Az Est, 1929. október (20. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-23 / 241. szám

S. oldal Előfizetési árak: X hóra 3 hóra 3.— P 7.— P — Poincaré jól érzi inasát az ope­ráció után. Párizsból jelenti tudósí­tónk. Megnyugtató hírek jöttek teg­nap este Poincaré betegszobájából. A kezelő orvosok az esti vizsgálat után közölték a környezettel, hogy a be­teg állapota, teljesen kielégítő■ Poin­carénak nincsenek fájdalmai és láz­­mentes. — Miért fizetnek rá az autóbuszüzem­re, stevés a szerkesztőhöz.) A napokban olvastam igen tanulságos adatokat arról, hogy az autóbuszüzem egyes vonalakra mily megdöbbentően sokat ráfizet. Ennek egyik oka, hogy elveszik a publikum ked­vét az autóbusz használatától. A Vár és különösen a vároldal egész la­kosságával együtt, hónapok óta lestem a 16-os vonal megindulását. Végre ez a csoda is bekövetkezett, csak nincs köszö­net benne. A pesti végállomást úgy he­lyezték el, hogy közvetlen átszállás csak egyetlen belterületi vonalról lehetséges, a 3-asról, viszont a közvetlen közelben el­futó 1, 11, 12 és 15 vonalakról már csak kétszeri átszállással érhető el a 16-os. Egyenesen, komikus viszont az, hogy csak az egyik irányra áll ez, ha azonban a Váci ucca irányából jön az ember, ak­kor egyszeri átszállás, tehát a 30 filléres jegy is .Jó, csak egy darabos gyalog ke­lt, menni. Ezeken az összes átszállási bajo­kon igen egyszerűen lehetne segíteni. Ha a h­1-os az 5-ös útvonalát követné, a 12-es pedig a Dorottya és Tisza István utcán át fordulna be a József térre. Higyye el az autóbuszüzem igazgatósága, hogy ezeken a 10 filléres jegykülönbözeteken keveseb­bet nyer, mint amennyit a kétszeri átszál­lási kényszer és a különbözet miatti bo­­szan­kodáson veszít. A megállókat sem szerencsésen jelölték ki. A Várba menet, a Doncul ucea sarkán van az egyetlen megálló, tehát a szerpentin alsó egyhar­­m­ad áll, azontúl semmi. A Pestre néző vároldal közlekedését ezzel nem oldották meg, feltétlenül szükséges, hogy a Halász­bástya kanyarodójánál, esetleg az Ilona nevű sarkán legalább egy feltételes meg­állóhelyet létesítsenek. A viteldíjak drágasága szintén igen sú­lyos akadálya annak, hogy az üzem ren­tábilissá lehessen. Miért nem lehetséges a Beszkúrral átszálló forgalom létesítése? Ha még ezenkívül olyan havi bérletjegye­ket is kiadnának, melyekkel a villamoson és az autóbuszon egyaránt lehetne, utazni, mind a két üzem megtalálná a számítását és végre a közönség is azt érezné, hogy az ő érdekében is történt már egyszer va­lami. Tisztelettel D. F. — D­r. Reehultzer Imre,­ a badeni Gn­­terbrunn-szanatórium f­iorvosa a flun­­g­uria-­szállodában megszállott. — ■ A Budapest—Svábhegyi Szanatórium a legszebb­, őszi és téli klimatikus diétás gyógyhely. A legmodernebb új épületben teljes diétás (ötszöri) ellátás a vízkúrák­kal együtt 26 pengőért. — Egy elkeseredett szobrász levele. Te­kintetes szerkesztőség! Alulírott Krivátsy Miklós szobrászművész tisztelettel meghí­vom 1929. okt. 21-től 1929. dec. 2-ig hat hé­ten keresztül tartandó — C­yűjteményes Kiállításomra — amelyet a budapesti Gelb Malvin virágkereskedő cég három a város különböző pontjain fekvő virágcsar­nokainak kirakataiban rendezek oly mó­don, hogy hetenként 3—3 más-más kompo­zícióm kerül a kirakatok virágos miliő­jébe. Gyűjteményes kiállításom jelen módjá­nak ötlete nem egészen eredeti, mert kül­földön hasonló kiállítások már voltak. Budapesten az ötlet mindenesetre új s hogy miért folyamodtam ,ehez a módhoz, azt az alábbiakban röviden indokolom: Én Budapesten a Spirituális Művészek Szövetségének Stemsey Jenő festőmű­vésszel karöltve vezértagja vagyok. Mint ilyennek a Szövetség keretein belül min­den kettő évben csak egyetlen egy alka­lommal van módomban a Nemzeti Szalon helyiségeiben tíz napon keresztül mun­káimat kiállítanom. Ezzel szemben éven­ként 12—18 kompozícióm készütt el, me­lyeknek rendszeres érvényesítésére gon­dolnom sem lehet dacára annak, hogy külföldön számos, itthon pedig minden sajtóorgánum esztendők hosszú sora óta mindig hasábokon keresztül méltányolta művészetemet. És dacára annak, hogy mindenről lemondva mindig saját ener­giámból, véremből és idegeimből, önfel­­áldozóan, állandóan dolgozom. Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Jelen kü­lönleges kiállításommal kiáltó szóval he­lyet kérek a nap alatt. Azt a helyet, mely tehetségem és szorgalmam szerint engem jogosan megillet, Magyarország képzőművészeti területén tomboló terror és igazságtalanság ural­­doki. Egyik oldalon, dilettánsok százai, a másikon protekciósok és megérdemel­ten vagy még többször meg nem érdemel­ten beérkezettek állják el az igzai mű­vész útját annyira, hogy az a hivatalo­san elismert bemutatkozó helyektől majd­nem teljesen el van zárva. A Műcsarnok és a Társaságok mereven elzárkóznak az újító művész elől, pedig ma már művész­­történeti tapasztalati alapon is tudják, hogy a művészetek továbbját mindenkor az újat adó tehetségek szolgálták. De hiszen éppen ebben rejlik az alantas és egyéni önzések sarkalta félelmek titka. Fellebbezek a magyar sajtóhoz, amely az én ügyemben eddig is, nyolc esztendőn keresztül, mindig igazságosan ítélt! Kí­sérje figyelemmel kiállításomat és méltá­nyolja a küzdő, meg nem alkuvó, bátor szolgálóját a jövendőnek. Szerkesztő úr­nak mély tisztelője és híve: Krivátsy Miklós. — Dr. Lakatos szanatórium — Villa Jeanette Abbáziában, egész éven át teljes ütemben. Lemérsékelt penzióárak az őszi idényre. .. Segítséget kérnek a magyar vá­rosok, hogy elkerülhessék a kata­sztrófát. A Magyar Városok Országos Kongresszusának állandó választmá­nya érdekes határozatot hozott az or­szág minden városában tapasztal­ható munkanélküliség csökkentése érdekében. A kongresszus felirattal fordult a pénzügyi, kereskedelemügyi és népjóléti minszterhez, hogy sürgő­sen siessenek a városok segítségére azzal, hogy megvalósítják az elmaradt állami beruházásokat. Adjon a kor­mány a városoknak az ínség­munka keresztülvitelére kamatmentes köl­csönt, igyekezzék lehetővé tenni, hogy a városok hosszúlejáratú külföldi köl­csönhöz jussanak. A különböző állami szükségletek kiosztásánál a vidéki városokat részesítsék megfelelő kvó­tában. A vidéki városok ezektől vár­ják pénzügyi helyzetük javítását és hangsúlyozzák,­­hogy ha segítséget nem kapnak, nem kerülhetik el a ka­tasztrófát. — A Sternberg-hangszergyár matinéja. A Sternberg Hangszergyár Gramofon és Rádióművei vasárnap délelőtt matinét rendezett, amelyen a tökéletes lemezek be­mutatása mellett maguk a gramofonmű­­vészek is felléptek nagy­ sikerrel. A nagy terem­ közönsége nem tudta megkülönböz­­teti, hogy mikor, játszik a zenekar és mi­kor a Sternberg-srác m­egamofón. A mati­nén személyesen felléptek és sikert arat­tak: Békeffy Mihály, Fekete Pál, Sárosy Mihály, Weygand Tibor, Víg Miklós, Tar­­nay Lonci, Bánhidy Ilona, Vinkovich László, Lakatos Árpád, Gaál Dezső. MALCSINER EMIL SZERKESZTŐ MOST ÜNNEPLI 25 ÉVES ÚJSÁGÍRÓI JUBILEUMIT magyar osztálysorsjegyet Hivatalos árak i '/1 — ZHP = '/,=­GP Húzás szombaton s Két öngyilkosság egy házban Szűcs Lajos után a ház vicéje dobta el magától az életet — Ha Szűcs Lajos üldözött vadja volt az életnek — mondotta tegnap délután Balásé Ede, — akkor én még üldözöttebb vad vagyok. Senkinek sem tűnt fel, hogy a se­gédházfelügyelő, aki gyakran panasz­kodott, ilyen kijelentéseket tesz, senki sem gondolta, hogy még aznap este a ház második lakója is átköltö­zik a másvilágra. Balcsó Ede ahelyett, hogy haza­ment volna tegnap este az V. emele­ten lévő lakására, egy emelettel fel­jebb a padlásra ment és ott egy vé­kony zsinórra felakasztotta­ magát. Felesége hiásba várta ham a segéd­­házfelügyelőt. Ma haj­nalu­ban vették észre, hogy Balcsó­­beváltotta ígére­tét és csakugyan követte a Személy­­nök ucca 21. számú ház másik lakó­ját, Szűcs Lajost az öngyilkosságban. —­­Az Est tudósítójától — Tegnap este másodszor­­koposzolt be a hajón a Személyin,ők uoca 21. számú házba. Tegnap a kora délutáni órák­ban dobta el magától az életet Szűcs Lajos volt földbirtokos, aki revolve­rével lőtte szíven magát, mert mint búcsúzóul mondotta, ő a régi vadász most önmagát érzi üldözött vadnak. Az egész ház lakóit, megrendítette Szűcs Lajos öngyilkossága. Meg­rendítette Balcsét, a ház 54 éves se­gédházfelügyelőjét is, aki már hetek óta panaszkodott szomorú sorsáról. Balcsó tegnap délután, amikor a ház­ban híre járt, hogy Szűcs Lajos ön­­gyilkosságot követett el, az összecső­dült házbelieknek azt mondotta, hogy nemsokára ő is ugyanerre a sorsra fog jutni. WWWWMWWWIMtMMWWWWmWWMWlWWIiWMMMWWIWMWMVWWt Szerda, 1929. október 23. 519—56 számot ha felhívja autómat küldöm és díjmentesen viszem fel a , Gellérthegyi Timáér­af. Vendéglőbe hol olcsó polgári árakon jól vacsorázhat és a közkedvelt Lira­ ZCBcKollT mellett az úri közönség szórakozik Futott külön termek Záróra nincs Tulajdonos: Taxner István volt hajóvendéglős ELVESZETT vasárnap este Mária tér környékén kis vörös ratt­ler, hím, rövidszőrű­",,Pici" névre hallgat. Megtaláló ad­ja le Ilona ucca 12., I. emelet 3, illő jutalom ellenében­­ a Jaf assamok kávéháztosszs VI., Andrássy út 64 DalSos énekel és muzsikál indrisspílz.III. 9. Lift 1 Két egymásba nyiló nagy uccai szoba bú­torozva vagy bútorozatlanul, főlépcsőházi­­ bejárattal, fürdőszoba és telefonhasz-­ nálattal, lakásnak vagy irodának kiadó,­­ Vezérképviselet : Ásvány.Ix Kereskedelmi Rt., Budapest, VI., Király ucca 12 31 vrissat, a s­berfemiázis megelőzése és otthoni gyógyítása, írta : dr. Marberger Sándor. Ára 3 - 40 fillér. Kapható Az Est könyvkereskedésében, VII., Erzsébet körút 18-20 külsejű kisasszonyt keres elárusítónőnek kereskedő. Német nyelvism­e­­ret megkívántatik, lehetőleg némi olasz is. Ajánlatok fény­képpel : Vedovi, Riva am Gardasee (Italia) címre intézendők földi Tojás Értesítjük a tisztelt vevőket, hogy a tojás jelenlegi ára viszonteladók, kávéházak stb. részére a következő: Tea tojás (kétszer lámpázott)... 171­. fillér Tea tojás.............................1GV2 «Hör Láulpázott..................................14"/1 fillér Meszes ........................................131 / fillér 100 darabon felüli mennyiséget házhoz szállítunk. Tisztelettel Wilh­elm József fiai Murányi ucca 28.Tel. J. 328—20 IX., fejre n. 4. Tel. Aut. 870—95 Wänden külön értesítés helyett 5 Özv. Kornai Józsefné szül.­Rajna Alice úgy a maga, mint kisfiát György és Tamás nevében petig lesultva tudatja, hogy bőn sze­retett és imádott férjét Kornai József festőművészt életének és virulásán­ak delén. 39 éves korában a kérlelhetetlen sors elragadta tőle. Gyászolják: Kronemer Márk atyja, Balogh Gáláns szül. Kornai Margit nővére, Kornai Sándor fivére, dr. Rajna­i Sándor, Rajna Jó­zsef, galántai Balogh Béla sógorai, Kornai Sándorné, Hoffmann Rezsőné, özv. Körper Tivadarné sógornői. Temetése 6 hó 23-án, szerdán déli 12 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben fanden IcuSöre értesítés­e?e5ye£i2 Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb feleség, anya, testvér és rokon Farkas Sámuelité szül. Reichmann Olga boldog házaséletének 25-ik évében, e hő 21-én reggel 10 órakor 48 éves korában rövid szenve­dés utáin elhunyt. Földi maradványait e hó 23-án, szerdán délelőtt /•’12 órakor a rákoskeresztúri izraelita temetőben helyezik örök nyugalomra. Emlékét szívünkbe véstük ! Farkas Sámuel ny. főfelügyelő, férfe, dr. Bárczi Jenőné szül. Farkas Klári, Farkas Zoltán gyermekei, t­r. Bárczi Jenő veje, ö­r. Kehlmann Jakabné, Reichmann Károly, Einzig Henrikné, Sonnenschein Béláné test­vérei, sógorai s a gyászoló rokonság 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék