Az Est, 1934. november (25. évfolyam, 247-270. szám)

1934-11-23 / 264. szám

#. oldal. Péntek 1934 november 23. HÍREK Előfizetési árak. 1 hóra > * 3 hóra ....... . . 7 P — 200 millió dollár értékű játék készül az amerikai gyermekek számá­ra. Az amerikai lapokban már meg­jelentek a karácsonyi hirdetések. Mit hoz a Mikulás az idén az amerikai gyermekeknek! A nagy áruházakban miniatűr szövőgépeket,^ könyvnyom­dákat árusítanak, de készül a gyer­mekek számára betonkeverő gép, cséplőgép és traktor is. A babakocsi továbbra is divat, de épúgy áram­vonalas fazonban, mint ahogy a já­­ták-autó és a játékvasút is csak ilyen formájú. Az újfajta motorral felsze­relt játék-autók világrekord sebesség­gel száguldanak majd a gyerekszo­bákban. Van egy gyermekautó, mely percenként 30 méter sebességgel ha­lad, az áramvonalas játékvasút óra­­sebessége pedig 320 méter. Elektro­mos fényszórók, csengőberendezé^k is készülnek gyermekjátéknak. A já­tékgyárak 200 millió dollár értékű megrendelést kaptak a karácsony al­kalmából, 10 százalékkal többet, mint tavaly. —*A kolbászevés világrekordja. Belgrád­­ból jelentik: D.agolup Ilic megjavította egy belgrádi kávéházban a kolbászevés vi­lágrekordját. Nagy nézőközönség jelenlété­ben és egy ülőhelyben 80 csivabcsicsit fo­gyasztott egyfolytában. Ez a szép nevű étel a szerbek nemzeti kolbásza. Az első negyvenet szinte iélegzelvótel nélkül nyel­te le, azután lassított. A hatvanadiknál már fáradt volt. Az utolsó három kolbász lenyomásához már félperc kellett. Az érde­ke« rekord közbein a jóétvágyú szerb négy liter bort ivott meg. — Egy híres és különc francia elme­orvos agyonlőtte magát. Párizsból je­lentik: Ismeretien okokból öngyilkos lett dr. G. Clerambault ismert francia elmeorvos, a párizsi rabkórház elme­osztályának vezetője. Az elmeorvos különös ember volt és ismerősei nem tartották egészen józannak. Az volt a szenvedélye, hogy hatalmas viasz­babákat készíttetett- Ezeket az ember­nagyságú babákat a legdrágább kö­zépkori és reneszánsz jelmezekbe öl­töztette, melyeket maga tervezett. Brokát-, bársony- és selyemruhákat adott babáira. Az utóbbi időben arról panaszkodott, hogy szeme romlik és fél a megvakulástól. Tegnap hivatali szobájában agyonlőtte magát■ Búcsú­levelet nem hagyott hátra. — Téli meztelen-telep. Párizsból jelentik: A délfranciaországi Perpignon közelében nagyobb nudista-telep készül. A meztelen­­kultusz hívei, akik itt akarnak maguknak téli vikendtelepet szervezni, hatalmas terü­letet béreltek ki a hegyekben. Elhatároz­ták, bogy a verőfényes téli napokon mezte­lenül fognak síelni. — A prágai német egyetem jelvé­nyei. Prágából jelentik: Még 1920-ban történt, hogy törvény útján a prágai tudományegyetemet ketté választot­ták, egy német és egy cseh egyet \’­­re. A törvény a cseh egyetemet ny.l­­vánította a IV. Károly által alapított prágai egyetem jogutódának. Ugyanez a törvény arról is rendelkezett, hogy a német egyetem tartozik a régi egye­temi jelvényeket jogutódának k'.s-.oi­­gáliatni, de ezt az intézkedést nem hajtották végre. Időközben a cseh egyetem rektora, Domin, a cseh nem­zeti diákszervezetekkel evyütt moz­galmat indított, hogy a német egye­tem szolgáltassa ki a jelvényeket. Emiatt többször voltak diá'kzavargá­­sok, de a német egyetem hajthatat­lan maradt. Most a közoktatásügyi miniszter rendelettel utasította a né­met egyetemet, hogy a jelvényeket haladéktalanul adja ki a cseh egye­temnek. ^AA/WWWWAA/ViAAAAAy\AAAAA^ P$!9IÁl*f Meteor csillárgyár Ijmllm I üzleteiben vásároljon! WlalVII 1 Központ: Podmaniczky ueca 27 — A kereskedők karácsonyi hirde­tései. A Budapesti Napilapok Testü­leté a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetőségével egyetértő­­leg tévedések elkerülése végett közli az érdekeltekkel, hogy minden ellen­kező közléssel szemben, a karácsonyi vásárokat a lapokban már előzetesen és pedig vasárnaptól, folyó évi no­vember hó 25-től kezdve szabad meg­hirdetni. Másrészt a karácsonyi vá­sártól függetlenül minden kereskedő bármikor hirdethet a lapokban oly árucikkeket, melyeket karácsonyi külön vásár rendezésén kívül, mint alkalmas karácsonyi ajándékot árusít. — Gyászrovat. Römer Ábrahám nyug. hon­védelmi élelmezésügyi aligazgató eliiúnyt. TcmetJse e hó 23-án, pénteken délelőtt 11 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. — Kutya vagy nem kutya? Még mindig napirenden van a kérdés: illik-e a kávé­liázba kutyát vinni? Most két levelet kap tunk: az egyik levél szerint semmi nincs abban, ha a vendég elviszi a kávóházha a kutyáját, a másik szerint n;m szabad a kutyát beengedni a kávéházakba. Az első levél így hangzik: — Kutyabarát vagyok, de azok állás­pontját tartom helyesnek, akik kifogás-l­­ják, hogy egyesek kutyájukat kávéházba viszik. Szeretném felhívni Az Est olvasó­­közönségének figyelmét arra, hogy nem a kávéház az egyetlen hely, ahová rendőr­ségi tilalom ellenére is beviszik a kutyá­kat. Az egyik télen-nyáron üzemben levő budapesti uszodába tulajdonosa rendsze­rint magával viszi kutyáját és amíg für­dik — bezárja a kabinba. Az, uszoda láto­gatói számára nem nagyon megnyugtató gondolat, hogy azon a pádon, ahová fehér­neműjét rakja le, vagy amelyre öltözkö­dés közben leül, előzőleg kutya hagyta ott a nyomait. Ha ez nem merénylet a kö­zönség egészsége ellen, akkor semmi sem az. Teljes tisztelettel; B. E. — Én is elviszem a kávéházba kiskutyá­mat, mert ha csak egyszer is otthon­hagyom, mindig akadnak jóemberek, akik szemrehányóan kérdezik: hol van a kutya, miért nem hoztam el. Kiskutyám, »aki« kávéházba jár, tiszta, illedelmes és sokkal tisztességesebben viselkedik mint sok oda­járó ember. Megnyugtatom azokat Is, akik a kutyát gyűlölik, ne féljenek: az okos állat még csak a közelükbe sem megy. Van annyi intelligencia benne, hogy meg­érezze a jóbarátot és az ellenséget. Tiszte­lettel: Sz. A.-né. — Házasság. November 29-én a Jákl ká­polnában kis és nagybareisai Ba. csay Tibor leánya, MoJie Elianc köt házasságot gróf Ambrózy Gyulával, néhai gróf Ambrózy Gyula császári kamarás fiával. — Öngyilkosok. Erdélyi János 61 éves napszámos a Lajos ucca 76. szá­mú házban lévő lakásán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — Baranyi An­na 23 éves háztartási alkalmazott a Gellérthegyen ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A Rókusba vit­ték. ______ x Kékes Szálló vérszegény gyermekeknek. *— Ma kezdődött Szegeden a tör­vényhatósági választás. Szegedről je­lentik: Ma délelőtt kezdődtek meg Szegeden az izgalommal várt tör­vényhatósági választások. Először a virilisták választják meg 72 törvény­hatósági tagjukat. A válas ztást élénk, olykor heves kortézia előzte meg, amely nem volt mentes a személyes harcoktól sem. A mai választáson két virilista-csoport vesz részt. Baranyi Tibor főispán kezdeményezésére az egységespárt megegyezést létesített a liberális párttal, amelynek ugyan­olyan számú mandátumot biztosított, mint az elmúlt ciklusban. A hivata­los listával szemben a virilisek gaz­dasági pártja vette fel a küzdelmet, ame'yben ugyancsak különféle Poli­tikai pártállásúak szövetkeztek. Való­színűnek látszik, hogy az egységes­­várt és az ellenzéki liberális Párt kemvro nisszumos lista'a kap 'a meg a többséget- Az eredményt a szavazás lezárása után azonnal megállapítjuk, úgyhogy a délutáni órákban sor ke­rülhet a póttagok megválasztására, — Balra át! — és kormányválság Ja­pánban. Tokióból jelentik: A Mikádó leg­utóbbi díszszemléje alkalmából egy rend­őrőrmester jobbra átl helyett balra át!-ot vezényelt és emiatt most kormányválság fenyeget Japánban. A dolog úgy történt, hogy a császárt, aki lóháton indult a díszszemle megtekintésére, palotája előtt rendőrosztag várta, hogy a szemle szín­helyéibe kísérje. A rendőrcsapat vezetője megzavarodott a császár jelenlététől és téves irányba indította el a menetet és azzal együtt a császárt. így azután ahe­lyett, hogy a katonai kordonnal véd itt és feldíszített uccákon vonult volna a csá­szár a szemlére, teljesen dísztelen és fő­képpen védtelen uccákon ment keresztül, ami a mai politikai viszonyok között meglehetősen veszélyes dolog volt. Emiatt azután a rendőrőrmester harakirit köve­tett el, a kerületi kormányzó lemondott, a belügyminiszter pedig, aki a mai kor­mány egyik oszlopa, ugyancsak a lemon­dás gondolatával foglalkozik. Valószínű, hogy az egész japán kormány lemond, — Fegyveres rablók megtámadtak egy vasúti állomást. Barcelonából je­lentik: Tíz fegyveres bandita benyo­mult Moncada vasútállomás pénztári helyiségébe, hegy kirabolja. A vas­­líti személyzet revclverlövésekkel fo­gadta a támadókat, akik szintén tü­zeltek, közben a nemzetőrség egy csa­pata érkezett segítségül, mire a ban­diták elmenekültek és sebesültjeiket magukkal vitték. Két rablót sikerült letartóztatni. A vasúti személyzet kö­zül többen súlyosan megsebesültek. (Tclor.) — Betörésék. Az Eötvös uccában őrt­­álló rendőr az éjjel üv-gcsorömpjlést hal­lott a 29. számú ház felöl. Odament, mire gyanús árnyat látott a kapu melletti kő­­szobor mögé húzódni. Kiderült, hogy az árny egy betörő volt, az- imént törte be Hotter Miklós villanyszerelési vállalata üzletének ajtaját a kapu mellett. Kezében feszítővas volt. A főkapitányságon meg­állapították. hogy Szép A1 beidnek hívják, 26 éves színpadi díszitömunkás. Tagadéit, őrizetbe vették. — A Rákóczi út 26. számú házban Heilig Mór rövidárukeresl'iedő üz­letének kirakatát fosztották ki. A kár mintegy 50—60 pengő. — Karéay Gyula Wesselényi ncca 32. számú házban l:vő fűszerkereskedéséből élelmiszert és 35 pengő készpénzt vittek el. — Ma húsz éve... Ezen a napon a következőket jelentette Hőfer: »A szövetségesek támadásukat Orosz-Len­­gyeLországban erélyesen és sikerrel folytatják. Déli szárnyunk elérte a Szremiawa terepszakaszt. Az ellen­ségnek egyes ellentámadásait vissza­utasítottuk. A császári és királyi csa­patok eddig több mint tizenötezer oroszt ejtettek foglyul. Döntés még nem történt. Dunajectől nyugatra és a Kárpátokban is nagyobb harcok vannak folyamatban.« Magánjelentés szerint Przemysl állapota a legkitű­nőbb. Élelmiszer túlságos bőségben van és az ostromlott vár védőseregé­nek hangulata kitűnő. Lent. délen, a Kolubara-t jelentékeny erőkkel átlép­tük, bár az ellenség több jól válasz­tott, megerősített állásban el’entállást fejtett ki. A felázott talaj és vízára­dás, a hegyekben pedig a méteres hó késleltette ugyan előrenyomulásun­kat, de az előrenyomulás fel nem tar­tóztatható. Ezen a napon lehetett utoljára hadikölcsönt jegvezni (az első kibocsátású kötvényekre). A kö­zönség valósággal megrohanta az alá­írási helyeket, hogy kilencvenhét ko­rona ötven fillérért százkoronás név­értékű értékpapírokhoz jusson. Gróf Tisza István magyar miniszterelnök hosszabb külön kihallgatáson jelent meg a német császárnál. Kihallgatás után együtt reggeliztek. Az osztrák és a magyar kormány megbízottai Bécsben tanácskozásra gyűltek össze a maximális gabonaárak megállapí­tása tárgyában. A magyar kormány dr. Lers Vilmos államtitkárt és dr. Búd János miniszteri tanácsost küld­te Bécsbe. Molnár Ferenc indítványá­ra az Otthon írók és hírlapírók köre klubhelyiségében hadikórházat rende­zett be. 1914 november 22-ón adták át rendeltetésének az Otthon hadikórhá­­»at. Egyik biztosítótársaság hirdetést tett közzé a lapokban, közölte, hogy 33 százalékkal leszállított díjtételek mellett köthetnek a népfelkelők hadi életbiztosítást. Nyilván arra számítot­tak, hogy a népfelkelőkre nem kerül már sor a háborúban. — Drágul a fokhagyma. A diétáskony­hák legnélkülözhetőbb cikke a fokhagyma. Mégis nagy az érdeklődés iránta, főleg így november végén, amikor megkezdik a tömeges hurka-kolbászgyártást. A készle­tek még Makón is megcsappantak, úgy­hogy minden átmenet nélkül ma egy­szerre 10 fillérrel drágult a közönséges fokhagyma és S0 fillérrel emelkedett a húzott fokhagyma ára. A nagykereske­delmi forgalomban ma már 50—70, sőt el­vétve 80 fillér, viszonteladóknál egy pen­gőig emelkedik a fokhagyma ára. A ma­kói kínálat oly csekély, hogy a nagykeres­kedők a közeljövőben további 20 filléres áremelkedést várnak. — Madarassy Imre író 1934 november 25-én, vasárnap 146 órakor tartja a Zene­művészeti Főiskolában szerzői estjét. Ked­vezményes jegyek Az Est-lapok, jegypénz­táránál kaphatók, VII., Erzsébet körút 18—20. — Német humor. — Jól házasodott? — Ahogy vesszük. A hozományt a ja­vamra írták, a feleségemmel viszont megterheltek. — A bécsi Mautner-hankház ügye. Je­lentettük, hogy a bécsi Alois Mautner et Co. bankház, az osztrák arisztokraták magánbankárja fizetési nehézségekkel küzd. Ebbe a tudósításba tévedésből bele­került az »Irut« bécsi utazási Iroda n-eve is. Az »Irvt« (Karlsplatz 1) sohasem adott helyet a bécsi Mautner-bankház párizsi bankjának és nincs semmi köze a bank­hoz, utazási üzemét zavartalanul foly­tatja. Azt az utazási irodát, amelyben a Mautner-bankház bécsi fiókját tartotta, másképpen hívják. a tartós, megbíz­ható izzólámpa! yWVWWVWWVNAAAA/WWWWWWWSAA^AAAA^AA^AAA^»VWWV AZ ATHENAEUM ÚJ 96- F DETEKTIVREGÉNVE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék