Az Est, 1928. március (19. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-13 / 60. szám

112. oldal. SZÍNHÁZ a színházak ma esti ELŐ.UJASAI: V­TI'-K.VHÁZ: Mac?; előadás. Nemzeti színház: János Mér­ő (b. bfrle 2(5. szánt: Vj8) . KAMARASZÍNRÁZ: .1 krétakör (VMS). VÍGSZÍNHÁZ: Úri muri (’■':$). MAGYAR SZÍNHÁZ: Olympiad.8). KIRÁLY SZÍNHÁZ: J'va grófnő FÁS). VÁROSI SZÍNHÁZ: Pausi­ (0. blijcí; V:«). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Mszéjszaka ‘fg). FŐVÁROSI OPERETT SZÍNHÁZ: ijcn'.‘ljioh:i (81. TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Kezdete M- 9 ÓIÁIKO­N. ’ANDHÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ: Kezdete VÁr órakor. ROVAT­­ORFEUM:­­Kezdete S órakor. KONVOJA: Kezdete órakor. FF SZÍNHÁZ: Dybuk W). ÍIMB'JÓ - MEJVE YMEN® ihl.rius íi. délután 1 órától .’.'jrsius Ti- déiulíui S óráin . Középeurópai időszámítás szerint — Budapest: 557.5 ■4.00 K.i:1»dk t«yüzö a.: ifjuái­ vzainiara. magyar ködök vonu'koibol. :ul odú- * 4.45 Pontos időjelző' • .döjárás. 5.03 Történ­elnti Mondás. 5.30 írivsi kvrin^o-dOluk'm. 10.10 l'cv.iog­idijelzó*. Uirck. — Utána: A őrös Fi ri Ii;u gvvrx'nyc. Kü­lföld: 4.00 Bo-S'.nió (:.ll.’L). Miinchon (535.7). llang-4.15 Búte' (517.a:. Stuttgart ■':'.79.7­: Hsagvirs. 4. ?3 rracWart t«s.t.). KSnUtsbcrc (019.7). iiips­'x `:•,».»)■. Han«rvcr,tcag. 5. ca Berlin (400.91: fi artjö«kft­l.r.tKvJroen­y. 0.55 Hantban -7''.7i: Haocverseny. GDI L'ar­ cenbsrac 5 . : Uobu­ ver/city. 8.00 Hambura tow.7): Goethe riphteenia Tnu­­.]: i::;, ilincéja. Uanecntjarc (iossi: JIo­,::]■[ Fi^tir'. ; i:: .» ■.'!//■ V ja. 8.13 Kftpit»sbe.'K ■.: .7:: HiaPtlu-Iiatia verseny. S.1E I.;n­ér-c t: .Miticeana -twrch­m ("5 , I, Tia.B«;ka. WOochen (83^7): Hailgiibrscny. •. .• . 1 a--' ■. 1 *• 0.59 líoritu ( ilíi-.i -. n­.rny. *.«­ Milánó (330-e .:■ Vyttadini -inima allesta« C. «I...ájtv. 8.30 Nápoly ISO»...): Oiv.'r:r:cne. 8.55 Hilvers. :n (1000;: Hruistvergonx. 9.00 D.iventry (191.8): Molinl . .Tózsér i­s Ttest­­vérei viádik­rájn. 9.30 Rán­ó-Párizs (17.41­: Mozart »Finare itá­xassaft-*« (■. vigopera.in. 9.to Toulouse Oltf): Lecoen ;Kéz és szív« c-*f; Josephine Baker egy bár­ban is fellép Pesten. Josephine Baker most m­ár végérvényesen meg­álla­podott a Royal Orfeummal, hogy május elsején kezdi meg egyhóna­pos vendégszereplését. Megálla­podtak a honoráriumban is.. Esze­rint a híres néger táncosnő estén­kül 1­200 dollárt fog kapn . De nem­csak itt feg minden este fellépni Josephine Baker. Van neki egy különös specialitása. Párizsban a saját bárjában szórakoztatja elő­adás után is a­ közönségét. Bécsben pedig az­­ egyik ismert belvárosi bárban lép fel előadás után és reg­gelig mulat együtt a közönséggel. Éhez a szokásához hű marad Pes­ten is. A Royal Orfeum előadásá­nak befejezése után az egyik mu­latóhelyen fog minden éjjel fellép­ni és a közöns­éggel táncol.V. *■* A bukaresti ing­yen­jegyek. Ami­kor a "Dinu­ háton a Rozsi kozák kórus Pesten volt, Serge Joroff karmester igen érdekes dolgokat mesélt romániai turnéjukról. Elmondotta, hogy b­uka­­restbi.i minden hangversenynek -más ingyen jegyet kell adni az egy-!­, mi hallgatóknak és másik százat, a kato­náknak-, a kV hangversenynemeket úg­yszólván teljesen­­megtöltik az in-. Szonjegy,é s diákok és kai mák. Nagy bajok vannak emiatt a jegypénztárak­nál is. A­zzál akik és a száz katona megróhat­ja a pénztárakat a jegyekért. Kiszolgálásuk elég hosszú ideig van és ez alatt a fizető közönség nem tud jegyhez jutni. Történt egyébként, a kozák társada­lomban egy nevezetes eset is: felosz­lott a kábárd kozák-kórus, amely ta­valy Budapesten vendégszerepelt. Most már tehát csak öt kozák kórus járja be a világot. Van ezeknek a kórusok­nak egy szervezetök, amelynek, egy kozák tábornok áll az élén. Legutóbb Bécsben tartottak kongresszust a kü­lönböző kozák-kórusok és ezen heves kiakadások hangzottak el a szervezet egyik kórusa, a Platon kozák kórus ellen. Ezek a kozákok a balkáni álla­mokban előszeretettel doni kozákoknak nevezték magukat és ilyen néven sze­repeltek is. Néhány héttel ezelőtt, mint mi­ is megírtuk, Bukarestben lép­tek fel don-kozák címen. A kozák­­fiengreesztás most ezért szigorúan meg­intette őket és kizárással fenyegette­­ meg* az inkollegiális kozákokat. , **. Spanyol-premier az Opera Co­­m­iqueban. A párizsi Opera Comique egészen újszerű operát fog bemutatni a napokban. A címe: Rövid élet és négy képből áll. Szövegírója Carlos Fernandes Shaw, zeneszerzője pedig Manuel de Falla. Egyébként ennek a premiernek­­ teljesen spanyol jellege lesz, mert bemutatják ezenkívül De Falla egy másik rövid operáját, amely a Don Quijote egyik epizódjá­ból készül és Martinez Sierra egy ba­lettjét, amelynek zenéjét szintéi­ De Falla írta. ** Bajor Gizi és Csortos a Szent­­ivánéji álomban. A Nemzeti Szín­ház most a Szentivánéji álom fel­újítására készül. Az új előadáson Puch szerepét Bajor Gizi, Zubolyi szerepét pedig Csortos Gyula fogja játszani. Új lesz a Szent­ivánéji álom rendezése és díszletezése is. ** A franciák betiltottak egy német filmet. A megszállott Rajna-vidéken most be akartak mutatni egy német filmet, amelynek címe A szedáni zász­lósa. A francia megszálló katonai pa­rancsnokság betiltotta azon­ a címen, hogy a film alkalmas arra,­hogy a né­met lakosságot a megszálló­­ francia csapatok ellen hangolja.­­ Vincent D­imly és Hubay kon­certje. Vincent D’Indy, a világhírű francia zeneszerző, a jövő hónap­ban­ Budapestre jön és itt két hangversenyt ad. Az egyik hang­versenyen a Zeneakadémia zeneka­rát fogja, vezényelni. Igen érdekes lesz Vincent O’Indy második hang­versenye. Hubay Jenővel és Dömö­tör Lajos fu­volaművésszel lép fel együtt én, zongora—hege­dü—fuvola­­trió hanffversenyt adnak. ■*a Jericza Xonyorkban énekli az új Strauss-operát. Richard­­ Strauss új operáját, az Egyiptomi Helénát a jövő szezonban a monyorki Metropolitan opera is be fogja mutatni. A főszere­pet Jerit­za ,Mária fog­ja énekelni. ** Konjunktúra. Piscator már készül az ifj premierjére a Lessing Theater­­ben, Leo Lania .­­Konjunktúra * című darabját fogja bemutatni. Újj SíSkélsSesfie« WÄ1EA SíétiPEscsfs harot^sxatr^ics«» s 90 412 .: 2-i M.VVölt ‘ f: 15-35 Volt V*Vei Morod éhség: 2* j\­dd. március 13. Budapest: 0.30, 1z.no cs• poo Pontos idő, hírek, köz­­gázíbsság. , 11.00 (ő minőről vét’ni». 1.00 MöMrá*- «• - ^ kzállásjelentés.. Külföld: 1.1.00 B«sns. (.717.2): Han­ m crvejiy. 15?.P3 .PrPg'a tőlá.1O: Han­srrersens'. l.,05‘ Levn??cnTjGi'e. ’(40rf.*): Kanscveráony. - - - -­­­Az új magyar fHm' Kizárólag FORUM* UFA uj missé aTerézSsMIi Színpadon! Kezdete: fel 9-kor Telefón : 265-54 Szombaton, március 17-én először !si$i»raro&a német együttes és PALASTHT HRg&St felléptével e l­ m. HO, NANETTE« Ilii 1­ . - -• fij5® r g | ________________________ _________^ 1 99 „Z??f ia, Kard és korbács Douglas Fairbanks i & wiiJkiiAll m.EE^pmm&TT i király ----------------------------------------------------------- Isénhez m­omoz Párizs és London rendőrsége. Hősnője egy gyönyörű, feketekesztyűs leány, akit nagyszabású ékszerr­ablással és fontos akták ellopásával gyanúsítanak. A leg­előkelőbb hotelekben, két világváros pénzarisztokráciájának világában tör­téntek volna meg ezek a bűnös üzel­mek. Senki se tud pozitívumot! Edgar Wallace, Maurice Dekobra regényírói fantáziáján is túlnő a feketekesztyűs leány rejtélye. Ezt az eseményt tár­gyalja Lily Damita grandiózus filmje „A szépség diadala“ (A feketekesztyűs leány), amely csütörtökön három nagy mozgófényképszínházban kerül bemutatóra. A téma és a rendezés világrészelő szenzáció­ SZÍNHÁZAK, kabarék VARIETÉK ÉS MOZIK KÖZLEMÉNYEI • * Molnár Ferenc — »Olympia« a Ma­gyar Színházban. A Magyar Színház pénztárai két hétre előre árusítják az Olympia jegyeit. A műsorra kitűzött előadások: március 14., március 15., március 17., március­­­18., március 19., március 21., március 22., március 24., március 25- március 26. Az előadások kezdete 8 óra. * Fedák Sári — »Bob herceg« — Csü­törtök — szombat — vasárnap — Vá­rosi Színház. * »Faust« — m­a, hétfőn este — B. bék­ét — Városi Színház. * Kedden•— »Sasfiók«. A Magyar Színház kedd estére műsorra tűzte Hofland örökbecsű drámai sikerét, a Sasfiók­ot, Törzs Jenővel a címszerep­ben. Rajta kívül a Magyar Színház ki­váló együttesének majd minden tagja szerepel. * Alpár Gitta a Városi Színházban kedden »A szevillai borbély«-ban bú­csúzik. (A III. felvonás betétszáma: a­­zsakméc csengetyv­áriája.) Alpár Gitta kedden este A szevid­ai borbély Rozinájában búcsúzik a budapesti kö­zönségtől. A harmadik felvonás ének­­lecke jelenetében egyik legkiválóbb szerepéből, a Lakmé­ból a csengetyv­­áriát énekli. (A. bérlet.) Snedd, 1928. március 13. * »Húzd rá Jonny« — (Jonny spiel auf) — péchy Erzsi — március 21­.­­ Városi Színház. * »Elnémult harangok« — rendkívül mérsékelt helyárú előadása márcis 15-én délután a Városi Színházban.­ * Fedák Sári — Csókon szerzett, vő­legény — szerdán és pénteken este - Városi Színház. * Husvétra örökös. ’-így, színét fénykép 20 P. Kossalh utóda Komáro­minál. Kossuth­ Lajos ucca 12. * Hollós fényképészmesternél 6 darus: művészi levelezőlap csak 5 P. Király ucca 105. Lövölde tér 7. HANGVERSENY ELŐADÁS * Szigeti József a március 22-i egyet­len hegedűestje: a szezon nagy­ esemé­nye­ (Fodor). * Bartók Béla II. zongoraestje már­cius 16. (Studio.) * Casals Pablót március 13-i egyetlen csellóestjén Zsúfolt terem fogja ünne­pelni. (Harmónia.)­­ * Sugár Viktor orgonaestje március 20. (Harmónia.) * S. Gervay Erzsi dalestje március 30. (Harmónia.) * Keleti Lili zongoraestje márciu­s I5-én, csütörtökön, este 8 órakor lesi a Vigadóban. (Rózsavölgyi.) MOZGÓKÉP­Ük QRM: Austrássy (C.sengery ucca «31). T. *261—73): Vádolom m­agam (dráma, k­­edv., Paul Wegener, Grd­o Mosiicini) — Ilyenek i­.mai lányok (víg­j., 8 i'elv., Patsy­liuth Miilor) — Híradó (j, 1 ■ .iS; 1 i-lo). Astor (An­dol'a ucca 4. Tel.: «T. ZS--UÜ): Feltámadás (dráma, 1*2 i’elv., Kod dí Kotino és Dolores del Ilio) .— Chaplin a Ma vívó­ban (burl., 6 f’elv., Charlie Chaplin) (*1, 1 iS, Mlu). Belvárosi (Irányi ucca *21. J. .45­—88). A grófkisasszony és a s­incér (sziumüt, 7 felv., Xeniu II és fi­a) — Feltámadás (Tolsz­toj regénye, 10 felv., Kod la Roque, Dolo­res, del Rio) — Magyar Híradó. Vasárnap délután 6 órakor gye­rmek színpad (6, 7, béla). Bodográf (­József körút Gdl... J. . ..»74—76). Feltámadás (Tolsztoj regénye, 10 ■ f­elv., Dolores* del Rio.; Rod la Konuo) Texas banditája (kalandor tört., a felv., Fred Humes) — Híradó. A film keretében ere­deti orosz táncbetét. ('.15, 0, a­.18, I.*10). Capitol (a Baross téren, J. 313—67)5' Dona Juana. (Elisabeth Bergner világ­­űlmje) — Az aranykakas (Livio Favanelli, Liane Haid) — Fox Journal — Magyar Híradó (.'., A.S. H-10). Corso (Váci ucca 9. Tel.: *263—99). A legion­ista (Biró Lajos regénye, 8 felv., Milton Sills) — Kékszakáll kisasszony (vigj., 8 felv., Dorris Kenyon, Luise Fa­zenda) — Fox—Magyar Híradók. Vasárnap délután 10—1-ig burleszkmatiné (4, s/^8, s/ao).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék