Az Est, 1935. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-27 / 23. szám

Vasárnap, 1935. január 27. Félistenek és félemberek A művészetek szabadságáért be­szélt a Cobden Szövetségben Ug­ron Gábor, akinek finom magyar humanista szelleme olykor szüksé­gét érzi, hogy politikántúli síkok tisztább, szabadabb levegőjű tá­jaira ránduljon ki. Amit a mai művészt és írót korlátozó szellemi és anyagi gátlásokról mondott, egytől-egyig igaz, tiszta, emberi megnyilatkozások voltak, egy seb­­hedött szép és szabad lélek pana­szai. Ugyanakkor Oslóban Klau­sen egyetemi tanár önmagán pró­bálta ki az úgynevezett »nehéz víz« hatását az emberi szervezetre. Kí­sérlet, amely ha sikerül, döntőn fontos lehet a gyógyítás művésze­tére. Embersokasító, élethosszab­bító tudomány. Szabadító tudo­mány és szabadító művészet. Tu­domány, amely az emberi szerve­zetet felszabadítja a betegségek, művészet, amely az emberi lelket a gond és nyűg terrorja alól. Soha ennyi hősi vállalás, a szellemiek terén, mint éppen most, háború után, ezekben az apokali­ztikus időkben, amikor az emberiség gaz­daságiakban leglentebbre csúszott és amikor kalandokkal és kísérle­tekkel játszadozó, szellemileg üres­ségbe torpant, erkölcsileg megla­zult politikai irányzatok sem vi­gaszt, sem megoldást adni nem tudnak. A viaskodó kor igazi hőse úgy látszik mégis a művész és a tudós lesz ezekben a csodálatos benső ellentmondásokkal terhes időkben, amikor írók, művészek, tudósok a Renaissance félisteneinek pozíció­jáért küzdenek, míg a politika ugyanakkor néha szinte a népván­dorlás barbár és fergeteges indu­lataiba téved vagy legjobb eset­ben is a középkor sötétje felé való tapogatózással kísérletezik. Az egyik oldalon félistenek, a másik oldalon félemberek. Szárnyaló gé­pek és ételposta korában szánal­mas földhöztapadtság, amit alig tudnak elmaszkírozni gyenge frá­zisok, viszont a különböző el­fogultságok csak még nyomorú­ságosabbá tudnak tenni. Mintha csak a kor teste küzdene a kor lel­kével. Esztendők és napok ön­magukkal harcolnak ezekben a megrekedt időkben, amikor ön­magáért — de miért mondjuk, hogy önmagáért, amikor az egész emberiségért — vívja szabadító harcát a tiszta ész. Író az asztala fölött, festő a vászna előtt, tudós a laboratóriumában. — Világgá ment két debreceni kisdiák. A debreceni rendőrség ma reggel rádió­­gram útján értesítette a budapesti főkapi­tányságot, hogy Debrecenből eltűnt két kisdiák, a 15 éves Elek Mihály és a 11 éves Elek Sándor. Elek Mihály 150 cm magas, zömök, nehézkes járású, barnaszemű, vas­tag szájszélű, elálló fülű, egyenes orrú fiú, arca kerek, haja gesztenyebarna. Öccse, Elek Sándor 140 cm magas, vékony, kék­szemű, keskenyszájú, feketehajú. Mindket­ten fekete télikabátot és bőrsapkát visel­nek. Eltűnésük előtt egyik barátjuknak azt mondották, hogy világgá mennek. -Ami? O+i a texiko­­­a&­­h. hu A hajtófa­­j ­ Dr. Telkes Mária Amerika leg­sikeresebb női között Cleveland egyik nagy napilapja, a Cleveland Press az újév alkalmából összeállította Ameri­ka­­legsikeresebb nőinek a listáját. A tizenegy amerikai nő, aki 1934-ben a legnagyobb sikereket aratta, a követ­kező: Helen Jacobs, teniszbajnoknő, Caroline Miller fiatal regényírónő, a Pulitzer-díj nyertese, Sarah Warn­­baugh, a saarvidéki népszavazás rend­— Kifosztották a jászapáti templo­mot. Jászapátiból jelentik: A jász­apáti templomban betörők jártak. Az összes perselyeket feltörték. Feltör­ték az oltárszekrényt is, ahonnét el­vitték a szentségmutatóban levő arany tunulát. A mellékoltárok oltár­szekrényeit és ereklyetartóit is fel­törték, de az ereklyéket szétszórva otthagyták. A rablók a monstranciá­­ban és az áldoztatókehelyben levő szent ostyákat is eltüntettek. Az érté­kesebb kelyheket nem találták meg, mert azok a sekrestyében voltak el­zárva. — Házasság. Keményffy Anna és dr. Mihálovics Géza házasságot kötött. (Min­den külön értesítés helyett.) Fenyves Pirit eljegyezte Geréb László. Gróf Klárit eljegyezte Tótisz Árpád, a Fittea Bt. igazgatója. — Tiszriadalom a József körúton. Rej­télyes baleset történt tegnap este a József körúton. Körülbelül fél nyolc óra lehetett, amikor az egyik ház előtt hangos csöröm­pöléssel rengeteg üvegcserép hullott a járdára. A járókelők riadtan futottak szét, egy bundás nő sikoltozott, az üveg­cserepek könnyebb sebet ejtettek az arcán. Az emberek átszaladtak a túlsó járdára, ahonnan rémülten látták, hogy az illető ház egyik első emeleti lakásának három ablak­ából lángnyelvek és sűrű füstgomo­­lyagok törnek elő. — Tűz van! Az őrszemes rendőr azonnal telefonált a tűzoltóknak, akik fél percen belül több ko­csival érkeztek a józsef körúti ház elé. Köz­ben a házmester és a lakók megállapítot­ták, hogy a tűz kinek lakásában ütött ki. A tűzoltók berohantak a lakásba és por­oltókészülékkel fojtották el a lángokat. A lakás bútorzata megsérült és könnyebb égési sebeket szenvedett az egyik lakó is. Csakhamar kiderült, hogy szokatlan bal­eset történt. Egy karácsonyfa gyulladt ki, eddig még meg nem állapítható okból. Ez az utolsó idei pesti karácsonyfa ott állt a szolba egyik sarkában és amikor lángot fogott, a lakó annyira megijedt a sűrű füsttől, hogy betörte az összes utcai abla­■­kokat. Ijedtségében nem jutott eszébe, hogy egyszerűbb volna a lakásból kime­nekülni. Csak véletlen szerencse, hogy a lehulló üvegcserepek nem ejtettek súlyo­sabb sebeit a járókelőkön s hogy a lakó­nak nagyobb baja nem történt. — Egy nagyváradi ügyvéd felesé­gének halálugrása. Nagyváradról je­lentik: Feld Albert ügyvéd fiatal, társaságokban általánosan ismert szép felesége, az Apolló-palota 111. emeletéről levetette magát. Összetört testtel, véresen terült el. A mentők­­kórházba szállították. Retiküljében egy kis papírszeletet, találtak. Saj­nálom, hogy így történt, jobb, ha én elmegyek. Feldné a kórházban meg­halt. — Verbőczy-táncestély. A Verbőczy reál­­gimnázium volt növendékeinek köre feb­ruár 1-én táncestélyt rendez a krisztina­­téri Budai Polgári Kaszinóban. Meghívó­igénylés, asztalfoglalás és mindennemű felvilágosítás a kaszinóban működő bál­irodában délelőtt 11—1. Telefon 515—89, fekve halálos sebbel találta Pittrát. szerének kidolgozója, Shirley Temple, az ötéves fimsztár, Phoebe Omlie re­pülőgép konstruktőrnő, Mrs. John D. Rockefeller, az ismert milliomos jóté­konykodó felesége, Evangeline Booth, az Üdvhadsereg vezérnője, dr. Telkes Mária magyar biológusnő, Josephine Roche helyettes pénzügyi államtitkár­nő, Katherine Cornell, az ismert szí­nésznő és Mrs. Floyd Odium, aki egy nagy vállalat élén áll. Dr. Telkes Mária, akit Amerika legsikeresebb női közé soroznak, a budapesti egyetemen szerezte meg a kémiai doktorátust 1924-ben. Rövid ideig mint asszisztens működött az egyetemen, majd egy találmányának értékesítésére Amerikába utazott és azóta is ott dolgozik. A clevelandi klinikán működik George W. Crile tanár mellett. Néhány hónappal ez­előtt beszámoltunk arról, hogy az amerikai »Nemzeti Tudományos Aka­démia« legutóbbi kongresszusán Crile professzor és Telkes Mária meglepő kísérletet mutattak be, melyből ki­tűnt, hogy az agyvelő világít. Telkes Mária egy üvegben borjú agyvelő protein oldatát helyezte el. Egy bizo­nyos vegyszer hozzáadása és a vil­lanylámpák leoltása után a borjú­agyból erős zöldes fény sugárzott ki. Az amerikai lap rendkívül elismerően méltatja dr. Telkes Mária munkájá­nak tudományos jelentőségét.­­ Vesztegetés miatt letartóztattak egy cseh gyárigazgatót. Prágából je­lentik: Az állami szállítások körül történt , megvesztegetések ügyében három újabb letartóztatást rendelt el az ügyészség. Letartóztatták többek között Masek Ferencet, a cseh golyós­­csapágy-gyár igazgatóját, akit letar­tóztatása után Brünnbe szállítottak. Ebben az ügyben eddig összesen 171 embert vettek őrizetbe. Az Elba melletti Králupban, köz­vetlenül a megvesztegetési ügyben elrendelt kihallgatása előtt agyon­lőtte magát Pittra mérnök, a cseh államvasutak műszaki tanácsadója. Pittra az előállítására kiküldött tit­kosrendőröket arra kérte, hogy men­jenek előre, mert rövidesen követni fogja őket a törvényszékre. Alig hagyták el a titkosrendőrök Pittra lakását, a mérnök lakásából lövés hangzott ki és a mérnök felesége, aki berohant férje szobájába, a földön­­ 67 debreceni vendéglős engedé­lyét megvonták. Debrecenből jelenti tudósítónk: A pénzügyi hatóság az utóbbi időben 67 debreceni vendéglős ira.mérési engedélyét vonta meg azért, mert nem tudták megfizetni a közterheket. A vendéglősök és kocs­­márosok nagygyűlést tartottak az ügyben. Elkeseredett felszólalások­ban hivatkoztak arra, hogy a ter­melő kimérők elharapózott versenye tönkreteszi a vendéglősöket. Egy nyolcgyermekes hadiözvegy és egy 70 éves aggastyán engedélyét is meg­vonták. Az enged­élynélküliek most néhány száz emberrel szaporítják a hatósági ellátásra szorulók számát. A nagygyűlés elhatározta, hogy kül­­döttségileg kéri Vay főispán támo­gatását. — Gáz. Balog Sára 22 éves háztartás­beli nő a Murányi ucca 22. szám alatti la­kásán gázzal megmérgezte magát és meg­halt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — Halál a pályaudvaron. Ma dél­előtt 10. órakor a nyugati pályaudva­ron Bárdos Péter 60 éves földmíves megérkezett Ceglédről, leszállt a vo­natról és a kijárat felé igyekezett, de útközben összeesett és meghalt. Holt­testét a törvényszéki orvostani inté­zetbe szállították, hogy megállapít­sák halálának okát. — Roosevelt fiát gyorshajtásért tíz dollárra ítélték. Newyorkból jelentik: Orange város (Connecticut állam) rendőrbírósága sommás úton tárgyal­ta a gyorshajtással vádolt Franklin Delano Roosevelt, az elnök legifjabb fia ügyét. A vád elhangzása után a bíró szigorú hangon rászólt a vád­lottra: — Bűnös-e vagy se­m? Ifjú Roosevelt bűnösnek vallotta magát,, mire a bíró 10 dollár pénzbír­ságra ítélte, figyelmeztetve, hogy ez a legalacsonyabb büntetés és vissza­esés esetén sokkal súlyosabban fog bűnhődni. — Ez volt az elő és utolsó közleke­dési kihágásom — mondotta Roose­velt. — A papának úgy is elég baja van, nem akarom, hogy még az én ügyeim miatt is bosszankodjék. DR. TELKES MÁRIA ­ Ha ajakrúzs­­ legyen 0. oldal. iU Scoft10.000 a „Pesti Haptá"- ját ? Holnap cetyvel közli az­i­ccsenyt a hapta A Pesti Napló minden negyedévben 10.000 pengőt fizet ki készpénzben a 200.000 pengős Miklós Andor Alapból előfizetői között. Nemrég kapták meg nagy ajándékukat a »Titokzatos pont­rejtvényünk« nyertes megfejtői és holnap már az új 10.000 pengős játék kiírását közli a Pesti Napló. Még az eddigieknél is érdekesebb, izgalmasabb, kedvesebb, mulatságo­sabb lesz ez a verseny, amelynek rész­letes feltételeit holnap reggeli, vasár­napi számában közli a Pesti Napló. H mnT TAR in-S­­AMmef X Mtu id­ Cellaszfalára 1 A Tarpan haj­csepp olyan haj tápszer, amely megerősíti a fejbőrt és koncentráltan tartalmazza a haj növése, táplálása, egészséges megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen tápanyagokat. Férfiak és nők naponta használják. Nem rontja a frizurát, nem bántja az ondulált hajat. Gyerme­­keknél ajánlatos korpa és hajhullás megelőzéséra használni. Két hónapra elegendő csomagolás ára : 3.60

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék