Az Est, 1933. március (24. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-19 / 64. szám

Vasárnap, 1933. március­­9. ^z€st HÍREK Előfizetési árak: 1 hóra....................................5 P 3 hóra............................... . 7 P V. Gusztáv — A svéd király egyszerűsíteni akarja az udvarias beszéd cikornyáit. Stockholmból írják: Legfelsőbb svéd körökben érdekes mozgalom indult meg az udvarias svéd társalgás egy­szerűsítése érdeké­ben. Maga Gusztáv király és udvara kezdeményezi ezt a mozgalmat, ame­lyet az egész or­szágban nagy öröm­mel fogadnak. A svéd udvarias tár­salgás tudniillik rendkívül nehéz és bonyolult művelet. Senkit sem illik egyszerűen »önnek« szólítani. Mindenkivel harmadik sze­mélyben kell beszélni és megszólítá­sánál pontosan meg kell jelölni fog­lalkozását és társadalmi állását. — Hogy van a miniszteri tanácsos úr? — mondja az ember, ha egy mi­niszteri tanácsos ismerősével találko­zik. — Megengedi a villamosvállalati fő­mérnök úr, hogy töltsék a poharába? — kérdezik az asztalnál. Ehez olyan szigorúan ragaszkodnak a jólnevelt svédek,­­hogy ha idegenekkel kell be­­szélniök, akiknek nem tudják a fog­lalkozását, meglehetősen zavarban vannak. Legutóbb sokat mulattak egy német hajón egy svéd utason. Ez az úr a hajón nem tudta útitársainak foglalkozását és ezért, ha beszélt hoz­zájuk így szólította meg őket: •­ Hogy érzi magát az utas úr? A svéd király most be akarja ve­zetni az egyszerű emberi társalgási nyelvet és azt propagálja, hogy az em­berek szólítsák egymást nevükön és nevezzék egymást egyszerűen­­»ön­nek«.. — Német humor. — Nálatok otthon kinek a kezében van a hatalom. — Mi a feleségemmel egyenlően meg­osztjuk a hatalmat, ő neveli a gyere­keket, ő ügyel fel a személyzetre és ő kezeli a pénzt. Ezzel szemben én pa­rancsolok az aranyhalnak — Nem bűncselekmény többé a bi­gámia Franciaországban. Párizsból írja tudósítónk. A francia parlament egyik legutóbbi ülésén törvényjavas­latot fogadott el, amelynek értelmé­ben a kettős házasság ezentúl nem bűncselekmény Fran­yaországban, hanem egyszerűen csak­­- »kihágás«. Az új törvény megértéséhez, amely a napokban már életbe is lépett, tudni kell, hogy a legutóbbi időben igen erősen felment azoknak a bigámis­táknak a száma, akiket az esküdt­szék egyszerűen­­ felmentett. Ezek jogi szempontból azután büntetlenül rendelkezhettek két feleséggel. A bi­gámia ugyanis olyan bűncselekmény volt, amelyre a francia büntetőtör­vénykönyv súlyos büntetést szabott ki, amennyiben az illetékes esküdt­szék a bűnösséget megállapította. Ezentú­l nem az esküdtszék, hanem egy alacsonyabb rendű büntetőbíró­­ság, az úgynevezett »correctionnelle« elé kerülnek a bigámisták. A maxi­mális szabadságvesztés, amit az új törvény értelmében ez a bíróság ki­mondhat: 6 hónap, vagyis aránylag igen csekély büntetés. A kísérő pénzbüntetés összege 50 franktól ötezer frankig terjedhet. Az új tör­vény Franciaország jogász- és poli­tikai köreiben nagy feltűnést kel­tett. (g. a.) ROSE POINDEXTER Párizs kedvelt revü-csillaga a MIGNON­­-ban (Dunakorzón) A zongoránál TOMMY MISI SZÜLETÉSNAPI ZSURJAN (Lukács Ágnes rajza) Tizenkét éves rajzolóművész Az Est karikatúrapályázatán Naponta tömegesen érkeznek a rajzok Az Est karikatúraversenyére. Hetek óta tart már ez így, de most, hogy elkezdtük a legjobb pályázatok közlését, még sűrűb­ben özönlenek a karikatúrák. Budapestről, vidékről, külföldről egyaránt hozza a posta a leveleket, amelyeknek borítékján ott a felírás: »Az Est karikatúraverse­­nyérel. Leg­jobbnevű művészeink mellett mű­kedvelő karikaturisták is tömegével kül­dik persze pályázataikat, amelyek kö­zött sok nagyon ötletes akad. A kivitel kezdetlegessége pedig — mint már a pályázat kiírásakor jelentettük — nem akadálya a nyerésnek, mert a rosszul megrajzolt jó ötletet rajzoló munkatár­saink átrajzolják és az így is részt­­vehet a versenyen. A beérkezett pályázatok közül ma ki­vételesen kettőt közlünk, még­pedig legfiatalabb pályázónknak, egy tizen­­kétéves kisleánynak két rajzát. Néhány nappal ezelőtt Az Est hízómatiné­jával kapcsolatban már közöltük egy raj­zát Lukács Ágnesnek, aki felnőtt, kész művészeknek is becsületére való biztosság­gal és ötletességgel kezeli a ceruzáját. Mikor első rajzait édesapja kíséretében személyesen behozta a szerkesztőségbe, be­valljuk, egy kicsit kételkedve csóváltuk a fejünket. Csakugyan egyedül, segítség nél­kül rajzolta ezeket ez a matrózruhás kis gimnazistalány, aki persze még egyáltalán nem is tanulhatott komolyan rajzolni. Leültettük az asztalhoz, papirost, ceru­zát adtunk a kezébe, megkértük, rajzoljon előttünk. És ekkor Lukács Ágnes ugyan­úgy fogott hozzá a rajzhoz, mint ahogy az ősi divatot ismerő székely meg matyó asszonyok a gyönyörű népi hímzéseket, mintákat előrajzolják, írják. Az alsó bal sarokban kezdte, húzta gyorsan, ösztönös biztonsággal a vonalakat és amikor a felső jobb sarokba érkezett, kész volt a rajt. Kedves volt, tréfás volt, kifejező volt, rengeteg megfigyelés, őszinte, gyerekes humor volt benne és valóban bámulatos volt a technikai fejlettség, amivel percek alatt elkészült. Lukács Ágnes III. oszt. tan. azok közé való, akiket csodagyerekeknek szoktak nevezni. Ami annyit jelent, hogy ha na­gyon sokat tanul és nagyon lelkiismerete­sen dolgozik, akkor kitűnő művész lehet belőle. Egyelőre bizonyos az, hogy ösztö­nös, öntudatlan, titokzatos tehetsége meg­lepő eredményeket ér el. Ezt bizonyítja ez a két rajta is. Lukács Ágnes YO-YO VERSENY 7. oldal ­ Megmérgezte magát egy szerel­mespár. Pénteken este a Nap uccai Rap­szállóban megjelent Mayer Jó­zsef 20 éves lóápoló és Éliás Stefánia 17 éves gyári munkásnő. A fiatal pár szobát bérelt. Ma reggel azután, ami­kor fel akarták őket kelteni, megdöb­benve látták, hogy mindketten esz­méletlenül fekszenek az ágyban. Ki­hívták a mentőket, akik megállapí­tották, hogy jódmérgezést szenvedtek. Mindkettőjüket a Rókus-kórházba szállították. — Házasság. Dr. Szili Sándor főorvos­ leánya, Szili Kornélia és Farkas Gyula nagykereskedő házasságot kötöttek. Sajó Gyula tőzsdebizományos leányát, Valit holnap, 19-én VH órakor vezeti ol­tárhoz Berger János a dohányutcai izr. templomban. Halász Rózsit, Halász Dezső fővárosi kereskedő leányát eljegyezte Beck István gazdálkodó, özvegy Beck Móric fia, Ercsi­k István puszta. (Minden külön értesítés helyett.) Feldmann Rozsena (Eperjes) és Somló Vilmos (Miskolc) március 19-én, vasárnap Eperjesen házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Sarlós Magda és Hegyi András e bő 19-én házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) — Atomromboló állomás. Moszkvá­ból jelentik: A c­arkovi műegyete­men több tudósnak sikerült szétrom­bolni a Uthium-atomot. A kísérletek olyan kitűnően beváltak, hogy fel­állítottak egy atomromboló állomást, amely 750.000 volt erővel rendelkezik. —­ Idei rántott csírke, idei olasz uborka, idei zöldborsó. A nagyvásártelepen is meglepetésszámba ment, hogy a mai hajó a Dunántúlról hat rekeszben 860 darab idei rontanivaló csirkét hozott. Már a haj­nali órákban elkapkodták ezt a friss árut. A másik meglepetését a piacnak Olaszor­szág szállította. A déligyümölcsvagonban nagyobb mennyiségű salátának való ham­vaszöld uborka érkezett és társaságában friss idei zöldborsó is volt. Az újdonságok iránti érdeklődés olyan nagy volt, hogy a tavalyinál jóval drágábban kelt el mind a három cikk. A rontanivaló csirke ára darabonkint 1 .80—1.90, kilónkint 4—4.20 pengő volt. A salátának való uborka ára 4 -5 pengő volt, a friss zöldborsó kilójáért 70—75 fillért fizettek. eSAAACTWVVWVVVAVWWWWVVVV A SZEPLŐ a legszebb arcot is csúffá teszi Fényvédő-kenőcs és Fényvédő-púderrel Éjjel, halványítsa Fehérítő-kenőccsel különleges kozmetikai készítmények Kapható Kizárólag a falerakatban: Múzeum­­gyógyszertár, Kossuth bajos ucca 22, Astoria­­szállóval szemben. Postai szétküldés utánvéttel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék