Az Est, 1939. március (30. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-12 / 59. szám

Vasárnap, 1 93. március 12 -IdZxjSI* BIZONYTALANSÁG SZÍNHÁZI VI­LÁGUNKBAN Kétezernégyszáz színészcsalád aggódik a jövő évi kenyeréért Száz esztendő óta az a szokás a magyar színházi világban, hogy ilyen­kor, márciusban kezdődnek meg az új szezon szerződtetési előmunkálatai. A régi tapasztalat szerint a fővárosi magánszínházak ilyenkor már öt-hat prominensebb színész vagy színésznő szerződését biztosítják maguknak s ezzel megalkotják társulatuknak a törzsét. Ilyenkor beszélik meg a szín­házak vezetői a magyar írókkal új darabjaikat, ilyenkor kötik meg a külföldi ügynökségekkel azokat a szerződéseket, amelyek egy vagy másfél esztendőre biztosítják egy-egy nagysikerű idegen darab előadási jo­gát színházak számára. Ezek a tárgyalások, érdeklődések, puhatolózások és szerződések mind­­ezideig — a jövő szezonra vonatkozó­lag — nem történtek meg egyszerűen azért, mert nincs, aki tárgyaljon. Csak a két állami színház vezetője van ab­ban a helyzetben, hogy gondoskod­­hassék a jövő szezonról. Kétezernégy­­száz színészcsaládról van szó! A csa­ládfők azon törik a fejüket, mi lesz a sorsuk? Lesz-e idén szerződésük? A nyomasztó bizonytalanság teljes, mert nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy ősszel ki fogja ki nyitni a budapesti magánszínháza­kat?! Néhány nappal ezelőtt közölték, hogy kik kapták meg a színházak engedélyeit. A közönség elolvasta a neveket, amelyek látszólag meg­nyugtatók voltak. Kevesen gondol­tak a névsor olvasásánál arra, hogy az engedélyek csak a most futó cson­ka szezon végéig szólnak. A jövő évadra ugyanis még senki sem kért játszási engedélyt, mert nem tudja, hogy kérhet-e egyálta­lán?! Hogy szabad-e egyáltalában vállalkoznia? A kérdés lényege az új zsidót­ör­vény úgynevezett tizedik pa­ragrafusában rejlik, amely azt mond­ja, hogy a vállalkozó ha zsidó, nem szólhat bele a színházüzem vezetésé­be. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magánszínház ezidőszerinti zsidó vallású vezetője nem csinálhat bérleti szerződéseket, pedig ez is most lenne esedékes. Nem indíthatja meg a közönség megszervezését, mert nem tudja, lesz-e színháza, vagy nem lesz. Ha tehát a törvény fogalmazása ez marad, tartani lehet tőle, hogy a bu­da­pesti magánszínházak életében sú­lyos zavarok keletkeznek. A törvény tehát úgy igyekszik a keresztény színész és keresztény író segítségére sietni hogy munka alkal­mát megsemmisíti? Azt mondta a törvény, hogy a művészeti vezető le­gyen keresztény, — de a tőke lehet zsidó. HWWWMWlaMWSWWWWWISWWWWWWHWWUWWWHWWWUWWWWWWWWWWWWWWWtMWIWWWWlUHWWHWWI Hogy azonban a vállalkozónak ne lehessen köze művészeti üzeméhez, az nonsens! Színházi körökben nagyon jól tud­ják, hogy ez a sok zavar és veszély azért fenyeget, mert az új zsidótör­vény színházi szakaszainál még a kultuszminisztériumot sem kérdez­ték meg, a színészekről, szerzőkről és színházi emberekről nem is be­szélve. A keresztény nemzeti eszmét s egyszersmind az üzemek zavartalan folytatását biztosítani lehet, ha a tőkére és­ a színházak művészeti ve­zetőire bíznák, hogy ők házon belül hogyan osztoznak meg a, gazdasági és művészeti irányítás munká­jában. A művészeti vezető mindig vigyázni fog arra, hogy a gazdasági érdekek­kel ellenkező dolgot ne csináljon, mert megélhetése van veszélyeztetve. Ezzel szemben a vállalkozó vigyázna majd, hogy a művészeti vezető nevé­re kiállított játszási engedéllyel baj ne legyen. Mindebből pedig az következik, hogy a magyar színházi világ és mű­vészeti élet nem élhet meg szabadság nélkül. Vill-kor: Asszony a hadihajón (Annabella). — DAMJANICH (134-803 Damjanich­ utca I. szám.) Kék róka (Zarah Leander). H­­M.4­­46 VsS (410: V Ü 2 4 6 8 10.) — DEOSI (121 343, 125-952. Te­réz-körút 28. szám.) . Vadrózsa (Dayka, Pethe­s). Híradók 6 8 10: Sz V Ü 4 6 S 10.) — ELIT (114-502. Szent István-körút 16. szám. János vitéz (Dayka, Palié). H (4 6 8 10; V V 2 4 6 8 10.) - FORUM (189-707, 189-543, 188-528. Kossuth Lajos­ utca 18. szám.) Második hétre prolongálva! Vágyak valcere (Három keringi): Yvonne Printemn') Külön híradó: Pápaválasz­­(;)« IXIa 1 4.« 7,10; Sr V VI (44 141i 51» 10.1 GLORIA (144-800. Thököly út 66.). Rozmaring (Turay, Páger). H (V» «7 9: Sz: (44 7,6 (48 1410: V O: (4:) 7,4 7,6 Vi8 7,10). — HOLLYWOOD (142-455. Bethlen-tér 3.). Táncol­ és szeress (Fred Astai­e). H (7=4 (46 %8 7)10: V Ü: %2 (44 7,1 (48 7,10) Vasárnap délelőtt 7»11-kor A kis kapi­tány (Shirley Temple).­­ IPOLY (292-626. Csáky­­útra 05)■ 13 szék (Mans Moder). Spanyol románc. Híradók '7,5 V,1­9. szombat 7,4 ’/■-■ 6 ’48 Vita: vasár- és ünnepnap (42 (44 (4.6­­'48 (410-1 ) JÓ­ZSEFVÁROSI (131-644. Kálvária-tér 7. szám). Rozmaring (Kabos, Páger). A műveltség bölcsője (kultért.). N­ 1H-4 ViO (48­­410; V ÜI (42 Mt4 ),9 1/8 7,io) Vas. d. e. Vili-kor' Finom família. — KAMARA (144-027 Dohány-utca és Nyár-utca sa­rok). Vadrózsa (Rózsahegyi, Dajka Margit) (fi 8 10; Sz V II: 4 6 8 10) - KULTUR (386-193; Ki­nizsi-utca, 16. szám). Kék róka (Zarah Leander). Méhek állama (kultúrf.). H (5 7.8­­410; V u­: 7.2­­U 7.6 %8 5410). - LLOYD (111-994. Hollási­­utca 7. szám. a Szent István-körútnál). Francia szobalány (Olympe Bradna). H (4 6 8 10; V UI: 2 4 6 8 10). — NYUGAT (127-162; Teréz-körút 41). Rozmaring (Turay, Kabos). A halál lovasai. Dél keresztje alatt (színes). H ((45 7 V=10: Sz: 4 6 8 10; V 0: 2 4 6 8 10). — ODEON (130 263. Rotten­­biller­ utca 37/b.l. Rozmaring (Turay, Vaszary Piris. Madárszerelem (színes tr­ikkf.). Viziőrültek (sport)). H (7.5 (47 (1 10; V 0I: 7,2 */=4 (46 (48 (410; 15-én: 7=4 7=6 (48 (410). Vas. d. e. 7.11-kor: Első tavasz (Deanna Durbin). — OLYMPIA (342-947. Erzsébet­ körút 26. szám): Prolongálva! 13 szék (Heinz Rühmann). Kuba szigete (utazási film). Tilos a lázadás­­(Popeye)­­ (Mindennap: d. e. 7. d. u. 2­4 6 8 10). — OMNIA (ISO-1257 József-konit és Kő­csey-utca sarok): Flotta a víz alatt (Richard Greene). Kiég-­ Ki be. H­­5 7.8 (410: Sz V 0: 4 6 8 10). — ORIENT (114-926. Izabella-utca és Aradi-utca sarok). Leányvári boszorkány (Csortos, Szörényi). Madárszerelem I (szines trü­kkf.). Magyar őstehetségek (Pluhár beszél). (Folyt, előad.: Y.5 Vti 7.10: V 0I: (42 144 V«« 7# 7,10; 15 ón (44 (46 7* 7.10). — OTTHON 1146-447. Beniczky­ utca 3. és Baross-utca sarok): Kék róka (Zarah Leander). Popeye. II ((44 7.6 7.8 (410. vas. és ünnepnap 7.2 (44 7.6 (48 1410.) IVas. d. e. 10 órakor: Allotria (Willy Forst). — PALACE 038—623. Erzsébet­ körút 8.): Marco Polo kalandjai (Gary Cooper). Híradó. (4 6 6 10; szorul).. vas. 2 4 6 8 10.) Vas. d. e. 11 órakor: Allah kertje — PÁTHIA (145— 673. Népszínház­ u. 13.): Rozmaring (Turay, Páger). Ja/./pár baj. (7*4 7.6 7.8 9410. V U 7.2­­44 7.6 7.8 7.10.) Vas. d. e Vas-kor: Matiné. — PHÖNIX (04—454. Rákóczi-út 68.): Egy mozgalmas éjszaka (Sacha Guitry). Ödön vá­rosok. Híradó. (Mindennap délelőtt 1i órakor: délután 1­3 5 (48 7.10.)­­ RADIUS (122-008 120—564. Nagymező­ utca 22—24.) Tizenkettedik hétre prolongálva) Hófehérke és a hét törpe. Zenélő tündérek. Híradó. 7.6 7.10. Sz V Ü 7.4 7.6 7.8 VilO.) Vas d. e. 11-kor: A titok­zatos Japán (Mécs Alajos) — HEX (139—416. István-út 39. )• Rozmaring (Turay. Páger). Mesebeli játékbolt. Híradó. ((45 7.7 9- Sz 7*4 7.6 7.8 7.10. V 0 (42 (44 (46 (48 (410.) — AZALTÓ (138—497. Rákóczi-út 70.) Rozmaring (Turay. Páger) Veszedelmes kirándulás. Hír­adó (D. o 7,11: d u. 7,1 7.* 5 (48 7.10: V 1) d. e. 10 12: d. u. 2 4 6 8 10.) — ROYAL APOLLO (141—002. 342—946. Erzsébet-kő­ út 45.). A nagy keringő (Great Waltz: Luise Rainer). Híradó. (7.6 (48 7.10: Sz­V O 4 6 6 10) — SAVOY (146—040. Kálvin-tér sarok. Üllői-ét 2A: Francia szobalány (Ray Milland). Hajrá a büli után (Popeye). Két kicsi csacsi. ((44 (46 VsS (410; V ) 7,2 7,4 7,6­­,48 7,10.) Vas. d. e. (411-kor: Burleszk és Érettségi (Simone Si­moni. — SCALA (114—411 Teréz-körút 80): Szajnaparti szerelem (Vivian Romance). Hír­adó. (7.6 (48 1410. Sz V U 8 ',6 7,8 7.10.) — SIMPLON (268—988. 268—999. Horthy Miklós­ út 62.): János vitéz (Palló, Darka Margit) és * kísérő műsor. (7,4 7,6 (48 (410. ) 0 (4* 7,4 7,8 (48 7,10.) Vas. d. e­­li-kor: Uz Bence (Já­vor Pál, Bordy Bella). — STÚDIÓ (140—840. Akácfán 4.1: Hatod - hétre prolongálva! Alexander’s Ragtime Band (Alice Faye). Hír­adók. (Mindennap d­e. 11. d. u. 2­4­6 8 10.) — TIVOLI (123—049. Nagymező­ u. 8.), Rozmaring (Turay, Páger). Scrap f­érti ka­landjai (trü­kkfilm). Híradó (Folyt, előad. 7*5 7­­410. 87 7.4 7.6 7.8 7.10; V­II­V.p 7.4 L ifi 048 7.10; 15 én: 7.4 7.6 7.8 7.10.1 Vas. d. e. 11-kor: Első tavasz (Deanna Durbin). — TURÁN (128—401. Nagymező-u. és Mozsár-c. sarok): Kék róka (Zarah Leander). Híradó. (4 68 10. V 0 2 4 8 8 10.) Vas. d. e. 11 órakor: Jégpokol (Dorothy Laninor). — URA­NIA (146—046. Rákóczi-út 21.1. Harmadik hétre prolongálva! Bors István (Páger, Tal­zay). Hír­adó.­­5­7.8­7)10. Sz­V U­y,3­5 (48 (410.) V d. e. 11-kor: csikszentkirályi Mihály László elő­adása: Székelyföldön. Film lesz a „Földindulás“-ból f­ színpadi szereplők játsszák a főszerepeket A Belvárosi Színházban adják most Kodolányi János »Földindulás« című darabját, amelyből — mint értesü­lünk — rövidesen film lesz. A film­­változatban is Páger Antal, Vasza­ry Piroska és Eszenyi Olga játssza a főszerepeket. A filmet Bánky Viktor rendezi. „­ tiszta revegő" René Clair újra francia filmet ren­dez Joinville-ben. Clair két év óta mindenütt dolgozott, csak Párizsban nem. Főleg azért, mint régebben mondotta: »A francia filmnek nem áll kellő tőke és vállalkozási kedv a rendelkezésére.« A legutóbbi nagy anyagi francia filmsikerek után meg­jött a francia tőkések filmgyártási kedve és így Clair elvállalta a »Tiszta levegő« című film rendezését. Gázsija többszázezer frank. TAVASZI DIVATBESZÁMOLÓ SÜRGÖNYSTÍLUSBAN Színek Mainbocher száműzi az eddig divatos fekete színt, helyette burmakéknek ne­vezi az idei fő kékszínt. Van még me­dúzakér­ színe is, mindenféle árnyalat­ban, egészen az égkékig. Más divatszí­nek: halványrózsaszín, méh sárga, lizard­­zöld. Szoknyák, ujjak és derekak Parasztszabású szoknyák, húzottak, berakottak, gyakran széles, fűzőszerű övre dolgozva, természe­tes vállat, nyitott nyak, egyszerű ujjak, — kivéve a különle­ges alkalmakra ké­szített bő, dús ujja­­kat, a könyöknél gazdag szabással. Anyagok Könnyű gyapjú­­vetek, főleg sima sö­tétkék színben. Egy­színű selyem crep­pe-ek, fehérrel élénkítve. Néhány komplet virágszínű pasztell, lila- 66 rózsaszínű barack­színben. Az imprimék között van pettyes és fekete-fehér mintás. Egyéb fődolgok és apróságok Legnagyobb divat a csipkével szegett alsószoknya, amely kilátszik. Érdekes mo­dellje Mainbochernek még egy sötétkék taft ruha, élénk színes kesztyűvel, amely­nek széle ugyanolyan csipkével van szeg­ve, mint az alsószoknya. Taft a bélése a mouslin-imprimériabátnaik is. Szoknya­szabás: bő, repdeső, (virágos mouslin im­­priméból és tüllből nappalra) a derekak mind ékben végződnek és szorosak. Main­­bochernek van egészen bő szoknyájú virá­­gos raftmodellje délutánra, hosszú ujjas jersey jumperje, bő, tü­ll vagy organza­­szoknyához a nyári estékre. Az estélyi kö­penyek sárgák, hosszúak és angol szabá­­súak. Az egyik remek sárga estélyi kö­penynek arany flitter gallérja van. Ékszer és toll Estére kis ékszert viselnek és tolldísznek fekete strucctollat.­­A normandiai paraszt­­viselet rányomja bélyegét az egész divat­ra: paillettet hímzett zsebes kötény­ke egé­szíti ki a parasztos jellegű fekete tüllru­­­hát.) A nappali szoknya hossza a földtől 38 centiméter. Legközelebbi beszámolónk: Molyneuxról. Ferda Manyi (Ferda Manyi rajza) BÚCSÚZIK A „HÓFEHÉRKE" Csütörtöktől kezdve új filmet ját­szanak a Radiusban, ahol tizenkét hétig adták a »Hófehérké"-t. Danielle Marrieux Magyarországon készült »Egy pesti éjszaka« című filmjét fog­­ják bemutatni. * Lovasfilmek bemutatója az Átrium­ban. Azt a nagysikerű lovasfilm­sorozatot, amelyet nemrég a Nemzeti Lovarda mu­tatott be, az általános nagy érdeklődésre való tekintettel március 12-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor az Átrium film­színházban megismétlik. Szenzációs aka­dályversenyek, lovasbravúrok, veszélyes ugratások kerülnek bemutatásra a világ minden táján készült produkciókról. oldal Mi lesz a kecskeméti Katona József színházzal? Kecskemétről jelentik: Kardoss Géza, a kecskeméti színigazgató bérleti szer­ződése lejárt. A Katona József-színház jövő évi sorsa iránt már megindult az érdeklődés. Vitéz Jakabffy Dezső, a szombathelyi színház igazgatója bejelen­tette­ a polgármesternek, hogy szívesen vállalná a kecskeméti színház igazga­tását. * Harun al Rasid legutoljára a Belvárosi Színház »Földindulás« című darabját nézte meg és erről a látogatásról szóló beszámolójában megemlékezett egy szí­nészről, aki, noha néma szereplő volt csupán, rendkívül érdekesen alakította az úgynevezett szektariánus képben egy fanatikus hallgató szerepét. Tévedésből Acsay Rezsőnek írtuk a néma szereplőt, holott annak neve Bersányi Jenő. Ezt itt készséggel helyreigazítjuk.

Next