Az Est, 1934. április (25. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-12 / 81. szám

Budapest, Előfizetési ár: hónapra . • • 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 10filL Telefon: 4SS—30-tól 57*ig, 464—13, 464—19 Csütörtök * április 12 A va 10 fittép s­ttaM Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JÁNDOR 1910—1933 mi XXV. évfolyam * 61. szám. Szerkesztőségi VII. ker., Rákóczi út 84. Ki a­di a hivatalt VII., Erzsébet körút 18.20. Szerkesztőség Bácsban a 1., Kohlmarkt 7. Kevés beszéd, sok kitartás, mély érzés, szívós­ság, nem szónoklat, hanem csele­kedet. Ezt mondja a hazafiságról Kornis Gyula képviselőházi fel­szólalása, amely nem is annyira elmondott beszéd volt, hanem — véghezvitt beszéd. Formailag egy javaslathoz szólt, lényegileg azon­ban — javaslatokat tett, egy kor magyarságának lelkéből szólt egy kor magyarságának lelkéhez: »szakítsunk végre a hazafias szó­lamok inaktív hangoztatásával, mert a hazafiság nem szónoklat, hanem cselekedet«. A szónokló hazafi típusa a múlté, akár, mint Gömbös Gyula miniszterelnök mondta, a csak kritizáló hazafié — egy elsüllyedt világ hazajáró lelke ez; az a világ, amelyben szükség volt rá, minden Ausztria­ Bécsével és minden romantikájá­val, minden pátoszával és min­den szépségével is a múlté. A ha­zafiság nem a szavak díszkerté­szete — a lélek legszebb virága ez, nem pedig a szó virága; a hazafi­­ságnak nem arra van szüksége, hogy folyton hangsúlyozzák, ha­nem arra, hogy folyton gyakorol­ják. A valódi nacionalizmusnak, amellyel politikát, társadalmat, közgazdaságot át kell itatni, nincs jobboldala és baloldala. Nem pártkérdés, sőt még csak nem is politikai kérdés — a szív leg­drágább kincse, amelynek fénye nélkül hideg, sötét és halott az egész élet. Nem pártok vagy prog­ramok kapcsolnak hozzá, egész lel­künk kapcsol hozzá, munkánk, a magyar jövőért és hűségünk: a magyar múlthoz. Szíveskedjenek nem elfelejteni, hogy a nacionaliz­mus ném­ 1934-ben született — egy évezred történelme szentelte meg és fejlesztéséből dicsőséggel vette ki részét a régi magyar iskola is, épp úgy, mint az újabb. Treforttól Klebelsberg neonaciona­­li­zmusái­g a legizzóbb magyar nacio­nalizmust lehelli minden iskola és minden iskolareform. E közműve­lődési politika valódi vezére, Szé­chenyi István volt és ha ma ama nacionalizmus mesterét és szim­bólumát keressük, amelyről Kor­nis Gyula nagyszerű beszéde szól, akkor azt nem a külföldi jelszó­nacionalizmusok háborgó tumultu­­­­sában találjuk meg — de meg­találjuk a széchenyi istván nem­zeti irányban, amely világtávlat­ban nézte a magyar életet, nem szónokolva — de küzdve és al­kotva, földöntúli honszerelemben munkálkodva, tépelődve, szenved­ve, áldozva, lelkesedve­ érte. M­egmérgezte m­agát Fodor József Pál bútorgyáros és felesége — Az Est tudósítójától — Ma délelőtt megrendítő kettős ön­­gyilkosságot fedeztek fel a Budafoki út 17/b. számú házban. Itt lakott Fo­dor József Pál 48 éves­­ bútorgyáros feleségével, 11 és 10 éves fiaival. Fodorék tegnap délután a két fiút elküldték az asszony szüleinek Stáhly utcai lakására, hogy töltsék ott az éjszakát. A lakásban csak a házaspár és régi szakácsnőjük, Hajdú Livia maradt. Neki azt mondták, hogy mi­vel a gyermekek nincsenek otthon, nem kell korán felkelnie­ A szakácsnő reggel nyolc órakor felébredt és be akart menni Fodorék hálószobájába. Az ajtót zárva találta és mivel hiába kopogott, a házfel­ügyelőhöz szaladt. Együtt azután rendőrt hívtak és betörték a ajtót. Fodor József Pál és felesége moz­­dultlanul feküdt az ágyon. Az éjjeliszekrényen vizespohár volt, fenekén méreg üledékével és több búcsúlevelet is találtak. ■ A mentők megállapították, hogy Fod­orné még hajnalban meghalt a nagy adag Veronáitól, a férjet életben találta a mentőorvos, de nem sikerült eszméletre téríteni. Rendkívül súlyos állapotban a Rókus­­kórházba vitték­­nek és ebben a gyár ügyeiről intéz­kednek. Megrendítő búcsúlevélben búcsúznak az egyik irodakisasszony­tól, aki már évek óta a Kecskeméti utca 6■ szám alatt lévő bútorüzletük alkalmazottja volt. A rokonoknak is hagytak levele­ket, amelyekben családi természetű ügyekről intézkednek. A bútorgyáros feleségével és két fiával három évvel ezelőtt költözött a Budafoki út 17/b számú ház máso­dik emeletének 5. számú lakásába. Fényűzően rendezkedtek be, abban az időben még szakácsnőt és szobalányt tartottak. Az évek folyamán látni lehetett azonban, hogy anyagi helyzetünk ál­landóan romlik. Legutóbb már a szoba­lányt is elbocsátották, csak régi, hű­séges szakácsnőjüket tartották meg, a házunkörü­li munkák nagy részét a bú­torgyáros felesége maga végezte. "Úgy a bútorgyár, mint a kecske­­méti utcai üzlet forgalma megcsap­pant, mindazonáltal Fodor József Pálék anyagi helyzete nem volt katasz­trofális. A 48 éves bútorgyáros, aki­nek idegeit rendkívül megviselték a gazdasági viszonyok, túl sötétnek látta a jelent­és főleg a jövendőt. A 11 éves fiú, aki a közeli reálisko­lának­­elsőosztályú tanulója és a ki­sebbik fiú, aki IV. elem­ista, még nem tudja, hogy mi történt a szülőkkel. Fodor József Pálék részletesen le­írták egyik rokonukhoz intézett búcsúlevelükben, mi a végakaratuk fiaik nevelését illetőleg. A kettős öngyilkosság híre gyor­san elterjedt a bútorszakmában, ahol Fodor József Pálékat jól ismerték és becsülték. A hír mindenütt megdöb­benést és mély részvétet keltett. Az Est munkatársa délben érdek- H­át mégis megtörtént! Mikor a mentők a hordágyon lefelé vitték a bútorgyárost, egy feldúlt ar­cú férfi rohant éppen felfelé a lép­csőn: Fodor József Pál Vaskapu ucca 20. szám alatt lévő bútorgyárának Pá­­pay nevű cégvezetője. — Tehát mégis megtörtént! — mon­dotta rémülten a cégvezető. ■Kiderült, hogy Pápay néhány perc­cel ezelőtt • ■ táviratot kapott Bécsből, Fodor József Pál ott élő édesanyjától. A táv­iratban az idős úri­ asszony kö­zölte a cégvezetővel, hogy az éjszaka táviratot kapott fiától és ebben a bú­torgyáros arról értesítette, hogy feleségével együtt öngyilkosságot fog elkövetni. A kétségbeesett anya táviratában ar­­a kérte Pápay cégvezetőt, hogy sies­sen a budafoki lakásra és próbálja megakadályozni az öngyilkosságot. A búcsúlevelek Egész sereg búcsúlevelet hagytak hátra Fodorék. Az egyiket a rendőr­séghez írták: »Tekintetes főkapitányság! Idegeink felmondták a szolgálatot, önként me­gyünk a halálba. Tisztelettel Fodor József Pál.« Ideges női írással Fodor József Pálné aláírása olvasható. Hagytak búcsúlevelet a cégvezető­

Next