Az Est, 1927. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-03 / 76. szám

4L oldal. warn ■­ Bethlen In kérő! kedden autón megy Triesztbe — Az Est tudósítójától — A kormány tagjai gróf Bethlen István miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsot tartottak és ezen a minisztertanácson a­ kor­mány elnöke közölte a kormány tagjaival, hogy hétfőn indul Ró­mába. A miniszterelnök utazásá­nak a programját immár végleg megállapították. A miniszterelnök hétfőn délután öt óra 30 perckor a trieszti gyors­vonattal indul el Budapestről, fede­zése, gróf Bethlen Margit, gróf Khuen-Héderváry Sándor rendkí­vüli követ és meghatalmazott mi­niszter, gróf Khuen-Héderváry­­Sándorné és­ báró Bessenyei­ György követségi titkár kíséreté­ben. A miniszterelnök hétfőn este csak Nagykanizsáig utazik, on­nan automobilon som­ogy megyei bérletére, Inkére megy, ott tölti az éjszakát és csak másnap, kedden reggel folytatja útját automobi­lon Triesztig. Mussolini intézkedé­sére az olasz államvasutak Trieszt­ben szalonkocsit bocsátanak a mi­niszterelnök rendelkezésére és in­nét­­ kezdve megszakítás nélkül te­szi meg az urat Rómáig. Dub­hni di Monza gróf, Olaszország buda­pesti követe, aki Rómában készíti elő Bethlen fogadtatását, Velen­céig­ utazik a miniszterelnök elé. A letartóztatott ItaimilliMN­c­nt&cea IH festea­lesi­­ statáriális tárgyalás — Az Est tudósítójától — Szántó Zoltán és­ elfogott kom­munista társai ügyében dr. Mis­­kolczy Ágost, nemrég táblabíróvá kinevezett királyi ügyész már egy­­hét óta folytatja a­ statáriális vizs­gálatot. A markauceai fogházban elhelyezett vádlottak kihallgatásá­val tegnap végzett a kir. ügyész és ezzel befejezte a fővádlottaknak: Szántó Zoltánnak, Végi Istvánnak és a többi fő- és alvezéreknek a kihallgatását, a mai nap folyamán pedig a pestvidéki törvényszék fog­­­házába szállt ki és ott ma délelőtt megkezdte a kommunista foglyok­ kihallgatását. A kihallgatásokkal még ma, de­ legkésőbb hétfőn végez az ügyész és még ugyanaznap dönt és meg­­teszi indítványát, amely szerint­ statáriális bíróságn el utalja a rá- P zadás bűntettével vádolt kommu­nistákat. Az iratok így a jövő hét­ elején átkerülnek a törvényszék elnökségére, ahol azon túl össze­állítják az öttagú statáriális bíró­ságot. A jövő hét közepén már minden­­valószínűség szerint megkezdődik a statáriális tárgyalás, amely há­rom napig tarthat. Természetesen délelőtt - délután tárgyalják az ügyet. Ha ítéletre kerül a sor, az csak halálos vagy felmentő lehet, ha azonban nem lesz ítélet, akkor a rendes bíróság elé utalják az ■ügyet. A statáriális bíróság elnöke Tö­reki­ Géza, a büntetőt­örvényszék elnöke lesz. V A főpolgármester gyűjti össze a fővárosi törvény reformjához szükséges adatokat . Az Est tudósítójától­­Már több alkalommal írtunk ar­ról, hogy a fővárosi törvény el­avult és a kormánynak szándéká­ban van új fővárosi törvényt ki­dolgozni. A kormány természet­­­szerűen _ Ripka Ferenc főpolgár­mesterhez fordult és felkérte őt ar­ra, hogy gyűjtse össze a törvény­hez szükséges anyagot. Az Est munkatársa ebben az ügyben illetékes helyre fordult és a következő felvilágosítást kapta: — P­ipkó Ferenc főpolgármester­nek az a megbízatása, hogy a bel­ügyminisztér­ium rendelkezésre bo­csássa azt az anyagot, amelynek alapján azután a fővárosi törvényt meg lehet majd konstruálni. A fő­városi törvény már elavult, a­­szétágazó bürokratizmust össze kell vonni, ki kell kap­csolni mindazokat az intézke­déseket, amelyek ma már túl­haladottak. — A főpolgármester csak arra vál­lalkozott, hogy az adminisztráció egyszerűsítése és reformja ügyé­ben terjeszti elő a szükséges anya­got, de annak politikai vonatkozá­sait nem érinti. Éppen ezért kért meg olyan embereket, akik a páli­nkától teljesen távol állanak, hogy a munkájában segítségére le­gyenek és vele beszéljék meg azo­kat a gondolatokat, amelyeket a fővárosi törvényben helyes volna érvényesíteni.­­ A főpolgármester Bódy Tivadar volt polgármesterrel, Szabó Imre tiszti főügyésszel, mint jogásszal és Németh­y Béla valóságos belső titkos tanácsossal tárgyalta, illetve tárgyalja meg az egyes kérdése­ket. Maga vetett fel bizonyos ja­­­vaslatokat, amelyekre azután ki­kérte ezekn­ek az uraknak a véle­ményét, de arra vonatkozóan, hogy a törvény­hatóság hány tagból álljon, kik legyenek a válasz­tók és választhatók, szóval mindenféle politikai természe­tű problémát még csak nem is-­ érintett. A főpolgármester maga foglalko­zik ezekkel a kérdésekkel, még­pe­dig azért, mert a belügyminiszter felkérte arra, hogy sürgősen gyűjt­se össze a szükséges anyagot. Amint ez meglesz, az egészet át fogja adni a belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályának és a fővárosi törvény revíziójának tu­lajdonképpeni előkészítő munkála­tai csak azután fognak majd meg­kezdődni. - s*minmiB!^eiczsz®raBica*amxttsmiOMeBS)a*iataaaam&sat9wmi­­*aeBBi*mxx* M­amím csodavilága 71 Citroen-Expedíció úíja a meztelen Mfr­&dban ! Vasárnap, 1927. április 1. ­ , rabló­­­támadások í&l­esét Em agg nő MimBMsafc&r» futott rendőrkézbe —• Az Est tudósítójától — Néhány hónap óta a főváros külső részein egyre-másra tört­én­nek rablótámadások, de­ a rendőri •nyomozás mindeddig nem­­ tudott •a rabló nyomára akadni. Egy teg­nap délután elkövetett rablás után végre sikerült a tettest elfogni, aki minden valószínűség szerint tettese az utóbbi időben elkövetett hasonló bűnöknek is. Tegnap este 7 óra tájban a lajcs­­uccai lakásáról elindult özv. Arany Béláné, egy gazdatiszt 71. éves öz­vegye, hogy egy ismerősénél régi nickel pénzeit törvényes folyó­­pénzre váltsa be. A matróna két ridikült vitt a kezében, az egyik­ben iratok és folyópénz volt, a má­sikban 25­0 darab nickel 20 filléres,­­200 darab 2 filléres és 56 darab 10 filléres. Az Üllői út 19. szám alatt lakó ismerősét akarta meglátogatni. Amikor a ház kapujához ért, hir­telen rosszul lett, úgyhogy alig tu­dott betámolyogni a házmesterhez, kisé lel­t!, majd magához térve el­indult, hogy a ház alagsorában lakó ismerősét felkeresse. Alig ment az alagsorban négy vagy öt lépcsőt, amikor egy ismeretlen ember hátulról fejbevágta. Az öregasszony összeesett, az is­meretlen pedig kiszakítva kezéből két ridikü­ljét, futni kezdett. Az öregasszony, aki eszmeiedét nem vesztette el segítségért kiáltott. A segélykiáltást meghallotta a ház­mester fia, Tóth­y János, aki kiro­hant az uccára és a kezében két ridikült tartó futva menekülő em­bert látva, elkiáltotta magát: — Segítség, rablás történt, fog-A rabló a háztól alig néhány lé­pésnyire­ álló H­ollós­sy N­. István rendőr karjaiba futott, aki a rabló elé állott, hogy feltartóztassa. A rabló azonban a rendőrt mellbe­­vágta s tovább futott. Izgalmas hajsza kezdődött, amelynek során az egyik járókelő elfogta a rablót és átadta a rendőrnek. A­­ rabló a rendőrrel dulakodni kezdett, mire a rendőr megkötözte, és úgy állította elő a­ főkapitány­ságra. Itt Vogi József rendőrkapi­tány elé vezették, aki kihallgatta. Mészáros Gyula 33 esztendős ke­­■­reskedősegédnek mondotta magát. Kiderült, hogy már két izben volt büntetve hasonló bűncselek­ményért. Bevallotta, hogy már többször követett el rab­lást, de hogy hol, és mikor, azt nem tud­­ta, illetve nem akarta megmonda­ni. A rendőrség rablási ügyekkel foglalkozó detektíívcsoportja most azt kutatja, hogy az elfogott rab­lónak milyen bűncselekmények terhelik meg a lelkiismeretét. Visszavontak egy petíciót Megszűnt az eljárás a jász­­apát­i mandátum ellen — Az­­Est tudósítójától — A közigazgatási bíróság Lumpel Hugó­ tanácsa ma délelőtt • tárgyal­ta K. Pettié­s­ Lászlónak és társai­nak Hegedűs Kálmán­ jászapáti­ mandátuma ellen benyújtott petí­cióját. Biró Balázs előadó ismertette az ügyet, majd bejelentette, hogy öt panaszt aláíró választók a petíció visszavonását kérték beadványuk­ban. A közigazgatási bíróság rö­vid tanácskozás után kihirdette határozatát, amelynek értelmében a Hegedűs Kálmán mandátuma el­len indított eljárást megszüntette, miután a peticionálók­­ többsége visszavonta panaszát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék