Az Est, 1937. október (28. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-02 / 224. szám

c, oldal. Forradalmi jelentőségű NAP-GÉPET talált fel egy amerikai magyar mérnöknő — Az Est tudósítójától — .Dr. Telkes Mária találmánya olyan forradalmi jelentőségű a tech­nikában, mint annak idején az autó feltalálása volt . Ezt a súlyos, nagyjelentőségű meg­állapítást az amerikai Farm Chemor­­isical Council (Mezőgazdasági Vegyi Tanács) elnöke tette abban a nyilat­kozatában, amely most jelent meg a Detroit Press hasábjain. Ugyanakkor a Westinghouse­ Elec­tric Company, Amerika legnagyobb villamossági vállalata szerződést írt alá a magyar mérnöknővel. A cég új osztályt állít fel a találmány kihasz­nálására, az osztályt dr. Telkes Mária vezeti, aki egyébként a gyár teljes üzemével rendelkezik, hogy gépeit tökéletesítihesse. A nagy felfedezés Mi hát ez a csodálatos felfedezés? Dr. Telkes Mária, a clevelandi bio­fizikai intézet vezetője, a világhírű Csile professzor első munkatársa, ■megtalálta annak a módját, hogyan lehet a nap hőenergiáját az iparban és mezőgazdaságban használható elektromos árammá változtatni. Maga a probléma nagyon régi, bi­zonyos primitív, megoldást ed­dig is ismertek: a napsugarakat eddig ho­morú tükörrel gyűjtötték össze,­ eső­ben vizet forraltak velük s a víz gő­ze gépet hajtott. Ez a módszer a nap­sugár energiájának egy ezredrészét hasznosította. Az új találmány első formájában máris a napenergia tíz­százalékát, az eddiginek százszorosát tudja hasznosítani, lényege az, hogy az elektrofizikából ismert fémpárok tulajdonságait használja fel. Ha bizonyos fémeket összeforrasz­tanak, hevítéskor elektromos feszült­ség lép fel. A fémek rövidesen fel­melegszenek, mire a feszültség meg­szűnik. A Telkes-féle találmány lehe­tővé teszi, hogy a fémpár állandó he­vítés ellenére mindig megtartsa elektromos feszültségét. A magyar feltalálónő rokonsága Budapesten él. Sógora , dr. Dukker Károly belvárosi ügyvéd, szívesen ad róla felvilágosítást, savat az épületek éjjeli világítására is tárolhatja. A találmány különösen víz­­szegény vidékeken lesz jelentős és ott, ahol öntözőgazdálkodásra lehet berendez­kedni. Mennél jobban süt a nap, annál több vízre van szüksége az öntözőgazdál­­kod­ásnak, de viszont az intenzív napsütés annál több elektromosságot termel a szi­vattyúk állandó üzembentartására. — Milyen a szükséges berendezés? Oly egyszerű, hogy lényegesen alatta marad a gőzgépek lóerő egységárának. Eddig 10%-os napenergia kihasználást je­lent Telkes Mária találmánya, de a Farm Chemurgical Council véleménye szerint 30%-ig lehet emelni. A berendezés nagyon olcsó, így remélhe­tő, hogy a nagy áramfejlesztő telepek is bevezetik és a tavasz-nyári hónapokban leállítják a költséges gőzüzemet. Ezzel lehetővé válik a magas elektromos egy­ségárak leszállítása. Milyen a nap-gép? — Telkes Mária nagyon egyszerű el­gondolásból indult ki, — mondja. — Évente bizonyos számú napon majdnem minden országban süt a nap. A találmány lehetővé teszi, hogy olyan vidékeken, ahol nagyvárosoktól távol, magányos far­mokon gazdálkodnak, minden egyes farm­nak legyen saját olcsó áramfejlesztő telepe, amely ellátja a gépek hajtásához és a vi­lágításhoz szükséges elektromos energiá­val. Az új találmány felhasználásával minden egyes gazdaság a saját használa­tára elektromos árammá alakíthatja át a napfényt. Ezt az áramot természetesen nemcsak a nappali órákban használhatja, h­anem néhány akkumulátor közbeiktatás Szirmai Veronika síremlékének felavatása f . hó 3-án, vasárnap délben 12 órakor lesz a rákos­­keresztúri szr. temetőben. 17. szakasz, 3. sor, 1. sír. Amerika legérdekesebb asszonya — Nem volna egyszerűbb, ha a nagy erőtelepekről vezetnék az elektromos áramot? — Az elektromos transzmissziós vona­lak építése rendkívül költséges és elszór­tanyák, falvak számára nem fizetődik ki. Az új találmány segítségével viszont 4—5 hónapig olcsón és egyszerűen elláthat­ják magukat elektromos árammal. Telkes Máriának egyébként sok találmánya van A New York Times és Cleveland Press valamint a Detroit Press, már l'JSi-es új­évi számukban is Amerika egyik legérdekesebb és leg­értékesebb asszonyának nevezik Telkes Mária d.r.-t. Abban az idő­ben talált fel egy gépet, amellyel az agy­­sejtek elektromos sugárzását lehet meg­mérni ... Sógornőm a Sophianumban érettségizett jelesen, azután kémiai és fizikai doktorátust szerzett a budapesti tudományegyetemen. Már egyetemista ko­rában is volt egy elektromos biztosíték és egy elektromos úton való dohány nemesí­tési találmánya. Tizenkét éve, doktorátusi jutalomképpen kiutazott nagybátyjához, néhai Ludwig Ernő főkonzulhoz Ameri­kába. Ottragadt örökre. Rövidesen meg­hívta a clevelandi klinika, ahol később a­ biofizikai intézet vezetője lett. Több könyve jelent meg Amerikában. Szak­cikkei megszámlálhatatlanok. Két éve egy milliós példányszámú napilap országos szavazást rendezett, hogy ki Amerika nyolc legérdekesebb asszonya. A nemzeti szavazáson Telkes Mária bekerült a legérdekesebb amerikai asszonyok közé, mint aki az elmúlt évben a nők közül a legkomolyabb tudományos eredményt érte el. fl. L. RMASKÖNYV IRDETÉS ATÁSOS ! A minisztertanács ma a felsőház reformjával foglalkozott Ma folytatják a NEP-ben a dunántúli képviselők meghallgatását — Az Est tudósítójától — A kormány tagjai Darányi Kál­mán miniszterelnök elnöklésével ma délelőtt féltízkor minisztertanácsra ültek össze. A minisztertanácson a kabinet valamennyi tagja részt vett, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter is, aki három napig gyengélkedett és hivatalába sem járt be, de most már meggyógyult. A minisztertanács elsősorban folyó ügyeket tárgyal, majd folytatta a felsőház reformjáról szóló javaslat­nak a múlt héten megkezdett tár­gyalását. A nemzeti egység pártjában tudva­levőleg sorozatos tanácskozások in­dultak meg a választójogi törvény­­javaslat előkészítésére. Tegnapra négy dunántúli megye képviselőit hívták össze, akik előtt Mikócz Ödön igazságügyi államtitkár ismertette a választójogi törvényre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés anyagát. Da­rányi miniszterelnök is részt vett ezen a tanácskozáson, de kijelentette, hogy nem mint miniszterelnök, hanem mint zalai képviselő. Ma délutánra a többi dunántúli megyék képviselőit hívták össze. Ezen a megbeszélésen éppen úgy, mint tegnap a képviselők, előadják az adataikat és észrevételeiket. Konkrét javaslatról semmiféle vo­natkozásban nincs még szó, a képvi­selők azonban a választójog alap­elveire vonatkozó elgondolásaikat is előadhatják. Amint a miniszterelnök közölte a képviselőkkel, a felmerült kívánalmakat és szempontokat figye­lembe fogják venni a javaslat meg­alkotásánál. Angina pectorisnál, a rohamokban fellépő nyomasztó szívtáji fájdal­maknál, reggelenként */a. esetleg */a pohár természetes Ferenc József ke­serűvíz is elegendő ahhoz, hogy a belek működését elrendezze és meg­felelő emésztést biztosítson- kérdezze meg orvosát. Nyik­tér E rovatban közeltekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Ebben a rovatban a hirdetések ára millimétersoronként hétköznap 70, vasárnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 7, illetve 8 pengő. PARLAMENTPINCÉBEN október 1-től új műsorával TÓTH BÖSKE énekel CSÓKA FERI muzsikál Telefon: 116­ 405 JWafiaftil twawe igazgató . Október 2-án, szombat este nyílik az OSTERIALIDO // IV., Gróf Károlyi ucca 26. Telefon : 186 282 cc pengőért Késinek vv mértek után próbával férfiöltönyt vagy átmeneti kabátot a leg­újabb őszi szövetekből, gondos kidolgozás­sal. „Hazai Szabói­par“, Erzsébet körút 50. CSILLÁRT 7 METEOR csillárgyárban vásároljon ! Gyárunk 1938. évi nagy­­zel­jesítménye: 3^3+1­ lángú ebédlőcsillár alabástrom betét- 10.80s tel, fel- és lefelé égő Üzletek ? Podnaaniczky ucca 27 Váci ucca 2 Pécs József körút 44 Miskolc Vámház körút 11 Eger Erzsébet körút 13 Részlétre is! Kérje most megjelent árjegyzékünket! Elárusítóhelyek •­­ Debrecen Szeged Győr 1938évi összes újtípusú márkás RÁDIÓK METEO­Rnál ,Podma­niczky . ucca 27. szám KÁVÉHÁZBAN esténként ■ ■ ■■ VÖRÖS ANIKÓi szenzációs új műsorral.­­ ***+» m­uw Adorjánná ML Frida balett-és tánc­­intézetében (Erzsébet körút 44. sz.) balett, stepp, akrobatika és a tánctanfolya­mok október 4-én, hétfőn kezdődnek. Behra­tások még tartanak. Tájékoztatót az intézet kívánatra bérmentve küld. (Telefon 145-433) Szombat, 1937 október 2 Megkezdődött a t­extilbeszerz nagy uzsorapere — Az Est tudósítójától —. Emlékezetes az a nagyszabású bűn­­per, amely körülbelül egy esztendő­vel ezelőtt keletkezett az összeomlott Textilbeszerző Kft körül. A tárgya­lág egyik megszökött tagját néhány héttel ezelőtt hozták Törökországból, ahol elfogták, Budapestre. A büntetőtörvényszék Lengyel Gé­za tanácsa ma délben kezdte meg ugyanezen társaság nagyszabású uzsora bűnperének a tárgyalását. Ez az ügy kapcsolatos a Textilbeszerző Kft üzelmeivel. A vádlottak padjára kerültek többrendbeli uzsora bűntettével vádoltan Schuchner Nán­dor és Schneider Zsigmond, a Textil­beszerző volt igazgatói, akiket csak nemrégiben helyeztek a vizsgálati fogságból szabadlábra. De vádat emelt az ügyészség Weisz Izidor ügy­nök és ifjú Somorjay Gyula magán­­tisztviselő ellen is. A vádirat szerint ugyanis a­ vád­lottak, mint a Textilbeszerző Kft­­tagjai, illetve alkalmazottai, számos uzsora-bűncselekményt követtek el áruhitelezéssel kap­csolatban. Elsőnek Weisz Izidort hallgatta ki a bíróság. Tagadta bűnösségét. Azzal védekezett, hogy nem megszorult em­bereknek adtak kölcsönt. Akik hozzá­juk fordultak, jómódú embereknek mondták magukat és házvételre, va­lamint üzleti célokra kértek kölcsö­nöket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék