Az Est, 1935. november (26. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-28 / 271. szám

6. oldal. ÉVA: BAJOR GIZI A Nemzeti Színház igazgatói évek óta próbálták rábeszélni Bajor Gizit, hogy játssza el Éva szerepét »Az em­ber tragédiájá«-ban. A művésznő ed­dig még soha nem akarta vállalni Éva szerepét. Annál nagyobb meglepetést keltett tegnap, hogy Bajor Gizi megjelent »Az ember tragédiája« próbáján — a rádióban. A jövő héten ott eljátsz­­sza Éva szerepét. Grieg 90 éves özvegye Liszt Ferencről A kopenhágai lapok tudósítói most nagy tisztelettel vesznek körül egy ottani hotel­ben két ősz matrónát, akik mindig csak egy témáról beszélgetnek velük: Edward Griegről. Az egyik öreg hölgy Nina Grieg, a nagy zeneszerző özvegye, aki tegnapelőtt lett 90 éves, a másik egy évvel idősebb nő- Vore. Nina Grieg sok érdekességet mesélt a férjéről. Elmondotta a többi közt, hogy a szülei semmiképpen sem akarták hozzá­adni Grieghez; azt mondták, hogy ez a Grieg egy senki és nincs semmije. Mégis összeházasodtak és Bergenben, házasságuk első idejében, sokat nélkülöztek. Amikor aztán Kopenhágába kerültek, Liszt Ferenc egy levele adott nekik reményt. A nagy magyar zeneszerző öntött bátorságot a norvég muzsikusba, főképpen azzal, hogy levelében azt írta neki, hogy nem szabad megalkudni. Lisztnek annyira tetszett Grieg zenéje és olyan, tehetségesnek tar­totta, hogy ő szerzett számára norvég ál­lami támogatást. Jerabek Boriska fellép Fedák Sárival Fedák Sári tegnapig várt szerződé­sének aláírásával, amely őt egy ope­rett-újdonságra a Royal Színházhoz­ köti. — Babonás vagyok, — mondotta — és csak újholdkor írok alá szerződést Megvárták az újholdat és Fedák , Sári odaírta nevét a szerződésre, amely szerint Szilágyi László és Eise­mann Mihály »Ezüstmenyasszony« című operettjének címszerepét fogja eljátszani. A darab Bús Fekete László és Gúth Sándor »Ferike mint vendég« című vígjátékának zenés változata. Fedák mellett Kontár Júlia, Su­lyok Mária, K­arsányi Rezső és Dé­nes György játszanak az újdonság­ban, amelynek külön érdekessége lesz egy új színésznő fellépése. A holnap délutáni próbán a szereplők között meg fog jelenni Fedák Sári Budapesten tartózkodó fiatal ameri­­­kai­­KtKrámíöj©, Jerabek Boriska is. December közepére tervezik a be­mutatót, amelyet Komjáti Károly fog vezényelni. Próbálják a Operaházban az Os­trák-t Az Operaház házi színpadán már próbálják az évad első magyar újdon­ságát: Zádor Jenő, a Bécsben élő ma­gyar zeneszerző »Árva« című operá­ját, amelynek librettóját Szép Ernő nagysikerű színjátékából Lányi Vik­tor írta. Rékai András rendezi az új opera előadását, zenei betanítását pe­dig Ferencsik János végzi. Balett rész is van benne, amelyet­ Brada Rezső tanít be. Szereposztása a következő: Azra: Rosier Endre; Leila: Dobay Livia; Umár kalifa: Kálmán Oszkár; Arszlán herceg: Palló Imre; Nadja: Leila daj­kája: Bársony Dóra; Sabir, a szent ember: Lendvai Andor; Habab: Gere Lola. A háromfelvonásos új magyar dal­mű első felvonása a kalifa kertjében, második felvonása a trónteremben, harmadik felvonása pedig a tömlőc udvarán játszódik le. Milstein tegnap a nézőtérről hallgatta barátját, Horovitzot A Városi Színházban tegnap volt Horo­­vitz Vladimír zenekari hangversenye Se­bastian György vezényletével. Az egyik páholyban ismerős nemzetközi művész ült: Nathaniel Milstein, aki eljött, hogy meghallgassa jó barátját, Horovitzot. — Bukarestben hangversenyeztem — mondotta nekünk a művész — és legköze­lebb Bécsben lépek fel. Közben volt egy pihenő napom, amelyet a legjobban ter­mészetesen csak Budapesten tölthettem el. Már rég nem hallottam Horovitz Vla­dimírt és ezért eljöttem a hangversenyére. * »Sonja«. Harmath Imre és Budai Dé­nes »Sonja« című operettjének december közepén lesz a ’fe­llapotó*otóattesa a sze­gedi városi színházban. December 21-én a rádió is közvetíti a­ szegedi előadást. BenchtsUyi UnCuast Budapestet václak A Belvárosi Színház holnap megszakítja egy napra az »Úrilány« előadássorozatát »Az esernyős király« 75 ik előadásával. Az operett zeneszerzője, Ralph Benatzky táviratban értesítette a színház igazgató­ságát, hogy feleségével együtt holnap Budapestre érkezik és végignézi darabja jubiláris előadását. * Budapesten játszódik Dekobra új darabjának egyik felvonása. Maurice Dekobra új regénye nemsokára szín­­paz­i változatban is megjelenik. Az író most nyilatkozott az új műről és el­mondotta, hogy három felvonásának cselekménye más-más városban törté­nik. Az első Bécsben, a második Buda­pesten, a harmadik Párizsban. A bu­dapesti felvonás két kép: az­­egyik a Margitszigeten, a másik a dunaparti korzón játszódik. Csütörtök, 1935 november 28. Ki lesz a pesti Laughton? Csortos vagy Kiss Ferenc ? Shakespeare se szerzett sok év alatt Budapesten olyan népszerűséget, sőt bizonyos mértékben aktualitást az angliai VIII. Henriknek, mint kései honfitársa, Charles S­a­ighton, a színész, aki Korda Sán­dor híres filmjében, a­­VIII. Henrik magánéleté«-ben megbabonázta a ma­gyar közönséget is. Olyan népszerű lett VIII. Henrik, hogy a Belvárosi Színház a film nagy sikere után sietve megszerezte elő­adásra egy új osztrák drámaíró, Jo­seph Albrecht még sehol elő nem adott »VIII. Henrik« című drámáját, sietve magyarra fordíttatta Egyed Zoltán­nal és bemutatását a címszerepre leg­alkalmasabbnak ítélt Csortos Gyulával vette tervbe. Igazgatósága nem is ta­gadta, hogy voltaképpen e művész kedvéért vásárolta meg a magyar elő­adás jogát Csortos azonban, mielőtt felléphetett volna a Belvárosi Színházban, a Nem­zeti Színházhoz szerződött és vele együtt és ugyancsak az ő kedvéért a Nemzeti Színházhoz került a »VIII. Henrik« is, előadási jogát Bárdos Artúrtól magá­hoz váltotta Németh Antal. Ilyen előzmények után természete­sen feltűnést keltett — és hamarosan cáfolatot is váltott ki — néhány hét­tel ezelőtt Az Est-nek az a híradása, hogy Csortos Gyula bizonyos szem­pontokból vonakodik eljátszani a híres Laughton-szerepet, amelyet első nagy szerepének szánt a Nemzeti Színház­ Az igazgató decemberre ki­tűzte a »VIII. Henrik« bemutatóját, két női főszerepét kiosztotta Titkos Ilonának és Tőkés Annának, de most, amikor már egészen közel van az új­donság első próbájának napja, még mindig nem bizonyos, hogy ki lesz a pesti Laughton: ki fogja játszani VI. Henriket a Nemzeti Színház­ban? Színházi körökben úgy tudják, hogy Csortos nem vállalja a szerepet, a Nemzeti Színháznál pedig az az el­határozás, hogy december 20-ikán min­denesetre bemutatják a darabot, amelynek próbáit a napokban már okvetlenül megkezdik. Akár Csortos­­sal, akár más főszereplővel. A terv az, hogy ha Csortos véglegesen lemond a szerepről, akkor a »VIII. Henrik­ben Kiss Ferenc fogja a címszerepet játszani, de a bemutatót nem halasztják el. A Nemzeti Színház igazgatójának,­­ aki tegnap este hivatalosan kiadta a »VIII. Henrik« szereposztását, amely szerint a címszerepet Csortos Gyula fogja játszani, — úgy halljuk — az az álláspontja, hogy abban az eset­ben, ha Csortos mégse­ vállalja a sze­repet, érvényesíteni fogja a művész­szel szemben szerződésadta jogait. Halállal végződött az „élethű“ gyilkossági jelenet egy osztrák műkedvelői előadáson Salzburg, november 5. (As Esi külön tudósítójától) A bischofshofeni katolikus egyesü­let színházában rendezett műkedvelői előadáson halálos szerencsétlenség történt. Az »Unfried« című népszín­művet adták elő, amelyben egy Meis­­sel nevű színésznek a szerep szerint le kellett szúrnia ellenfelét. Mikor Meissel a kést előrántotta, el­kerülte figyelmét, hogy a kés biztosító tokja a zsebében maradt és­­ az éles pengét színésztársa szí­vébe döfte. A közönség nem vette észre a sze­rencsétlenséget és a meggyilkolt szí­nész haláltusáját nagyszerű színjátszó tehetségének tulajdonította. Csak ak­kor vették észre a tragédiát, amikor a színész a függöny leeresztése után sem mozdult meg. Azonnal orvost hív­tak, de az már csak a beállott halált állapíthatta meg. Az akaratán kívül gyilkossá lett színészt nem tudták megtalálni. Attól félnek, hogy tette fölötti elkeseredésében öngyilkosságot követett el. Harry Baur a Comédieben A minap elhúnyt Léon Bernard-t, a pár­­izsi Comédie Frangaise híres societaire­­jét, nagy részvéttel eltemették és most megindult a találgatás, hogy ki lesz a kiváló művész utóda Moliére házában, el­árvult tanári székében és a francia drá­mai színészek egyesületének elnöki tisz­tében . A legvalószínűbb jelölt a nagy francia színész, Harry Baur, őt »tippelik« első­sorban a párizsi újságok. Harry Baur-t, aki az utóbbi években mint filmszínész is nagy sikereket aratott, jól ismeri a mo­ziból a magyar közönség is. A »David Golder­« és­ a »Moszkvai éjszakák« című filmekben különösen tetszett Budapesten. Nemrég hosszú ideig Magyarországon tar­tózkodott: a Hortobágyon és Sárospata­kon vele készült a »Bulyka Tárász« című új francia film. * Hubay mond emlékbeszédet édes­apja halálának 51-ik évfordulóján. Huber Károly, a kiváló hegedűmű­vész és zeneszerző 50 évvel ezelőtt halt meg. Halálának ötvenedik évfor­dulója alkalmával december 19-én hangverseny lesz, amelyen műveit fogják előadni. Az emlékünnepen a régi mester nagynevű fia, dr. Hubay Jenő mond emlékbeszédet. • »Egy szavába kerül.« Az »Énekes madár« holnap kezdődő előadáss. -c. zata után, december 5- kén új magyar női szerző darabját mutatja be a Royal Színház. A szerző G. Láng Er­zsi, darabja vígjáték és »Egy szavába kerül« lesz a címe. Előadását Andai Ernő, a színpadi író rendezi.-­--—- — -

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék