetség boj­kott­álta a bécsi Amateurát. Berliniből jelentik: A Deutlicher Funsbatt Bund megtiltotta a müncheni Bayernnek és a Wackernek, hogy az Amateurevel karácsonyra lekötött mérkőzéseiket le­játsszák. A nagy feltűnést keltő betil­tásra az adott okot, hogy az osztrák labdarugó sport élén álló Amateure tavaszszal tu­lkö­vetelést támasztott Drezdában s csak akkor kezdte meg a Guts-Muts elleni mérkőzést, mikor a több ezer márkára rugó túlkövetelését a pályán megkapta. A Deutscher Bund súlyos sportszerűtlenségnek bé­lyegezte az Amateure eljárását s csak azt tette, a­mit Amsterdam football szövetsége csinált, a mely tudvalévően szintén bojkottálta Bécs legelőkelőbb klubját. X Oxford—Cambridge mezei futó­versenye. Londonból jelentik. Óriási érdeklődés mellett zajlott le Oxford— Cambridge mezei futóversenye mint­egy 12 kilométeres távolságon. A ver­senynek — a­melyet huszonkettedszer rendeztek 1895 óta — a tavaly fénye­sen győző sötétkék oxfordi csapat volt a favoritja, mert Oxfordnak futott a két éven át győztes E. Montague, Anglia legjobb hosszútávfutója és Me. Innes, a­kiben szintén sokan látták a verseny győztesét. A verseny rendkí­vül érdekes, sőt izgalmas volt, mert nem a nagy nevű atléták, Montague, Marsh, Me. Innes, Brown diktálták az iramot, hanem Cambridgenek egy »old« (öreg) atlétája, a pápaszemes W. B. Seagrove, a­ki két kilométer után az élre tört és végig vezetve nagyon köny­­nyen 150 yarddal győzött. Seagrove, a­ki négy évig atletizált a névtelenek között, elmondta a verseny után, hogy sohasem futott még olyan megerőltetés nélkül, mint ezen a versenyen. Seag­rove 30—40 yarddal vezetett, de mö­götte állandóan változott a kép. Hol Marsh próbálta megközelíteni, hol Montague próbálta az elvesztett terü­letet behozni, de komoly harc csak a helyekért folyt. A lefutó ez volt,: 1 Seagrove (Cambridge) 42 perc 2.2 mp. 2. W. A. Grace (Oxford) 42 perc 28 mp. 3. W. T. Marsh (C.), 4. R. Courtney (C.) 5. E. Montague (O.) 48 p. 35 mp. A csapatversenyben: 1. Cambridge 1, 3, 4, 9, 10 , 27 pont, 2. Oxford 2, 5, 6, 7, S . 28 pont.­­ A Chelsea legyőzte Oxford—Cam­bridge válogatott csapatát. Londonból jelentik: A jótékony célt szolgáló Charity­ Cupért folyó küzdelemben London legkedvesebb professzionista csapata, a Chelsea 4:1 arányban le­győzte az angol egyetemek válogatott csapatát. Az egyetemi csapat szép footballt játszott, de labdatechnika és tempóbírás dolgában meg sem közelí­tette profi ellenfelét.­­ Anglia Franciaország­ ellen. Paris­ból jelentik a Reuter-ügynökségnek. A nemzetközi atlétikai szövetség január 29-ére tűzte ki az angol—francia mezei futóverseny napját. A verseny szín­helye Paris lesz. A két­ év előtt megtar­tott angol—francia mezei futóversenyen tűnt fel először Guillemot, Franciaor­szág legjobb futója, az antwerpeni olimpia.* egyik ftőse, a Kőbányai Torna Egyesület. Már többször megemlékeztünk arról a tár­sadalmi mozgalomról, a­mely Kőbánya sportolóit egy nagy klubba akarja tö­möríteni. Tegnap játszódott le ennek a szerencsés révbe ért mozgalomnak fia utolsó fölvonása. A belügyminisz­teri rendelettel feloszlatott Kőbányai Sport Club, a Kőbányai Torna Egyesü­let és a Kőbányai Atlétikai és Foot­ball Club tagjai Oprée Rezső Dreher­­gyári igazgató elnöklése alatt közgyű­lést tartottak s a fúziót véglegesen megerősítve, fölvették a Kőbányai Torna Egyesület nevet. Az új klub hét­­száz tagot számlál és erős a remény­sége, hogy fölküzdi magát a­ II. osz­tályba. Jóleső módon ható jelenség a, föloszlatott KSC első csapatának a klubhűsége. A játékosok, annak elle­nére, hogy erős kisértésnek voltak ki­téve, nem széled­t­ek el, hanem Pruha középső fedezet kivételével valameny­­nyien a Kőbányai Torna Egyesület csapatába kérték az átigazolásukat. I . Az Ingatlanbank közli, hogy 825 koronáért 3:1 arányban 50.000 új rész­vényt bocsát ki, a­melyek december 23—30-ika közt a banknál, a Magyar Általános Takaréknál és a Leszámítoló Banknál kaphatók. Ez alkalommal egy bécsi bankcsoport átvett nagyobb mennyiséget és a részvényeket a bécsi tőzsdén bevezeti. — Hossz és bessz. Mózes szakálla. (Bemutató a Renaissance­ Szinház­­ban.) Ez a fiatal műintézet, a­mely komoly ambícióval igyekezett el­helyezkedni színházaink rendjében és részt követelni irodalmi kultú­­ránkból, tegnap este jókorát bot­lott. Mindjárt kettőt is. Pedig egy is sok lett volna belőle. Előadta a méltatlanul fölkapott Louis Ver­­neuil a U antant de coeun cimű bo­hózatát, a melyben a trágárság harcra kel az unalommal s végül mind a kettő legyőzi a megriadt publikumot és egy­ homályos ere­detű egyfölvonásost, a melyet ma minden kabaré jogosult finnyás­sággal lökne visza. A színház nincs kellőképpen fölkészülve ezekre a drasztikuunokra. A négy­­színész, Góth és neje, Berki Lili és Kővári nem mozgott a kellő fesztelenség­­gel a sikamlós talajon. A közönség kis része nevetett, többségre bosz­­szankodott. Végül a darabok sor­sáról a többség döntött.­­ Razzia volt Bécsben a valuta­­spekulánsok között. Bécsből jelentik . A rendőrség tegnap razziát tartott szá­mos, s magánpénzintézetnél. A razzia al­kalmával a tiltott valutaspekulációt űzőktől­­mintegy 30 m­illió osztrák ko­rona é­rtékű idegen valutát foglalták le. — A színházat mai műsora, M. kir. Operait­ás : Jancsi és Juliska, A baba­­tündér (Ti. Nemzeti Színház: Bizánc (7). Vígszínház:­ Zaza (V.8). Renais­sance Színház: Mózes szakálla, Hossz és bessz (5). Magyar Színház: Színház (A8). Király-Szkúiáz: Hollandi me­nyecske (Ve,8). Városi S-Hi­há’­ : Tosca fi). Belvárosi S­zííház : A gazdag­ lány (Vi8). Blaha Lujza-Szinház: Fi-Fi (VsS). Z&BSnnfyfef Szent Fütej esernyője fj). 7- oldal ZSUFFA ISTVÁN ÉS TÁRSAI cég ÜZLETÉT ÁTHELYEZI január hóban IVM VÁCI­ UTCA 25. SZ. ALÁ * jelenleg Du­nakorzó ,Hungária-szállóval szemben és ezért a raktáron levő elsőrendű minőség!s angol, izlandi és skót férfi és női dióe­tszövet-kész­letét a mai Köztunatban levő rend­kt­ívül leszállítótt árban árusítja. Különleges frakk-, smoking- és zsaketkedvék . Ariéban előnyösen véné v­olt és most beérkezett több ezer méter tiszta gyapjú Qabardien és egyéb női divatkelmék 130—151­ cm. szélességben 300— 750 koronáig kerülnek eladásra, míg a készlet tart T8£CBSÍE8!S!l(Turkesztán) hadifogságban levő Berger Samferről (2. honv.) aki valamit tud, nagyon kérem, közölje: Engel, II., Fő-utca 53. jutalmat adunk smá­zaspárnak tiszta, csinos bútorozott szobát szerez belterületen. Ajánlatok »Rendszereid csendes lakó« jeligére Blecknerhez, Semmel veri­s-utca 4. köretnek. Elite mű­vészesték Szeged Étterem (volt Gambrinus) Erzsébet-kort 27. Naponta este 10 órakor Kökény Ilona Borosa Géza Újvári Ferenc Morvay Böske Antal Erzsi Békeffy László Bihari Sándor Dr. Erdélyi Géza II. Földes Elza Zenei rész vezetője Hetényi Heidelberg Albert, Művészi vezető Újvári Ferenc. Belépődíj nincs. Minden délután fél 5-től este 10 óráig katonazene. Tanulságos,szórakoztató ü­gyesítő játékok olcsón, modellek jótállással kapha­tók. Gépek működésben! Javítások. Gyulai Aladárné »Munka« tanszer­, papiriszlet, IV., Molnár-utca 27. Legjobban értékesítheti aranya és brilliánsát Kremser M. és Tárcánál, Vili. ker. Főherceg Sándor­ utca 13. szám, földszinté, ajtó. Anti órákat legmagasabb árért veszünk, hívásra jövök Gyönyörű Karácsonyiad­é ek, si­ródii és egyéb sportszerek Plökl és Hasénál VL, Andrássy-út 13. aranyért minden hirdetett árnál sokkal többet, hamisságért 112 koronáig fizet Lemmel Leó, Dob­ utca 47. sz. Külföldi pénzcsoport vesz snrfi- és ipartelepeket, bérel birtokokat, finanszíroz jöve­­delenező szolid üzleteket. Részletes ajánlatokat »Hol­landi forint 103- jeligére Hansensteitt és A­orier hirdetőjébe, Dorottya-utca 11. Ügynökök kizárva. iKiiteiilípr® elsőrendű külföldi sodrott és sima, minden színben cis& Ph­igü M­iüssi 11- 90.-kor. Kristoph Ottó ás Tárca,­­„ Horthy Miklós-ut 63. Lerakat: Spitz, VI.,Teréz-körut 20. sz., udvarban. ÍJd­VnKlf Üli ldk kávéházakban és éttermek­­v.$s3 sSuAaléAllben i),, vannak vezetve, első­rangú nélkülözhetetlen, olcsó közszükségleti cikk ela­dására kerestetnek, tisztességes megélhetést ga­rantálunk. Jelentkezés sürgős szerdán és csütörtökön d. u. 4-6 között Sárkány,VI., Nagy János-u. 37., fsz.2 Selyemlámpaernyők állandó nagy raktára. Készítését hozott anyagból is vállalom. — Frisch B£la. Ferenc-UBrut 16. Telefon: József 31—id. , Pollataek Lipótné szül. Gelnar Adél­­ úgy a maga, mint fia Alfréd nevében fájó­ szívrel jelenti, hogy szeretett jó férje, illetve I . édesatya Poslazsak Liget­j­e hó 20-án életének 83-ik­­ ■ boldog házassá­gának 60-ik évében hosszabb betegség után elhunyt. A megboldogultat f. hó 22-én d. c. fél 11 -kor fogják a rákoskeresztúri izr. temető t­ízertartást em­elte t­örök nyugalomra kisérni. Budapest, 1921 december hó 21-én. Dr. Pollatsek Alfrédné szül. Singer Leona menye, Meitner Árpád és neje szül H'rochfeld arjai, Dr. Réz Jenő és neje szül. Po­latsek Nelly és Pollatsek Tibor­­ unokái. Meitner Jutka dédunokája. Poll®, I­­­f­­ek Dávid fivére, Geiger László sógora­­ és a számos rokonság.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék