Az Ujság, 1906. július (4. évfolyam, 178-192. szám)

1906-07-13 / 190. szám

— Egy báró mint betörő. Győrből Írják, hogy egy ősi családnak züllött sarját, Zornberg Sándor bárót letartóztatta a rendőrség Szabadhégyen egy istállóban, mert Ácson több betöréses lopást követett el. A szerencsétlen fiatalembert, ki már napokkal előbb állandóan kénytelen kontaktus­ban volt a rendőrséggel, a kórházba kellett szállí­tani egyrészt tulittas állapota, másrészt egy tá­tongó seb miatt. A sebet bekötözték, de még mindez ideig nem tudják kideríteni annak eredetét, mivel a báró arra vonatkozólag megtagadott minden felvilágosítást. A seb miatt néhány nap múlva el is hagyhatná a kórházat, ha a legsúlyosabb elmebajok egyikét, az idült alkoholmérgezést félreismerhetétlenül nem észlelték volna rajta. Állandóan nagyúri rangjával és feddhetlen elő­életével dicsekszik, ha azonban előhozzák neki a terhére irt bűncselekményeket, akkor gőgösen és lenézően félrefordul. A városban többeket meg­szólított az előző napokban, hogy adjanak érték­tárgyaira, tárczájára, botjára egy-egy koronát és a kért összeget leszállította rendszerint egy hatosra azzal, hogy nagyon éhezik. Az igy összeszedett pénzt azután az első adandó alkalommal elitta Az ácsi betöréseknél mindössze csekély értékű ruhanemüeket vitt magával, melyeket eladogatott. Felépülése után ininden valószínűség szerint elme­gyógyintézetbe szállítják. — Az országos magyar izr. közalap folyó évi junius hó 28-iki tisztikari üléséből folyólag a következő 2000 koronás utazási ösztöndíjra hirdet pályázatot. Pályázhat­nak oly izr. vallásu magyar honos festőművészek, kik az iskolai képesítésen már túl vannak és 30-ik életévüket még be nem töltötték. Pályázók foglalkozhatnak a festé­szet bármely ágával (tájkép, arezkép, életkép, állatfesté­szet stb.). Kívánatos, hogy a pályázó már valamely kiállí­táson részt vett legyen. A kérvényhez melléklendő : I. eddigi iskolai és művészeti képeztetésről szóló bizonyitványok ; II. munkák (vázlatok, befejezett tanulmányok, képek) ; III. programm arra nézve, hogy hol és miként akarja a jutalmazott felhasználni az ösztöndíjat. Az ösztöndíjas köteles programmjához képest külföldön tartózkodni, köteles programmját betartani s a mennyiben azon idő­közben változtatni kíván, tartozik ezt jóváhagyás végett bejelenteni. Az ösztöndíj 2000, azaz kétezer korona, mely havi részletekben lesz kifizetve. Felhivatnák- mindazok, kik ezen utazási ösztöndíjra pályázni kivannak* • hogy okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus 25;ig a.z országos magyar izr. közalap bizottsága elnökségéhez (Budapest, VI., Laudon-utcza 3.) benyúj­tani sziveskedjének. Budapest, 1906. július hó 8-án. A tisztikár nevében : Hatvány-Deutsch Sándor biz. elnök, dr. Jlezey j-erentz s. k, biz. jegyző. — Veszedelmes tűz egy gyárban. Áz Üllói-ut 89. és a Gyep-uteza 43. számú telkein ,levő Stro­­bentz-féle festék-, lakk- és kenczegyárban ma délután 5 órakor veszedelmes tűz támadt. A lakk­­olvasztó-kemenczének 270 fokos hőségében az egyik kazán tartalma kifutott,.-lobot vetett s az olvasztóházat, ennek szellőzte tőjét- s a gerendá­­zatot is meggyujtott-a. Szerencsére, hamarosan megérkezett a VIII., IX. kerü éti és a központi tűzoltóság Markusovszky Béla segédtiszt vezetése alatt s homokkal elfojtották a tüzet, úgy hogy az épület gerendázatát is megmenthették. A tűz­esetnél megjelent Lahocsinszky Árpád h. tanács­nok is, s nagyszámú rendőr, a kik az. égve szét­terülő lakktól távol tartották a közönséget. A forró láva sehesültje lett Kovács Dániel portás is, a kit azőnban a helyszínén elláttak az első segítségnyújtással s lakásán hagyták. A tűz miatt a villamos-közlekedés fél órán át szünetéit. Vl — Lezuhant turisták. Salzburgból jelentik, hogy Wagner Arnold frideki diák, a ki Zell am Seen nyaralt, é hó 4-én kirándulást tett a magas Hundsteinra és azóta nyoma veszett. Az eltűnt diák felkeresésére espediczió indult. — Innsbruck­ból jelentik, hogy Breunek Ferencz bécsi gyáros az Öt apostolra tett kirándulás közben egy mere­dekről lezuhant és életét vesztette. — Uj hetilap a vidéken. Győré Béla és Fodor lg­­nácz szerkesztésében folyó hó 8-án Solt-Dunavidék czimmel társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi hetilap indult meg. A lap főmunkatársai: Ertekes Ferencz és Hetényi János dr.-ok. — A Drahos-flu. Drahos István napszámos fiú neve akkor lett közismertté, a mikor két év­vel ezelőtt agyonlőtte a mostoha apját, Ráez Gá­bor kocsist. A fiú az esküdtek előtt oly meggyőző erővel magyarázta meg, hogy Rácz családja tönkre­tételére tört, hogy az esküdtek a fiút felmentették. Drahos István most mint valami hős került haza és. valóságos zsarnoka lett a családnak. Másfél hónappal ezelőtt megfenyegette az anyját, hogy megöli. A rendőrség ekkor letartóztatta, de az ügyészség pár nap múlva szabadon eresztette. A fi.ut ez csak inkább ingerelte az erőszakoskodásra. Azt hitte most már, hogy ő erkölcsbirája a család­jának és büntetlenül követhet el vele szemben mindén gazságot. így legutóbb azzal fenyegette meg az anyját, hogy kiirtja az egész családot. Éjszakának idejárt, a írtig alusznak, leönti őket petróleummal és meggyujtja. Drahos Istvánná, a fiú anyja ezt bejelentette a rendőrségen, a mely a suhanczot mára beidézte. Drahos István itt azt vallotta, hogy 15 éves húga, az anyja kényszerí­tésére, erkölcstelen életet folytat. A fiút a rend­őrség életveszélyes fenyegetés czimén letartóztatta. — Felhívás. Felkérték lapunkat, hogy közölje a következő sorokat: Testvéreink, kartársak ! Megalakul­ván Budapesten az Állami Napidijas Hivatalszolgák Or­szágos Egyesülete, az összes kartársak érdekeinek és bajai­nak megbeszélése végett augusztus hó 20-án Batthyány Tivadar gróf ur védnöksége és Giess wein Sándor dr. ur elnöklése alatt országos kongresszust tart. A kongresszusra a fővárosi és vidéki összes állami napidijas hivatalszolgá­kat meghívja a központi választmány. A kongresszuson résztvenni óhajtók ez iránti szándékukat legkésőbb július hó 28-áig áz Igaz Szó szerkesztőségébe, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. küldjék be. Hazafias kartársi üdvözlettel a központi választmány. Felhivatnak a bizalmiférfiak, hogy 14-én, szombaton 6 órakor jelenjenek meg a kálvária-téri helyiségben. — Rablótámadás Kecskeméten. Kecskemét­ről írják, hogy ma reggel vérbefagyva, eszméletlen állapotban találták szatócsüzletében özvegy Hacker Móniét, egy idősebb asszonyt. Fején három nagy seb tátongott, melyeket valószínűleg vassulylyal ütött rajta a támadó, a ki az üzletben össze-vissza dobált mindent és a pénzesfiókot is kirabolta, A rendőrség kutatja a gonosztevőt s már nyomában is van. A rablógyilkosságról még a következő rész­leteket jelentik : Az özvegy Hacker Mórné ellen elkövetett merényletet az asszony egy férfirokona vette észre, a mikor ma reggel öt óra tájban az üzletben megjelent. A nyomban előhívott rendőrorvos meg­állapította, hogy a rablótámadást legfeljebb fél­órával előbb követték el. A szerencsétlen áldozat fejét mérlegkörtékkel verték be és úgy össze­­visszazuzták, hogy életbenmaradásához egyáltalán nem reménykednek. A tett elkövetésével egy Horváth nevű, több­szörösen büntetett embert gyanúsítanak. Horváth, a ki már hét Ízben volt büntetve és most is lopás miatt folyik ellene az eljárás, eltűnt. A kecskeméti rendőrség, melynek megbízásából Rónai rendőr­tiszt vezeti'a vizsgálatot; most körözi. A merénylet áldozata jómódú asszony volt, a kinek üzlete szépen jövedelmezett. Visszavonult életet élt és csak a rokonságával közlekedett. Azt ugyan nem lehetett még megállapítani, hogy mennyi pénzt vittek el, de bizonyos, hogy tetemes összeg esett a rabló kezei közé. • — Elfogott szélhámosok. Az utóbbi időben két fiatal ember járja sorrá a"képviselőket és hamisított levelekkel könyöradományokat csal ki tőlük. A fiatal emberek ravasz -furfanggal kikutatják, hogy egyes kép­viselőknek kik a főkortesük és ezeknek a nevében ha­misítják az ajánlólevelet. Legutóbb Révai Simon bárótól csaltak ki nagyobb összeget. A szélhámosokat ma a rendőrség letartóztatta. Éppen Pallavieini György őr­grófot . akarták megpumpolni a selmeczbányai jegyző hamisított ajánlólevele alapján. A két szélhámos Neidel Nándor és öszterreicher Jakab munkátalan emberek. Megindították ellenük a kihágási eljárást. — Halálozás. Léhctay Stefiké folyó hó 11-én életé­nek 18-ik évében Budapesten meghalt. — A tengerészkadét halála. Fiúméból távira­tozzék : Kertay Róbert, az itteni tengerészeti akadémia, növendéke, ki az Adria-hajóstársaság »Szent László« gőzösén volt a nyári szünidőre be­osztva, Marseilleből visszatérőben Nápolyban a hajó fedélzetéről a hajófenékre zuhant és meghalt. — Kiűzött apáczák. Marseilleből jelentik, hogy a Szt. Klára-kolostorból az apáczákat tegnap katonaság távolította el. Az apáczák Olaszországba utaztak, a hol St. Giulianóban telepednek le. — Rendűri krónika. Tolvaj katona. Fáik Emil, a 32. gyalogezred századosa feljelentést tett a budapesti főkapitányságon, hogy Risták Károly Lajos 32. gyalog­ezredbeli közlegény ellopott 300 koronát és megszökött. A tolvaj bakát nyomozza a rendőrség. — A mosólány fvrfangja. Agyafúrt módon szélhámoskodik az utóbbi időben egy fiatal, barna, csinos leányka. Takarosán kiöltözve, ruháskosárral a kezében beállít olyan helyekre, a hói szobaurak laknak és a háziasszonynak bejelenti: — A szennyes ruháért jöttem ! A háziasszony azt gondolva, hogy a szobáura vala­mely tisztító-intézetből küldötte fel a leányt, gyanút­lanul összeszedi a szobaura ruháit és átadja a leánynak, a ki azzal távozik és soha többé nem tér viasza. A leány ellen eddig nyolcz feljelentés érkezett a rendőrségre. Az ellopott ruhaneműk összes értéke meghaladja az 1000 koronát, A rendőrség nyomozza a fiatal tolvaj leányt, a kinek az a különös ismertető jele, hogy elől három foga aranynyal van plombáivá. — Póruljárt jürdözö. Krausz József kereskedősegéd tegnap a Lágymányoson a Dunában fürdött. Ruháját a parton hagyta őrizetlenül. A mikor, kijött a vízből, megdöbbenve vette észre, hogy az összes ruháját ellopták. Kétségbeejtő helyzetéből egy pénzügyőr mentette ki, a ki odakölcsönözte polgári ruháját. Krausz nyomban a rendőrségre sietett és meg­tette a feljelentést. A ruhában egy ezüst óra, továbbá egy 13 koronát tartalmazó pénztárcza volt. — Ismeretlen halott. Ma délben az újpesti hid mellett egy fiatal leány holttestét fogták ki a Dunából. A leány már több napja lehetett a vízben. 15—16 évesnek látszik, a haja vöröses­szőke. Ruhájából következtetve, munkásnő lehetett. Ki­vitték a törvényszéki orvostani intézetbe. — öngyilkos borbélysegéd. Pintér József borbélysegéd az éjszaka a Práter-utcza 31. _ számú lakásán főbelőtte magát. Nyom­ban meghalt. Érdekes, hogy a szomszédos szobában aludtak a házbeliek és a lövéfc zajára fel sem ébredtek. Csak reggel vették észre Pintér öngyilkosságát. Az élet­unt nemrégen temette el a feleségét s azóta buskomor volt. Valószínű, hogy a felesége halála miatti bánatában követte el az öngyilkosságot. — Leesett a kocsijáról- Móri István kocsis a Dohány-utcza és Klauzál-utcza sarkán leesett a kocsijáról és bezúzta a fejét. — Lezuhant a ház­tetőről. Kónya Pál tanuló ma reggel lezuhant a Dohány­­ütcza 12. számú ház tetejéről és súlyos zuzódásokat szen­vedett. Az ostendei sakkverseny. — Kiküldőtí tudósítónk távirata. — 1. Schlechter Károly (Ausztria) 21 pont. 2. Maróczy Géza (Magyarország) 20 pont. 3. Rubinstein (Oroszország) 19 pont. Az 1906. évi, második ostendei nemzetközi sakk verseny óriási meglepetéssel végződött. A nagyszabású tornát Schlechter Károly, a jele3 bécsi mester nyerte meg, egy egész egységszám­mal előzve meg Maróczy Gézát, a tavalyi első ostendei torna győztesét. Schlechter győzelme mindenfelé nagy meg­lepetést fog kelteni, mert ha Schlechter ugyan mindig az első mestersakkozók sorába tartozott, de Lasker, Maróczy, Tarrasch, Janovszki és Mar­shallal egy sorban sohasem lehetett említeni. Az utolsó esztendők minden nevezetesebb sakkverse­nyén részt vett, de első dijat a müncheni torna kivételével nem tudott nyerni. 1900-ban München­ben ugyanis első volt, de akkor is meg kellett osztania a dicsőséget Pillsburyval és Maróczyval. Schlechter eddig mint óvatos remis-játékos volt ismeretes. A sakkversenyeken állandóan ő érte el mindig a legtöbb remis-t, mig á mostani ostendei tornán váratlanul fényes formát muta­tott. Az utolsó turnus kilencz játszmájában pél­dául hat egységszámot (négy nyert játszma és négy remis) ért el. Mostani kiváló eredménye leg­hívebben igazolja, hogy a sakkmesterek között az elsők sorába emelkedett és győzelme ezen a hosszú és fárasztó tornán feltétlenül megérdemelt volt. Maróczy Géza, a ki az utolsó, döntő turnus elején még biztos győztesnek látszott, mint az 1903. évi monte-carlói versenyen, a második helylyel volt kénytelen megelégedni. Tagadhatat­lanul kiváló eredmény ez is, bár hozzászoktunk, hogy Maróczy neve mellé a »győztes« szót is hozzá­gondoljuk. Nem mentegetjük legyczetéséért, de bizonyára más lett volna az eredmény, ha Maróczy tiszta fejjel kezdi meg az ostendei versenyt, nem pedig a három havi amerikai körút folytonos szimultán- és vakjátékai után kimerültén, fárad­tan, romlott idegekkel. A közeli nürnbergi tornán azonban előreláthatólag kikorrigálja mostani vere­ségét és biztosra veszszük, hogy ott Tarrash dr.-ral szemben is újabb diadalt fog szerezni a magyar sakktudásnak. Az egész torna legszenzácziósabb eredménye a húsz esztendős, orosz Rubinstein szereplése. Csak múlt évben nyerte meg Duras-szal holtver­senyben a mestertornát, az idén vesz először részt nemzetközi tornán és ime, harminczhat mester közül az elsők sorába jutott. Rubinstein sakk­­karriérje a legfényesebb jövővel biztat. A harminczhat mester résztvételével meg­kezdődött második ostendei sakkverseny élsó turnusának eredménye a következő volt: Janovszki, Burn 7, Perlis dr. 6%, Leonhardt, Johner, Maróczy, Marshall, Teichmann, Schlechter, Snosko-Borovszki 6, Bernstein, Blackburne, Fahfni, Rubinstein, Mieses, Salve 5y2, Duras, Balla, Süchting 5, John, Spielmann, Sviderszki 4%. Péntek ,'julitts 13 . AZ ÚJSÁG 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék