Az Est, 1923. május (14. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-06 / 102. szám

8. oldal Vasárnap, 1923. május 6, yjJlz utolsó hajók“ •Egy új és öt elfogyott Jidykötetet adott ki az Jhhenaeum öt régi, elfogyott és egy teljesen új Íádií-kötet jelent meg ma az Athenaeum kiadásában, feháv-fekete egyenruhás Itatonäi annak a nagy 'lírai szellem­nek, amely az utolsó két évtizedben ángy megrázta és magája döbbentette a magyarságot. A bat Arfi/-kötet közül három már második kiadását éri meg az idén az Athouaeumnál, mert az év «lején megjelent Új versek, Vér és arany és Illés szekerén című köteteket valósággal szétkapkodta a nagyközön­ség. Ady Endrében a legizgatóbb poézist, a legmagasabbrendfi irodalmat éB a haladás nemes eszméit szeretik a ma­gyar társadalom széles rétegei és ina­sán örvendetes jelenség, hogy o nagy költő népszerűségének sem politikai irányváltozás, sem új meg új világné­zeti jelszavak nem tudnak ártani. Ady Endre a maga ősi és egészen különös zsenijével oly mélyen szívébe-lelkébe tad markolni mindenkinek, hogy szen­vedélyes extázisbán kitörő sikolyai ép oly kevéssé fakulhatnak mog fülünk­ben, mint ahogy nem' veszíthet lírai bcnsőségéből az Ady-sírások, átkozó­­j «fások és tűnődések komor vagy szo­lid vagy reményteljes hangja sem. lAdy n*gy, nagy maradt, nagy fog maradni mindörökké és időszerűségé­nek legjobb bizonyítéka, hogy a kö­­taönség, amely máris drága pénzeket í füzet Ady első kiadású verseskönyvei­­•ért és ereklyéiért, az fíj versek-et ma már hetedik, a Vér és arany-1 nyol­cadik, az Illés szekerén-1 ötödik, a , Szeretném, ka szeretnének-et ötödik, :IM halottak élén-1 negyedik kiadásban vásárolja. lvz a külső közönség-siker, amely «gyedül áll a modem líra történeté­ben, pontos kifejezője annak a szinte felmérhetetlen hatásnak, amelyet Ady a maga korára, írótársaira, a politiku­sokra és a tömegekre gyakorol. Üj volt a hangja, mint ahogy ma is új, akár szerelméről, akár hazájáról beszél, új és bántóan éles és valósággal kirikol­­i»tt az Arany utáni korszak álmos­szürkén duruzsoló lírai koncertjéből. Pedig Ady nem is annyira modem, mint első pillanatra látszik, csupán a háttér teszi azzá. Modem volt az Új versek, nem ön­magáért, hanem mert a szerelmot még nem merték ily bátran és leplezetlenül mogénekolni, új volt a Vér és aranyt" mert. a vért és a pénzt ünnepelte, mint az élet két nagy hajtóerejét, lazító volt az Illés szekerén, mert a próféta égbe­­zúgó fényszekeréről sohasem hallott jakobinus-kuruc dalokat harsogott- a maradiság fülébe Ady, a jövőbelátó vétesz. Fejlődésének még teljesebb és érdekesebb stádiumát jelzi a Szeret­ném ha szeretnétek, amelyben szinte összegezve található meg a három első kötet Adyja, míg a háború alatt meg­jelent harcos, szerelmes, istenes, őszies Ady-kötet: A halottak élén, igen gyak­ran már a színeket,-tompító fenséges­ség és tragikum égbevesző ormairól szól hozzánk. Ennek a szellemben és tragikumban felséges, szerelemben őszies kötetnek testvére Az utolsó hajók, amelyet dr. Földesty Gyula, a kiváló ády-kommon­­tútor gyűjtött össze Ady háborús köl­tői termékeiből. A halottak élén tu­lajdonképpen csak antológiája a hábo­rú alatt írt ^(/»/-versenyeknek s Az utolsó hajók nélkül /amely a kötet egyik verséről kapta címét), ép oly ke­véssé teljes Ady oeuvre-je, mintha bár­melyik előbbi nagy kötete hiányoznék könyvtárunkból. Az utolsó hajók nem a nagy költő zsengéiből összeállított »érdekes« kö­tet, hanem a legteljesebb, legérettebb Ady, az az Ady, aki ma is csakugyan ólén áll halottaknak és eleveneknek, hogy küzdjön és vérezzen az oszméinok igazáért folytatott küzdelemben. A magyar és protestáns költő, az eszte­len háború ellen protestáló magyar Ady beszél hozzánk e nagyszerű posz­­túmusz kötetből, amellyel szemben csak hódolat és nem bírálat illet meg bennünket, mert minden versében, strófájában és sorában érezzük, hogy 3 halálból küldi hozzánk próféta-igéit az új Magyarország legnagyobb szel­lemi vezére, a szociális és irodalmi re­formátor, a halhatatlan Ady Endre. Egymillió^ kölcsönért sokszoros fede­zettel — heti felmondhatás­­il — teljes, kitűnő, 2-$ze­­mélygs penziótadok. Bővebbe*27-80 sz. telefonon A birtoknovella a minisztertanács előtt — Az Est tudósilójától — Tegnap délután Daruváry Géza külügyminiszter elnöklésével mi­nisztertanács volt, mely folyóügye­ken kívül röviden tárgyalta a bir­toknovella, tervezetét is. A nemzetgyűlés drágasági bizott­ságát e hónap 8-án, kedden délután 5 órára összehívták. A meghívó szerint az értekezlet tárgya a drá­gaság problémája. Nyáron repülőjáratok lesznek Budapest és a Balaton között Sétarepülés a Ferenc József hídtól Óbudáig — Az Est tudósitójától — A Dunának néhány nap óta új szen­zációja van. Nagy ezüst madarak röp­ködnek fölötte, le-le­­csapnak a vízre, aztán hirtelen megint fel­­szállnak a magasba. Az új szenzációnak nagy közönsége van délutánonként- A Fe­renc József híd és a Műegyetem előtti Dunapart íeketóllik a kíváncsiaktól, akik a repülőket né­zik. A Ferenc József-híd, mellett a Gel­­lért-szálló előtt van a Dunán az A erő­­express R.-T. vizirepülőgép-kikötője. Kis íaházikót építettek a vízre, előtte két méter széles deszkapalló, amelló van kikötve három ezüstfehér dur­­alumíniumból készült hidroplán. A legmodernebb típusú Junkorsgépek, Németországból hozatta őket az első magyar repülőtársaság. Mind a három gép teljesen egyforma, hat üléses, a két pilótán kívül négy utas ülhet be egy­szerre. Tegnap délután a rendőrségnek mu­tatták he a repülőgépeket. Négy óra­kor megjelent a kikötőnél Szeszlér Hugó főtanácsos és Andréka Károly főkapitányhelyettes és velük a rendőr­ség tisztikarának sok tagja. Ök is fel­repültek és velük együtt a délután fo­lyamán még sokan, néhány ezer koro­náért mindenkit felvisznek negyedórás sétarepülésre. Egymásután szállnak fel a gépek. Az utasok rendes jegyét váltanak először, úgy mint az omnibuszra, vagy mond­juk a fogaskerekűre. A jegy szövege a küvetkoző : »Ezen repülőjegy tulajdonosa jogo­sult az Aeroexpress R.-T. vizirepiilőgé­­pén Budapest felett egy ízbeni körre­pülésre«. És külön dűlt betűkkel : »Alulírott tudomásul veszem, hogy a repülésből eredő bármely balesetért a vállalat semminemű felelősséget nem vállal<i. Az egyik gépbe beülök én is. Előt­tem két műegyetemi hallgató ül s amint elhelyezkedünk, az egyik hátra­szól : — Szerkesztő úr, kérem, tessék meg­írni, hogy Lévay József és Klimkovits Zoltán, a Hungária Magyar Techniku­sok Egyesületének tagjai is röpülnek. Az utolsó pillanatban felkapaszkodik egy omber a repülőgép szárnyára és beszól a fülkébe: — Szabad o- jegyeket t Egészen úgy, mint a villamoson az ellenőr. Most már egészen otthonosan érezhetjük magunkat a gépen. Elindulunk. A gép a vízen szép las­san kifordul a Duna közepére, átbú­jik a Ferenc József híd alatt és a hid után rögtön hatalmas Ívben emelkedik felfelé. Az Erzsébet hídnál már jó né­hány száz méterrel a híd fölött va­gyunk. A házak már skatulyák s olyan furcsán látszik, hogy nem szervesen nőnek ki a földből, hanem csak úgy rá vannak állítva. Ilyen a Bazilika is, a sima földre ráállították és ha bil­legne, akkor egyik sarka alá biztosan tennének valamit. De nagyon szép simán áll. Egyetlen épület látszik olyannak, mintha a földből nőtt vol­na ki. A királyi vár. Ez szorosan hoz­zátartozik a hegyhez, érezni, hogy a Várhegy csonka maradna, ha. leven­nék, letörne belőle valami. A Mátyás templomot egy éles késsel megint csak el lehetne választani a földtől. Legszebbek fölülről a terek és a ker­tek. A legtisztább tér egész Budapes­ten a Szent György tér, gyönyörűen ki van söpörve. Általában nem sok pi­szok látszik fölülről, tiszta és nagyon szép onnan Budapest, semmi letron­­gyoltság nem látszik rajta. A kerté­szek munkája nagyszerűen érvényesül. A várkert, a Szabadság tér és a parla­ment előtti tér mintázott virágágyai zöldéinek föl. . Ügy érezzük, mintha a gép nagyon .lassan menne előre, pedig sokkal rö­­videbb idő alatt, mint amíg ezeket itt elmondtam, már a Margitszigeten is túlvagyunk. Bolátni a Parlament ha­talmas épületének udvaraiba, a Parla­ment patinás teteje néhol vörös, úgy­látszik, újra festik. A Margit-szigeten fehér kis pontok futkosnak a tenisz­pályákon. A. Dunán evezősök siklanak, balra frissen, tavaszi színekkel, zöldéi a Rózsadomb és mögötte a budai he­gyek. Elhagyjuk az óbudai hajógyá­rat. Gyönyörű tiszta idő van, messze Pesten túl látszik a Rákosi mező. Visszafordulunk. Buda fölött szál­­lunk, egy perc és alattunk a Gellért­hegy és a vasúti összekötő hídnál megint megfordulunk! Lefele siklunk, néhány pillanat és a vízre ütődnek a hidroplán úszói. Kikötünk a deszka­­pallónál, új utasok szállnak be, újra felrepül a gép. Baiter Jenő, a repülőtársaság egyik igazgatója elmondja, hogy minden szép napon rendez­nek ilyen sétarepü­lést délután s annyi jelentkező vau, hogy akár éjfélig állan­dóan a levegőben le­hetnének a gépek. ______ Amint a balatoni szezon megkezdődik, megindítják a rendes járatokat Budát pest' és Balaton között, azonkívül kört repülés lesz minden nap a Balaton körül. Végig a déli parton, Keszthely, Füred néhány porc. A hidroplánok fog­ják lebonyolítani a Duna,menti városok forgalmát is, a szárazföldi gépeivelpe­­dig, amelyek Mátyásföldön állomásoz­nak, Prága, Bukarest és Zágráb felé fog járatokat indítani a társaság. Kinn BspSsBízM!... ha már m6§fyrödteni i Sfungáriában Dohány ucca 44 BudafoKi 3 szobás modern lakásomat elcserélném budapesti Kétszobásra Ajánló tok »Budafok« jelige alatt a kiadóhivatalba 'zlvatt^k bármely célra és üzemre I £6írfecsikeraeSSk.Állan'í* GYŐZŐ BÉLA «. Tfirs0inagyke5Zle*: Budapest. V., Báré Acél ticca 3 Polgára t&vnörf a -tsät©!r©fc legjobb kivitelben kaphatók Malomsoky bútorgyár eladási vállalatánál: Balázs Károly körút 3. sz., félemelet Tisztviselőknek fizetési kedvezmény BOR9SHORBŐ új és használt, minden nagyság és mennyiségben legolcsóbban kapható. Telefónszám: lózsef 76-96. I Klein •Imon-nál IX. kerület,Ráday ueca 32. sz. Magyarul és németül levelező mérleggépes Könyvelőt koros, május 15-iki belépésre vidéki kereskedelmi részvénytársaság. Fizetési igény megjehMésével el­látott ajánlatok »Textil« jeligére Tenzer Gyula hir­detőjébe, IV., Szeviia tér 8. sz. Gleichenberg gyógyfürdő Stájerország. Vasútállomás: Feldbach FUrdbidény: május-október Gyógyít: katarrhust, asztmát, tüdőtágulást, szívbajt stb. Kitűnő gyógymódok, ló ellátás. Híres gyógy­források : Konstantin- és Emma-forrás Felvilágosítást ad és prospektust küld: a fürdbteUigyelöaét). Gíeichenberg 1923 májas 15-ig lesiáBKott árah Simmits Kálmán selyem-; és szővetáruházában Budapest (Belváros), Hajó ú. 16 .HnilJIi utazom jövő bét végén. Mindennemű megbízást garancia mellett vállalok. Megkeresést »Diplo­más kereskedő« jeligére a kiadóba kérek Megbízható, szorgalmas, Komoly fiatalembereit üzletszerzéssel állandó jó Keresethez juthatnaK Miksa ucca 11,, földszint 2 Üzemben lévő borsódi szénfeátayáf keres megvételre vagy társulna '20-50 millió koronáig tőke­erős vállalat. Ajánlatokat »Szén trustc jelige alatt a kiadóhivatalba kérünk Női kalap újdonságok megérkeztek Friedman VI. kér., Király ucca 8. szára az udvarban. Alakításokat a legdivato­sabb formákra elvállalok XVI. századbeli két eredeti »Quercino« kiadóba ©8 aíffesfiméwy eSasSé ______Bővebbet »Oufrcino« jelige alatt a ki? bolti árú ' ~ könyvek] ST V,, Vilmos császár út ti. szám alatti könyvkereskedésében Angol bivalybör-garnitúra ötszázezer K-ért eladó. Szondi ucca 15., kárpitosmi KLOTILD SZALON IV., Váci ucca 3S Ma, szombaton, f. hó 5-én, záróra reggel g? óraKor ** TÁNC ZENE Sáiyszámfíás ianbbnyue . aJ KŐhahmr János. 61 ábrával. Ára 450 K. Kapható Az Est könyvkereskedésében. VII., Erzsébet körút 20 Hadikclcsönt kölcsön venne tőzsdebizományos Megkeresések : »Biztosítékkal« jeligére Block­ier J. hirdetőirodájába, Semmelweis ucca 4. sz. Papirfeereskedfi vevők látogatására tix és jufalékkal fölvétetik Ajánlatok »jó állás S3198« jeligére Schwarz Jo; se hirdetőirodájába, Andrássy út 7. kéretnek BzielcK üfiőyj mOKcKseKKei uL1fe'?j,eIs3ímel.di Ul8ml helyiségek, gargon-szo­bák VII., Klauzál ncca 18. szám alatt épült új ház­ban (Rákóczi úttól, Nemzeti Színháztól néhány lé­pésnyire) 1923 június hó 1-re kiadók. A helyisegek megtekinthetők Felvilágosítást ad : dr. Scheffer V. kér., Szabadság tér 3. szám, délután 5-6 óráig Békásmegyeri Goztégla- és Cserépqyi szállít azonnal hornyolt ateinbrücki cserepe} és fali fé Rendeléseket kizárólag a központi iroda ve Budapest, IV., Apponyl tér S.Tolefón 11! Pesti Kabaré (Royal nagyszálloda épületében) Telefón: József 119—28 ú] müsarát htfffin, 7-én, eile mucija be

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék