Az Est, 1939. március (30. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-12 / 59. szám

10 Oldal HÍREK Savantyú, falut, varro-friása a betyác éldrca Székesfehérvár, március 11 (Az Est tudósítójától) Székesfehérvár egyik külvárosá­ban, kertes családi házban lakik Pá­vai István nyugalmazott vasutas. Mesterségében egyetlen olyan ese­ményt élt át, amit halála napjáig nem fog elfelejteni. 1919 tavaszának egyik estéjén megtört, fehérhajú öregem­ber állított be a vidvári állomásra, ahol akkor szolgált. Érdeklődött, mi­kor megy a legközelebbi vonat Buda­pest felé. — Hat óra múlva — volt a válasz. — Akkor megvárom — felelt az is­meretlen. Pápai nemsokára tágranyilt sze­mekkel hallgatta Savanyu Jóskát, az utolsó dunán­túli betyárkirályt, aki elmesélte életének történetét. A híres betyár azután elutazott és né­hány nap múlva egy pestvidéki erdő­ben találták meg. Felakasztotta ma­gát. Savanyu a vadmersei határban levő Sallay-pusztán szolgált. Húsz­­éves volt, amikor a gazdája furcsa megbízást adott neki. A gazda öccse pár nappal előbb vett át ökrökért 25.000 forintot, erre fájdult meg a gazda foga. Savanyu Jóska béres­legénynek levelet adott, hogy azzal jusson be az öccséhez és hozza el a 25.000 forintot, de úgy, hogy senkinek a hajaszála se görbüljön meg. Savanyu Jóska más­nap este beállított a pénzzel. 10.000 forint jutalmat kapott s azzal bevette magát a Bakonyba. Néhány hét múl­va már hatalmas bandája volt. A Ba­kony koronázatlan királya lett. A második nagyszabású rablását Gyomoron követte el. Déli 12 órakor elegáns hintó érkezett Ábel Lázár há­zához, aki aféle falusi bankár volt. A hintó ferencjóskás, cilinderes utasa Savanyu volt, aki egyedül ment be az ebédelő családhoz, pisztollyal sakkban tartotta őket, kirabolta a bankárt, sőt az adósleveleket is el­vitte, amiket aztán a falu végén el­égetett. Nem sokal később Gelsmann Gás­pár gyomoroi házánál lakodalomra készültek. Már összegyűlt a násznép, amikor megjelent Savanyu­s legé­nyével és követelte, hogy adják át neki a hozományt. A pisztollyal fenyegetett örömszü­lők nem tehettek mást, szépen le­számolták a betyár kezébe a 12.000 pengőforintot. Harmadnap. Mager János vendéglős két pompás csikó­­ját kötötte el Savanyu és evvel a Gyömörére kirótt sarc betelt. Többé hírét sem hallották. Nagyhírű betyár volt már, amikor Pórszalókon meghalt az édesanyja. Még a gyászban is feltámadt Sava­nyúban a betyárvirtus és megüzente a szolgabírónak, hogy a temetésen pedig ott lesz. A gyászházat 80 pandúr vette körül. A szálas betyárt lesték, de nem fi­gyeltek arra a megrokkant, öreg drótúszótra, aki a kapufélfa mellett sóhajtozott, sőt a temetőbe is kikísér­te a halottat. Csak jökésőn fedeztek fel a gyászház kapuján egy cédulát. O­tt voltam mégis! Savanyu Jóska. Valamennyi lovas utánairamodott, de üres volt a határ, csak egy öreg paraszt méregette hosszú lépésekkel a barázdát­. Tőle kértek útbaigazítást a pandúrok. Egy nap alatt kétszer csapta be üldözőit. Savanyu elfogatásának körülmé­nyeit is elmesélte Pápai Istvánnak. Kemenesfalva határában bujdosott a bandájával, mert erősen szorították és 1000 forint vérdíj volt a fejére ki­tűzve. Az erdőből kiküldött egy pász­torgyereket borért. A gyerek a kocs­márosnak elmondta, miféle ember vi­teti a bort s amikor a fiú másodszor fordult, altatót kevert az italba, aztán nyargalvást futott a­ pandúrok­hoz. Egy fa alatt, mély álomban meg­találták a betyárt. Egyenesen vitték a váci fegyházba. A kocsmáros meg­kapta a 4000 forintot, de nem soká örült neki. Harmadnap éjjel kigyulladt a háza s a romok alatt agyonvertem feküdt az egész családja. A banda széthul­lása előtt még megbosszulta vezéré­nek elárulását. Huszonöt esztendőt töltött Sava­nyú a fegyházban s onnan már csak mint szánalmas, öreg roncs került elő. Egy ideig nővérénél­­éldegélt, fel­kereste közben jómódú gazdákká vált betyárjait és azoknak a támo­gatásából élt. Koldulgatott is, ami­kor hírét vette, hogy Újpesten ha­talmas kocsmája és gazdasága van alvezérének, aki elfogatása után ma­gához vette a banda vagyonát. Az újpesti cimbora nem ismerte el a régi vezért, kiutasította. Savanyu Jóska másnap éjjel felakasztotta magát. _____ (h. g.) — Közegészségügyi házat épít a Z­öld Kereszt Beregszászon. Tudósí­tónk jelenti: A belügyminisztérium közölte Beregszász városával, hogy a Zöld Kereszt közegészségügyi házat óhajt itt építeni vagy vásárolni. Erre a célra in­gyen telket, illetve 5—6000 pengő­s hozzájárulást kér. A város elöljárósága örömmel üdvözölte a ter­vet és a Szarkahegy f­elé vezető úton értékes telket ajánlott fel. Egy bi­zottság már felül is vizsgálta a fel­ajánlott területet és azt megfelelő­nek találta. A közegészségügyi ház felépítését minden valószínűség sze­rint még ez évben megkezdik. — Benedek János emlékvacsora. A Köz­ponti Demokrata Kör néhai Benedek Já­nos országgyűlési képviselő emlékezetére március 11-én, szombaton este ,19 órai kezdettel VI., Rózsa­ utca 67. szám alatti helyiségében társasvacsorát, rendez, ame­lyen Lakatos L. István ref. lelkész mond emlékbeszédet. ________ Egy hét Budapest életéből a február 26-tól március 4-ig terjedő héten 1. Születések száma .... 349 (336) 2. Halálozások száma ... 341 (361) 3. Öngyilkos lett.................. 9 (14) 4. Házasságkötések száma . 264 (236) (Zárójelben a múltheti adatok) — Főzőgyakorlati előadást az Elektro­mos Művek V., Honvéd­ utca 22. sz. alatti villamos konyhájában hétfőn, csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 órai kezdet­tel tartanak. Program: diós-mákostekercs, foszlóskalács, kávéparfé, képviselőiünk, narancsdsem, pudding és különböző hús­ételek. Belépő- és ruhatárdíj nincs. x Kékes Szálló. Teljes ellátás 9 P-től. x Milliók használják és kedvelik immár 40 év óta az egész világon az Aspirin­­tablettákat. Gyorsan használ, ártalmatlan, jól tűrhető, ezek az Aspirin-tabletta jel­lemző tulajdonságai. Meghűlés, fejfájás, reuma és fájdalmak esetén az Aspirin­­tabletta mindenkin segít. Ügyeljen azon­ban a minden tablettán látható slayer-­­keresztre.­­ A modern tudomány is szebb és bol­dogabb élet felé viszi az embereket, de az annyira áhítozott boldogság pénz nél­kül alig érhető el. Most ismét itt az alka­lom, hogy sok pénz szerezhető egy kis befektetéssel. Április 4-én kezdődik az új osztálysorsjáték. Csak venni vagy rendel­ni kell egy sorsjegyet s már meg is sze­rezte a lehetőséget és a páratlan nyerési esélyeket.­­ Az utazás­i életrendváltozás rendsze­rint emésztési zavarokkal, székrekedéssel jár. Ilyenkor igyunk 2—3 deci Mira-ke­­serűvizet, az rendet teremt.­­ A rák­betegségről köztudomású, hogy ha idejében felfedezik , gyógyítható. A modern grafológia gyakran figyelmezteti a beteget lappangó betegségére. A Grafo­lógus Automata közkinccsé tette az írás­­analízist és így mindenki számára hozzá­férhetővé vált ez az érdekes és h­isznos tudomány. . Március 12 sí­pott budapesti­­. utász­zászlóalj 5­ százada e napon az éjjel fo­lyamán vájt aknával felrobbantotta a Baligrád-környéki Manilova-magaslat kúp­ját, melyet az oroszok heteken át folyó szorgos munkával szinte bevehetetlen tám­ponttá építettek ki. Az óriás erejű robba­nás 30 méter átmérőjű tölcsére a támpon­tot teljesen elseperte, úgyhogy a felrob­bantást nyomon követő gyalogsági roham­mal az egész magaslatot sikerült elfoglal­nunk. Ez alkalommal 3 orosz tiszt és 1008 emberük megadta magát. — Goszleth Ernő tanácsnok ünnep­lése, A Belváros polgársága és elöl­járóságának tisztikara 150 terítékes társasvacsora keretében ünnepelte dr. Goszleth Ernő tanácsnokot, a ke­rületi elöljáróság éléről történő távo­zása alkalmából. A vacsorán Miklós Ferenc törvényhatósági bizottsági tag és dr. Csukássy Loránt, dr. Altor­jay Sándor, dr. Gaál Vilmos, Szundy Géza, dr. Szende Rezső, Duday Ala­jos tanácsnok, Peyerl József, Dán Leó, Wirnhardt Ágoston és dr. Ko­vács Dénes méltatták beszédeikben a távozó elöljáró érdemeit. — Házasság. Kisjeszeni Jeszenszky Sán­dor miniszteri tanácsos és felesége Wer­ner Gabriella leányát, Máriát, eljegyezte Wein Elemér és felesége szül. Schnetz­­ler Alice fia, Miklós. Rónai Margit (Győr) és Mészáros József (Szombathely) e hó 12-én Győrben házas­ságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Eckstein Ella és Brünauer István e hó 12-én házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Dr. Weinberger Lipót és neje leánya, Vas Éva Julia és Krámer Dezső (Csikágó) házasságot kötöttek. Markó Edit és Löwy Sándor könyvke­reskedő e hó 12-én házasságot kötnek. Szmuk Klári és Elek Imre gépészmérnök házasságot kötöttek. (Minden külön érte­sítés helyett.) — Nászutasoknak Hotel Kikelet Pécs. — Usborne altengernagy budapesti előadása. Hétfőn, március 13-án ér­kezik Budapestre Amszterdamból Usborne altengernagy, aki a követ­kező napon, vagyis kedden délután hac órakor tartja meg azmir- és nem­zetvédelem Angliában« című nagy ér­deklődéssel várt előadását a Pesti Színházban. Az előadást a Szellemi Együttműködés magyar szövetsége és a Society of the Hungarian Quart­erig együttesen rendezik, Konek Emil al­tengernagy elnöklésével. Osborne al­­tengernagy vetített képek kíséreté­ben fog beszámolni — ezen az előadá­son — a világszerte közérdeklődés kö­zéppontjában álló angol fegyverke­zésről és annak különösen az ipari jelentőségéről, valamint az eddigi eredményeiről. Jegyeket a Vígszín­ház és a Pesti Színház pénztárai áru­sítanak 80 fillértől 2,80 pengőig ter­jedő árban. — A túri öregdiákok »Nefelejcs Estje« az 1928—37. évfolyambeliek részére 1939 március 30-án, csütörtök este 8-kor lesz a »Négy Szürkéhez« c. vendéglőben) (II., Margit-körút 83.) A megjelenés (esetleg hozzátartozókkal) és lakcím bejelentése Boltai Bugárszky Mátyásnál, Budapest, II., Szász Károly­ utca 4. — A sebességi őrület. Ma reggel súlyos motorkerékpár szerencsétlenség történt az Amerikai út és a Thököly út sarkán. Turcsányi József 40 éves műbútorasztalos, aki a Nagy Lajos király út 14. számú házban lakik, felborult motorkerékpárjával, súlyos agyrázkódást, valamint koponya­alapi törést szenvedett. A szemtanúk állítása szerint a szerencsétlenül járt ember több mint 80 km-es sebesség­gel rohant motorkerékpárjával, a ka­nyarnál nem tudott fékezni , és a motorkerékpár kicsúszott alóla. A kihívott mentők a szerencsétlenül járt embert haldokolva szállították a Rókus-kórházba.­­ A Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, li­kőr- és rumgyár részvénytársaság ez év március 11-én megtartott rendes évi köz­gyűlése az 1938. évre részvényenként 40 pengő, hányadrészvényenként 8 pengő osz­talék kifizetését határozta el. A szelvé­nyek ez év március 13-ától kezdve kerül­nek beváltásra a részvénytársaság köz­­ponti irodájában (TX., Ipar­ utca 17) és a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál.­­ Az újságírók március 15-iki la­­komája. A Magyar Újságírók Egyesü­lete március 15-én, szerdán délben egy órakor tartja a hagyományos sza­­­ba­dság lakomáját a Pannónia szálló nagytermében. Az ünnepi beszédet R. Vozáry Aladár főszerkesztő, Mun­kács város országgyűlési képviselője mondja a Jókai-serleggel. — Nagyváradon tilos mindenféle kártya­játék. Nagyváradról, jelentik: Csont­a Eugen, Nagyvárad új rendőrkvesztora rendeletet bocsátott, ki, ennek értelmében az összes kávéházakb­an, vendéglőkben, klubokban tilos minden kártyajáték. A kávéháztulajdonosok és vendéglősök szin­dikátusa és az egyes klubok megbízottai megjelentek a rendőrkresztornál és a kártyajátékokat betiltó rendelet vissza­vonását kérték. Mint mondották, a törvé­nyes intézkedések csak a hazárdjátékokat tiltják és ezt a rendelkezést ők tisztelet­ben tartják. A kommercjátékok betiltása viszont nemcsak a kluboknak és kávé­házaknak, hanem a monopolnak is súlyos kárt jelent. A rendőrkresztor kijelentette, hogy a rendeletre nem tér vissza. — Életveszélyes bicskázás. Súlyos verekedés történt ma hajnalban a Dobozi­ utca 23. szám alatti vendég­lőben. Klemencsik János sofőr és Kapás István kocsis mulatozott a vendéglőben. Valami miatt szóváltás keletkezett köztük, majd Klemencsik bicskát rántott és Kapást hasba­­szúrta. A mentők Kapást életveszé­lyes állapotban szállították a Rókus­­kórházba. — Gyászrovat. Özv. Fejérvári Hübner Károlyné, Frits Stefánia március 9-én 62. évében Székesfehérvárott elhunyt. Te­metése ma délután lesz.­­ Szegedig kóborolt egy eltévedt lipótmezei ápolt. Szegedről jelentik: Szakál Mihály rendőrfőtörzsőrmes­­ternek furcsa külsejű ember tűnt fel a napokban az utcán. Igazolásra szó­lította fel. Kiderült, hogy az illető: Bartha László, a lipótmezei elme­gyógyintézet ápoltja. Egy héttel előbb séta közben eltévedt a betegek sétáló csoportjától és nem talált vissza az intézetbe. Tévelygése során egy hét alatt egészen Szegedig sétált. — Felhívás a kassai ipariskolásokhoz! A kassai felsőipariskola végzett hallgatói ez év pünkösdjén (1939 május 26.) Kassán nagytalálkozót (5—50 évf.) és díszközgyű­lést tartanak. Ennek keretében leplezik le a hősi halált halt volt növendékek emlék­tábláját. Felkérjük a volt, diákokat, hogy pontos címeiket az ipariskolának (Bubics­­utca 1.) mielőbb megküldeni szíveskedje­nek (»Találkozó« megjegyzéssel!), vala­mint közöljék — a névsor teljes összeállí­tása céljából — hősi halott kartársak ne­vét és évfolyamát, akik felől hitelt érdem­­lően bírnak tudomással. — A kecskeméti Szegény­gondozó igazgatója meglátogatja a szegénye­ket. Kecskemétről jelentik: Vitéz Szathmáry Kálmán, a kecskeméti szegénygondozó hivatal igazgatója nagy és jelentős munkába kezdett. Meglátogatja, a­ szegények otthonait. Személyes tapasztalatok alapján akar megismerkedni minden egyes gondozottjának életkörülményeivel. A tavasz beálltával pedig megkezdik a szegények lakásának takarítá­sát is. — Sürgős felhívás. Az 1911, 1912 és 1913-ban a közös hadsereghez, továbbá az 1912, 1913-ban a honvéderőhöz, vala­mint az 1910-ben a tengerészethez tény­leges szolgálatra bevonult és a világ­háborúban az összeomlásig megszakítás nélkül tovább szolgált, de vitézségi vagy sebesülési éremmel nem rendelkező zsidó tűzharcos altiszteket és legénységet fel­hívom, hogy a zsidótörvény sújtó rendel­kezései alól való kivételük elnyerése vé­­getti azonnali közös akció megindítása miatt a katonai adatokat velem posta­­fordultával közöljék. Endler Frigyes, Bu­dapest, VT., Eötvös­ utca 26/b. Vasárnap, 1939. március 12. FTC-pálya IX., Üllői út 129 Március 12-én, vasárnap délután fél 4 órakor Ferencváros-Nemzeti 1. o. Nemzeti Ligabajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor FTC-WMFC II . Nemzet­i­gabajnoki mérkőzés

Next