Az Ojság, 1934 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1934-11-18 / 45. szám

4 avagy Was ist. Intimes in Times? Pest szájaJ A Fészek-klubban 35 tagú bizottság alakult az éjjeli társas­élet fellendítésére. Elsősorban a színházak prominens hölgytag­jait kérik fel, hogy a gyönyörű klubban pihenjék ki az előadás fáradalmait, de a polgári társaság szép hölgyei is megígérték, hogy esténként a Fészekbe csábítják férjeiket és a­­ férjek ba­rátait. A hullt héten tárgyalták Bécsben a Gerliczy Félix báró bűn­ügyet zárt tárgyaláson. A tárgyalási teremnek ag· az első, mint a hátsó bejáratai zárva voltak. V. Nagy Andor tőzsdetanácsos, a kitűnő humorista és Lakner Arthur, gyermekszínész, közösen írnak egy mulatságos katonafilmet. A Bethlen-téri Színpad legközelebb bemutatja Sza­bolcsi Lajos ,,Középkor“ című zsidó drámáját, ha lehet, a főszerepben ugyancsak Csortos Gyulával. Г Darvas Lili mellett Vágó néninek van a legnagyobb sikere a Molnár - darabban. Kedves, bűbájos, aranyos, te­hetséges,t­ennivaló öregasszony Vágó néni, de a színházi rossz száj­át is kikezdte, elnevezték — geilicének. A pszichoanalízist elnevezték zsidó gyónásnak. 4 Uf IssTen­ trükk. A Belvárosban egy elegáns kis lokál nappal olcsó szendvicsekkel látja, el a környékbeli üzletek és­­műhelyek alkalmazottait. a szendvicsek levelezőlap hívás nélkül házhoz, illetve bolthoz jönnek. Gerő István, a Royal filmszínházak tulajdonosa, Щд­­•ki éltette magát, 60.000 pengőt szánt film­gyártási, célokra Az összeg nagyságához képest elég jól érzi magát. Hja, Herr Brulik az idő múlik — mondták régebben az Operában, mikor egy Brulik nevű énekesnek kezdett gyengülni a hangja. Hatvany Lili ezt a minap finomabban így fejezte ki: Hja, barátom, szomorú dolog, mikor az embernek az étteremben már egy méterre kell eltartani az étlapot, hogy el tudja olvasni. Szűcs László, a hirtelenkezű operaénekes, kibékült a szabó­jával és a kiütött fogért kárpótlásképen egy öltözet ruhát is ren­delt nála. Mióta ez nyilvánosságra került, a szabók tömege árasztja el ajánlatokkal. Egyik pláne fényképet is mellékelt a fogsoráról . , , ШМ Dr. Jacobi Olivér, a Kereskedelmi Bank népszerű igazgatója, a minap autón ment Bécsbe, de annyi ka­­lamitása volt az után, hogy a kocsiján utazó két fran­cia urnak kijelentette, hogy ezentúl külföldre csak vo­naton megy. M­etzner Ernő, a kitűnő magyar rajzoló, aki egyik londoni nagy filmgyár színpadépítője és Tuszkay Márton, az ismert berlini rajzolóművész, rokoni láto­gatásra hazaérkeztek. Az Operaház nyugalmazott ballerinái minden péntek este összejövetelt tartanak a Japán­ kávéházban. Hát nem kedves ? Üli A híres pesti kereskedőcsalád tagjai közt irtó vallásháború dúl. A család egyik része megmaradt Ábrahám kebelében, a má­sik része otthagyta az ősi kebelt, sőt ennek a másik résznek a fia katholikus pap lett. A mama­ persze nagyon büszke erre a fiára és ha társaság­ban van, mindig csak úgy beszél róla, hogy „fiam a pap“. Egyszer egy társaságban megint egyre fiam a pap­ozott és egy jelenlevő hölgy, aki a boldog mamát nem ismerte eddig, kí­váncsian kérdezte meg tőle: — Mondja csak, asszonyom, hogyan szánták rá magukat, hogy fiukájukat a rabinak adják? Tauber Richardról olvassuk, hogy még eddig nem volt alkalma megnézni a saját filmjét. Mázlista. Gondfelejtő orvosságot keresnek az emberek, mely elfeledteti velük a mindennapi élet bor­zalmait. Sajnos, mindennapra jön valami kellemetlenség, ami megkeseríti az amúgy is gondokkal zsúfolt életün­ket. .Akiknek gyomrát már megfeküdte és étvágyukat elvette a sok kellemetlenség, akik felejteni akarnak és kellemes hangulatos szóra­kozás után vágynak, tudják ki bajaik leghivatottabb pro­fesszora. Gundel az, akinek Gellért-téri éttermében ci­­gányzenés vacsoráinál visz­­szajön az étvágyunk s re­mekül szórakozhatunk. Tán­cos teadélutánjai ligeti, ál­latkerti éttermének hangu­latos estjei a legbiztosabb eredményű gondfelejtő or­vosságok. Szombaton, november 17-én először Egy nő akinek múltja van László Aladár új vígjátéka BELVÁROSI SZÍNHÁZ гаA Z­О­J­S­AG И 1934 november 1.- ARISZTID AGENOR — Hacsek és Sajó arisztokratában — Arisztid (a szolgához): hem, Baptist, szaladjon át rendőrségre és kérjen egy gyűlésre engedélyt. Szolga: Minek az, méltósá­­gos uram? Arisztid: Mert egy gyűlés van, kéhem, a nyakamon és nincs rá engedélyem. ( Agenor jön.) Szervusz, kéhlek, jó hogy jösz, mert ki kell töl­tenem az adóösszeírási ívet és nem tudom, kéhlek, mit írjak oda, hogy elöbbeni­ lakása? Agenor: Hát hol laktál ezelőtt, kéhlek? Arisztid: Én, kéhlek, a mostani laká­somban születtem. Agenor: Akkor írd be, kéhlek, az édes­anyád Őméltósága címét. Arisztid: De ő is abban a lakásban szü­letett, kéhlek. Agenor: Akkor nem tudom, kéhlek. És általában, kéhlek, én egyre kevesebbet tu­dok. Például ezzel a titkos választással sem tudom, mi van, kéhlek. Arisztid: Az van, kéhlek, hogy titkosan fogunk választani. Agenor: Azt értem, kéhlek, csak azt nem értem, kéhlek, ha titkos a választás, honnan fogjuk tudni, hogy választás van, kéhlek? Arisztid: Na ja, kéhlek. Frocli az egész, kéhlek, a minap a rendőrség is megfroc­­lizott engem, kéhlek. Agenor: Hogyan, kéhlek? Arisztid: Megvertem, kéhlek az ina­somat és eljárást indítottak ellenem, kéh­lek, súlyos testi sértésért, pedig az egész inas 46 kiló, kéhlek és az nekik egy súlyos test. Agenor: Velem meg az adóhivatal froc­lizott ki, kéhlek, rámírt, hogy fizessek in- i­ségadót, én, kéhlek, erre felkutattam az egész lakásomat és egy falat ínséget se találtam, most aztán nem tudom, kéhlek, hogy mi után fizessek. Arisztid: Azt hiszem, kéhlek, hogy mind­ez a Leó szelleme. Agenor: Ki az a Leó, kéhlek? Arisztid: Az, kéhlek, valami szellem, ami az emberek agyá­ban él, kéhlek. Agenor: Jaj, jaj, kéhlek. Arisztid: Mit jajgatsz, kéh­lek? Agenor: Hátha az én agyam­ban is van, kéhlek, egy ilyen szellem, kéhlek. Arisztid: Ki van zárva, kéh­lek, mi felsőbbrendű emberek­­ vagyunk, kéhlek, a mi agyunkban nem le­het, kéhlek, semmiféle szellem. Agenor: Az igaz, kéhlek, hogy mi fel­sőbbrendű emberek vagyunk, kéhlek, de akkor miért vette fel, kéhlek, a Nemzeti Kaszinó azt a Csizmás Jenőt, kéhlek? Arisztid: Micsoda csizmást, kéhlek? Agenor: Azt a polgármestert, kéhlek. Arisztid: Az nem Csizmás Jenő, kéhlek, az Cipős Jenő és azért vették fel, kéhlek, hogy nekünk is adjon, kéhlek, egy kis szel­lemi szükségmunkát. Agenor: Aha, ez a Leó szelleme, kéhlek* Arisztid: Nem, kéhlek, ez a Jenő szel­leme, ő akarja kéhlek megcsinálni a Su­­­­gár-utat, de ahhoz több szellem kell, mint ami neki van és ezért vesz hozzá mindig, kéhlek, szellemi szükségmunkásokat. Agenor: Most már értem, kéhlek, hogy miért kellett a kaszinónak ez a Cipős. De most azt magyarázd meg, kéhlek, hogy mi az a turista­törvény, kéhlek? Arisztid: Az, kéhlek, egy újabb frocli. Mindenkit kötelezni akarnak, kéhlek, hogy­ hegyet másszon, mert csak így tudunk, kéhlek, felfelé jutni a gazdasági mélypont­ról, kéhlek. De most, szervusz, kéhlek, ne­kem menni kell. Agenor: Hova mész, kéhlek? Arisztid: Hallom, kéhlek, hogy az Iza­­bella-téren bemutatnak egy kulcsdarabot, nekem van egy záram, kéhlek, odamegyek megnézni, beleillik-e az a kulcs, kéhlek? Szervusz. Agenor. Szervusz. De nézd meg, kéhlek* nekem van egy kulcsom, hátha találsz ott hozzá egy zárdarabot.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék