Az Est, 1927. október (18. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-26 / 243. szám

­$, oldal Szerda, 1927. október 26. Dr. Varjassy Lajost ismét letartóztatt­ák Az egy­kori szegedi minisztert a wadhszesti fogházba vitték Bukarest, október­ 23 (Az Est tudósítójától d­­­r. Var­jassi­ Lajos volt aradi kormánybiztosnak és a szegedi kor­mány volt miniszterének, aki az utóbbi években Aradon, majd Bu­karestben ügyvédi gyakorlatot folytatott, ismét baja akadt a bűn­ügyi hatóságokkal. Legutóbb nagy szenzációt keltett az a vizsgálat, amelyet a temesvári Juhos-féle örökségi per szabálytalan kezelése miatt indítottak s amelyben dr. Varjassy Lajosnak is olyan szere­pe volt, hogy emiatt a temesvári ügyészség le­­is tartóztatta. Hosszas eljárás­ után csak nemrégen került ki dr. Varjassy a vizsgálati fog­ságból s most ismét letartóztatták. Ezúttal a bukaresti Banca de Credit Commercial részvényesei­nek feljelentésére tartóztatták le, mert a feljelentés szerint dr. Var­­jassy, aki­ egy giurgiui malomnak a főrészvényese, a bank és a malom közt fúziót hozott létre, ami a ban­kot súlyos anyagi válságba sodor­ta, dr. Varjassy azonban a fúzió révén öt millió lej illetéktelen ha­szonhoz jutott a bank kárára. Dr. Varjassyval együtt letartóz­tatták Rosti ezredest és Helena Paschavescu asszonyt is, akik állí­tólag részesek a machinációban. Mindhármukat a vacaresti fog­házba kísérték. A letartóztatások nagy szenzációt keltettek. Olcsó liba-szezon a vásárcsarnokban Esett a sertés- és marhahús ára­ ­­ — Az Est tudósítójától — A h­ízottsertés-kiállítás győztesei, a 300 és 400 kilós sertések m­a reggel el- s jutottak rendeltető- s sük h­elyére: félolda­lakra hasítva bevo­nultak a nagy vá­sárcsarnok társfül­­kéibe. A legtöbb beü­tés fülkéjét reggel óta ékesen szóló feliratok díszítik: ■ilt.l kerül eladásra a Derby-győztes/« — dicsekszik az egyik felirat. »Budapest székesfőváros nagydíját kapta.) — hirdeti egy másik bódéban egy rózsaszínű plakát. A közönség nagy érdeklődéssel szemléli a csak­ugyan gyönyörű sertésoldalakat, de ke­vés húst vásárol- Pedig a húsárak ma is estek. A múlt héten megkezdődött árlemor­zsolódás ma is folytatódott, sőt egyene­sen szokatlan iramban egyszerre 10 százalékkal. Íme a mai árak: Sertéscomb 2.80, sertéskaraj 3.30—3­60, marha eleje 2.08, marha hátulja 2.80, sertészsír 2.40. A zsír ára tehát nem változott. Megírtuk a múlt héten, hogy a fővá­­­rosi élelmiszerüzem, amelyet altruista célokból, az élelmiszerárak fékentartá­­s­ára hívtak életre, átlagosan 20 fillér­rel árusítja drágábban a marhahúst és a sertéshúst, amivel egyenesen megaka­dályozza a megindult árcsökkenési fo­lyamatot. Ma megállapíthattuk, hogy az élelmiszerüzem is leszállította a marhahús árát, ha nem is olyan mér­tékben, mint a kereskedők. Csodálatosképpen az amiverlitásra.­­hivatott hatósági üzem változatlanul drágábban árusítja a húst, mint a vele szomszédos mészárosok és hentesek. Az É­lelm­is­zerüzem húsárai: Marha eleje 2, marha hátulja 3. Ser­téscomb 3, sertéskaraj 3,80. Eszerint a sertéshús az Élelmiszer­­üzem bódéiban 10 százalékkal drágább, mint azoknál a henteseknél, akik ma a hízottsertés-kiállítás díszpéldányait mérik ki. Hogy ez hogyan lehetséges, ezt nagyon bajos volna kitalálni. Egyedül a zsírt adja valamivel ol­csóbban az Élelmiszerü­zem, amely ma 2,10 pengőről 2,0 pergőre szállította le a mir árát. A sertéshúsfogyasztást valószínűleg főként a libaszezon csökkenti minimá­lisra. A hízott liba jóval olcsóbbá ma a sertés- vagy a marhahúsnál. Az árak 2.20—2.00 pen­gő. Érdekes, hogy az Élelmiszer­üzem is libát is drágáb­ban árusítja, mint a baromfikereskedők. Az Élelmiszerüzem bódéjában 2.00 pen­gő a liba ára. A főzelékpiacon megdrágultak az árak. Oka ennek a kis felhozatal. A paprika ára 24—30 fillérre szökött, a hagymáé 30 fillérre, a kelkáposztáé 16— 20 fillérre, a burgonyáé 16—18 fillérre. A hatósági zöldség-ü­zem árai valamivel olcsóbbak, de a bódéban kapható zöld­ségfélék ennek megfelelően gyengébb minőségűek. Nem teljes az étkezés S­tauffer ! dobozos emmentfiák­ nélkül Exquisit márka MineSemimi fearphsxte Elférek legolcsóbban, óriási vá­lasztékban LUKÁCS-nál R.kcrcx- út 18. SR. bejárat Dohány ucca 15. Autó HClRjflKKS elitrendtí angol gyártmány, váso­ttat us, ü­zlelt okok­ miatt, fával áron alul sürgősen eltartó. Nagy János ucca 5. szám, garázséban Nagy cipőgyár Magyaror­zág részére szorgalmas, « Képvisel®« heres Életkora legfeljebb 40 év lehet. Ajánlatok: 12461. sz. alatt „figyelő“, Budapest, Nagy- K fuvaros ucca 3/a címre intézendő!. z­lójo a ^2/Ax hQuf Kinek az érdeme, hogy­ a Tanító Bank , igazgatóságának an­i­sápl­­ és fél­én­k­­it 40 millióra mérsékelték? _ Az Est tu­dósítójától . A Tanítóbank közismert bukásá­val kapcsolatos az a per, amely­ben most hozott ítéletet a buda­pesti törvényszék Szalay-t­anácsa. A Tanítóbank ellen annak ide­jén a pénzügyi hatóság értékpapír­adó bírság címén két és félmilliárd koronát rótt ki. A Tanítóbank bukása folytán ez az összeg behajthatat­lanná vált s a pénzügyi hatóság ennek folytán a törvény alapján a bírságért az igazgatóság tagjait tette­ felelőssé, akik ellen a bírság­erejéig fizetési meghagyást is bo­csátott ki. Az igazgatóság tagjai és pedig Bal­er István országgyűlési kép­viselő, Ispanovits Sándor, Urbányi József, Pinterits Károly és Hi­nti­nszky Vilmos a bírság elenge­dése iránti kérvényezési eljárással dr. Nagy Mihály budapesti ügyvé­det bízták meg, aki az illetékes hi­vataloknál el is járt, a pénzügymi­niszterhez memorandumszerű ke­gyelmi kérvényt szerkesztett s a pénzügyminiszter a két és fél milliárd bírságot negyven mil­lió koronára mérsékelte. Amikor az ügyvéd az eljárás be­fejezésével díjainak megfizetését kérte, az igazgatósági tagok ezt megtagadták, azzal az indokolás­sal, hogy ők az ügyvédnek nem adtak megbízást. Dr. Nagy Mihály erre 2000 pengő munkadíj iránt pert indított az igazgatóság tagjai ellen, akik a bí­róság előtt is ezzel védekeztek, de­­ezenkívül előadták, hogy a kedvező elintézés Haller István érdeme, aki személyesen járt közbe és esz­közölte ki az adóbírság mérséklé­­­sét. A bíróság megkereste a köz­ponti díj- és illeték-kiszabási hiva­tást, amely áti­rati­lag közölte, hogy az igazgatósági tagok nevében az ügyvéd az iratok között elfekvő meghatalmazás alapján tényleg adott be kegyelmi kérvényt. A ked­vező elintézés egyébként minden ügyvédi közbelépés nélkül megtör­tént volna, mert a pénzügy­mi­nisz­t­­ter a gazdasági helyzetbe való te­r­kintette­ az értékpapíradó bírságo­j­­át méltányosságból minden eset­­­­ben hasonló arányban mérsékli.­­ A budapesti központi járásbíró-­ ságon Reich Péter Kornél járás-'­ bíró Hallerékat nyolcszáz pengő megfizetésére kötelezte. Az ítéleti indokolása szerint beigazolással nyert, hogy az igazgatóság tagjai,"­ ha nem is közvetlenül, de dr. Ge­­­rencsér István írtján megbízást ad­­­tak az ügyvédnek, aki az ügyben " valóban eljárt és memorandumot] szerkesztett. A bíróság tényként megállapította azt is, hogy a kegyelmi kérvény el­intézése érdekében Haller Ist­ván járt el és neki köszönhetős a siker.­­•­ Ezért bár a kérvényezési eljárás-­­hoz fűződő érdek két és fél milliárd­ koronát tesz ki, a bíróság csupán 1­800 pengő munkadíjat talált meg-­ ítéletidőnek.­­­­ Az ítélet ellen Hallerék fellebbe­zéssel éltek és a kereset teljes el­utasítását kérték­­ ,a fellebbezéshez utóbb csatlakozott a felperesi ügy­véd is, aki ezzel szemben a járás­­bíróság ítéletében foglalt marasz­talási összeg felemelését kérte.­­ A törvényszék a járásbíróság ítéletét helybenhagyta. A díjazás szempontjából a törvényszék a fel­peresi ügyvéd ténykedéseit egyse-­ génén vo­nta mérlegelési körébe. Mérlegelte nevezetesen a törvény-­­szék egyfelől az igen nagy va­­gyoni érdeket s ebből folyóan az, ügyvéd ténykedésének az alperesek szempontjából különös jelentősé­gét, másfelől azonban figyelembe vette azt is, hogy az ügyvéd mű-­­ködése jogi előtanulmányt nem­ igényelt s így az ügyvéd tulajdon­képpen jogászi ténykedést alig fejt­tett ki. Végül a díjazás mértéke­ szempontjából azt is mérlegelés tárgyává tette a törvényszék, hogy a siker elérésében az alperesek is közreműködtek. Mindezek figye-­ lembevételével a törvényszék az első bíróság ítéletének a maraszta­lás összegére vonatkozó részét he­lyesnek fogadta el és az ítéletet helybenhagyta. V. J. Külföldön élő magyar munkások hozzá­­tartozói írják meg kivándorolt rokonaiknak, hogy Az Est könyvkereskedése (VII.,Erzsébet körút 18—20 és V., Vilmos császár út 14) a legkitűnőbb szak­könyvek százait tartja állandóan raktáron. Ezekről kész­séggel küld bárkinek ingyen részletes jegy­zéket és külföldi rendeléseket is azonnal elintéz. Külföldön dolgozó honfitársainknak száz­szor fontosabb, hogy szakmájukban ál­landóan képezzék magukat, mert csak így állhatják a versenyt idegenben a műveltebb munkások­kal. Minden nyelvű szótárakat és nyelvtanokat is azonnal küld külföldre is Az Est könyvkereskedése

Next