Az Ojság, 1924 (5. évfolyam, 2-42. szám)

1924-12-21 / 41-42. szám

— Veszettig. A Pasteur-Intézetbe be­szállították egy veszett fejsze nyelét. — Könnyű megélhetés. Schlittschuhe Manó korcsolyatanár elhatározta, hogy az idei télen a jég hátán fog meg­élni. — Eltűnés. Lendvai-Lehner István kapott két elemmet Miskolcon és az­tán úgy eltűnt, mintha huskából lőt­ték volna ki. '' — Akció a fogyás ellen. A leg­utóbbi statisztikai jelentések szerint Bu­dapest lakossága fogyófélben van, il­letékes helyen már intézkedtek, hogy a lakosságot felhizlalják. — Akinek sok esze van. A Bölcs Rabinak az a véleménye, hogy aki­nek sok esze van, az január elsejé­től előfizet Az Újságra. — A leghumorosabb olvasmány. Lan­ger tanácselnök olyan humoros felol­vasást tartott, hogy Márffy nem bírta magát visszatartani a nevetéstől. KARÁCSONYI KÖNYV SIC­HUH flO flSTPfl Irta MÁRFFY JÓZSEF NÉPiesch KIADÁS. "­­ Jön a 25. Januárban ismét be­hozzák a 25-öt, még pedig az 1925-öt. — Köszönetnyilvánítás. Úgy értesü­lünk, hogy a miskolci kormánytámo­gatásért az ellenzék köszönetet fog szavazni. — Új halálnem. Dr. Utas Egyed autó­buszrázkódásban a mai napon elhunyt. S Márffy dala Mer születtem ébernek, Mér nem inkább hébernek ... — Meghosszabbított élet. A nemzet­gyűlés egyik bírálóbizottsága meghosz­­szabbította a Zsirkay mandátumának életét. — Magyarország meg van mentve. Illetékes helyről jeentik, hogy a mozi­rendelet teljesen kész. Nemsokára a mozik is teljesen készek lesznek. — Utazás a világ körül. A törvény­szék a múlt héten elrendelte Dr. Fe­­leky Géza letartóztatását. — Hol vannak a fiaid? — Kint vannak a baromfi kiállí­­táson.. — És gondolod,hogy díjat kapnak? AZ ÚJSÁG VICC AKADÉMIÁJA Humorista és po­ntgyilkosképezde és tréfavágás Az egész ország lakosságának vélünk Tanár: Miért a zsidók? szolgálatot tenni, amikor karácsonyi szá­munkban megnyitjuk AZ ÚJSÁG VICC AKADÉMIÁJÁT, melynek hallgatója lehet faji, vallási, társadalmi különbség nélkül minden ma­gyar állampolgár. Zsidók is. Az új főiskola főtantárgyai: korrtor, akasztófahumor, zsidó viccek, pointgyilkolás, zaftos viccek, tréfavágás, találós viccek és futurista viccek. Az új iskolának tagja lehet mindenki, aki a fölvételi vizsgán megfelel. A fölvételi vizsga tárgya: egy olyan viccet kell mondani, amelynek Papp Jancsi nem tudja lelőni a pointjét. Ezek után megkezdjük az első tan­órát, melyen az elméleti részt fogjuk tárgyalni. Tanár: Mi a vicc? Móricka: A vicc egy olyan tréfás történet, amelyen a zsidó nevet és a gót nem érti. Tanár: Jól van. Ki a humorista? Lacika: A humorista egy savanyú em­ber, aki más életét is meg akarja sa­­vanyítani. Tanár: Mi a humor? Lacika: A humor a humorista szá­raz kenyere. Tanár: Jól van leülhetsz. Mondd meg Samu, kik találják ki a jó vicceket? Samu: A zsidók, és kedvük Sarrtu. Mert van eszük viccelni. Tanár: Jól van, leülhetsz. Mondd meg Pista, mi az akasztófahumor. Pista (hallgat). Móricka: Én tudom, tanár bácsi. Tanár: Mondd meg, Móric. Móricka: Akasztófahumor, ha a zsi­dók Lehner Pistáról is viccet csinál­nak. Tanár: Ki tud jó zsidó viccet me­sélni? Izorka: Kiss Menyus bácsi. Tanár: Mit mond egy zsidó, ha egy viccet mesélünk neki? Móricka: Ezt már hallottam. Tanár: Mondd el Móricka a leg­jobb viccet, amit eddig hallottál. Móricka: Jaj, tanár bácsi, azt a vic­cet nem mesélheti el egy iskolásfiú. Meg osztán szemérem elleni vétségért hat hónapra le is csuknák, ha kinyom­tatná Az Újságba. Tanár: Akkor zárt tárgyalást rende­lek el. Kérem a hallgató- és olvasó­­közönséget, hogy hagyja el a termet. (A zárt tárgyalás lapunk zártakor egyre tart. Csak az időnként kiszűrődő nevetést hallani.) — Mi az, a Schwarcék is karácsony­estét tartanak? Hiszen az öreg Schwarc még zsidó ? — Igen, de a fiai keresztények és igy a h­anukagyertyáka­t a karácsonyfán gyújtják meg. Г Kis karácsonyi mese Álmomban megjelent egy tündér és így szólt: — Karácsonyra két óhajodat teljesítem, mondd meg nekem, mire vágya-­­­kozol. ] Gondolkozás nélkül mondtam: — Egy automobilt és egy szép asszonyt szeretnék.­­ — Szamár — mondta a tündér dühösen — olyanokat kérsz, amiket­­ nem tudsz kormányozni — és ezzel eltűnt.­­ 1 AZ ÚJSÁG 1924 december 21. A Postás Katica premierjén Em­őd: Mit keresnek itt az urak? Zeneszerzők: Kérem szépen, nekünk ma itt premierünk van

Next