Az Est, 1923. augusztus (14. évfolyam, 171-195. szám)

1923-08-10 / 179. szám

ß. oldal Péntek, 1923. augusztus 10. — A magyar gyermekvouat ün­nepélyes fogadtatása Belgiumban. A svájci és hollandi nyaraltatási akciót a belga nyaraltatás követte. Az Országos Gyermekvédő Liga most vitte ki először a magyar gyermekeket Belgiumba, a vonatot Neugebauer Vilmos, & Gyermek­védő Liga vezetője vezette, aki most tért vissza külföldi útjáról. Neugebauer a magyar gyermekek belgiumi fogadtatásáról a követ­kezőket mondotta As Est munka­társának: — A magyar gyermekeket a leg­nagyobb szeretettel és melegséggel fogadták Belgiumban. Az akció megszervezése dr. Knébel Miklós római katolikus lelkész érdeme, aki annakidején a hollandi gyer­meknyaraltatási mozgalmat is or­ganizálta. A lelkész úr Mercier belga kardinálistól megkapta az engedélyt, hogy a katolikus temp­lomokban prédikálhasson. A kar­dinális a legnagyobb lelkesedéssel karolta fel a nemes ügyek A templomokban való prédiká,lásnak hamarosan eredménye mutatkozott és a magyar gyerekek igazán aligha kerülhettek volna jobb helyre, ahol több szeretet várt volna rájuk. — A magyar, gyermekeket há­rom városban helyezték el. még-Eedig :Turnlioiit-han háromszázat, ierre-ben 00-et és Herenhals-ban 60 gyermeket. Amint belga földre léptünk, a Gyermekvédő Liga és az egész magyar, társadalom nevé­ben köszönő táviratot intéztem a kardinálishoz, aki udvariasan megköszönte a megemlékezést és nyilvános köszönetét mondott a három városnak, hogy a magyar, gyermekeket oltalmába fogadta. — Az ünnepélyes fogadtatás Turnhout-ban volt, ahol Jansen kanonok, aki a magyar-belga ko­­mité elnöke, gyűlést hívott össze. Ezen az ülésen a város előkelősé­gei teljes számban jelentek meg. Másnap volt a belga királyság ki­kiáltásának évfordulója, amelyet nagy ünnepség keretében ültek meg. Az egész kísérő személyzetet meghívták a Te Deum-ra, majd utána tanácsülést rendeztek, amelyre szintén meghívót kapott a vezetőség. Ebből az alkalomból Du Four polgármester üdvözölt bennünket. Knébel Miklós lelkész úr flamand nyelven tolmácsolta a magyarság háláját, majd Dn Four újra válaszolt és a kis magyar gyermekeket köszöntötte. Beszédé­ben hangsúlyozta, hogy annál szívesebben üdvözli a magyaro­kat, mert még a világháborúban sem volt tényleges ellenségeske­dés a belgák és magyarok között. A belgáknak különben szorosabb nexusuk van a magyarokkal, — mondotta és a tanácsülés falán lógó régi képre mutatott — ne­künk, belgáknak magyar király­nőnk volt, Magyar Mária ! — De nemcsak a hivatalos ün­neplés volt meleg, hanem'a gye­rekeket valóban olyan szeretettel dédelgetik, hogy azt elmondani is alig lehet. Két-három nap mútoa a város uccáin már látni lehetett a kis magyar gyermekeket, amint a jó belga nevelőszülők jobbról és balról közrefogva sétáltatták a kicsiket, — Orvos! hír. T)r. Renk Ernő fogor­vosi rendelését újból megkezdte. (V., Sas ucca 27. Telefon 168—50.) — A földbirtokkisajátítás Jugo­szláviában. Zágrábból jelenti a Neue Freie Presse tudósítója: Az a grár-reformok végrehajtására alakult minisztérium utasította az Illetékes hatóságokat, hogy állii­­sák össze a végleges kimutatást mindazokról o. magánbirtokokról, főleg magyar és osztrák állampol­gárok ingatlanairól, amelyeket _ a jugoszláv államhatalom az agrár­törvény alapján kisajátított, hogy meg lehessen ejteni a kártalaní­tást Egyidejűleg a belgrádi igaz­­ságügyminiszlérium rendeletét adott ki, amelyben szabályozza a külföldi állampolgárok földvásár­lási jogosultságát. A rendelet sze­rint az államhatároktól vagy a tengerparttól 50 kilométer távol­ságra . külföldi állampolgárok csak a hadiig?/) és a belügyminiszter engedélyével vásárolhatnak telket s egyáltalában külföldi állampol­­aároi csak akkor szerezhetnek üi-Maróczv harmadik lett a sckeveningeni sakkversenyben Jiz első két díjon Johnén és Spielmann osztozik Scheveníngen, augusztus S (Az Est tudósítójától) A nemzetközi sakkverseny utol­só fordulója nagy meglepetéssel végződött. Maróczy Géza úgyszól­ván az egész verseny alatt veze­tett s 8 pontjával még az utolsó nap reggelén is úgy szerepelt, mint az első díj biztos jelöltje, mert az utolsó fordulóban Oskam holland mesterrel került össze, aki 2K pontjával a versenyzőknek csak­nem a végére szorult s így megle­hetősen gyönge ellenfélnek yolt te­kinthető. Maróczy azonban, úgy látszik, a hosszú versenyben kimerült már s általános meglepetésre nagy el­nézést követett el és kénytelen volt hamarosan feladni a játszmát. Johnes és Spielmann viszont, akik 7V4 ponttal Maróczy után kö­vetkeztek, szívós játékkal meg­nyerték utolsó játszmájukat, Joh­nes Fick ellen, Spielmann pedig Lomann ellen. így tehát 8V» egy­séggel ők ketten osztoznak az első és második díjon. Megnyerte utolsó játszmáját Réti is Davidson ellen, Mieses Straat ellen. Snoskobrovszki 01- land ellen, Yates Fontéin ellen és Colle Weenink ellen. Az utolsó nap nem maradt egyetlen parti sem eldöntetlen. A nagy verseny végleges ered­ménye a következő: Johnes és Spielmann 81/, egység­gel osztozik az első és második dí­jon. Mccróczy. Réti és Colié 8 egység­gel osztozik a harmadik, negyedik és ötödik díjon. Mieses és Yales 7 egységgel együtt hatodik és hetedik. Hanson és Snoskobrovszki 51/» egységgel nyolcadik és kilencedik. Strick van Linschoteh 3 Vs egy­séggel tizedik. A holland mesterek sorrendje a következő : Erűre és Speyer 4l/t, Fielt 4, Oskam és Weenink 3Vs. gatlant Jugoszlávia területén, ha az illető államok külön törvény alapján vagy állami szerződéssel hasonló jogot biztosítanak a. ma­guk területén jugoszláv állampol­gároknak. Kimondja a rendelet azt is, hogy minden telekkönyvi átíráshoz. vagy betáblá záshoz, amennyiben külföldi állampolgár­ról van szó, miniszteri engedélyt kell szerezni. A rendelet már élet­be lépett. — Házasság. Reumann Róbert fake­reskedő (Budapest) eljegyezte Oravecz Pál zalaegerszegi fakereskedő leányát, Vlsnya Klárikát. Dános István, a Biedermann. M. L. és Társa bankház beltagja, Rosenbaum Antóniával házasságot kötött. Goldstein Alfréd és neje sziil. Son­­nenfeld Johanna leánya, Grete, dr. En­­a%l Alfréd orvossal (Sopron) o hónap 12-én 12Vi órakor tartja esküvőjét a dohányuccai templomban. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Ebers Károly augusztus 11-én tartja esküvőjét Hegyi Elzával, Hegyi Ödön hírlapíró leányával. Reinhardt Margit és Forgács Rezső p hónap 8-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Kárpáti (Kauders) István eljegyezte Freiberger Rózsikat (Budapest). — Beues Tapolesányba utazott Masarykhoz. Prágából jelentik: fíenes cseh külügyminiszter teg­nap este Masaryk elnökhöz uta­zott Tapolesányba. — A Magántisztviselők Szövetsége a statáriális rendelkezések miatt augusz­tus 4-ről elhalasztott nyári mulatságát 11-én tartja meg. — Operaciklusok a szabad ég alatt. Váméban a lelkes művészek egy cso­portja szabad ég alatt előadta Verdi »Aidác-ját. Mintegy tízezer néző jelent meg a nem mindennapi művészi ese­ményen és lelkesen ünnepelték a kitű­nő művészeket. Az előadásnak, bír szerint, folytatása is lesz és jövő ta­vaszra egész Itáliában szabah ég alatt tartandó operaeiklusokat terveznek, mert a nagy tömegektől az olasz mu­zsika hallatlan fellendülését várják. — Mussolini londoni látogatása. Hetek óta minduntalan íölföltüne­­dezik az angol sajtóban az a köz­lés, hogy Mussolini miniszterelnök Londonba készül. Egy angol újság azt is tudni vélte, hogy augusztus végére várjak az olasz miniszter­elnököt Londonba. Az Est tudósí­tójának a Ckigi-palotában az1 mondták, hogy a híresztelés korai — Hogyan támogatják a tehetséges An­tal német zenészeket. A berlini Zeneaka­démia nagytermét a minisztérium ebben aszezónban tíz estén át ingyen bocsátja a Zenészszövetség rendelkezésére, hogy ezáltal a fiatal tehetségek érvényesülé­sét és kibontakozását a maga, részéről is előmozdítsa. A szövetség úgy tervezi, hogy ebben a szezonban kizárólag olya­nok részére használja fel ezt a kedvez­ményi. akik, bár különös reményekre jogosítanak, mindeddig a közönség elé nem jutottak. — »Kocsonya« a föld? Londonból írják: Angol tudományos körök­ben nagy feltűnést keltett W. de Sitter professzor, leydeni egyetemi tanárnak egyik cikke, amely egy német tudományos szaklapban a földfelület szilárdságának kérdésé­vel foglalkozik. A német profesz­­szor nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a föld nem szilárd test, ha­nem felületének egyes részei más részekkel szemben viszonylagos mozgásban vannak. — A föld, mondja a professzor, nem merev gömb, hanem — jelké­pesen szólva — kocsonyaszerű anyag. A kocsonyánál természete­sen sokkai szilárdabb és állan­dóbb, azonban elég laza kötésű ahoz, hogy bizonyos térbeli eltoló­dásokat megengedjen. Ebből az következnék, hogy a földfelület különböző pontjai időnként egy­mástól kissé eltávolodnak, illető­leg egymáshoz közelednek. Drót­nélküli táviró segítségével végzett időmérések csakugyan beigazol­ták, hogy különböző obszervató­riumoknak különböző időkben fel­vett időjelzései eltéréseket ' mutat­nak, Ezek az eltérések egyes ese­tekben több tizedmásodpércet is kitettek. Mostanában' hasonló fluktuáció­kat észleltek a tudósok a hold fe­lületén és úgy ebből a jelenségből, mint a földi hőmérsékleti viszo­nyok megváltozásából, sőt magá­ban a Napban is tapasztalható rendellenességekből azt következ­tetik, hogy valami komoly és nagyjelentőségű esemén?j történtre naprendszer életében. Az utóbbi' időkben' a rendesnél sűrűbben je­lentkezeti, földrengéseket és' vul­kánikus kitöréseket is erre. az ok-, ra vezetik vissza a tudósok, Énei­kül azonban, hogy ennek a rejtel­mes oknak a mibenlétét mindez­­ideig meg tudták volna állapí­tani. — Amikor a hattyú megharagszik. Londonból írják: Mindazoknak, akik a Themzében Windsor környékén fíirde-. nek, legfélelmetesebb ellenségük egy. hattyú. Már a múltkoriban megtör­tént, hogy egy fürdőzőt a hatalmas fekete madár a folyó közepén csőrével és szárnyaival meg támadott» és a partra kergetett, most azonban á harcias hattyú egyenesen szétvert egy úszó­versenyt. Alig startoltak ugyanis a ver­senyzők, a harcias gúnár megtámadta az úszókat, különösen John Wyndmaut, aki az élen haladt és száruycsapások­­kal, csípésekkel és azzal, hogy óriás: hullámokat kavart fel, mindenkit a partra kényszorftett. A ffirdőzők most rendőri védelmet kérnek a Themze szárnyas zsarnoka ellen. — A Pesti Tőzsde ma megjelent száma beszámol a. bankok küszöbön álló soroza­tos tőkeemeléseiről és ez összes tőzsdei tranzakciókról. Cikket közöl r lap a tőzsde kétmilliós félévi forgalmáról, a .(íóldber- • ger-gyúrröl, a Klotildró! és a részvények I egy évi emelkedéséről. m "! fehéíésszínesöívatmlntákbőRST.GöOKl Rövid alsónadrág........ 12.000 X Féli hálóingek....... ,.35.000 K í Kői horgolt zseniperek .. 11.000 K-íól Fördőfrlkó ....... 15.000 K-tól Füräösapka„ „ 3.50010 Férfi zoknik,,„ „ „ „ 5,000 K-tó! Férfi Siansnyák..........18,000 K-ícl Muszlin és florhsrlsnyák 13,00G K-tói Nöibatisztfeiiérnemlek iÉyíehíMííet Fiú- és leányfenérnemOsk olcsóf szolid árban Király uoca és Nagymező ucca sarkán Sömör dr. Jutassy tanár házi kenőcse bőrviszketeg, bőrdurvulások ellen több mint 30 éve hasz­nálják és kevés házból hiányzik Kapható szaküzlelekbeft, vagy dr. Juiessy koz­metikai gyógyintézetében, Budapest, IV. kér., Kossuth Lajos ucca 4 szám. Szétküldés utánvéttel Briliánst, ékszert, gyöngyöt mindenkinél drágábban vesz Székely fcmll. Király ucca 51. Teréz-templommal szemben Cérnák ipari célokra nagyban és ki­csinyben Deutsch Gábor- I nál, Budapest, VII.,Dohány ucca 2. szám, az udvarbsn Hasanátt F®rdszemé|y és feéft teherautó 36 millióért eladó I Nagymező ucca 41. Házmester délután 4—5-ig n Bűt orfaitel keszpénz'rban'hi' telképeseknek elő­nyös fizetési felté­telekkel. Kardos Testvérek, István út 22. szám Étkezdének alkalmas helyiséget keresek forgalmas helyen írásbeli ajánlatok Láng József címére. VI., Szondy ucca 95. szám alá küldendők jótállással, szo­­laFestést, taka­rítást válla!: Standard, Kossuth Lajos ucca 14. Telefón: 82—74 Poloskairtást f? te reiGj kisebb-nagyobb tételben állandóan J raktáron Léng Vegyéoioti La. borafórlnm, VIII. kér., Rákóczi út 17. szám. Telefón: József 121—16 3 szobás Hratiern la&ási deresek esetleg Damjanich uccai 2 szobás uccai lakásomat (előszoba, fiú Jőszoba nélkül) cserébe adom. Aján­latok »Magas ráfizetés 19Ö2Q« jeligéié Blockner J hirdetőjébe, IV , Semmelweis ucca 4- sz. küldendők S® ifä tf trb ífTh 0» háló't. elfedlek, egyes t>e­­/iLiú- 4N& ä K' Ui? űrBL rendezések legolcsóbbak En @e£néi VJ ke, ., Eölufis ucca.35. szám Szondi} uccánnl . HttkrakfeM jyorssajtóval, -főként ckcldestst- anyaggal, hely í­­bélkütl. Vennék komplett, modernül berende­lt kisebb künyvkötóaíetei is (lehetőleg, vonalzó­­géppel. Ajánlatokat részletes leltári a! »Az Fst« kiadóhivatalába kérek »Azonnal V/2S« jeligére i Eísirgfiiftglyüriiipifait i fixummal, Jutalékká! és h&3ionr&szesedóssai és külön közismert tőkeerős írógépcég.- — Ajánlatok .Haszonrészos“ jeligével a kiadóhivatalba

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék