Az Est, 1925. május (16. évfolyam, 98-122. szám)

1925-05-31 / 122. szám

lé, oldal, Vasárnap, 1925 május 3­. ** Ma adják át Jeritza Máriá­nak a kultuszminiszter örökös tiszteletbeli taggá kinevező leve­lét. Mint ismeretes, Jeritza Mária múlt évi vendégszereplésekor a kultuszminiszter elhatározta, hogy a világhírű énekesnőt az Opera­ház örökös tiszteletbeli tagjává nevezi ki. Ezt már akkor elhatá­rozták, azonban Jeritza Mária mindmáig nem kapta meg a kine­vezéséről szóló levelet. Ma azután, mint értesülünk, a Fedora előadá­sa alatt kis ünnepség lesz az Ope­raházban : a kultuszminisztérium képviseletében Kertész K. Róbert helyettes államtitkár ma este fog­ja átnyújtani Jeritza Máriának gróf Klebelsberg Kunó kultuszmi­niszter, levelét, amelyben Jeritzát az Operaház örökös tiszteletbeli tagjává nevezi ki. ** Petri Pál államtitkár a Blaha Lujza Színházról. Bár a Király Színházzal kapcsolatos moziterv meghiúsultnak tekinthető, mégis valószínűnek látszik, hogy a Nem­zeti Színház Kamara Színháza jö­vőre a Blaha Lujza Színházban lesz, miután az állam, értesülé­sünk szerint, bérleti ajánlatot fog tenni Csathó Kálmán vagyonfel­ügyelőnek. Erre vonatkozólag Petri Pál államtitkár a következő­ket mondotta munkatársunknak : — A kultuszminisztérium tényleg foglalkozik azzal a gondolattal, hogy bérleti ajánlatot tesz a Blaha Lujza Színhá­zra. Ez azonban most még nem történt meg, csak akkor lesz aktuális, ha a helyzettel bizonyos körülményeket illetően teljesen tisztában leszünk. Annyit mondhatunk, hogy a Blaha Lujza Színházat tartjuk a legalkal­masabbnak Kamara Színház céljaira. Előnyös a színpada, nagyobb a néző­tere, úgyhogy a magyar szerzőknek ama nagyobb lélekzetű darabjai is színre kerülhetnek, amelyek a Nemzeti Színház színpadáról esetleg kiszorul­nak. — Van azután egy másik körülmény is, amelyet szem előtt tartunk. Buda­pestnek ez a része azelőtt ebben az épületben csak varietét és operettet lá­tott, hivatásnak fogjuk tartani, hogy itt megkedveltessük a komoly irodal­mat a magyar írók műveit. Hogy mikor lesz aktuális a Kamara Színház ügye, az a közeli napokban fog eldől­ni, mindenesetre reméljük, hogy ezzel sikerülni fog ezt a kérdést véglegesen megoldani. ** Mégis a Hoffmann meséi­t ad­ják vasárnap az Operah­ázban. Megírtuk tegnap, hogy az Opera­­ház pünkösd vasárnapján az ere­detileg kitűzött Hoffmann meséi helyett a Bánk bán-t adja elő Sándor Erzsi fellépésével. A hő­sök emléknapját akarta ezzel az előadással megünnepelni az Ope­raház. Tegnap délelőtt akartak próbát tartani a Bánk bán-ból, de Sándor Erzsit, aki számtalanszor énekelte Melinda szerepét Környey Bélával, olyan elérzékenyíttés fog­ta el, hogy megkérte az Operaház vezetőségét, álljon el szándékától és ne kívánja, hogy ebben a sze­repben lépjen fel. Az Operaház méltányolja a művésznő kérését és vasárnapra mégis a Hoffmann me­séi­t tűzte ki, amelyben Sándor Erzsi a hármas női főszerepet fog­ja énekelni. SZÍNHÁZAK, KABARÉK, VARIETÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI: * Pünkösd délutáni előadások a Re­naissance Színházban. Vasárnap dél­után az Őszi szerelem utolsó előadása (Somlay, Simonyi Mária, Harsányi, Makláry), hétfőn délután Sarment re­mekműve: Az árnyhalász Baló Elemér­rel. (Nyári félhelyáraknál is mérsékel­tebb árak.) * »A madarász« a Városi Színházban. A leghíresebb, legdallamosabb és leg­vidámabb bécsi operettek egyikét, Zeller klasszikus Madarász­ ét újítja fel június 5-én, pénteken a Városi Színház. A világhírű operett, amely a Népszínház rendkívüli sikerű műsor­­darabja volt, ragyogó előadásban ke­rül a közönség elé. Ádámot, a szerel­mes madarászt, Girardi egykori híres szerepét a kitűnő és sokoldalú Sziklai József játssza, Postás Milkát Vigh Manci, a többi vezetőszerep Kolbay Ildikó, Hamvas Józsa, Halmos János, Érczkövy László,­ Szirmai Vilmos és Sik Rezső kezében van. A klasszikus operett reprízét Ferenczi Frigyes fő­rendező és Stephanidesz Károly kar­nagy készíti elő. A jegyeket vasárnap­tól kezdve árusítják a Városi Színház pénztára és a jegyirodák. * Ilosvay Rózsi felléptével a »Májusi muzsika« három utolsó előadása e szezonban a Renaissance Színházban: szombat, vasárnap és hétfőn este. (Nyári félhelyárak.) * Budapest legolcsóbb színháza a Scala Színház ahol a mindenki által megcsodált Uferini társulatával ven­dégszerepel. Jegyek 9—45.000-ig. Kez­dete V19. * Piccaver nagy érdeklődéssel várt vendégjátéka június 8. és 10-én lesz a Városi Színházban. A világ első teno­­ristája két leghíresebb szerepében lép ezúttal Budapest zenei közönsége elé. Június 8-án, hétfőn a Rigoletto herce­gét énekli, 10-én, szerdán pedig a Tesco Cavaradossiját. Az első este Alpár Gitta és Palló Imre lesznek partnerei Gilda, illetve a bohóc szere­pében, a második este pedig Walter Rózsi és Palló Imre. *Ma, szombaton este lép fel Németh Mária a Városi Színházban, a Truba­dúr Leonórájában. A címszerepet Ocs­­kay Kornél, Lima grófot Kovács Dezső,, Azucénát Pethő Erzsi énekli. * Budapest szenzációja a Scala Szín­házban vendégszereplő Aferini bűvész­­király. Helyárak: 9—45.000-ig. Kezde­te­k:9. * Saleschi pünkösd hétfőn délután leghíresebb szerepében, a »Faust« Me­­fisztójában lép fel a Városi Színházban. Margitot Walter Rózsi, Faustot Somló énekli. A betyárak mérsékeltek. * A Városi Színház pünkösdi előadá­sai. Pünkösd vasárnap délután »A gyí­­mesi vadvirág« énekes népszínmű, hét­főn délután Saleschivel és Walter Ró­zsival a »Faust«. Mindkét este a szen­zációs sikerű »Dolly« kerül színre. KABARÉ * Az Apolló Színház már csak szom­baton és vasárnap mutatja be óriási sikerű műsorát, leszállított helyárakkal. * Grethe Wittels, a német kabaré büszkesége és Elle Sand, a prágai ope­ra primabalerinája a Jardinben. A Jardin Teraszon csak a közönség tán­col. HANGVERSENY, ELŐADÁS * Szimfonikus esték a Margitszige­ten. A budapesti hangversenyegyesület 54 tagú zenekara Unger Ernő zenemű­vészeti főiskolai tanár vezetése alatt pünkösd hétfőn (este 7—10 ig) kezdi meg hangversenysorozatát a Margit­szigeten, a víztorony mellett lévő tej­­ivócsarnokban. MOZI * A legelegánsabb primadonna leg­elegánsabb filmje. (Mae Murray leg­újabb filmjének bemutatója az Urániá­ban, Mozgókép-Otthonban és a Liget­moziban.) Mi kell ahoz, hogy a közön­ség sikerre vigyen egy filmet? Érdekes és modern téma, találó és rokonszenves miliő, kedvelt és szeretett primadonna, elegancia és modernség. Lehet a film bármilyen érdekes és izgalmas, lehet bármilyen jó rendezés, ha nem modern és nem elegáns, sohasem ér el akkora sikert, mintha e két tulajdonsággal rendelkezik. Mae Murraynak, a newyorki ked­vencnek, már a neve is azt jelenti a közönség számára, hogy egy kedvelt, bájos és nagyszerű színésznőt fog ele­gáns és modern miliőben, elegáns és modern megjelenésben látni. Mae Mur­ray ezt a várakozást eddig minden filmjével beváltotta, de az ígéret teljes beteljesülése csak a ma este a Mozgó­­kép-Otthonban, Liget-moziban és Urá­niában bemutatott »Királyné télasz­­szony« című filmben történt meg. E filmben Mae Murray egy egzotikus or­szág fejedelemnőjét játssza, fenséges graciozitással és finomsággal, majd később a newyorki társaság egyik kö­rülrajongott hölgyét. A szerep mindkét részében vidám, eredeti, modern és ele­gáns. Akik a táncot szeretik, nagy műél­vezetben lesz részük, ha e filmet — — amely különben bővelkedik izgal­mas és drámai jelenetekben is — végig­nézik és akik kiváncsiak arra, hogy mi a legújabb divat, azok tanulhatnak be­lőle, mert Mae Murraynak ez az utolsó elkészült filmje és így aki a divatot dik­tálja Newyorknak, diktálhatja ne­künk is. A sláger mellett mindhárom moziban nagy sikert aratott Snuckynak, a pom­pás majom-színésznek legújabb bur­­leszkje. * Mesedélután a Márkus Emilia Parkban. Szombat délután 5 órakor a gyermekek szórakoztatására Oszkár bácsi mesél és mesél Rácz Irén festő­művésznő illusztrálja­ A zenét a Park 36 tagú zenekara szolgáltatja. Rend­kívül olcsó helyárak. Telefon: J. 152—87. • A MOZGÓFÉNYKÉPSZÍNHÁZAK MŰSORA. BELVÁROSI MOZGÓ (IV., Irányi u. 21., J. 153—88): Szívek doktora, Szerelem a ruhazsebben. Magyar Híradó (»A«-terem 6, 8, »B«-terem 5, 7, 9). — CHICAGO MOZGÓ (VII., István út 39., J. 21—75): Ujjé a ligetben... (májusi álom, 7 felv., Henry Potten), Luis kalandja (amerikai történet, 11 felv.)­ (Előadások ‘A5, 7 és 'A10 órakor). — CORVIN SZÍNHÁZ (J. 89-88, J. 95-84). Gyorsabb a halálnál (8 felv., Harry Piel), Dick megnősül (amerikai bur­leszk, 2 felv.) Híradók: Baross Géza, föllépte (Előadások V17 és 9 órakor). — ELDORADO (Népszínház u. 31., J. 31—71): A buddha szeme (vígjáték, 5 felv.), Maciste Amerikában (kaland, 6 felv.), Pilotti szeren­csét próbál (burleszk, 6 felv.) (5-től folytat, előadások). — ELIT MOZGÓ (a Vígszínház mellett) : A texasi derby (Tom Mix), És meg­indul a végzet, A majomfarm (Az előadások kezdete­kol és 9 órakor). — FÉSZEK MOZGÓ (József körút 70.) . , Orion-attrakciós ciklus VI. sz.: Ma­dame Dubarry (Pola Negri), Isten hozta ! (Buster Keaton) (5, 'AS, 'AJO). — FORTUNA MOZGÓ (VII., Rákóczi út 22.), A nő joga, az anya kötelessége (dráma, 6 felv., Compton). Ha az emberek gyű­lölnek, Észak vámpírja (4,3A7, ‘A10). — FŐVÁROSI NAGYMOZGÓ (VII., Rákóczi út 70., J. 94—97) . Árvák a viharban (Griffith remekműve, 2 rész, 16 felv., Lilian Gish) (Előadások ,A 6 és 9). — HOM­EROS KERT - MOZGÓ (Vakokat Gyámolító Országos Egylet, Hermina út 7., J. 91—46. A 19, 25, 33, 35, 65. sz. , villamoskocsik megállóhelyénél) : Egy japán legény (filmregény, 8 felv.), Flóra és hegedű (két vidám vándormuzsikus élete és kalandja, 6 felv., Zoro és Huru). KAMARA (J. 140-27) : Gyorsabb a halá­lál (Harry Piel-attrakció, 8 felv.), Dick megnősül (amerikai burleszk, 2 felv.), Híradó, Boross Géza föllépte (V15, *A7, 8 és 10). Nyitott tető! — KERT-MOZI (Aréna út és Vilma ki­rálynő út sarok. Tel. 26—04) , Prima­­donna hercegnő (dráma, 7 felv.), Egy jelentéktelen asszony (színmű, 6 felv.), Dodo mint akrobata (2 felv.), Gaumont Híradó (Előadások 8 és 10 órakor). — LIGET-MOZI (a Millennáris verseny­­pályán) , Királyné ténsasszony (7 felv., Mae Murray), Rablópandur (2 felv­., Sinky, a rend őre (2 felv.) (3A8, 3,.10)— MÁRKUS EMILIA-PARKMOZGÓ (Rá­kóczi út és Múzeum körút sarkán, J. 74—90) : A vérző óceán (Captain Blow), Gaumont Híradó, Hindenburg bevonu­lása Berlinbe, Majomszálló, Rejtvény­film (Előadások 8 és­­Ali órakor). — MOZGÓKÉP-OTTHON (Tel. : 182-82) : Királyné ténsasszony (7 felv., Mao Murray), Rablópandur (2 felv.), Sinky, a rend őre (2 felv.) (4, 6, 8 és 10). — NYUGAT MOZGÓ (Tel. 71—62) : A pá­rizsi pillangó (dráma, 8 felv., Viktor Margueritte regénye). Madame Don Juan (7 felv., Constanze Talmadge) (Előadások 5, ‘/­8 és ’110 órakor). — ODEON MOZGÓ (VII., Rottenbiller utca­­ 37/b., J. 2—63) :Senki fia (Csortos, Len­­­koly), Nizzai rejtély, Mese az írógép­ről, Magyar Híradó (‘A6, 'A8 és 'A 10). — OLYMPIA (J. 129—47) , A párizsi pil­langó (Viktor Margueritte regénye, 8 felv.), Tessék mosolyogni ! (Harold Lloyd), Sinky az egyetemen (amerikai burleszk) (4, 6, 8 és 10 órakor). — ORIENT MOZGÓ (VI., Izabella need 68. Tel. 150—87) , Tüzes vér, Az emberek prédája, Angol Híradó (5, 7,­­A10). — RÁKÓCZI MOZGÓ (Murányi uced 34.), Dante pokla (7 felv.), Newyork éjjel (két epizód a világváros dsungeljéből, 6 felv.) (5-tel folytat, előadások). — ROYAL APOLLÓ (J. 118—94), Teli Vilmos (Schiller világhírű tragédiája, Conrad Weidt), Őfensége civilben (ame­rikai sláger-vígjáték) (fél 7 és 9). — TÓ-MOZI (Tel. 20—82, 153—83) : Gyor­sabb a halálnál (Harry Piel-attrakció, 8 felv.), Dick megnősül (amerikai bur­leszk, 2 felv.) Híradó (8 és 10). — URÁNIA (J. 121—35) : Királyné téni­asszony (7 felv., Mae Murray), Rabló­­pandúr (2 felv.), Sinky, a rend őre (2 felv.) (Előadások 5, ‘38 és 'AlO), — VESTA MOZGÓ (Erzsébet körút 39., J. 26—39) , A texasi derby (7 felv., Tom Mis), Arab szerelem (keleti drá­ma, 5 felv.), Majomfarm (burleszk) (Az előadások 5 órától folytatólagosak). — WESSELÉNYI MOZGÓ (Wesselényi u. 61., J. 124—56). Borzalmak estélye (»Eh­­agora« titokzatos álarcos hindu illu­zionista és társulatának vendégjátéka) Új műsor (5, 7 és 9): fW­AA^JVVW«WWW­VVvWWl Szenzációs a Terézkörúti Színpad / •___// új műsora Kezdete fél 9 órakor Telefon 65­5­ p Tatarozást átalakítást, az építkezéshez tartozó munkálatokat jjutárnyos «5v*&an v&llzxtofc. kedvező fize­tési feltételek mellett. WalkGv*£e­ro/y épí­tési vállalkozó, József körút 22. Telefón . Józs. 55-3.9 Leghíresebb párizsi jazz-band zene­közönség a Fröhlich Bar *ban, VI.­ Teréz körút 15. szám. Menetes megélhetést­­ nyújtó jövedelemmel — 150.000 Kor. naponta és külön jutalék — vidéki kis­üldetésekre esetleg helybeli mű- ködésre, agilis, megbízható urakat acceptalUKK Bemutatkozás okmányokkal Miksa ucca tizenegy, fdsz. ~ OMNIA előadások mindennap 5. *7.8 és 1/a 10-kor A CSATA Claude Farrére regénye Sessue Hayakava és Tsuru Aoki főszereplésével. A színpadon Mimóza scenirozott előjáték »A csatá«-hoz. Előadja és a film dalbetéteit énekli: Kolbay Ildikó, a Városi Színház művésznője. A gazdátlan lélek, dráma 5 felv -ban. Lon Chaney KERT-MOZI pissiki­sdi exkluzív műsora: Primadonna hercegnő Dráma 7 felvonásban Mary Philbin a főszerepben Jelentéktelen asszony Wilde Oscar szíműve, 6 felvonásban­­ Dobeiminst bicikliművész Burleszk 2 felvonásban­­ Gaumont-híradó Előadások kezdete: 9 és 10 órakor. — Jegyek előre válthatók a pénztárnál d. e. 11 órától Telefon 26-04

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék