Az Est, 1924. október (15. évfolyam, 205-231. szám)

1924-10-30 / 230. szám

10. oldal Csütörtök, 1924. október 30. mozi * Milliós pályázat. A Radius Film­ipari Rt. pályázatot hitele­zett a követ­kező kérdésre: Miért a szezon legjobb, filmje a Covered Wagon! Pályadíj a legötletesebb válaszra egymillió korona és tíz kisebb díj. A pályaművek — legföljebb tíz sor terjedelemben — no­­vember 4-ig a Corvin Színházhoz kül­dendők be. * A »Holnap kezdődik az élet«,páratl­­an sikere. Kevés m­agyar filmnek volt még oly őszintén meleg­­sikere, mint Forgács Antal Holnap kezdődik, az élet című filmjének, amelyet sírva néznek végig a Kamara zsúfolt házai. A szén-­­nációs siker arra buzdította a készítő gyárat, hogy egy hasonló tárgyú újabb filmet állítson elő. * A Kamarában »Egy üzlet, két fő­, nők, három feleség« (Pottasch és Perl­mutter) és Holnap kezdődik az élet. Előadások fél 6, háromnegyed 8 és há­romnegyed 10 órakor. * Változás a Nyugat-mozi műsorá­ban. A cenzúra-bizottság váratlan in­­­tézkedése folytán a Scaramouche-filmet le kellett venni a műsorról. A Nyugat­­mozgó előrelátó igazgatósága azon­ban nem jött zavarba és e film helyett két magyar filmszínész szenzációs si­kerű filmjét mutatja be. Az első az amerikai Par­amount-gyár első Vár­­konyi-filmje: Az élet hullámain. A má­sik film címe: A tilalom földje és Be­regi Oszkár játssza benne a főszerepet. * A MOZGÓFÉNYKÉPSZÍNHÁZAK MŰSORA. CARMEN MOZGÓ: Jackie Coogan filmje : Éljen a király !. »Az örökös (burleszk 1 felv.) (Az előadá­sok 4­ órától folytatólagosak). — CORVIN SZÍNHÁZ (J. 89—88., J. 96—94): Covered Wagon, Magyar és Angol Híradók (Előadások V.7 és 9 órakor). — ELDORADÓ (Népszínház ucca 31. sz., J. 31—71): Éljen a király! (Jackie Coogan), Álmok lovagja (burleszk 4 felv., főszereplő Buster Keaton) (Előadások ‘/15-től folytatólagosak). — KAMARA (J. 140-27) : Egy üzlet, két főnök, három feleség (Pottasch és Perl­mutter),­ Holnap kezdődik az élet (Az előadások kezdete ’/«6, s­8 és 10). — MOZGÓKÉP-OTTHON (182-82) : Egy üzlet, két főnök, három feleség (amer. vígjáték, 8 felv.), Szélhámosnő (Pris­­eille Dean, Jewel-film, 7 felv.) (Elő- ' adások kezdete 4, 6, 8 és 10). — NYUGAT MOZGÓ (71—62) : 'Az élet hullámain (Várkonyi), A tilalom földje (Beregi) (%4, %6, 6/1 8 és 5/110). - OLYMPIA (J. 129-47) : ’Az élet hullá­main (Várkonyi első amerikai filmje). 'A sivatag lovagja (6 felv.) (4, 6, 8 és 10). — ROYAL APOLLÓ (J. 118—94) ; Quo vadiss . (Új feldolgozás! Emil Jan­­nings) (Előadások ‘/«6, ’/«8 és ‘/«10). — TIVOLI (VI., Nagymező ucca 8. sz., 30—49) , Hollywood (a leghíresebb amerikai filmstárokkal), Az eltiltott csók (Mattyasovszky Ilona, Lázár Gida) (Előadások 5, Vél, ‘/«9 és 10). — URANIA: Quo vadist (Sionkievicz Henrik regénye filmen, 2 rész, 10 feje­zet) (Előadások 5, Vél, */«9 és 10.10). SPORT Külföldi futballeredmények Barcelona : FC Barcelona : 1 FC Europa . . 0 Phitlia remekül védett • * . Prága: . ■ ■Cseh szövets­ég: 1' Néjii.-eseh. szöv.­­] 15.000 néző A­ DEC játékosaivá! Brünn:­­Brünn ...... 4 Prága ... . . . 8 • Prága csapata tar­r tálék­okkal . Intézeit: London .­Dél-Afrika ... 4 Dulwich Hamlet 0 X Hírek. A Testnevelési Tanács igen komoly mozgalom magvát vetette el labdarúgás ellenes határozatával. A sportéletben és a különböző sportfóru­mokon hanyadó sportkörök, amelyek eddig nyugodtan figyelték az átszer­vezett OTT működését, nem akarnak belenyugodni abba, hogy olyan »elő­kelő idegenek« irányítsák a magyar sportot, akik nem ismerik a bajait, mert semmiféle kapcsolatuk nincsen az aktív sporttal. A sport ugyanis, a maga szerves egészében, ma már egé­szen más valami, mint ami tíz évvel ezelőtt volt. Kifejlődött, naggyá lett, hatalmas gépezetté vált, amelynek csavarjaihoz, szerkezetéhez nem lehet avatatlan kézzel nyúlni. Az OTT mil­­liárdokat kezel, anélkül, hogy mű­ködésének látszata volna. Valahol feltétlenül hiba van a veze­tésben és úgy látszik nem indokolat­lan a vélekedés, hogy az OTT vezető­ségéből hiányzik az iniciatíva és az ügyek vitelének tervszerű elgondolá­sa. Az OTT tanácsát össze lehet hozni egy-egy reakciós akció támogatására, egyéb azonban alig telik tőle. Az Est tudósítóját beavatott helyről úgy in­formálták, hogy az OTT korszerű át­szervezésére törekvő mozgalom a nem­zetgyűlés egyik közeli üléséből fog megindulni. Nagyon valószínű, hogy az UTE elnökségének képviselő tagjai, Dr. Fábián Béla és Dinich Ödön­­vál­lalják a­ feladatot, hogy az OTT-ban elhatalmasodott rendszert­­ a nem­zetgyűlésen kritika tárgyává tegyék. Budapest csapatát, amely vasárnap Zágráb csapata ellen­­játszik,­ így állt­, tetta össze, dr. Máriássy Lajos, szövet­ségi kapitány : Fischer (VAC) — Fogl II., Fogl III. — Fuhrmann (FTC), Nyúl II. (MTK), Blum (ETC) — Rémay III. (NSC), Takács (Vasas), Orth (MTK), Opata (MTK), Jeny (MTK). A csapat­ban két újoncválogatott fog játszani: Fuhrmann, az FTC, tehetséges jobbol­dali fedezete és Rémay III., az NSC Szélső csatára, aki egyformán jó a jobb- és a baloldalon. Tudvalevő, hogy szom­baton a legtöbb csapatunk bajnoki mér­kőzést játszik. Erre való tekintettel dr. Máriássy egy egész tartalékcsapatot jelölt ki, amint itt következik : Kropa­­csek (MTK) — Gross II.. (VAC), Dudás (KAC) — Pollák (ZAC), Sipos­(Vasas), Matkovics (FTC) — Pluhár (RERG), Boros (VAC), Jeszmás (UTE), Spitz (NSC), Kokat (FTC). Zágráb válogatott csapatát is össze­állították már. A zágrábiak ugyanazt a csapatot küldik Budapestre, amely Belgrádban Spalato csapatát 3:2 arány­ban legyőzte. A zágrábi csapat jónak játszik, játékosai egytől-egyig jó tech­nikájúak, akik a futballtaktikához is értenek. A vasárnapi mérkőzés tehát semmiesetre sem lesz érdektelen. Az MTK csapata november 9-én Bu­dapesten mérkőzik a bécsi Vienna csapatával. A mérkőzés elé újabban zavaró akadály torlódott. November 9-én ugyanis Svédország csapata mécs­esei Bécsben és az osztrák válogatott futballcsapatnak szüksége lesz , a Vienna legjobb játékosaira, Kurzra, Gschweiflire és Ostricekre. Az MTK, nagyon helyesen, nem akar beleegyezni abba, hogy a Vienna épp a legjobb em­berei nélkül jöjjön Budapestre. A Vienna tudvalévően 4 :2 arányban megverte Budapesten az UTE csapa­tát, az érzékeny vereségért az MTK ve­hetne most revansot és ép ezt a revan­­sot tenné értéktelenné, ha a Vienna tar­talékokkal megtűzdelt csapattal venné fel a küzdelmet az MTK-val. Az MTK vezetősége bízik benne, hogy a Vienná­­nak sikerül kieszközölnie, hogy Meisl Hugó, az osztrák szövetségi kapitány a Vienna játékosainak figyelembevétele nélkül állítsa össze az osztrák csapatot. Bergest, a darmstadti többszörös úszóbajnokot négy hétre eltiltották a versenyzéstől. A büntetés okát titkol­ják. Miután a Hellas-Magdeburg úszói sem versenyezhetnek, ma­holnap már úszóversenyt sem rendezhetnek a németek. Svájc atléta szövetsége hitelesítette a párizsi olimpiászon elért remek svájci rekordokat: 400 méter: 48 mp Imbach. 800 méter: 1 p 52.6 mp Mar­tin. 1500 méter: 3 p 55 mp Schärer. 4X109 méter: 42.2 mp svájci váloga­­­tott staféta.­senyvívók közül. A klub egyik céljá­nak azt tekinti, hogy a versenyvívók külföldi túráit elősegítse. A klub el­nökségébe és választmányába, ahogy Az Est tudósítóját informálták, a mágnás világ és a pénzarisztokrácia, valamint a versenyvívó gárda tagjait fogják beválasztani. Jíz egyetlen vacsora utáni színház Békeffi kabaréja Mélyen leszállított helyárak * Kezdete pont 9 órakor Royal apollo RnoVadis...? _______Uránia_______ Vár honul MIMg első amerikai szerepe Jlzgg U­gnam­ igen nagy sikert aratott mai p­remierjén. Bemutatják ma " . olumpisrmozgási issnfe ................. és" '• Flóra-mozgó Kispest n — Az Est tudósítójától — . A vívósport nyugodt fejlődését már­ huzamosabb idő óta zavarja a Vivó Szövetség válsága. Dr. Hajdú Mare,­ a dr. Fuchs Jenő olimpiai kiküldetése­­ körül lezajlott harc miatt lemondott ügyvezető-alelnöki tisztségéről, amely azóta betöltetlen maradt. De eddig be­töltetlen űrt hagyott maga után az elhunyt dr. Nagy Béla is, annak elle­nére, hogy az utóbbi időben betegsége miatt már csak igen mérsékelten ve­hetett részt a Vívó Szövetség irányítá­sában. A Vívó Szövetségben má­ az a helyzet, hogy tulajdonképpen mindent őrgróf Pallavic­ini György elnöknek kellene csinálnia, holott az ügybuzgó­. Pallavicininek nincs ideje a szövetség ügyeinek közvetlen vezetésére. Ilyen körülmények között nagy érdeklődést keltett dr. Posta Sándor olimpiai baj­nok klubcseréje. Dr. Posta Sándor a dr. Hajdú Marcel vezetése alatt álló Nemzeti Vívó Clubba állott be és el­határozásának indító okait Az Est ha­sábjain tárta fel. Dr. Posta kifejtette levelében, hogy csak együttes munkás­sággal lehet megmenteni a magyar vívósportot, ezért áll a vezetésre pre­desztinált dr. Hajdú Marcel mellé és lép abba a klubba, amelynek Garai János, és Werkner Lajos, a két legjobb verseny­vívója. Mondani sem kell, hogy az' NVC­ nagyon sokat nyer, dr. Pasta Sándarhs'­, hiszen a '■ tcai,éUnap­tiá’ nem­ legyőzhetetlenné ..vált vele.­­ A vívósportban azonban úgy látszik­ szeretik: a m­eglepetéseket, és a­­ várat­­­­lan fordulatokat. Dr. Posta Sándor csakugyan fel­­vételét kérte az NVC-be, de belépé­sét nyomon követte Garai János és Werkner Lajos kilépése. Garai és Werkner, amint az NVC-hez közellálló körökben tudni vélik, elé­gedetlenek dr. Hajdú Marcel sport­politikájával, hibáztatják, hogy a leg­kritikusabb időben hagyta cserből a Vívó Szövetséget és különösen Hajdú és Werkner között fejlődött ki mély­reható ellentét. Vívókörökben külö­nösen kíváncsian figyelték, hogy me­lyik klubba lép Garai, a múlt évi baj­nok és Werkner, aki már három íz­ben nyerte meg Magyarország kard­vívóbajnokságát. Sokáig kellett talál­gatni, mert Garai és Werkner egyik ismert vívóklubhoz sem közeledett. Csak tegnap pattant ki a rejtelem nyitja. A hetek óta tartó zárkózott­ságot egy új vívóklub megalakulása tet­te szükségessé. Az új vívó klub megalakítását lo­vag Santelli Italo kezdeményezte és főként a Santelli-vívótermet látogató mágnásokat és a bankvilág ismertebb előkelőségeit vonta bele. Az új klub , »Gróf Tisza István Vivő Klub« név alatt vasárnap délelőtt tartja ala­­kuló közgyűlését gróf Perényi Zsig- ■' ----------mond elnöklete alatt.­ * Ennek a klubnak lesz'többek közö.t£ t tagja. Garai'íjúnps* TVeXtcá'er/^ájos,' díj Kovács György, dr., Kovács­­ Andor és Gombos Sándor ig a nevesebb vfer* *\\* Gróf Tisza István Vívó Klub" Garai és Werkner kilépett az NVC-ből k­j vív ők tuk a tabut . Lósport +• Hírek. Ü­getőversenyek lesznek ma délután. Az egyes versenyekben, a­­ nevezésekből ítélve, nagy­ mezőnyök fognak starthoz állani. A Pestvidéki Verseny­egylet négy­napos mítingjével befejeződik a ver­­senyév. A díjugratások, amelyekről már legelső alkalommal is megírtuk, hogy nem­­ érdeklik a közönséget — ez­úttal már elmaradnak. A programon három síkverseny és három ugróver­seny szerepel. A holnapi versenyekben kis mezőnyök fognak starthoz állni. Kockatov a tegnapi megyeri kétéves nyeretlenek hendikepjében megkésett a startnál és csak akkor érkezett be, amikor már a versenyt lefutották. Lo­vasa alig tudta feltartani és csak né­hány száz méter befutása után sike­rült Kockatoot lefogni. A Gróf Henckel Hugó-emlékverseny­­ben holnap,, a bécsi októberi míting utolsó napján a következők fognak in­dulni: Lügner (Takács), Bogey (Szabó L. N­.), Bajtárs (Sajdik), Zeus (Schei­­bal), Mury (Altmann), Madame Pom­padour (Müller) és Simplicissimus (Kertész). "­­ Cinkapama, amely tegnap 4:1­ star­tolt, a totalizatőrnél egyforma favorit volt a győztes Derengővel, amelynek IV­ :1 volt a startoddsza. Cinkapanna osztaléka ugyanis győzelem esetén 1000:3600 lett volna. A Dreher-istálló lovai közül néhá­nyat a Freudenauba akartak szállítani, de mint értesülünk, ez az expedíció elmarad és így a Dreher-lovak nem fognak a bécsi versenyeken­ részt v­enni. FOGAK RÉSZLETFIZETÉSRE! Fogsorok szájpadlás nélkül, mely a természetes fogakat teljesen pótolja, aranykoronák, hidak, (ara­nyat pótló »Randolf«-fémhol is), fogtömés, fog­húzás érzéstelenítéssel (altatással is) műtétek ese­tén is forduljon bizalommal a fővárosban 40 év óta fennálló legmegbízhatóbb . , Fogorvosi és fogászati rendelőbe Budapesten*, Erzsébet körút 40-42. sz., I. emelet Főorvos: • Dentissr. v* Dr. Kovács S. Barna I. fogorvos specialista fogász Rendkívül mérsékelt árak! 10 évi jótállás Vidékiek soronkívül fogadtatnak, -r Rendelés dél­előtt 9—12,­ délután 0-18 óráig, vasár- és ünnepnap reggel 8—12 óráig. Ügyeljen a címre ! G­ardén lakás 2 szoba, fürdőszoba, zongora használattal, lépcső­házi bejárattal azonnal kiadó. Cím a kiadóban tizívókard, maszk, penge ▼ és kesztyű gyári árban a legjobb, olasz gyártmány lerakata Plöh­ és Haas-nál VI.kerület, Andrássy. út 13. szám Könyvújdonságok Henri Allerge: A nagy kataklizma. Regény a szá­zadik századból. A francia akadémiai­ pályanyer­­tes fantasztikus regény................... 56.000 K Joseph Conrad: Az arany nyíl Regény. Őserejű szenvedélyek viharzása és az ír­ás káprázatos mű­vészete Avatja ezt a kalandor regényt benső nagy­ élménnyé................................................58.000 K Csehov Antal összes elbeszélő művei I. kötet: Ki­sérteties éjjel és egyéb történetek. Teljes kiadás Fűzve ..................................................... 49 500 K Kéky Lajos: Beöthy Zsolt: Beöthy Zsolt életének, jellemének, munkáinak rajza. Könyvészeti függe­lékkel......................................................JO.OOO­K Lagerjöf Zelma: A csiszár. A Nobel-díj nyertesé­nek klasszikus szép, érdekes regé­nye.....149.JMK­­K Rostand: A sasfiók. A reichstadti herceg pathe­­táus, tragédiái­,a­ modern'francisztonizsis­us drá­ma legragyogtabb alkotása..Kötve 43 (IOÓ ) Kaphatók a 20S75 könyvkereskedéséiben:VII.’kert Erzsébet körút 18—2.0. sz., Vi­., Rákóczi út 54. sz., IV., Váci ucca 12. sz.,V.,Vilmos császár út 14. szám

Next