Az Est, 1923. május (14. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-08 / 103. szám

Kedd, 1923. május 8. 3. oldal Szemtanuk elbeszélése a ka tálas népűt aTM­szenencsét&enségnal M rendőrség ma délután az összes sebesülteket kihallgatja — Az Esi tudósítójától — Vasárnap délelőtt 10 óra 45 pere­kor az összekötő vasúti bid buda­pesti oldalán lezuhant hat utassal egy Junkers típusú utasszállító repülőgép. Mint megírtuk, a főváros fölött az Aeróexpress Részvénytár­saság vezetett be körülbelül két héttel ezelőtt a sétarepüléseket. A repülőíura 20 percig tart és ez­alatt az idő alatt a teljesen uj Német­országból alig egy pár héttel ezelőtt hozott repülőgépek megkerülve a Svábhegyet, Rózsadombot és hatal­mas ívben keresztül vágva a Duna fölött Rákoson és Soroksáron át a budai Gellérí-szálló elé térnek visz­­sza. A gépek, mint a hirdetés mon­dotta, abszolút biztos stabilizálható vízi repülőgépek, amelyeken a sze­rencsétlenség csaknem kizártnak tekinthető, mert hiszen a levegőből, egyetlen technikai fogással vissza­vezetheti a vízre a pilóta a gépjét. Arra is külön techuikai készülék van, hogy a vízre érkezve a gép egész simán érje a víz felülelót még abban az cselben is, ha a levegőben a motorja felmondta volna a szolgá­latot-Az első napokban csak néhány jelentkező volt, de később olyan ked­vet kaptak az emberek Budapesten a repülésre, hogy valóságos repülési láz tört ki. Vasárnap délelőtt 9 órakor kez­dődött a repülőgépek sorozatos in­dítása a Gellért-szúlloda előtt. Az első túrában két gép szállt föl, amelyek megkerülték a Svábhegyet, rendes körsétáju­kat megtették Budapest fölött, körülbelül 500—600 méter ma­gasan röpködtek, majd szerencsé­sen leszálltak a Duna vizére. A második turnusba került Mandl Samu _ Andrássy-út 8(>, szám alatt lakó ékszer- és régiségkereskedő, feleségével, íiával Mandl Hugo keres­kedővel és menyével. Háromnegyed tíz ivóit, amikor in­dult a két gép. Az egyik gépbe négy fiatalember szállt be, majd a másik repülőgépbe, amelynek a jelzése a H. MACC. H. volt, Mandlék, Bárczay István volt pilótabadnagy, mint a repülőgép vezetője és Schmied Károly szerelőmester. A H. MACC. H. hatülcses Junkers gép vasárnapi további sorsáról aztán már csak a mentők és rendőrség jelentései szól­nak, amelyek szerint 10 óra Ifi perckor a gép hal uta­sával lezuhant, Fél tizenegy előtt pár perccel éppen be akarta a túráját fejezni a gép veze­tője és a holt Dánaág felett akart ke­resztül vágni Soroksár irányába, hogy visszatérjen az indító állomás hoz, amikor a hirtelen fordulatnál megtörtént a katasztrófa A soroksári Dunaág szerelő hajó­állomásánál Napholz Gáspár hajó­munkás, Danes János folyamőr, Csötöny Benő hajómunkás és Német 14. István voltak éppen jelen, ami­kor a repülőgép szerencsétlensége történt. Ezek a következőképpen mondják el a szerencsétlenség tör­ténetét :- Fölöttünk hozzávetőleges számí­tásból 80—100 méter, magasságban repült a gép a Dunaág felől Sorok­sár felé és közvetlen fölöttünk akart megfordulni vissza az össze­­kötőhíd irányába. Mi az összekötő­­liídtól körülbelül 800—900 lépésre állhattunk. Még néztük a gyönyörűen sikló repülőgépet, amelynek egész tisztán. látszott a két indító csó­nakja, látszott az is, hogy az uta­sok kihajolnak az ablakon és szemlé­lik a tájat. Csaknem az arcokat is lát­tuk, olyan alacsonyan repült fölöttünk »repülőgép, mikor egyszerre érthe­tetlen dolog történt. A kanyarodó gép motorja elállt, ebben a pillanatban érezhetően erős szélroham keletkezett, a szél belekapaszkodott a motor­nclkül sikló gépbe, csaknem meg­forgatta, a tengelye körül félol­dali billentette és a gép zuhanni kezdett. — Egy pilhmnt telt csak el, lát­szott, hogy a pilóta nem bírja a vízre visszavinni a gépet, úgylálszik népi bírta bekapcsolni ismét a dinamót, és a töltéstől 10—12 lépésre, a víz­től körülbelül 150 méternyire borzalmas robbanással a hatal­mas repülőgép lezuhant a földre. Olyan nyílegyenesen és sebesen az orr avul zuhant a föld fele, hogy egyszerre csak azt láttuk, amint szétrepülnek a propeller szi­lánkjai és orrával csaknem merő­legesen állva a. földbe fúródik a repülőgép. Ezután egy máso­dik zuhanás következett, amikor a. gép elsőréssé leszakadt és a merőle­gesen álló gép most ví'szintesen vágó­dott végig a talajon, Csak ebben a pil­lanatban hallottuk a gép alkatrészei­nek recsegését, ropogását, ablakok ki­törését, ajtók kiszakadását, éles és kétségbeesett sikoltozásokat és se­­gély kiáltásokat. és a váratlan látványtól megdermedve pillanatok teltek el. amíg a géphez futottunk, ahol ekkor már az egyik törött ablakon egy kétségbeesetten sikoltozó fiatal nő alakja bujt félig elő. — Négyen vagy öten rohantunk a lezuhant repülőgéphez, a rendőr azonnal a mentőkért telefonált. Az első fülkében eszméletlenül a kormánykerék fölött, ott talál­tuk azt a fiatal repülőtisztet, Bárczay Istvánt, aki a gépet vezette, Homlokából patakzott a vér. Mellőle a szerelő Schmied Károly kirepült messze a géplöt a felszakadt kabi »aj­tón. A második kabin ablakánál félig kihajolva sikoltozva, halálsápadtan a fiatalasszonyt találtuk, akiről később tudtuk meg. hogy Mandl Hugóné. Kihúztuk a törött ablakon keresztül, lábára próbáltuk állítani, de nem sikerült a kísérlet. A lába el volt íörve. Időközben hajómonkások szaladtak a szerencsétlenség színhelyére, a v&ll'ukra vették a szerencsétlen asz­­szonyt és elszállították. _ Ezalatt ml a többi sebesültet próbáltuk a romhalmazból kimenteni. A kabin másik ablakán szintén félig ki laa' jolva, de teljesen összeroncsolt fejjel ott feküdt az idős férfi — Mandl Samu. akiben mire odaértünk, már semmi élet nem volt. A halott véres arcából borzalmas látvány­ként hatott egy félig elszívott cigaretta, amit a saját vére oltott el. Összezúzott koponya. Összetört kezek és lábak. Kiemeltük a halottat és messze a repülőgéptől a töltés szé­lén fektettük le. Az összetört kabin alján, a rom­halmaz között, két eszméletlen em­ber, Mandl Samuné és fia, Mandl Hugó feküdt, Pár perc múlva meg­érkeztek a mentők, akik ápolás alá vették a súlyos sérülteket. Vtrösztek igazgató főorvos veze­tésével két mentőautóméiul érke­zett, akik először a pilóta és a fiatalasszony sérüléseit kötöz­ték he. A pilóta kartörést, könnyebb horzsolódát.okat szen­vedett a homlokán, a fiatal asszony a lábát törte el. Mandl Samuné a lábát és karját zúzta szét, Mandl Hudó pedig az arcán, szen­vedett súlyos zúzódásokat és életveszélyes belső sérülésekéi, Schmied Károly szerelő eszméleténél volt egész idő alatt, és mint az or­vosok megállapították, szintén komo­lyabb belső sérüléseket szenvedett, A rendőrség intézkedett a halott el­szállításáról. közben a mentők két autója a Park szanatóriumba szál­lította el a repülőszerencsétlenség összes sérültjeit. M szepeiő elbeszélése Az Est munkatársának alkalma volt az eszméleténél lévő Schmied Károllyal, a repülőgép szerelőjével beszélni, aki munkatársunknak a szerencsétlenségről a következőket mondotta : — Amatőrt elállítottuk; meg akar­tunk fordulni, de ekkor egy átkos erős szélroham jött, és az felbillentette a gcoei. Csak á szét az egyedüli oka a szerencsétlenségnek, A pilóta próbálta a vízre visszavinni a gépet, de a fel­borult gép kormánya már nem en­gedelmeskedett és nem volt annyi idő, hogy visszakormányozzuk a vízhez a hidroplánt. Másra nem em­lékszem, a zuhanás pillanatát sem éreztem, ugylátszik elvesztettem az eszméletemet, mert csak messze kint a géptől, a földön tértem imgamhoz. A teljesen széíroncsolt j é > motorja, mint a szakértők megójiapították, teljesen cp és haszna vehető. A rend­őri bizottság a szemtanuk és a szak­értők meghallgatása után körülbelül azt állapítja meg, hogy a szerencsétlenséget a hir­telen jött szélroharo, amelyet a pilóta nem tudóit kiparirozni idézte elő. A késő délutáni órákban intézked­nek az összetört repülőgép elszállí­tásáról és teherautókra rakják a szét­tört közel 100 millió értékű gép­részeket. Ez alatt az idő alatt a Gellert szálló előtt a várakozók és repülésre készek tömegében érthető izgalmat kelt a szerencsétlenség híre. A dél­előtti órákban egyszerre beszüntet­ték a további felszállásokat, — de délutánra már ismét, mintha misem történt volna, folytatták a repülő­­kirándulási. Délután hallgatják ki Bárczay Istvánt Mn délelőtt féltizenkét órakor a főkapitányság épületéből ismét ki­ment a rendőri bizottság a szeren­csétlenség színhelyére dr. Szrultián Dezső rendőrkapitány vezetésével. A bizottságban jelen vol t Pelróczy repü­lési szakértő is. A helyszíni szemlén csak a szemtanuk vallomását kapta ismét a rendőri bizottság. Ebből azonban nem sikerült pontosan meg­állapítani, hogyan történt a szeren­csétlenség ? Bárczay István pilóta kihallgatása a délutáni órákban történik, ez talán majd világosságot vet a szerencsét­lenség igazi okára. Bárczay Istvánt Schmidt szerelővel együtt délután hallgatja ki dr. Nagy Béla reudőr­­fogalmazó, a repülési szerencsétlen­ségek referense. A pilóta súlyos sérüléseivel még mindig a dologkórházban fekszik, mig Schmicdt Károly szerelőt laká­sára a mátyásföldi repülőtérre — szállították. A Park-szanatóriumban már csak két beteg fekszik a lezuhant re­pülőgép áldozatni közül : Mandl Hugó és felesége, akik az éjszaka fo­lyamán magúkhoz tértek, azóta állapotuk erősen javul. Mamii Kamunál, akinek állapota nagyon súlyos, a zsidó kórházba szállí­tották ma délelőtt, azonbau az ő állapotában is a délelőtt folyamán javulás állott be, úgyhogy a szeren­csétlenség összes sebesültjeit a rend­őrség ma délután jegyzőkönyvileg is kihallgatja. rS fcevenfmmGtmi. févji oszä&ly vmstß-^tsT>üxnta er, fzestessv.t^áf'á.fúil A kereskedelmi légi osztály közli : A vasárnap előfordult sajnálatos rapülő­­gépszcroncsétlenség olyan okokra ve­zethető vissza, melyek véletlen össze­játszása a legritkább esetek közé tar­tozik. A gép pilótája, Bárczay István, egyike a legjobban képesített magyar pilótáknak, s hogy a vasárnapi szeren­csétlenség mégis előfordulhatott, az az eddig rendelkezésünkre álló hiányos és egymásnak bizonyos tekintetben ellent­mondó adatokból a következőképpen állapítható meg : A. repülőgép déli szélben a Cscpel­­sziget északi csúcsa irányában indult ek Az összekötő vasúti hfd fölött kö­rülbelül vrgyvt-o méter magasságban volt. A pilóta ekkor a gépet vissza ahol volt nem azok akarta fordítani a város felé. Ebben a fordulóban az erős lökésszerű déli szél s a meleg következtében előálló viz: feletti tégöryénylések miatt sebességei vesztette és valószínűleg »lecsúszott,'. Szerencsétlenségre pedig nem a víz felé, hanem a Csepelsziget partjára* — mivel a gép vízi forgalomra1 berendezve s így fufószerkezete volt, úszóival a földbe akadva, letörtek és nagy sebességénél fogvíi átcsapódótt. Zuhanásról szó sem lehet, mert az csak szárnytÖyóssel kapcsolatban fordulhat, elő s ez a Tl‘­­pülőtcchnika mai fejlettsége melI«"Vt csaknem teljesen kizárt. Ha ez a le csúszás valamivel magasabban törté­nik, a sajnálatos baleset nem követ­kezhetett volna be, mert a gép építési sajátságainál fogva önmagától vissza­tért volna rendes helyzetébe s így a pilótának újra módjában lett volna a kormányszerveket ismét használni s n gépet a vízre irányítani. Az árumintavásárra ingyen utazhatnak íei: KeresKedöK, Kisgazdáit, uradalmait vezetőségei, mert megtérítjük II. oszt. útiköltségét ide és vissza, ha megtekinti és megrendeli az ál­talunk gyáitutt és kiállított magyar gazda Kocsilírémet (Kocsiíienőcs) mely minőségénél fogva.minden más gyárt­mányt fel iiirnúl, OHyver viaszos cipőkrémet garantált io minőségben. Különösen ajánljuk az 'A leg-os üveg tégelyeket, melyekből egy té­gely bármily nagy háztartásban is hónapokig elegendő. Minden ily kiürített b drb üres té­gely ulán, mihelyt azokat gyárunkhoz vissza­juttatják, 2 teli tégelyt adunk díjtalanul Deűy amerüíai finom, terpentines cipőHrémet minden színben, melynek kiváló minősége az úri világban ismeretes. —Minden keres­kedőnek fontos érdeke, hogy fenti cikkeket rra még a legjulányosabb árban beszerezze. Budapesti Magyar Vegyészeti Gyár Vili. Kerület, Práter ucca 53. sz. unnom kis auto 1—Ili IIP, valamint használt autók állandó raktáron. Akt, VI., Aradi urea 40 A tőzsde közvetlen közelében üzleteli és irodák vételre és eladásra irodámban előjegyezve vannak. Nádor ucca 32. szám, löaszint 4.Vevő vagyok tőkebefektetésre alkalmas házi a Ki látott vasárnap délelőtt 11-12 óra Között Orga felírás« írógépet fekete bádog.tetővel Alsóerdősor 12. számú házból kivinni szürkeruhás, borotváltamé egyén által. Bér­kocsisok. villamoskalauzok figyelmét különösen felhívom. A nyomravezető magas jutalomban része­sül. Egyben felkérem, ki a fenti címen a gépet meg­vette es 33.00U koronát fizetett 330,000 kor. helyett, saját érdekében hozza vissza. Értesítés telefon József 105-44 vagy Alsóéi dosor 12. üonda lrógépkoreskn-í dók és műszerészek figyelmet külön is felhívom* Raktára ET mii helyek, irodahelyiségek le­­|8 lefónnal Qraor.Rfáil béiríse &«agaftaí-öö«,Suhajda, Br.da- A pest.V. kér., Pannónia ucca 14 5€@S81T£22SÍE€®Í <&sj Fű)ffl5©í!^@ss Sertéset VII-, Rákóczi út 14., II. 2.Tel. Józset 129-S5 Vezotő főorvos : dr. Propper Ödön Szépséghibák eltávolítása. Bőrgyógyászaii kozme­tika. Fénykczelések. Specifikus eljárások. Szabályta­lan fogsorok rendezése. Természetim műfogak.Hidak, koronák, tömések Mindennemű fogorvosi munkák Váci, Bécsi, Koronaherceg ucca v. Andrássy út elején négyszobás, teljesen modern l.vagy II. emeleti lakásért lehető legmagasabb áldozatot hozom, esetleg cserelakást adok. — Ajánlatok »Diszkréció« jeligére Mosse hirdetőbe, Podmaniczky ucca 49. sz. Társuké belvárosi tágas helyiségeivel, kizárólag elsőrangú női, angol és francia szabóval. »Koronaherceg ucca 17394« jeligére Blockner J. hirdetőirodába, Semmelweis ucca 4. szám SZICÍLIAI 98-39-vos FIORISTELLA, DARABOS, RUDa Sés kétszer RAFFINÁLT vágón tét élekben is, magyar korona egységárban raktárról ' " * kapható: raktárról PRÄGER SAi\ DÓR Tel. József 104-72 és József 48-39

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék