Az Est, 1923. május (14. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-06 / 102. szám

Vasárnap, 1923. május 6. O. oldal Kis autéíaxikat hoznak forgalomba Harminc-negyven százalékkal olcsóbb lesz, mint a mostani auíőtaxi viteldíja — Az Est tudósítójától — Már régen szó van róla, hogy a főváros új közlekedési eszközzel fog gazdagodni. Az autótaxi válla­lat egészen kis, kétüléses autókat akar forgalomba hozni, amelyek lé­nyegesen olcsóbbak lesznek az autó­­taxinál és körülbelül annyiba fognak kerülni, mint a kétfogatú bérkocsi. A gazdasági viszonyok bonyolult­sága eddig nem engedte végrehaj­tani ezeket a terveket, hétfőn azon­ban a közlekedési bizottság már meg fogja tekintem az első mintakocsit és azután a kis autókat rövidesen, forgalomba fogják helyezni. Az autótaxi vállalat részéről erről a dologról a következőket mondot­ták nekünk : Ötven ilyen kis autót akarunk forgalomba hozni. Az első minta­kocsi elkészült, az alvázat a Már. gépgyára készítette, a karcszéri­át pedig mi szereltük fel rá. Kis csukott kocsik ezek, amelyeket azon­ban nyáron ki lehet nyitni. A kocsik nagyon csinosak és nagyon fogják emelni a . főváros forgalmának külső képét Hét­főn már a főváros közlekc­­kedési bizottságának be fogjuk mu­tatni az első kocsit és ha megnyeri a bizottság tetszését, akkor hamaro­san mind az öteenet cl fogjuk ké­szíttetni. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi lesz a viteldíj, hiszen az árak ma napról­­napra változnak, de mindenesetre legalább 39—dO százalékkal olcsób­ban tudnak majd közlekedni a kis kocsik, mint a nagy autó­taxik. „A borotválkozás luxus“ A borbélyok leszállították a felemelt kiszolgálási díjakat — Az Est tudósítójától —­A budapesti borbély mesterek tegy hét előtt, emelték fel a borot­­vá 1 kozás árát 120—150 koronára, a többi kiszolgálási dijat szintén eb­ben az arányban. Xoha a borbély­ipar már; régen felszabadult az Országos Árvizsgáló Bizottság ár­megállapító hatásköre alól, a bor­bélymesterek mégis már hetek óta előre kérték az. Árvizsgáló Bizott­ságnak az áj árakhoz való hozzá­járulását. Néhány hónap előtt ugyanis amikor az árakat emel­ték, aa Árvizsgáló Bizottság felje­lentésére több előkelő belvárosi forlrássmesfert az uzsorái) íróság elítélt. Két'-három hete jártak-inát* föl a borbélymesterek a bizottság­hoz, azonban eredményt nem tud­tak elérni, mivel először mereven elütasítotúk őket, később pedig egyáltalán nem is fogadták a bor­­bélymcstPrek megbízottait. Min­den alkalommal azt a választ ka p­ták, hogy akihez az ügy elintézé­se tartozik, az nincs hivatalában. Közben _ a drágaság állandó emelkedésére való hivatkozással néhány belvárosi borbélyüzlet to­vább emelte az árakat. Ekkor azonban megjelentek az üzletek­ben az Országos Árvizsgáló Bi­zottság emberei és az új árjegyzé­ket magukkal vitték. Ez nagyon megdöbbentette a mestereket, mi­vel attól tartottak, hogy ismét uzsorabiróság elé viszik az ügyet, s egyik napról-a másikra vissza­állították az előbbi árakat, sőt megtörtént az is, hogy a razziák hírére néhány borbély még az egy hét előtt emelt árakut is elejtette. A borbély- és fodrászmesterek között nagy az elkeseredés. Érthe­tetlennek tartják, hogy az Orszá­gos Árvizsgáló Bizottság a bor­bélyipar kívánságait nem akarja honorálni. Hivatkoznak arra, hogy a borotválkozás tulajdonképpen luxus r amikor az elsőrendű szük­ségletek ára akadály nélkül, szö­kik fel napról-napra, akkor az ő megbízottaikat még csak fogadni sem akarják* SZÍNHÁZ * John Gabriel Borkman a Víg­színházban. Ezúttal teljes a har­mónia a kritika rideg és dísztelen prózája és a színházi kommüniké tüzesnyelvü lírája közt : a .John Gabriel Borkman vígszínházi elő­adása, ünnepe az irodalomnak és a színművészeinek egyképpen. Az irodalomnak mindig vau oka az ünneplésre, ha a színház Ibsen egy-egy drámai művét hozza és ki­tartó ostrom után meghódítja. Gaz­dag kincsesház az az öt kötet, az ér­telemmel kutató még. nem egy igaz­gyöngyöt hozhatna belőle a szín­pad tündöklő napvilágára. E drá­gaságok között is a legbecsesebbek egyike a John Gábriel Borkman, indítékainak sokszerűségével, mély­ségeivel. művészi egybefonódásá­­val; alakjai tömör plasztikájával ; lélektana, elképesztő perspektívá­jával. Ks tegyük hozzá a.zt, ami legmeglepőbb benne: egész mivol­tának modernségével. A John Gáb­riel Borknmnok korát éljük, a kí­méletlen törtetőkét, akikben talán nincs annyi fantázia, mint Ibsen bősében, de ugyanolyan nagy az elszántság, a mindenre készség, a hirtelen meggazdagodás lebírha­­taflan vágya. És a mi John Gáb­rieljeink is a börtönben végzik... De az Ibsen-dráma előadása eredeményévé lett a magyar szín­játszó művészetnek is. Soha sem feledjük el azt a kvartettet, amely é tragédiát megszólaltatta nyel­vünkön. Négy ilyen stílű és sza­bású színészegyéniséget alig talál­nánk együtt a világ bármely szín­padán. Hegedűs Borkmanja nem volt, ércből öntve; mégis erő, mél­tóság, önérzet ragyogott le róla és a nagyság szólt belőle a halál kü­szöbén. az utolsó víziók pillanatá­ban. Gombaszögi Frida Gnnbildja sürgősen követeli Diderot híres színészi paradoxonénak revízióját. A francia mester azt tanította, hogy a színész ne érezze át, amit játszik, még ha a tulajdon indula­tai rokon term észelűek is az ábrá­zolására bízott' szenvedélyekkel. A Vígszínház tragikus színésznője, aki. a jóságnak, a részvétnek, a szenvedőkkel együtt szenvedésnek melegszívű, melegszívűi, meleg­hangú tolmácsa : tökéletesen bele­helyezkedik a kemény Gunhild sívár leikébe. Nem ismertünk rá arcára, testtartására, hanglejté­sére. És ebben az új alakjában is hiteles volt. igaz. meggyőző, néma­ságában beszédes, kitöréseiben megrázó. Ikertestvérét, a csuoa szív Ella Kentheimot Varsányi Irén ját­szotta. Ez a. nagy művésznő min­den készségét magával hozott szén szerepének hiánytalan betöl­tésére: a jóságot, bájt, az érzések feneketlen mélységét, a lélek ne­mességét, csak — az öregséget nem. De mert mindent tud. amit akar, tudott fehérhajó matróna is lenni. Végül Szeréin», akire a Foldal szerepét bízták, adott egv gyönyörű inegkönn yeztető képet az élet rokkant katonájáról, a nyomorúságos nápidíjasról. aki tragédiát ír: a megcsúfolt, ki­­uzsorázoít, lenézett apáról, aki boldog, hogy a lányának eziist­­cseugős szánja, gázolta el. A rendezőnek, Jób Dánielnek, volt rá gondja, bogy a melléksze­replők. Lázár Mária, Bérczy. Szé­kelji Lujza. Sitt key írén beleil­leszkedjenek a nagy együttesbe és a. színpad külső képe stílű-os ke­retet adjon , a drámai történésnek. A Vígszínház a mai estét törté­nete legszebb napjainak egyikére fogja feljegyezhetni. (-—n.) * A »Sári bíró« ú,i rendezője. A Bel­városi Színház szombaton mutatja be. Móricz Zsigáimul pompás parasztvígjá­­tékát, a Sári bíró.-t, amelynek másfél évtizeddel ezelőtt volt a bemutatója a Nemzeti Színházban. A darabot most Hegedűs Tibor, az Andrássy úti Szín­ház fiatal rendezője rendezi, akinek ez lesz az első szereplése egész oslrl be­töltő darabban. A Sári bíró híre« fő­szerepeiben. amelyeket, annak idején Blaha Lujza és Újházi Ede játszottak, a Belvárosi Színházban Rákosi Szid! és Somlgy Artúr lépnek fei • * »A sárga kabát«. IBemutató a, Király-színházban.) A magyar ope­rettszínpadon hosszú idő óta ese­ményt jelent mindig egy Leltár­­premier és nem meglepő, hogy színházi esemény lesz ma este is Lehár Ferenc új operettjének, A sárga kabát'-nak bemutatója. Ez­úttal Léon Viktor szövegét zenésí­­tette meg a kitűnő komponista, aki érdekes, ellentétekben és drámai hatásokban gazdag librettót ka­pott, n bécsi keringő! kínai motí­vumokkal színesítheti és Kelet­­meg Nyugat ölelkezését olyan dal­lamokkal festheti meg, amilyene­ket régen nem kevert zenekari pa­lettáján. A bécsi szövegkönyv a magyar fordításban, lényeges, de alighanem jótékony átalakításon ment át. Az európai, szőke leánynak a szomorú kínai ifjú iránt fakadt szerelme, mely ott valósággá vált, itt csak spleen lesz és egy álom­ban bizonyítja irrealitását, Kubi­­nyi Ernő fordította rutinosan, finoman csengő versekkel a sző-­­vegliönyvet, de az új sgcenárium Beöthy László ötletes munkája, aki ha nevét nem is jelzi a szín­­lap. a ma esti sikerben nemcsak mint a színház igazgatója veszi ki részét. Mert a sikert megállapít­hatjuk már ma, a premier előtt, a tegnap esti. késő éjjeli órákba nyűli főpróba után, amelynek kö­zönsége nagy tetszéssel fogadta az újdonságot. Talán nem buzog mindenütt olyan frissen és bőségesen Lehár Ferenc dallárnszövő invenciója, mint régebbi műveiben, de annak A sárga kabát -nak zeneszámai, amelyek vetélkednek a régi, híres slágerekkel, az ökonómia bizton­sága. a hangszerelés ezernyi ötle­te, finomsága és az egész zenei anyag fölépítése pedig ismét hir­deti a kitűnő komponista Igazi, nagy művészetét. A Király-Szín­ház pompás kiállításban, nagyon jó előadásban' mutatja be az új Lehár-operettet. Prchy Erzsi a női főszerepben megjelenésének üdeségével és csillogó énekével hódolt, a másik príma dón na-sze­repben1 pedig Honthy Hanna ked­ves kínai lánya finom, mulatsá­gos és biztos hatású jelenség. _ A férfi szereplők között íf álkai Márton..viszi el a pálmát nagysze­rű színészi alakításával, amely túl­nő az operett-színpad keretein. A bonvivant szerepét Gray Tivadar adja kevés hanggal, de jókedvvel és mozgékonysággal. Latabár Ár­pád pedig gondoskodik arról, kpgy a komikum se hiányozzék a darab­ból. A színpad pazar látványossá­got nyújt mind a három felvonás­ban. amelyeknek díszleteit Básthy István és Ferenc Sándor tervezték, a festői ofloportoza.tok, nagyszabá­sú felvonulások színes tarkaságát pedig Faragó Géza jelmezei teszik művészi hatásúvá. * Fali Leó Holtai Jenő szövegére ív operettet. Minapi hosszabb budapesti tartózkodása alait Full Leó végleg megállapodott Heltni Jenővel arra nézve, hogy a kiváló magyar író szö­vegére írja legközelebbi opemijéL A népszerű bécsi zeneszerzőt évtizedes barátság fűzi Haltaihoz, akivel már tőbbizbon tárgyalt a múltban librettó irányában. A régi terv most végre megvalósulás előtt áll : Holtai Jenő egyik derűs, kedves novellájából ope­­reflszövegvít ír Fali Leó számára. B"! SZÍNHÁZAK. KABARÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI: * »A diadalmas asszony*, a Városi Színház nagysikerű újdonsága kedd és szombat kivételével a jövő hót min­den estéjén, szín rekerül Kosáru Em­my vei és Király Ernővel, a színház ünnepeli vendégeivel, továbbá Tissa Karola. Sziklai, ff or ti és Sík Rezsővel a főbb szerepekben. Az előadások hét órakor kezdődnek. i »PMfiHaipiüssnlágisár« XlX-üfc Kiállítása május 6-án (vasár­nap) délelőtt 10 órakor nyíhK meg a? Állatni Árvfcrésí Csarnok'. IX., Kínizsy uuca 2. S7. alatti helyiségeiben. A kiállítás május hó 0 .7. és8-án marad nyitva és megtekinthető vasárnap délelőtt !ö órától P-ó óláig-, hétköznapon délután 3'V órától 7Ví óráig. A kiállított művészeti tárgyak, arany- es ezfístiiemuck, szőnyegek, iehénieinűek, hangszerek, bútorok és egyéb használati cikkek árverése május hó . 9-éti délután 3% órakor veszi kezdetét - ■—1..........................y *?*'.■ Imperial Grill VII.,Rákóczi út 90.sz. Szenzációs májusi műsort1 ~ Noldi éneke! és zongorázik. Előadás után a közönségtáncol Mielőtt I I® siükséglelét he­lfe: «äff E íz« zi, tekiiüse "i;iJELEKTRÄ CSea.LÄR-e^ kiállítását Dob uccu ÄSf. A házszánira kéretik ügyelni dSvcitos fo'psnttrái ■a!:ik ít, <iszlít es átfest szakszerijén és gyorsan WoniásPorgesz kalapgyár, Budapest, ■ Bethlen ucca2! —23, sz. Teiefcn : József 44—83 K. M. A. C. moforkeré k pár ver sen vén második lett Mmbíe hároTUióeTns szórja vnn-orkevékijár. Vezérképviselet: ir Dandy’ Automobil Részvénytársaság 6 uaa­­pest, Vili., Rökk Szilárd’ucci 30 import tűzifát, aprított hasábokban 5s azonnal házhoz szállít minden mennyiségben a mindenkori napi áron Urbán Szénksreskedelmi Részvénytársaság V. kér., Nádor ucca 17. Teleién: 53—40,53—41, 53—42, József 11—55 ©t-ísssSszote»* Bate»!.® keresek (legalább 4 uceai) l. v. II. emeleten iV-V-Vi. kenteiben. Cserébe olcsó lTin.d<i7okKa,kf akik imádott édesapánk l o Hiány fa alkalmával W‘«zvt;tt5lckel fel- I i kerestek, ezúton mondunk köszönetét í Herczka Srnő j éS S!7E5jStI|B A Wisner Lipót papírnagy­­j kereskedő cég cégtagjai,tiszt­viselői és alkalmazottai mélyen i megrendülve tudatják, hogy szeretett J és napra becsűit cégtársak, illetve | I főnökük Páliak Henriit ár j munkában eltöltött nemes életének] 58-ik évében f. hó 3-án elinínyt. I Munkatársaival szemben minden­kor tanúsított odaadó jósága és szere- I I teíe örökké emlékezetünkben marad. | Budapest, 1923 május 3-án. Pollak Henriknész. Honig Kláraésfia j I Hermann megtört szívvel tudatják, I hogy a legjobb féri éslegodaaclóbbapal Poliak Henri ir' a Wiener Lipót cég társlagja f. hó3-án,életének 58-ik és boldogba-\ zasságának32-ik évében rövid szen­vedés titán kilehelte nemes lelkét. Drága halottunkat f. hó 6-án d.e.7,11! órakor fogjuk a rákoskeresztúri izr.te-1 metö halottashá/ából nyugvóhelyére.8 kísérni. Budapest, 1923 május 3. j Emlékéíörökkésziviinkbezárjuk! I Koszorúk mellőzését kérjük, azok! j megváltását a boidogúlt szellemében adjuk jótékonycélra. Özv. Hónig Hermanne anyósa, Stern I Berla, Pollak Lina. Sonn Julia és Neu­stadl Maliid nővérei; Stern Sándor. Sonn Zsigmond. Woininger Lajos. Mou­­stadi Tivadar és Honig Ödön sógorai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék