Az Est, 1924. augusztus (15. évfolyam, 156-180. szám)

1924-08-17 / 169. szám

St oldal. SZÍNHÁZ A SZÍNHÁZAK MAI ÉS HOLNAPI ELŐADÁSAI: Ma :­­VÍGSZÍNHÁZ : Antónia (Évadnyitó előadás ; 8). RENAISSANCE SZÍNHÁZ : Dórim és a­­véletlen (8). BUDAI SZÍNKÖR : Árvácska (fél 8). TERÉZKÖRÚTI SZINT AP: Vígjáték­­esték (9/19). BUDAPESTI SZÍNHÁZ : Nincs már zsidó Pesten ! (8). SZIGET SZÍNPAD : Szőke Szakáll ven­­e­égfelléptével Vili, Albert, Padó S. stb. (9). Holnap ! VÍGSZÍNHÁZ : Antónia (8). RENAISSANCE SZÍNHÁZ : Dóru­m és a véletlen (8). BUDAI SZÍNKÖR : Délután : A baja­dér (3) ; este : Árvácska (Vs8). TEHÉZKÖRÚTI SZÍNPAD : Vígjáték­­estek (AS). BUDAPESTI SZÍNHÁZ : Nincs már zsidó Pestem ! (8). SZIGET SZÍNPAD. Szőke Szakáll ven­dégfelléptével Vili, Albert, Ratjó S, stb. (9). __ T * A szinházak foTfi heti műsora. VÍG­­* s­ZÍNH­ÁZ. Egész héten minden este : Antónia. MAGYAR SZÍNHÁZ. Péntek : Charly­­ (először). Szombat, vasárnap : Charly. •­ KIRÁLY.SZÍNHÁZ. Szombat : Három a­­ k­islány (először). Vasárnap : Három a kis­lány. KFNALSSANDT' SZÍNHÁZ. Hétfő, kedd: ■ szerd­a, csütörtök, péntek, sv, omb.it (hú­­'­sizorötödször), vasárnap : Daru­m és a vé­letlen. FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ. Kedd: . A párizsi lány (először). Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: A párizsi lány. BUDAI SZÍNKÖR. Egész héten minden este és szerdán délután : Árvácska. Szom­baton délután : A­­nagymama. Vasárnap délután : Szepizsszony kocsisa. BUDAPESTI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este, szerdán és vasárnap délután: Nincs már zsidó Pesten! SZÍNHÁZAK, KABARÉK, VARIETÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI: * Aj Antónia 93—99. előadás» tölti'* %« a Vígszínház új szezonjának első hetét. Vonzóerejének és népszerűségé­­nek teljében érkezik meg Lengyel Menyhért szenzációs vígjátéka, a szá­zadik előadás jubileumának küszöbé­hez. Minden este Fedrik Sári játssza a címszerepet és Hegedűs Gyula Ko­­vátsyt. * Párizs legnagyobb operettsikere, yvain új munkája, A párizsi lány« (■•Gosse de riche ) kedden este nyolc órakor kerül bemutatóra a Fővárosi Operettszí­­­házban. Mint a »Csereberéi­ben, ebben az operettben sincs kórus, de annál több­ geniális dal, kuplé, csupa remek szám tarkítja az elragadó hu­morú librettót. Minden este nyolc óra­kor adják "«A párizsi lány«-t Rátkai Márton, Keleti Juliska, Harmatti Hilda, Tolnai Andor, Sarkadi Aladár, Gyön­­gyössy Erzsi és Fejes Teri felléptével. A díszletes és jelmezes főpróba hétfőn, este fél 8 órakor kezdődik. A jegyeket már árusítják. Rendes esti helyárak. * »Három a kislány«. A Király Színházban ,jövő szombaton, augusz­tus 23-án kerül színre először a »Há­rom­ a kislány« című nagyhatású ope- t­reit, az előadás főszereplői Környey Béla , Alpár Gitta,­ Palatay Ilka, Véndray. Csal­hó­ Gitta. Sziklai, Lala­­spár. Síró , Anna lesznek. .Tégy vasár­naptól­ kezdve váltható a színház pénz­táránál és a színlapon­ jelzett összes városi jegyárusító helyeken. * »Charly«, Párizs, London, Amerika legnagyobb sikerű vígjátéka az utóbbi években rohavtya volt, melyet jövő pénteken­, augusztus 22-én játszanak először a Belvárosi Színházban. A rendkívül mulatságos vígjáték fősze­repeit Titkos Ilona, Törzs,­lleréki Já­nos, Both Klári, Gombaszögi Irén, Abonyi, B­áh­­ory, Faludy Sári és For­gács Anna­ játsszák. Jegy vasárnaptól kezdve váltható a színház jegypénztá­ránál, valamint a színlapon jelzett összes városi jgyirodákban. * A »Dorina, és a véletlen"! első jubi­­leumához jövő héten szombaton érkezik el. Gilbert szenzációs operettje Harsá­nyi Zsolt briliáns fordításában Berlin tér­héne útin Budapestet is meghódí­tott­a. A Renaissance Színház­­jövő heti műsorát természetesen a Dorina és a véletlen dominálja, a főszerepekben Pa­­lásthy Irén, Kabos, Kompáthy és Szik­lai Jenővel. * Díszelőadás lesz Szent István nap­ján a vidékről felrándulók részére a Budapesti Színházban. Délután és este a Nincs már zsidó Pesten! kerül színre. * Rátkai Márton »A bajadér«-ban, Kálmán­ Imre világhírű operettjében játszik vasárnap délután 3 órakor, a Budai Színkörben. Napóleont, egyik leg­pompásabb szerepét adja. Másik érde­kessége az előadásnak, amely egyébként mérsékelt helyárú, Timor Ha é­s Gábor Mara, a szegedi színház primadonnái­nak fellépte lesz. A társulat operett­­együttese közül még Tarnay Béla és Szirmai Vilmos játszanak jelentős sze­repeket. * Rózsahegyi Kálmán növendékei kö­zül szerződtette dr. Hevesi Sándor a Nemzeti Színház ösztöndíjas tagjait. Az új tagok, Petites Margit és Gyergyai István most, júniusban végezték Rózsa­hegyi Kálmán színésziskoláját, ahol az új évfolyamra szeptember 1-én kezdőd­nek a beiratások. Jelentkezni lehet VIII., Népszínház utca 22., délután 3—3 óra közt. *­A M. Kir. Operaház zenekarának hangversenye ma este fél 9 órai kez­­dettel a margitszigeti víztoronynál. * Augusztus 18-án, hétfőn este tartja meg aranylakodalmát az Árvácska, a legjobb, leghűségesebb élettársával. Budapest közönségével,,­mely itt előadá­son át a lelkes és odaadó szeretetnek olyan példáját mutatta, hogy minden bizonnyal zavartalan boldogságban el­érik gyémántlakodalmukat is, a 75-dik előadást. Az ünnepséget a Budai Szín­körben tartják meg. * A diadalmas »Árvácska« augusztus 20-án, Szent István napján, délután 3 órakor is színre kerül rendes esti hely­árakkal a Budai Színkörben. Jegyek a színház pénztáránál és az összes jegy­irodákban előre válthatók. * Délután és este »Nincs már zsidó Pesten !« kerül színre vasárnap meg­lepő olcsó helyárakkal. A délutáni elő­adás nagy kabaréval egybekötve fél 4-kor kezdődik. A Budapesti Színház nagysikerű darabját most különösen a fürdőkből visszatérő közönség láto­gatja tömegesen, akiknek különösen a női gőzfürdőben­­játszódó kép tetszik, amelyben húsz szép lány táncol és éne­kel és fürdik. A jövő héten is minden­­este fél 8 kor a »Nincs már zsidó Pes­ten!­: van műsoron. MOZI * «Holnap kezdődik az élet.« Ez a címe a legújabb Gróm-filmnek, ame­lyet pénteken mutattak be az Urániá­ban. Ez a hétfelvonásos film, a magyar filmgyártás legnehezebb korszakában született meg. A tőke hidegen vonult vissza ettől a szakmától, a hozzáértő szakemberek pedig elkedvetlenedtek. Annál dicséretreméltóbb Forgács An­talnak az áldozatkészsége és fáradha­tatlan ügy buzgalma, amellyel ezt a filmjét létrehozta.­­ Magyar regény­ből, magyar színészekkel készült a »Holnap kezdődik az élet”, magyar ember rendezésében. Forgács Antal mű­vészi munkáját tartozunk annyira ko­molyan venni, hogy az émelyítő dicsé­ret helyett elfogulatlan kritikával il­lessük. Pedig nehéz az elfogultságot le­győznünk, mert mikor ezeket a sorokat írjuk, még mindig hatása alatt állunk a film egyes jeleneteinek, amelyek lel­kesedést váltottak ki a bemutató kö­zönségéből is. De mégis meg­ kell mon­­dan­unk, hogy a film­­nincsen hiba nél­kül. A­­z ügyvédbojtár nyakon­öntése és az életmentés jelenetei hibásan vannak beállítva, amely hibák nélkül szinte tökéletesnek mondhatnék ezt a leg­újabb magyar filmet. Annyi kétség­telen, hogy Forgács eddigi filmjei közül ez a legjobb. A kompozíciója egységes, mindenütt ízléses, mély és mindenek­előtt művészi. A fotográfiák meglepően (iszsák, élesek és művészi kidolgozásuk Ke - • Kovács Gusztáv munkáját di­- Hármaik Hilda, Korda Mary, Kiír­­i Teréz, Stella Gyula, Mikó László. Szarvasai­ és Verebes alakításai a­ megszokott jók. Kompothy Gyula, művészi fejlődése külön szenzációja a filmnek. * J’accuse, Abel Gance nyesterműve, , amely Budapesten óriási sikert ara­tott még csak ma és vasárnap kerül színre a Fortuna-mozgóban (VII., Rákóczi út 22.). Az előadások 5 órától 12 óráig folytatólagosak Vasárnap, 1924. augusztus 17 * Urániában a Gumiár Tomnaes, vi­­lágattrakelő. Prometheus. p. 26. S 18 és 19 órakor. * a mozg­ófén­y­képszín­házak MŰSORA. Carmen mozgó : Gróf Monte Christo (Mind a két rész egy előadás­ban­) (Előadások 4 órától folytató­lagosak). Corvin Színház (J. 89—88., J. 95—84). A zen­dai fogoly (Alice Terry és Rex Ingram). Peggy, mint rikkancs. Dicki, és a lovaspóló. Híradók IVs6, Vs8 és Vili». Eldorado (Népszínház utca 31., J. 31—71.) . Az álarcos (Ka- 1 an­dor film 5 felv.), Túl a szín­eken (Regény 6 felv.), a rablók között (5 felv.) (Előadások 5 órától folyta­tólagosak»). Homeros kerti mozgó (Her­mina út 7., J. 91—46.) : Az arany haj­­fonat (Dráma 6 felv.), A csodatevő Jim (Dráma 6 felv.) (5, V*8 és ’A10). Kamara-mozgó (J. ,140—27.): Az iránt­szarvas csodája (Svenska-film), Frou- Frou. Nyitott, tető! (4, 6, 8 és­ 10). Kert mozi ■ (26-04.) : Milcsiből nagy nő lesz (Életkép 6 felv.), Adám. és Éva (Filmjáték 8 felv.), Char­lie Chaplin a rizsében (2 felv.) (‘A8 és Vzl6). Nyugat-mozgó (Tel. 71—62.) , Az álarcos (Richard Talmadge), Riadalom a háztetőn (Mao Sennet) (V 16, V 18 és ‘Al6). Olympia (J. 129—47.) : A 13-as szám­i boy (6 felv.), Az utolsó állomás (Maria Jacobini) ('/16, Vt8 és V­ 10 (Maria Jacobini) (V26, Vs8 és ti 10). Royal Apolló (J. 118—94.) , Blanchette (Leon­e Mathot és Pauline Johnson), Kisértet az erdőben (Jean Angelo, 6 felv.) (ti6, ti8 és Vtl6). Tó-mozi (Tel. 20—82, 153—83), A zendai fogoly (Alice Terry és Rex Ingram), Peggy, mint rikkancs. Dicki és a lovaspóló. Híradók (*/18 és ’A10). Közgazdasági széljegyzetek Irta: Vázsonyi Jenő, a MÁ­V volt elnöke Lám ! Lám ! A bankok és a gyár­iparosok egyszerre tudatára ébred­nek an­nalya, hogy a MÁV-ot »nem vezetik kereskedelmi szellemben«. Küldöttséget menesztettek a keres­kedelemügyi miniszterhez, nyilat­koznak, tiltakoznak, hadakoznak, polemizáltnak, rekriminálnak, váj­jon mi történt ? Az opportunista, sőt mindig, még a legkülönbözőbb időkben is opportunista bankok, gyárosok miért csaptak frigiai sapkát a régi hálósipka helyébe ! Miért szerveznek nemzeti ellenál­lás­­ az i­parvágán­y tulajd­onosok között, hogy ne írjanak alá semmi­féle »pótrendelkezést«. Miért fáj a bankoknak és gyárosoknak csupán most, ami az országnak már oly ré­gen fáj, amit az ország évek óta nap-nap után érez, ami felforgatja költségvetésünk egyensúlyát, hogy nincsen kereskedelmi szellemei ve­zetése a MÁV-nak "! Miért csak most veszik észre a szemfüles bankok, gyáriparosok azt, ami régóta köztudomású ! Úgy látszik, sokan, szabályozható felháborodásukkal csak akkor lát­ják meg a »kereskedelmi szellem hiányát«, ha e hiány saját, húsuk­ba vág. Ellen­ben ha a kereskedel­mi szellem hiánya­ olcsó hasznot, magas árat és kedvező konjunktú­rát jelent, úgy szívesen, csukané­mán eltűri e sajnálatos hiányt a bank, a gyár és a bánya. * Az egyik érdekképviselet, amely a fuvardíjhitelezésnek nem eléggé kárhoztatható monopóliuma ellen foglal állást, nyilatkozatában vi­lágosan kimondja, hogy annál in­kább rossz néven veszi« a MÁV- nak ezt a jogcsorbító intézkedését, mert »mindig távoltartotta magát azoktól az éles támadásoktól, ame­lyek a MÁV vezetőségét a gazda­sági szellem hiánya miatt érték.« Most azt kell gondolnunk«, — mondja a továbbiakban a nyilat­kozat — ahogy az érdekképviselet a múltban helytelenül járt el és azoknak volt igazuk, akik a­ MÁV- nak a kommerciális szellem teljes hiányát vetették a szemére«. Úgy látszik a MÁV vezetőségé­től nem csupán kereskedelmi szel­lemet, de még hálaérzetet is köve­tel az érdekeltség. * Úgy látszik nehéz eldönteni, kik­nek volt igazuk, azoknak-e, akik évek sora óta lankadatlanul hirde­tik, hogy az ország sorsa attól függ, várjon bevonul-e a gazda­sági szellem a MÁV vezetőségébe, vagy pedig azoknak, akik »távol maradtak ezektől az­­éles táma­dásoktól és most is még haboznak nyi­l­vá­nos ítéletükben. Úgy látszik eldöntetlen marad megint ez a kérdés, mert a lapok szerint a monopólium birtokába jutott bank és a többi érdekeltek között megindultak a tárgyalá­sok az­­ érdekellentétek kiküszöbö­lésére. Kibékülnek, kiegyezkednek a haragvó Istenek. A bankok és a háborgó érdekképviseletek az előszedett harci eszközöket újra félreteszik és megint »távol tart­ják magukat« azoktól az éles tá­madásoktól, amelyek a gazdasági szellem hiánya miatt érik a MÁV­ vezetőséget. Marad minden a ré­giben.* A németektől elszakított Len-­­­gyel-Sziléziában nagy az ipari vál­ság. A bánya- és kohóüzemek egy­­szerű módját keresik annak, mi­ként szabjanak szembe a külföldi versennyel. Elhatározták, hogy a munkabéreket 20 százalékkal le­szállítják, ellenben a munkaidő tartamát, felemelik a földalatti munkánál egy, a földfelettinél két órával. Ez az elhamarkodott in­tézkedés nagy munkáskizárásokkal járt és a felidézett ellentétek elsi­mulása egyhamar alig várható. A német nagytőke frankfurti szócsöve érdekes megjegyzéssel ki­­séri a lengyel bánya- és kohóüze­mek akcióját. Azt a kérdést veti fel a frankfurti újság, vájjon a munkások tervbe vett bérredukció­­jával egyidejűleg »leszállították-e a vezérigazgatók 100.000 aranymár­ka fizetését is? ■ Ez a különben talpraesett, de ke­gyetlen megjegyzés olyan furcsán fest a nagytőkések lapjának köz­­gazdasági rovatában, amely duz­zad a részvénytársasági jelentések számadataitól. Olyan ritkán hallat­szik szó a vezérigazgatói jövedel­mekről, párhuzamban a munkások jövedelmével. Most is gyanúperrel kell élnünk, várjon nem-e csupán a »lengyel« vezérigazgatókról szól a nemes, ének, nem-e csupán a po­roszsziléziai üzemek érdekében ve­tődött fel a kiváncsi kérdés, amely­nek igazához kétség alig fér. A munkások, no és a­­ részvé­nyesek fizetik meg mindenütt leg­elsősorban a rossz üzletmenet költ­ségeit. Ezt az igazságot ne tudná a frankfurti lap ?• A császárok, királyok szomorú sorsát nem osztották a pénz, a cu­kor, petróleum, réz, pamut és egyéb »köszükségleti cikkek« koronázat­lan királyai. A háború alatt és a háború után egyaránt jól érezték magukat trónjukon, amelyet nem ingatott meg az idők változása.­ A pénz, a cukor és egyéb fejedelmek hatalmuk tetőpontját azonban csak most érték el, amikor a békét dik­tálják Európának. Soha rokon­szenvesebb szerepet nem játszottak még a portéka-királyok­, mint most, amikor a gyűlöletpolitika hatalmasait térdre kényszeítették kigúnyolt trónusuk előtt. Megbocsátjuk a portékakirá­lyoknak, hogy drága a pénz, a cu­kor, a pamut és minden egyéb. Megbocsátjuk, hogy a mi szegény­ségünkből nőtt ki a hatalmuk. Mindent megbocsátunk, ha béke lesz, igazi, termelő munkát hozó béke. Minden üzletet megbocsátunk az újfajta fejedelmeknek még azt is, ha­ maga­ a béke is csak — üzlet. Üdv a békéért szorgoskodó Mar­gonnak és az öt világrész minden »közgazdasági királyának«, se egész­tei Hong Hami-ig, a kínai cukorkirályig, aki ép most huny­­ta le a szemét, amikor új felada­tok vannak a »portékakirály«- ok­­ra. Új, nemes és egyben jól jőve­, jelmező feladatok*

Next