Az Est, 1937. október (28. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-02 / 224. szám

Szombat, 1937 október 2 Súlyos vádak, érdekes tanúk Piroska csongrádi polgármester rágalmazási perében — Az Est tudósítójától —. Dr. Bencsik Zoltán lapszerkesztőt felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás vétségéért vonta ma fele­lősségre a budapesti büntető törvény­szék M­éhes-tanácsa. Az ügyészség vádirata szerint dr. Bencsik Zoltán a »Közérdek« című lapban dr. Piroska János csongrádi polgármesterről több cikket írt, amelyekben többek között azt állította, hogy Piroska János pol­gármesteri ténykedésével igyekezzék abszolválni mindazt, ami múltjából abszolválásra szorul. Piroska saját vallomása szerint kényszerből vöröskatona volt. Min­den demagógiát igénybe vett, hogy a város polgármesterének tekintélyét lejárassa. Demagóg, destruáló pol­gármesterjelölt volt, aki destruáló, demagóg trükkökkel harcolt álmáért, a polgármesterségért. Piroska János még ráért arra is, hogy alkalmat és okot adjon a kato­nai parancsnokságnak arra, hogy a kommün alatti ténykedéseinek igazo­lása dacára súlyos jellembeli defek­tusért lefokozzák és megfosztják fő­hadnagyi rangjától. E kitételek miatt indult meg dr. Bencsik Zoltán ellen az eljárás. A bí­róság előtt Bencsik tagadta bűnössé­gét. Azzal védekezett: igazat írt, kérte a valóság bizonyításának elrende­lését é­s mind márt előterjesztette bizonyí­tási indítványát. Eszerint annak bizonyítására, hogy Piroska János életefoírása igen vál­tozatos volt és múltjában sok abszol­válásra szoruló pont van, vagyis, hogy Piroska fajvédő volt, ugyanak­kor zsidólánynak udvarolt, szocialis­tákkal és zsidókkal lepaktált, az Egyesült Keresztény Nemzeti Párt­nak, a Nemzeti Egység pártjának, a Független Kisgazdapártnak újból és újból tagja volt, kérte tanuk kihall­gatását; annak bizonyítására, hogy 1922-ben Piroska Szolnokon többrend­beli gyilkosság bűntette miatt letar­tóztatásban volt és csak bizonyítékok hiányában mentették fel, kérte a szol­noki törvényszéktől az iratok beszer­zését. Iratok beszerzését kérte annak bi­zonyítására, hogy Piroska János vö­röskatona volt, hogy dr. Tóth István polgármester megrágalmazásáért 15 napi fogházra ítélték, hogy a magyar állam és nemzet megbecsülése ellen elkövetett bűntett miatt eljárás volt ellene folyamatban és hogy tiltott gyűlés tartásáért a rendőrség jogerősen elzárásra ítélte, amely büntetést a csongrádi rendőr­ség fogdájában részben ki is töltött. Annak bizonyítására, hogy Piroska azért, mert egy zsidóleánynak éve­ken át udvarolt és amidőn az meny­asszony lett, vőlegényének olyan tar­talmú levelet írt, hogy a hölgy az ő metresze volt és ezért főhadnagyi rangjától megfosztot­ták és lefokozták, kérte a­ honvédelmi minisztérium megkeresését, továbbá Shvoy Kál­mán nyugalmazott altábornagy, kép­viselő tanúkihallgatását. — Bizonyítani kívánom, — mon­dotta a vádlott — hogy Piroska Já­nos a bíróság előtt nemzethűnek és jó magyarnak nevezett egy Sziklai Géza nevű embert, akit 15 rendbeli gyilkossággal és láza­dással vádoltak és akit részint csak bizonyí­tékok hiányában, részint pedig el­évülés miatt mentettek fel, mert 15 évig bujdosott és hivatalosan a meg­bízhatatlanok listáján szerepelt. — Amiért ezt az embert jó magyar­nak nevezte, nagy felzúdulás támadt és erre vonatkozóan kérem tanuk ki­hallgatását és iratok beszerzését. — Annak bizonyítására, hogy Pi­roska János milyen demagóg, dest­ruáló polgármester-jelölt volt és mi­lyen elítélendő eszközökkel harcolt az állás elnyeréséért, kérem dr. Tóth István nyugalmazott polgármester, Schandl Károly nyugalmazott ál­lamtitkár, Krüger Aladár országgyű­lési képviselő, dr. Farkas Béla nyu­galmazott főispán és más tanuk ki­hallgatását. — Kérem beszerezni a csongrádi járásbíróságtól azokat az iratokat, amelyekkel még azt is bizonyítani kí­vánom, hogy Piroska a katolikus papság ellen, a polgármesteri dotá­ció ellen, valamint az ország akkori aktív miniszterelnöke ellen nagy tö­megek előtt hogyan lazított és ho­gyan destruált. Annak bizonyítására, hogy Piroska Jánossal, mint dema­góg, komoly foglalkozással nem bíró kétes egzisztenciákkal cimboráló egyénnel a város értékes intelligenciája szóba sem állt, kérem tanuk kihallgatását. Végül an­nak bizonyítására, hogy Piroskának nemcsak hogy nem fájt, ha ellenfelei elvesztik egzisztenciájukat, hanem ő maga igyekezett azt elősegíteni, ké­rem tanuk kihallgatását. Piroska felszólalása Ezután a sértett, Piroska János szólalt fel. — Maga az a tény, hogy Csongrád polgármestere lettem, bizonyítja, hogy valótlan mindaz, amit Bencsik előadott. — Bizonyítani kívánom, hogy éppen B Bencsik terjesztett olyan indítványt is képviselőtesület elé, amelyben az égia felmagasztalt és azt javasolta, hogy reprezentációs költségemet 2500 pengőben állapítsák meg. Csongrád­­nak 25 éves szerződése volt egy vil­lanytársasággal, amelynek a vádlott igazgatója volt. A város azonban kénytelen volt megvonni a koncesz­­sziót és ekkor ellenem fordult a vád­lott. Bosszú vezeti. Kijelentette Piroska János, hogy a valóság bizonyításához hozzá­ járul, de nyolcnapi határidőt kért, hogy ellenbizonyítékait írásban beterjeszt­hesse. Lee Tibor ügyész ellenezte a való­ság bizonyításának elrendelését, mert a vádlott nem hozott fel semmiféle olyan közérdeket vagy magánérde­ket, amelynek alapján a valóság bizonyítása elrendelhető volna. A bíróság tanácskozásra vonult vissza. Méhes elnök kihirdette a törvény­szék határozatát, amely szerint a valóság bizonyítását meg­engedi, mert azt maga Piroska polgármester is kérte. Elrendelte a törvényszék a vádlott által bejelentett bűnügyi ira­tok beszerzését, tanuk megidézését és határidőt adott a sértett polgár­­mesternek, hogy ellenbizonyítékait előterjessze és a tárgyalást elnapolta. 5. oldal. gaiBgG aes E5 g5 eggg5 g«ggalw Badoglio vonata 40 perces késéssel érkezett Bécsbe Bécs, október 1 (Az Est bécsi szerkesztőségének telefon jelentése) Badoglio tábornagy vonata 40 perc — Az Est tudósítójától — . Ma délután 1 óra 54 perckor a ke­leti pályaudvaron Budapestre érkezik Badoglio marsall, az olasz hadsereg főparancsnoka, Addisz Abeba hercege. A keleti pályaudvaron ünnepélyesen fogadják a magyar kormány képvi­selői. , Rőder honvédelmi miniszter meghí­vására jön néhány napra Budapestre az olasz hadsereg főparacsnoka. Fo­gadtatására kivonul a pályaudvarra az 1. hon­védgyalogezred díszszázada zász­lóval és zenekarral. Megjelenik Röder honvédelmi mi­niszter, Rátz Jenő altábornagy, a ve­zérkar főnöke, a külügyminiszter kép­viseletében pedig Bakách-Bessenyey György követségi tanácsos. Az ünnepélyes fogadtatás után Badoglio tábornagyot Röder honvé­delmi miniszter autón a Dunapalotá­­ba kíséri. A marsall számára programot ál­lítottak össze, amelyet nagyszabású szarvasvadászat vezet be Kirá­l­yszaál­­­áson. Már ma dél­után odautazik Magyarország is­késéssel érkezett Bécsbe, úgyhogy meg sem állapodott. Kocsi­ját azonnal hozzákapcsolták a buda­pesti vonathoz, amelynek indulását 45 perccel késleltették. lusztics vendége Rőder honvédelmi miniszter társaságában. A marsall egyébként kihallgatáson jelenik meg Horthy kormányzónál magyarországi tartózkodása során. A Keleti pályaudvaron ünnepélyesen fogadják ma délután Badoglio marsallt badoglio tábornagy az októberi műsor a helyiség a hangulat a PÁRISIÉN GRILL VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP ÖTÓRAI TEÁK TELJES MŰSORRAL 11-88-09 TELEFON 12-09-05

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék