Az Est, 1926. május (17. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

7» oldat Szombat, 1926. májas /. Holtan találták ma reggel ágyában Weisskirchner volt polgármestert Agyszélhfidés ölte meg Bées, április 30 (At Esi tudósítójától Á 6cbonbmn.ni régi császári kas­télyban lévő lakáján hirtelen meg­halt dr. Weisskirchner Richard, a 'régi monarchia császári titkos ta­nácsosa, egykori kereskedelmi mi­­niszter és Bécs városának a viMg­­\háború idején polgármestere. Ma ; reggel, mikor rendes szokás szerint a szobaleány bevitte urához a reg­gelit, holtan találta ágyában. Weisskirchncr, aki Bécs díszpolgá- 1 ra, 65 éves kort ért meg. 19)29 februárjában a Biámszky­­kabinebben kereskedelmi miniszter lett. Tárcáját Bienert miniszterel­nök alatt is megtartotta. Bécs vá­rosa 1912-ben Weisskirchner Ri­­ohardot polgármesterévé válasz­totta meg. Ö volt a főváros negye­dik keresztényszocialista polgár­­mestere. Évek óta betegeskedett, de a gyötrő kínok nem tartották vissza ä közszerepléstől. Néhány nap előtt agyvérzést kapott, de ál­lapota ismét javult, míg most újabb agyszélhüd'és véget vetett ' életének. Ahamismilliős Jégért ma délben állítólag elfogták — 'As Est tudósítójától — ,A késő déli órákban az a hír terjedt el a főkapitányságon, hogy a detektívek elfogták Jéger Mihályt, akinek Hársfa uccai lakásán a hamis egymilliósokét, megtalál­ták. A rendőrségen erről pozitív információt npm lehetett szerezni, mert. a főkapitányság bűnügyi osztálya és detektívcsoportjai tel­jesen elzárkóznak műiden, felvilá­gosítás elöl. Tény az, hogy a késő déli órák­ban három embert állítottak elő a főkapitányságra azok a detektí-, vek, akik a hamis milliós bankje-; gyek nyomozásával foglalkoznak. Ezek közül az egyikre ráillik Jä­ger személyleírása, amelyet tegnap adott ki a rendőrség. Ez az ember ­­azonban tagadja, hogy azonos -Jäger Mi’ irállyal, illetve az álnevet hasz* náló Paszternák Sámuellel. A három behozott ember kihall­gatása még tart és ha valóban Jäger Mihályt fogták el a detektí­vek, akkcr a bankjegyhamisítás­nak már minden szereplője kézre­­került. A növényzet gyors fejlődése behozta a késést A langyos esőkre megindult a búza és a rozs fejlődése — Az .Est, tudósítójától — A földművelésügyi minisztérium ma délben kiadott hivatalos jelen­tése szerint az április 17-étől kez­­dődőleg egymásután következett hatnapi langyos eső annyira fel­melegítette a talajt, hogy a gyors fejlődésnek indult növényzet már­­'is' sokat behozott nagy késéséből. Az időjárás a mezőgazdaságra nézve általában kedvező volt. Az őszi búzavetések, amelyek a télfolyamán általában jól bokrosodtak, az áprilisi langyos esők után igen szépen fejlődnek, néhol már szárba kezdenek hajtani, csekély rovar- és vízkáron kívül egyéb károkat nem igen szenved­nek. A tavaszi búzavetések jól kikeltek és szépen fejlődnek. Ahol későbben kerültek a földbe, kissé elmaradottak és még alacso­nyak, de a meleg esőkre ezek is gyorsan nőnek. már befejezték, sőt a korai veté-. sek már kelnek is. A burgonya ültetése befejezéshez közeledik, sőt egyes vidékeken a korai elrakás már jól kikelt és jól fejlődött. A mesterséges takarmányok kö­zül a lóhere és lucerna a tavaszi késői fagyoktól sokat szenvedtek, első kaszálásuk több vidéken a vártnál gyengébb lett, A tavaszi takarmány félék szépen fejlődnek. A gyümölcsfák közül egyes helye­ken a mandula, kajszin és a dió kisebb fagykárt szenvedett. Külö­nösen dúsan virágzik a cseresznye, megy. alma és körte. A szőlő a tél korai beállta, miatt sok helyen takaratlanul maradt és ezek rü­gyei különösen az alsóbb fekvések­ben elfagytak. A cserebogár pajor-. ja és a kenderbogár fellépte észlel­hető, az egerek kártételéről is pa­naszkodnak. Általában a szőlős­gazdák a legnagyobb kétségbeesés­sel néznek a jövő elé, hitelük nincs, boraikat pedig eladni nem tudják. Az őszi rozsvetéseket a . márciusi és áprilisi reggeli fa­gyok helyenként megritkították és növésükben megakasztották ugyan, de a meleg időkre sokat fejlődtek, szárba indultak, sőt több helyen niár kalászukat is hányják. A tavaszi rozs általában jól kelt és szépen fejlődik. Az őszi árpa egyes helyek kivételével általában szépen fejlődik. A tavaszi árpa egyenletesen és szépen kelt, fejlő-' dése jól megindult, sőt a korai ve­téseké már jól előrehaladt, A zab szintén egyenletesen és jól kikelt, a langyos időjárásra és esőzésre erőteljesen fejlődésnek indult. A' tengeri vetését- ímgyöbbrészben HázfelUgyelők I 1 millió jutalom megtalálónak vagy nyomravezetőnek. Belváros­ban elveszett, kis patkányszürke törpe ratt­ier faf-Bcutyéérta IV., Petőfi Sándor ucca 5 E napokban ELVESZETT 12 darab egyenként 25 címletből álló Dunántúli Nés£«Jégla> és Kőipari Rt. részvény •STTSI-ISOSO. számmai ellátva 1922. évtől kezdődő szelvényekkel. A megtaláló kellő jutalom ellenében adja le a részvényeket V., Zoltán ucca 16., Ií. 7. alatt. A részvények megvételétől mindenkit óva intünk Hír Györgyöt a íranKügyben ma kihallgatták Bónis páter délután Két helyen tesz tanúvallomást Mészárost „elvből“ nem adja Ki íörőKország — Az Est tudósítójától — Néhány nap óta híre .iár, bogy a rendőrség és a vizsgálóbíró a frank­­üggyel kapcslatban maga elé idézi Páter Bónis Arkangyalt és Hir Györgyöt, akiinek állítólag a franciák kíván­ságára fontos felvilágosításokat kell adniok a klisék eredetéről, ké­szítéséről és későbbi elhelyezéséről. Egyes helyeken már azt a hírt is terjesztették, hogy Páter Bónis Arkangyalt és Hir Györgyöt mint terhelteket fogják kihallgatni. Az Est munkatársa ma délelőtt arról értesült, hogy Hir Györgyöt a fő­kapitányságra Katona Rezső főta­nácsos elé idézték meg. A megidé­zd tanukénti kihallgatásról szól és éppen olyan formában történt, mint a többi képviselő megidézése. Hir György — információnk sze­rint — ma délelőtt megjelent a fő­kapitányságon és rövid vallomást tett arra vo­natkozólag, hogy a frankklisék hogyan kerültek Szendey Lász­ló révén hozzá. Elmondotta, hogy Szendey nála volt alkalmazásban. Szendeyhez egy csomagban vitték a kliséket. Csak most tudta meg, hogy a cso­magban klisék voltak s ö azokat sohasem nézte meg. Értesülésünk szerint ma déli egy óra. utánra Páter Bónis Arkangyalt is megidézték a fő­­kapitányságra. Rendőrségi kihallgatása utánhosz­­szabb kihallgatása a. vizsgálóbíró­nál a Markó ucCai fogház épületé­ben fog megtörténni Ez a két ki­hallgatás hiányzik még a frankügy tökéletes lezárásához. Mészáros Gyula ellen körözöleve­­let adtak ki, erre megérkezett a válasz, amely szerint Mészáros ugyan Törökország­ban van. de elvi okokból nem adják ki. Miután ezen az úton ném tudják Mészárost elökeríteni, Az Esi mun­katársának biztos információja szerint más módot kerestek és ta­láltak a franciák arra, hogy Mé­száros Gyulát lefogassák. Az Automobil Klub sikkasztó titkára ma reggel meghalt — rAz Est, tudósítójától — A Pesti Napló ma reggeli számá­ban részletesen beszámolt arról, hogy Czakó Ferenc, az Automobil Klub titkára, 750 millió koronás vdmcsalást követett el és nyomta­lanul eltűnt a fővárosból. A tudó­sítás még megemlítette, hogy éjjel es;y órakor, a főkapitányságra tele­fonértesítés érkezett, hogy az Ör­dögároknál az árokba zuhanva ta­láltak egy automobilt, s alatta egy összeroncsolt férfira akadtak. Beszállították az Új Szent János­­kórházba, ahol megállapították, hogy sérülései életveszélyesek, írá­saiból pedig kiderült, hogy az ille­tő Czakó Ferenc, az Automobil Klub titkára, A hajnali órákban beállt az agó­nia és reggel féltírre Czakó Ferenc eghalt. Borzalmas halálát ballépése idézte elő. Czakó összeköttetésbe lépett az Unió Expressz nevű vál­lalattal, amellyel megállapodott, hogy vámnyugtát szerez és 16—IS automobilt hoz be. A vám céljaira körülbelül többszáz millió korona kellett és Czakó csakhamar szer­zett valakit, aki egymilliárd ko­ronás. hitelre megfelelő ingatlan­nal rendelkezik. Gál Lajos föld­­birtokos ingatlanára felvett egy­­millidrd korona vámhitelt, ebből 250 millió koronát lefizetett., a 75(1 milliót pedig nem fizet­te be, hanem hamis utalványt mutatott fel. Amikor rájöttek arra, hogy a vámnyugfcék hamisítványok, kő­­nyörgött, hogy ne jelentsék fel. A károsultak elállottak a felje­lentéstől. mert azt hitték, hogy Czakó családi összeköttetései révén rendezi tartozását. Czakó azonban ahelyett, hogy az ügyet rendezte volna, a garázsból kivitte autóját azzalA a céllal, hogy megszökik az országból. Útlevele, a kocsihoz szükséges írása megvolt, úgyhogy a határon minden baj nélkül átjut­hatott volna. Ügylátszik azonban útközben vagy szerencsétlenség érte, vagy az ördögároknál az ön­­gyilkosságnak ezt a különös fajtáját választotta és eauenesen nekirohant az árok­nak. ahol eau vaskoriéit darabokra zúzta kocsiját. A sebességmérő épen maradt és 90 kilométert mu­tatott. Eddig még nem lehetett megállapítani, hogy Czakó a hjány- 5 zó 750 millió koronát hová tétté? .Bicsérdy Budapestre jön — Az Est tudósítójától — A budapesti bicsérdysták Az élet problémái címmel újabban lapot indítottak, hogy a sajtóval és az orvosokkal vitatkozhassa­nak. Már hosszabb ideje híre kelt, hogy Bicsérdy Budapestre jön. A híreket eddig mindannyiszor megcáfolták, most végül úgy a budapesti Bicsérdy-ujság, mint az eredeti, Petrozsényban, helyeseb­ben Aáa-Kalc szigetén készülő Bi­csérdy-ujság is mint határozott tényt írja, hogy a napokban Buda­pestre érkezik d »Mester--. Az ada­­kal'ei: lap séziint »Budapest hatal­mas felkészültséggel várja a Mes­tert , akinek legelső teendője a-'közvélemény és az illetékes tudományos tényezők felvilá­gosítása lesz«. Az erdélyi lapok már régebben cikkeznék arról, hogy Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök is híve Bicsérdy Béla eszméjének. Most a _ bicsérdysták budapesti lapja néhány sort közöl Prohászka püspök egy állítólagos leveléből, amely­ben a, püspök a következőket írja Bicsérdynek: -Isten nyújtsa meg az ön életét, tegye lehetővé tevé­kenységét e szent cél szolgálatá­ban, sokak javára«. A- budapesti bicsérdysták hír­adása szerint az érdeklődés oly nagy, hogy a filmvállalatok is fet­­vételekrelkészülnek a Mester ér­­kezéséveWkapcSplwh1 -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék