Az Est, 1927. szeptember (18. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-20 / 212. szám

Kedd, 1927. szeptember 20. Titosz SZÍNHÁZ A színházak ma esti ELŐADÁSAI: NEMZETI SZÍNHÁZ: A Gyurkovics­­lát­yok (B. bérlet; %8). VÍGSZÍNHÁZ: A zenélő óra (V18). MAGYAR SZÍNHÁZ: Oroszország (8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Az első férfi, (8). VÁROSI SZÍNHÁZ: Borosa Ameriká­ban (%8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: Alexandra (Péchy Erzsi fellépésével; VfS). FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Broadway (9). BUDAI SZÍNKÖR: Lengyelvér (Pet­­ráss Sári fellépésével; ’­s8). BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Ein süsses Geheimnis (Hansi Niese; Vs8). ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ: Csortos— Rátkai vendégjátéka. Igazgató úr; Az előkelő idegen; Szerenád; Orosz­ország; Jönnek a magyarok; Inspek­ció. V­aszar­y, Vidtor Ferike: Radó magánszámai. Kőváry konferál. (V 1 9). TERÉZKÖR.UTI SZÍNPAD: Megnyitó műsor 1­/iII. ROYAL ORFEUM: Néger revü és a szeptemberi varieté-műsor (81. WZniQ.MENETREND Szeptember 19. délután 1 órától szeptember 29. délután 3 óráig. _ Középeurópai Időszámítás szerint — Budapest: 1555.61 5.00 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­­jelentés. Mozik műsora. 5.30 Cigányzene. 7.00 Mit üzen a rádió? 8.00 Német nyelvoktatás. (Eduard Szent­­györgyi. 8.45 Másfélóra könnyű zene. 11.15 Pontos időjelzés, hírek, közlemények. — Utána: Vörös Feri zenekarának hangver­senye. K­ülföld: 4.CO Bern (411), Grác (357.1), Zürich (388): Hangverseny. 4.15 Bécs (517.2), Stuttgart (379.7): Hangver­seny. Hannover (297): Tarantellák. 4.30 Borossló (.115.8), Königsberg (329.7), Lip­cse (365.8): Hangverseny.­­ 5.90 Berlin (488.9), Brüsszel (508.5), Prága (348.9): Hangverseny. 6.00 Hamburg (394.7): Hangverseny. 6.10 Pozsony (.100): Kamarazene. 7.00 Brünn (441.2): Hangverseny. 7.15 Daventry (491.8): Rossini »A sevillai bor­bély« c operája. 7.30 Konstantinápoly (1230): London (361.4): Hangverseny. 7.50 Grác (357.1): Romantikus zene. 8.00 Boroszló (315.8), Hamburg (391.7): Klasz­­szil­us zene. Kiel (254.2): Orgonahangver­seny. Brüsszel (508.5): Kémián »A csárdás­­királynő« c. operettje. 8.15 Königsberg (329.7): G. Stauplmann »Gab­riel Schillings Flucht« c. drámája. Lipcse (365.8): Händel »Acis és Galatea« c. pász­torjátéka. Stuttgart (879.7): Gitár kamara­zene. 9.20 Berlin­ (185.0), Kiel (251.2): Kamarazene. Bréma (252.1): Gitárdalok. Hannover (297): Vidám est. Nápoly (333.3), Párizs (438): Szimfonikus hangverseny. 5.10 Róma (158): sínek és zeskari hangver­seny. Kedd. szeptember 20. Budapest­­é.30, 12.GG és 3­00 Pontos idő, hírek közgaz­daság. 11.00 Gramofon-zene. 1.00 Pontos időjelzés, időjárás­ és vízállás­jelentés. Külföld. 10.00 Prága (318.9): Hangverseny. 11.00 Bécs (517.2): Szimfonikus zene. 12.15 Brünn (411.2): Hangverseny. Hangverseny. 12.45 Toulouse (389.6): Hangverseny. 1.10 Langenberg (408.8): Hangverseny. 2.00 Párizs (458): Hangverseny. 2.05 Hamburg (­­91.7): Hangverseny. 3.00 Kopenhága (33/): Hangverseny, a nagy siker miatt prolongálva a teste mozgóban VII. Erzsébet körút 39 ** »A zenélő óra«. Szombaton este mutatta be a Vígszínház Hili­­­sányi Zsolt A zenélő óra című víg­játékát. A darab Bach-korszakbeli meséje egészen aktuális vonatko­zásokba került Csonka-Magyaror­­szág mai helyzetével és tiszta do­log; attól függött a darab sorsa, hogyan fogadja a közönség a víg­játék irredenta vonatkozásait? Nos hát , a közönség magáévá tette s megértette A zenélő óra ten­denciáját, majdnem nyílt hazafias irányát is. A premier­ estén és a második előadáson tegnap szíve­sen és felvonásközökön keresztül tapsolt az előadás szereplőinek. A Vígszínház egyébként azt ter­vezi, hogy A zenélő órát nem soro­zatos­ előadásokon adja, közben he­tenként egyszer vagy kétszer mű­sorra teszi újra Szenes Béla Nem nősülök című vígjátékát is. ** Signor Battistini ! Montija, meddig búcsúzik még ? Három év óta minden esztendőben megjelenik a hír a világ­sajtóban . * Battistini,­­ világhírű éne­kes, még egyszer fellép s azután kolos­torba vonul.« Battistini csakugyan fel­lép és minden esetben kijelenti, hogy valóban búcsúzik a nagyvilág zajától és a kolostor ihletett magányába vo­nul. Azután újra elhatározza, hogy mégis kár volt elbúcsúzni, megint ki­jelenti, hogy no de ez aztán végleg az utolsó fellépés. Ebben az esztendőben már úgy volt, hogy végleg kolostorba megy Battistini. Azonban megint bú­csúzik. Az idén újra rendez egy euró­pai turnét. Hírek szerint ez lesz most mér végérvényesen a legutolsó fellépé­se. Persze, Budapestre is eljön búcsúz­ni Battistini. Október 13-án fog fellép­ni Budapesten a Városi Színházban egy este. Innen azután megint meg a ko­lostorba ... ** »A hölgyfodrász«. Armand és Gerbidon befejezték legújabb víg­játékukat. Az új darab címe: Coif­feur pour Dames. (A hölgy fodrász). A hölgy fodrász címszerepét a hí­res francia vígjátékszínész, Max Dearly fogja alakítani a Theatre de Parisban. ** Saljapin 3500 dollárért énekel. Sal­­japin budapesti vendégszereplését ne­héz volt nyélbeütni. A világhírű éne­kes kijelentette, hogy 3500 dolláron alul nem jön. Az egyik impresszárió 2000 dollárért akarta vállalni a felelőssé­­get, azonban így nem lehetett megvaló­sítani a vendégszereplést. Saljapinnak 3600 deklárt fognak fizetni Budapesten egy estére. ** Az új Háry János, Palolini- Harsányi-Kodály Zoltán operája, a Háry János az idei szezonban új formában kerül előadásra. Kodály Zoltán átdolgozta a dalmű zenéjét. A Háry János új nyitányt kapott, lesz benne egy új női kórus, azon­kívül pedig két új dal. ** Németek Dél-Amerikában. A po­rosz kultuszminiszter megengedte Erich Kreibernek, a világhírű karmesternek, hogy a tavasszal hosszabb ideig ven­dégszerepeljen a buenos­ airesi Colon­­színházban. Ezenkívül Clemens Krauss német karmester is elutazik a tavasz­­szal Argentínába háromhónapos ven­­dégszereplésre. ** A tavasz ébredése — opera. Max Et­linger német zeneszerző megzenésítette Wedekind lures da­rabját, A tavasz ébredését. A We­dekind operát ,­ lipcsei színházban fogják a­­jövő hónapban bemutatni. ** »Csattan a csók«. A Magyar Szín­ház legközelebbi újdonságának, Yvain: Bon garfson című operettjének véglege­sen­ meghatározták a magyar címét. Először Charleston címmel akarták elő­adni, most azonban úgy döntöttek, hogy az Yvain-operett magyar címe Csattan a csók lesz. " Pitoeffék új színházban. Pioeffék tudvalévően otthagyták régi színházu­kat, a Theatre des,Arts-ot és egy más színházban fognak ebben a szezonban fellépni. A Theatre des Arts azért to­vábbra is a fiatal színészek és a fiatal írók színháza marad. Az új rezsim első premierje Leon Ruth darabja volt, amelynek címe: C’est jeune. A darab­ban egy fiatal leány szerelmes az uno­kabátyjába és ebből származnak azok a nehéz bonyodalmak, amelyeket az egyik kritikus így jellemez: »1827-ben még mindez valószínűen hatott volna, 1927-ben azonban már nem.« Bemutat­ták ezenkívül ugyanebben a műsorban Paul Blanchard egy egyfelvonásos da­rabját, amelyet ugyanaz a kritikus így jellemez: »Rettenetes volt!« ** Megint követeltek. Heltai Jenő Naftalin című filmjének a felvételeit megkezdték Budapesten. A már szer­ződtetett külföldi szereplőkön kívül néhány főszerepet magyar színészek­nek szántak. Megindult tehát a keresés s ekkor újra kezdődött a régi nóta, a követelés. Az egyik színész 160 pengőt kért egy napra. A másik öt új ruhát, ezenkívül 160 pengőt. A harmadik csak nagy elő­leggel akart hozzákezdeni a munká­hoz stb. A filmesek csak néztek és azután nem kérdezték meg, hogy hiszen itt folyton arról beszélnek, hogy miért nem foglalkoztatják filmen a magyar színészeket, ellenben elkezdtek kilin­cselni itt is, ott is. Végül is természe­tesen megtalálták a szereposztást, amely a lehető legjobban sikerült azok nélkül is, akik milliókat követel­tek naponta. ______ * »A fecskefészek« főpróbája. Gra­niehstu­chb­u Bruno és Erlist Marisokka új operettjének, A fe­cskefészek-nek, melynek most pénteken lesz Kosára Emmy felléptével a bemutató­­előadása, csütörtök délelőtt fél. 11 órakor tartják­ meg a főpróbáját a Király Színházban. Az arra illetékesek páholyt, 20 pengős, zsöllyét 4 pengős, támlásszéket 8 pengős és erkélyjegyet 2 pengős áron a Király Színház titkári hivatalában válthatnak. A főpróbán és a premieren jelen lesz­nek a­ szerzők is és az előadást a kiváló zeneszerző, Graffichstaedlen Bruno fog­ja dirigálni. A bemutatóelőadásig es­ténként az Alexandra kerül színre Péchy Erzsivel a címszerepben. * »Az első férfi«. Három zsúfolt ház lelkes közönségének ujjongó tapsai avatták elsőrangú színházi sikerré Hatvany Lili izgalmasait érdekes és mulatságos játékát a Belvárosi Szín­házban. Makay Margit a sajtó és kö­zönség egyhangú véleménye szerint pályájának eletnagyobb sikerét aratta Hatvany Lili darabjában. Ugyancsak hasonló ünneplésben volt része Delia Ferencnek a darab címszerepében. Gő­zön Gyula rendkívül mulatságos ka­­binetfiguráját percekig tapsolta a kö­zönség. A darab a hét minden estjén színre kerül. * Rózsahegyi Kálmán és Rott Sándor a Komédiában. * A közönség kéri és kívánja, hogy Hansi Niese legjobb szerepeit játssza el e héten a Budapesti Színházban. A bécsiek legünnepeltebb művésznője ma este utoljára játssza el az anyós és anya dupla szerepét az Ein süsses Ge­heim­niss című bécsi komédiában. Hol­nap, kedden, Strauss, Offenbach, Sappa keringőit éneklő, lompos háziszolga sze­repét alakítja az Einen jux will er sich machen című Nestroy-bohózatban. Szer­dán parádés szerepét játssza a Die Näherin-ben, Millöcker gyönyörű ze­­néjű életképében. Csütörtökön Buch­binder Bernátnak, »Az erdészlány« szerzőjének új operettjében, Der gol­denen Segen-ben játssza a főszerepet. Pénteken és szombaton egy bűbájos bécsi vígjáték, Valencia kerül színre. Ebben a darabban Hansi Niese először lépi fel Párizsban. * Meller és Wagner őshumorú esacso­­nolása — a Komédiában. * Fedák Sári — »Borosa Ameriká­ban«. Legnagyobb, siker — legolcsóbb helyárak. Negyedik hónapja zsúfolt házak. Legdrágább hely 6 pengő. Vá­rosi Színház. Minden este háromnegyed 8. 103—110 előadássorozat. B­roadway EM&gsgpes? sikere $ Hegedűs Gyula, Kiss Fer­enc, Habos Gyula, Saszfcadi Miath­Hr* Főpáposi Operettszínház SZÍNHÁZAK, KABARÉK, VARIETÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI: * Csortos—Rátkai szenzációs vendég­játéka az Andrássy úti Színház híres műsorában. A legdrágább jegy a pengő. * Három óra hosszat muszáj kacagni — a Komédiában. Kezdete V19 órakor. * Kassák utóda. Komáromi gyermek­­lapjai közismertek. * Rott Ferenc a Panel’s Charleston­­görlökkel — a Komédiában. * Szenzációs művészi esemény lesz a »Valencia« Hansi Niesevel péntek és szombat este a Budapesti Színházban. Szerdán a Die Näherin című énekes életképben Hansi Niese a legszebb régi bécsi dalokat énekli. * Ferenczy Károly teljesen új műsora — a Komédiában. * A Lengyelvér — Petráss Sári fel­léptével — ma, hétfőn este •— Budai Színkör. Legdrágább hely 4 pengő. * R. Tü­rk Berta szenzációs sláger­­dala — a Komédiában. 11. oldal. szenzációs új vígjátéka Fiktse sláger! Fekete sláger! és a n­agy világvárosi varieté műsor a­­ROYAL ORFEUMBAN Kezdete este 8 órakor. Telefon: József 421-08

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék