Az Est, 1932. november (23. évfolyam, 246-269. szám)

1932-11-06 / 249. szám

10. oldal ­ Gróf Pálffy Baun­ József annak megállapítását kéri, hogy nem azonos azzal a gróf Pálffy Józseffel, akivel folytatott beszélgetés Az Est tegnapi számában megjelent. Azért helyez súlyt gróf Pálffy Daun József ennek megállapítására, mert neki is peres ügye van folyamatban herceg- Pálffy Miklóssal, ebben az esetben azonban ő perli a herceget mint adósát. „Ikdlté, itt ist!" SZOBOR A törzskávéház ablaka előtt, ahol délelőttönkint ülni szoktam, három­szögletű kis tér, füvecskével. Még soha nem láttam rajta eleven embert. Ma délelőtt valami van. Egy kis csoport, bent a középen, urakat ismerek fel a városból, Horvay mester is közöttük. Két munkás éppen most állít fel va­lami furcsa lécet, emberformájú kör­vonalakkal, mint azok a kivágott fény­képfigurák. Valaki megismer a társaságból, meg­magyarázza, miről van szó. Gárdonyi Géza szobrát fogják itt felállítani, ép­pen szemben a törzsasztalommal. Ez a markírozott ábra jelzi a szobor alakját és nagyságát, most azt vizsgálja a bi­zottság, hogy fog majd festeni készen, a háztömb hátterében, hová tegyék a talapzatot. Zavartan hallgatok el. De furcsa. Gárdonyi Géza ... Hát nem tegnap mutattak be neki, húszéves sihedert, a Newyork kávé­házban ... tudom is, ki mutatott be: Bródy Sándor. Gyere csak ide, fiukám, tudod-e, ki ez az úriemberi Kém tu­dod? És hebegem a nevem és egy vé­konyka, alacsony, vernyegesbajszú, kék­­szemű iparosféle bácsi kicsit felemel­kedik. Egy percre megengedik, hogy leüljek, pohár vizet iszom. Gárdonyi udvariasan bátorít, hogy jól tudja, ki vagyok s ha Egerben járok, látogas­sam meg. Elfogultan hebegek köszö­netét, hálás közönsége vagyok Göre Gábornak, de már akkor inkább a Lát­hatatlan Ember, a Hatalmas Harma­dik s más, merész regények szerzőjét bámulom Gárdonyiban. De minderről nem beszélek. Egy percig tart az egész diskurzus, mennem kell tovább, a kar­zaton Osvát Ernő vár, Tóth Árpád a rács fölött kihajolva integet, hogy jöj­jek — ha nem csalódom, Ady Endre is ott van a társaságban. Imént az utcán köszöntöttem Rákosi Jenőt, Kiss József megfogott egy percre, írnék kis cikket A Hétbe, de s legyen ám érze­­ménye«. Gárdonyi, Osvát, Ady, Rákosi, Bródy, Kiss József... Tyű, gyerekek ... de sok szobrot kez­dek ismerni, személyesen. S egy pillanatra hűvös borzongással fut át rajtam, mint fantasztikus él­mény: milyen lehet nagyon öregnek lenni. Szobrok vesznek körül, hallga­tagon, mint valami panoptikumban s mégis több közöd van hozzájuk, már­­ványtestükből több melegség árad fe­léd, mint ama szaladgáló gépek mo­torszivéből, akik a szobrok körül sza­ladgálnak ... Egy iskolásfiú áll meg mellettem, tá­­to­tt szájjal nézi a fabálványt. Tessék mondani, bácsi, kinek a szobra lesz ez? Görbe szemmel nézek rá, nem felelek. Mi közöd hozzá. Nem mindegy neked? Mondd már, hogy az enyém. (­­ Clusi ) — Nincs jobb házibarát az »Ig­­mándi« víznél. Azért legyen minden háztartásban kéznél. — Fedák Sári ma este Kálmán Imre jubileumi estjén »Dal a moziról«, »Én vagyok a Fedák Sári szobalánya« című dalokat kosztümben, énekli. — Az U.M. E. és a K.U. T. együttes kiállítása. A várva-várt általános »művészbéke« maga nem is volt olyan fontos feltétele művészi életünk meg­­termékenyülésének, mint amilyen fon­tos volt a mod­­ern tábor egységes és egyetértő megszervezése. A két nagy­­modern művésze­gyesül­et szövetkezése már az első pillanatban váratlan ered­ményt hoz s a Nemzeti Szalonban végre ismét együtt látjuk művészi éle­tünk elitjét, nemcsak az öreg vezére­ket, hanem a fejlődése tetőpontján álló generációt is. A kiállítás legki­emelkedőbb pontja Berény Róbert há­rom képe, nagystílűen összefoglalt kompozíciók, mégis csupa frisseség és esprit, kb­en ki kell emelnünk azon­ban Novotny monumentális aktját. De itt van mindenki, aki ma számot tesz művészetünkben: Bernáth, Farkas, Ferencz, Noémi, Scho­eberger Ar­mand, Fenyő György, itt­ van Cigány Dezső két kitűnő régi portréja: a szob­rászok közül Pátzayé a vezérszerep, mellette Schaar Erzsit és Vilt Tibort kell kiemelni. (6­) — Károly román király állatseregletet kapott ajándékba. Bukarest bál jelentik: Klutsky cirkusztulajdonos, aki jelenleg cirkuszával Bukarestben tartózkodik, teg­nap felajánlotta a királynak teljes állat­seregletét, mert a gazdasági helyzet le­romlása miatt az állatokat nem tudja élel­mezni. Állatseregletében harminc elefánt, száz oroszlán és kétszáz másfajta trópusi fenevad, több teve, víziló, sok apróbb ál­lat van. Klutsky azzal a kikötéssel aján­lotta fel állatállományát, hogy állatker­tet rendezzenek be Bukarestben. A király ma kihallgatáson fogadja a cirkuszigaz­­gatót és meg fogja neki köszönni az ajándékot. — Kaszinói tagok afférja. Kaptuk a következő levelet: B. lapjuknak múlt hó 23-i számában megjelent »Kaszinói tagok elkeseredett csatája lovagias és büntető téren« című cik­kel kapcsolatban Suppan Kornél ny. huszárőrnagy ügyfelem megbízásából a következő le közlését kérem. Téves az, hogy dr. Karátsony Géza feljelen­tése folytán Suppan Kornélt a bíró­ság rágalmazás, vagy bármilyen bűn­cselekmény miatt jogerősen elítélte volna és hogy ezzel kapcsolatban az Országos Kaszinó az üggyel hivata­losan foglalkoznék. Téves az is, hogy dr. Karátsony­nak a­ faiskola ügyei miatt tett feljelentésére az ügyészség az eljárást olyan indokolással szün­tette meg, miként azt az információ közölte. A büntető eljárást bűncselek­mény hiányában szüntették megt. Eb­ből kifolyóan dr. Karátsonyt ügyfe­lem feljelentésére a bíróság hatóság előtti rágalmazás címén első fokon elítélte. A Karátsony panaszára hitel­rontás és rágalmazás miatt indult büntetőügyben a vádtanács a hitel­rontás iránti eljárást ügyfelemmel szemben megszüntette kiváló tiszte­lettel dr. Barakonyi Jenő ügyvéd. — Éj pamutfonógyár alapítása. A Kis­pesti Textilgyár Rt., amely Magyarország­nak egyik legnagyobb textilvállalata, mint velünk közük, kispesti gyártelepén egy 20.000 orsóval felszerelt fonógyárat lé­tesített és azt már teljes üzembe is helyezte. Ennek az új üzemnek létesítése közgaz­dasági szempontból igen értékes cseleke­det, mert ezáltal egyrészt jelentékeny mértékben fog csökkenni a pamutfonalak­nak külföldről való behozatala, másrészt pedig további 200 munkás jut állandó ke­resethez. A Kispesti Textilgyár Rt. a mai súlyos gazdasági viszonyok között is üzemét tel­jes mértékben foglalkoztatja és munkásai­nak létszámát nem csökkentette. Emlí­tésre méltó továbbá, hogy az új fonógyár üzembehelyezése által befejeződött a Kis­pesti Textilgyár függőleges irányban való teljes felépítése. Ma már az összes gyártási munkálatokat, mint: fonás, cérná­­zás, szövés, festés, fehérítés, nyomás, ki­készítés, kispesti telepen bonyolítja le a gyár. A Kaliment nem veszi el étvágyát, sőt növeli azt. MZ­SIT Vasárnap, 1932. november 6 Gyermekek! 3 boldog óra a Vígszínházban! Vasárnap délelőtt 54-11 órakor Lakner bácsi Gemekszínháza eljátssza a legszebb Grim mesét, színre kerül: HarandSpike Zenés mesejáték 3 felvonásban, 9 képben. Itf elfif pxmínyes fittyesr­tkiadó a vasa­jában voltittkaiört t MŰSOROK Szombat, november 5. Vasárnap, november 6. Színház OPERAHÁZ: Ma: Egyiptomi Heléna (1). bérlet: Ve8). V.: Pesti karnevál (3); Cigánybáró (V*8). — NEMZETI SZÍNHÁZ: Ma: Mindig lesznek Júliák (K. bérlet; Vs8). V.: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (V A4); Himfy dalai (V*8). — VÍGSZÍNHÁZ: Ma és V. este: Erdélyi kastély (8). V. d. u.: Emmy (V*4). — MAGYAR SZÍNHÁZ: Min­den este: Uzsimbi (8). V. d. u.: Harmónia (V*4). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Minden este: Írja hadnagy (8). V. d. u.: Tűzmadár (VM). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: Zárva. — KAMARASZÍNHÁZ: Minden este: Fanny GAR­. V. d. u.: Huszárok (1/14). — FŐVÁ­ROSI OPERETT SZÍNHÁZ: Minden este ás V. d. u.: Bütschildok (t­4, 8). _ LAB­RIOLA SZIKHÁZ VARIETÉ: Ma és V.: Új műsor (4, 8). — PESTI SZÍNHÁZ: Min­den este és V. d. u.: Zsákbamacska (V)4, 8).­­ ANDRÁSSÁ ÉTI SZÍNHÁZ: Minden este és V. d. u­.: Mézeshelek (4, 8). — TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Ez igen!... (4, 9). — KOMÉDIA ORFEUM: Salamon Béla (*A9). V. d. u.: (V*5). — STEINHARDT SZÍNPAD: (%9). V. d. u.: (V.5). — ROYAL ORFEUM: (Va5, V^9). — MODERN KA­BARÉ: (ti5, 9). — BUDAPESTI (Filléres) SZÍNHÁZ: Strassnoff kalandjai (4, 8). A színházak jövő heti műsora M. KIR. OPERAHÁZ. Hétfő: Nincs elő­adás (Rendkívüli filharmóniai hangver­seny). Kedd: A walkür (A. bérlet). Szer­da: A mosoly országa (Bérletszünet). Csü­törtök: Gianni Schcehi: A tunkatündér (Új betanulással, B. bérlet). Péntek: Traviata (C. bérlet). Szombat: A tenor; A babatün­dér (D. bérlet). Vasárnap d. u.: Carmen (Bérletszünet); este: János vitéz (Bérlet­szünet). Hétfő: Hunyadi László (Ifjúsági előadás). Kedd: Egyiptomi Heléna (A. bérlet). Szerda: A mosoly országa (Bér­letszünet). NEMZETI SZÍNHÁZ. Hétfő: Az arany­ember (B. bérlet). Kedd: Szentivánéji álom. Szerda: A peleskei nótárius (D. bérlet). Csütörtök: Mindig lesznek Júliák. Péntek: HL Richard (A. bérlet). Szom­bat: Azra. Vasárnap d. u.: A csodadoktor, este: Mindig lesznek Júliák. Hétfő: III. Richard (B. bérlet). Kedd: Légy jó mindhalálig. VÍGSZÍNHÁZ. Hétfő: Jó házból való úrilány. Kedd, szerda: Erdélyi kastély. Csütörtök: Jó házból való úrilán­y (Hu­szonötödször). Péntek,­­szombat: Erdélyi kastély. Vasárnap d. u.: Emmy; este: Er­délyi kastély. MAGYAR SZÍNHÁZ. Hétfő, szerda, csü­törtök, szombat, vasárnap: Dzsimbi. Kedd, péntek, vasárnap d. u.: Harmónia. BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este (csütörtökön ötvenedszer), írja hadnagy. Vasárnap d. u.: Tűzmadár. KAMARASZÍNHÁZ. Hétfő, szerda, pén­tek: Huszárok. Kedd, csütörtök: Fanny. Szombat: Forgószél (Először). Vasárnap d. u.: Előfordulhat a legjobb családban is. este: Forgószél. FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: A Rotschildok. PESTI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Zsákbamacska. ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ. Egész héten minden este és vasárnap d. u.: Le a destrukcióval; Lacikonyha; Mézeshetek. Tel. 328—90). Legszebb italard (Nagy Kató). Lányok a viharban (Carin Kardi) (545, 7, 5410). — KAMARA MOZGÓ (Dohány ucca és Nyár ucca sarok. Tel.: 440—27). Volt egyszer egy keringő... (Eggerth Márta). Hangos magyar Világhíradó (4, 0, 8, 10). — NYUGAT MOZGÓ (Teréz körút 41. Tel.: 27,1—62). Legszebb ka­land (Nagy Kató). Elveszett ember (Werner Kran*,*) (544, 547, 9410). — OLYMPIA MOZGÓ (Erzsébet körút 26. Tel.: 429—47). Tarzan (Johnny Weiseimiller). Az iroda gyöngy­e (Flippy). Híradó (544, 546, 948, 9410). — OMNIA FILMSZÍNHÁZ (József körér és Kölcsey náca sarok. Tel.: 301—25). A száguldó diet (Douglas Fairbanks jr). Gigoló (varieté). London (kultúrálm). Hiradó (4, 6, 8, 10). — ORION MOZGÓ (Eskü út 1. Tel.: 831­ 02): Asszonyok veszedelme, asszonyok öröme. Amit Európából látni kell (4, 6, 8, 10, 4 és 8 órakor a nőknek, 6 és 10 órakor férfiaknak). — PALACE MOZGÓ (Erzsébet körút 8. Tel.: 365—23). A hercegnő szabója (Chevalier), Híradók (4, 6, S, lü). — RÁDIUS-METRO FILMPALOTA (Nagy­mező ucca 22—24. Tel.: 220—98). Tavaszi zápor (Annabella). Budapest szimfóniája. Híradók (2—6 óráig folytatólag, azután 6, 8, 10). Vasárnap d. o. 1411 órakor gy­erme­kelőad­ó.­. — KI­ALTÓ FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi út 70. szám. Tel.: 394—97). Tarzan, az őserdők ura (Johnny Weissmuller). Flippy és az árvíz. Híradó (944, 946, 8/98, *10). — ROYAL APOLLÓ (Erzsébet körút 45. Tel.: 419—02). A szökő Vénusz (Marlene Dietrich). Híradó (4, 6, 8, 10). — TIVOLI MOZGÓ (Nagymező ucca 8. Tel.: 230—49). Sergeant X. (Ivan Mosjouskin*'}. A baltás ember (Loretta Joung). Híradó (4, 947, 5410). — TÚRÁN MOZGÓ (Nagymező ucca és Mozsár ucca sarok. Tel.: 264—20). Legszebb kaland (Nagy Kató). Lányok a viharban (Karin Hardt) (544 , 543, 7, 9410). —UFA FILM­SZÍNHÁZ (Teréz körút 60. Tel.: 197—67). Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Magda Schnei­der). Őszi szépség (kultúrfilm) (4, 6, 8, 10). — URANIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi út 21. Tel.: 460—46). Halló. Berlin — Itt Párizs. Híradó* (544, 546, 548, 5410). — VESTA MOZGÓ (Erzsé­bet körút 39. Tel.: 32—6—39). A baltás ember (Edward Robinson). Lányok a viharban (Ka­­rin Hardt). Híradó (5­44-101 folytatólag). Mozi ALKOTÁS MOZGÓ (Alkotás ucca 11. Tel.: 553—74). Ghetto szive (Alexander Carr). Egy különös éjszaka (Anny Ondra) (545, 7, 5410). — CAPITOL FILMPALOTA (Baross tér. Ke­leti pályaudvar mellett. Tel.: 343—37). Nem kérdem, ki vagy? (Liane Haid, Gustav Fröhlich). Híradó 044, 546, 548, 4410).­­ CITY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos császár út 36. Tel.: 111—40)­. Nem kérdem, ki vagyt (Liane Haid, Gustav Fröhlich). Híradó (4, 6, 8, 10). — CORSÓ MOZGÓ (Váci ucca 9. Tel.: 874­ 02). A szá­guldó élet (Douglas Fairbanks jr.). Gigolo (varieté). London (kultúráim) (944, 946, */«8­ »MO). — CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Józef körút és Üllői út sarok. Tel.: 395—84). Nem kérdem, ki vagyt (Liane Haid, Gustav Fröh­lich). Híradó (546, 548, 5410). — DÉCSI MOZGÓ (Teréz körút 28. Tel.: 213—43). Volt egyszer egy keringő... (Lehár Ferenc első hangos filmoperettje. Eggerth Márta, Verebes Ernő). Híradók (4, 6, 8, 10). - ELIT HANGOS MOZGÓ (Lipót körút 16. Tel.: 1­61—51). Tarzan (Johnny Weisemü­ller). Híradó (4, 6, 8, 10). —* FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos ucca 18. Tel.: 807—07). Éjféli szerenád (Jan Kiepura, Magda Schneider). Híradók (4, 6, 8, 10). — IMPERIAL MOZGÓ (Dembiuczky ucca és Aréna út fearok. Rádió Ma lesz Horthy Miklósné rádiószózata Kálmán Imre ás Fedák Sári Budapesten Svájc—Svédország futballmeccse Bázelban A német választások a rádióban Szombat: Budapest I.: 4-C0 Gyermek játszóóra. — 5.00 A Szo­ciális Missziótársulat, előadása. — 5.30 Zongora­­hangverseny. — 6.00 Mit üzen a rádió? — 6.20 Flota-lemezek. — 7.05 Horthy Miklósné rádiószó­zata az ínségesek érdekében. — 7.20 Magyar ka­baré. — 8.45 Kálmán Imre-est. Vezényel a szerző. Közreműködik: Fedák Sári, Rollo Gabriella és Laurisin Lajos. — 10.45 Cigányzene. Külföld. Hangversenyek. Baklanoff éne­kel (Bécs, 7.29). Tarka est (Mühlacker, 8.00) . Szimfonikus zene (Strassburg, S.C.). Opera. Lortzing: A fegyverkovács (Heils­­berg, 8.30). Operettek. Ganne: Jancsi, a flótás (Milánó, 8.45). Lomardo és Kanzato: Cin-Cin-La (Palermo, 8.45). Vasárnap: Budapest I., 9.00 Kozmetika. — 10.00 Baltazár püspök prédikál. — 11.00 Katolikus egyházi zene és sz­entbe­széd. — Utána: Zenekar. — 2­00 Gra­mofon. — 3.00 Gyümölcsfák védelméről. — 3.45 Szabadegyetem. — 4.30 Mocsányi és L­akos. — 5.30 Könnyű zene. — 7.15 A híd. Herczeg Ferenc színműve a Stúdióból. — 9.45 Cigányzene, —11.00 Jazz. Külföld. Hangversenyek. Mengelberg vezényel, Thibaud hegedül (Hilversum, 3.10). Beethoven hegedűszonáták (Bécs, 630). Mendelssoh­n-koncert (Brüsszel I., 9.00) . Zenekar (Prága, 9.00). Operák A pa­tikus, Haydn egyfelvonásos vígoperája (Brünn, 6.00). Verdi: Aida (Róma, 8.45). Wagner: Tannhäuser (Brüsszel II., 9­00). Sport: Svájc—Svédország futballmeccsé­nek helyszíni közvetítése Bázelből (Bero­münster, 3­00). Egyéb nevezetesség: A svéd trónörökös beszél a lützeni Gusztáv Adolf-emlékünnepen (Boroszló, 12.15). A német választások eredményei (Minden német állomás és Bécs, 7.00—hajnali 3-ig.) laAMVVVVVVVVVVVVVtVADVt Holnap, vasárnap d. e. 3­.11 órakor megismétlik a nagysikerű Első Magyar Gyermekopera előadását. Színre kerül: A KÉK HEGYEK KINCSE Látványos nagy meseopera 80 gyermek­szereplővel és Brada ballet-növendékeivel. Jegyek 40 fillértől 1.80 pengőig!

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék