Az Ujság, 1907. január (5. évfolyam, 1-13. szám)

1907-01-08 / 7. szám

10 AZ ÚJSÁG Kedd, január 8. — A pozsony—bécsi villamos vasút. Pozsony­ból táviratozzak : Pozsony város törvényhatósági bizottságának mai közgyűlésén Marso Gyula meg­interpellálta a polgármestert, vájjon a pozsony— bécsi villamosvasút ügye milyen stádiumban van. A törvényhatósági bizottság az ügy elintézését még november havi közgyűléséből megsürgette a kereskedelmi minisztériumnál, de erre eddig sem­miféle válasz nem érkezett. Brolly Tivadar polgár­­mester előadta, hogy Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter november 13-ikán Pozsonyban tett láto­gatásakor kilátásba helyezte, hogy az ügy a leg­rövidebb idő alatt elintézést nyer és igy nem teszik fel, hogy a várossal egyszerűen játékot űzni akarna. Egyúttal a polgármester indítványozza, hogy a mai közgyűlésből távirat intéztessék Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszterhez és Szterényi államtitkár­hoz ama kéréssel, hogy az ügyet a képviselőház összeülése után a közgazdasági bizottságban sürgő­sen, a Házban pedig még a folyó hóban tárgyalják. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. — Sztrájk a pécsi szénbányákban. Pécsről jelentik, hogy a pécsi bányatelepek szénbányái­ban az öt munkásvezér elbocsátása következté­ben csütörtökön bekövetkezett részleges munka­­beszüntetés nem terjedt tovább, sőt a sztrájkoló 1000 munkás közül ma mintegy 700 újra felvette a munkát és leszállt a bányába. A többi külföldre igyekszik, hová csábítják őket. A pécsi főszolga­bíró épp most Ítélte el a dortmundi bányák egyik ügynökét kivándorlásra csábítás miatt két havi fogházra és 100 korona pénzbirásgra. — Harcz a tüdővész ellen. A tüdővészellenes küzde­lemnek jelentős faktora lesz kétségtelenül a Délvidéki Tüdővészellenes Liga, mely vasárnap alakult meg Temes­várod és a melynek már eddig is majd ötszáz tagja van. Ezerkoronás alapítványt tettek Kuth Gáspár dr., Ambrózy Gyula báró, Róna Ignácz dr. és Vértes Adolf dr. Elnökké Kabdebó Gergely főispánt, alelnökökké Telbisz Károly dr. polgármestert, Fülöpp Béla dr.-t és Bréuer Ármin dr.-t választották. A liga ügyeinek vezetésére azonkívül 36 tagú igazgatótanácsot választottak. Táviratilag üdvözölték és tiszteletbeli tagnak választották Andrássy Gyula gróf belügyminisztert, Hadik János grófot, Chyzer Koméit, Korányi Frigyest és Kuthy Dezső dr.-t. — Vasúti baleset. Maglódról távirják la­punknak, hogy a debreczeni túlzsúfolt személy­vonat ma reggel fél hat órakor Gyömrőnél nyílt pályán négy tengelyű kocsijának keréktörése kö­vetkeztében kisiklott. Az utána érkező gyors személyvonatok utasai átszállással és több órai késéssel jutottak Budapestre. Délutáni két óráig az akadályokat elhárították. A katasztrófa ve­szedelmétől a mozdonyvezető és a vonatvezető személyzet ébersége mentette meg az utasokat. — A párisi párbaj. A már emlitett párbajban megsebesült Spitzer hadnagynak állapota állan­dóan kielégítő, s ha komplikácziók nem állanak be, megmentettnek tekinthető. Mivel a párbajról a lapok sok helytelen részletet közöltek, többi közt azt is, hogy Spitzer a hetedik golyóváltásnál sebesült meg, most a segédek közzéteszik a pár­bajról fölvett jegyzőkönyveket. Ezekből kitűnik, hogy Spitzer ellenfelét nem Andreá-nak, hanem André Hanná-nak hívják, s a 4-ik tonkingi lövész­ezrednek a tisztje. A szolgálati revolvert Hanna választotta fegyverül s Spitzer a második lövésre sebesült meg az altestén. A tanukat a rendőrség már kihallgatta, de csak a párbaj lefolyására vonatkozólag, mert becsületszavukkal kötelezték magukat, hogy a párbaj okát el nem árulják. — Jubileum. Köstler Jónás magánhivatalnok 25 éves jubileumát ünnepelte meg a Schwarzkopf Adolf és Wolf ezég és személyzete. Gárdos Emil a személyzet nevében ezüstkoszorut nyújtott át és szép beszédben méltatta az ünnepelt érdemeit. — Alagút az East-River alatt. New-Yorkban most az East-River alatt, mely Long-Islandot el­választja New-Yorktól, alagutat építenek, mely 1907-ben készül el. Az építést ugyanaz a társaság végzi, mely két évvel ezelőtt a földalatti vasutat adta át a forgalomnak. Két párhuzamos alagút épül, hogy a közlekedés lebonyolítása könnyebb legyen. A földalatti állomásokhoz lifteken és lép­csőkön lehet lejutni. — A Belvárosi Takarékpénztár csalói. Vorni­­csek és társa, a Belvárosi Takarékpénztár három­százezer koronás csalói már napok óta a törvény­szék fogházának jól őrzött lakói. Most utólag derült ki, hogy immár kis hijja volt annak, hogy a fő­­bünös, Vomicsek meg nem menekült a büntető igazságszolgáltatás körmei közül és hogy a három­­százezer korona is oda nem veszett. Vornicsek ugyanis már útban volt Amerika felé, de meg­gondolta a dolgot és visszafordult. Ez még október­ben történt, a mikor már a csalás végre volt hajtva a nélkül, hogy azt valaki a takarékpénztárnál sej­tette volna. A csalás kieszelője ekkor a sok pénz­zel együtt hazautazott az atyjához, a ki tudvalevő­leg Frigyes királyi herczeg pozsonyi palotájában főkomornyik. Ekkor történt, hogy Vomicsek a pénznek egy részét a bécsi Union-bankban helyezte el és a pozsonyi alispáni hivatalban útlevelet szer­zett magának Amerikába. El is búcsúzott szülőitől és már Hamburgig utazott. Ott megváltotta hajó­jegyét, podgyászát feladta és a New-Yorkba in­duló hajóra ült. Az indulás előtt^másfél órával be­bújt a kajütbe, hogy valami ismerőssel ne találkoz­zék. Itt szállta meg őt egy jobb érzés. A mint ő maga beszélte a vizsgálóbírónak, ez alatt a másfél óra alatt magába szállott és irtózattal gondolt arra, hogy szülőit többé ne lássa. Különösen az keserí­tette el, hogy karácsony estéjét idegen emberek között töltse. Ezért leborult az ágyra és keservesen sírni kezdett. Úgy gondolkozott, hogy ennyire még sem kellene sietnie, mert a takarrékpénztár csak január másodikán küldi szét klienseinek a folyó­számlakivonatokat és igy ezideig semmi sem derül­het ki. Erre felugrott ágyáról és kirohant a hajóból. Podgyászát visszavette és a legelső vonattal vissza­tért Pozsonyba. Szülői nagy örömmel fogadták és ő a karácsonynak már előre örvendett. Hogy aztán később mi történt, az köztudomású dolog. — A Lujza-gőzmalom sztrájkja. A Lujza­­gőzmalom sztrájkoló munkásainak küldöttsége tisz­telgett vasárnap délelőtt Déry Izidor vezérigaz­gatónál és kijelentették, hogy nem ragaszkodnak többé Tóth Károly előmunkás elbocsátásához és hajlandók újból felvenni a munkát. Déry vezér­­igazgató tudomásul vette a küldöttség válaszát és ezzel a sztrájk véget ért. Egynapi szünet után a malom teljes üzeme megindult. — Hamis váltók. Lembergből sürgönyzik, hogy a Dziennik Polszki-nak jelentik Varsóból, hogy ott jelenleg ötnegyed millió rubelre rugó hamisított névaláirásu váltók vannak forgalom­ban, a mi pénzügyi körökben nagy ijedelmet kelt. Egy fiatalemberekből álló hamisító banda terv­szerűen űzi a váltóhamisításokat, leginkább varsói pénzintézetek kárára. A banda élén egy bizonyos Nagorszki nevű fiatalember áll, a ki unokafivóró­­nek, egy ezensztochaui gazdag földbirtokosnak nevére hamisított váltót. Egy másik váltót Lubo­­mirszky herczeg nevére hamisítottak. Több váltót hamisítottak a varsói kereskedelmi bank kárára, a mely ennek következtében összesen 140.000 rubellel károsul. — Jégzajlás a Tiszán. Magyarkanizsáról je­lentik, hogy a Tiszán a napokban beállott olvadás következtében megindult a jég és egy nagy uszó­­jégtábla a tiszai hajóhidnak ütődött, minek kö­vetkeztében nagyobb károkat okozott. A jég a jégtörőket felszaggatta és messze besodorta a folyam közepébe. Öt ladik teljesen összezuzódott. — Bomba a bankban. Filadelfiából jelentik, hogy az ottani Fourthstreet National-bankban teg­nap megjelent egy ismeretlen ember és az igazgató­tól ötezer dollár kiutalványozását kérte. Az igaz­gató azt mondta neki, hogy várjon néhány pilla­natig, a mig az utalványt megírja s a telefonhoz ment, figyelmeztetve a rendőrséget a gyanús emberre. Az ismeretlen e közben a pénztároshoz fordult s tőle is kérte az ötezer dollárt, s mint­hogy a pénztáros nem teljesítette kívánságát, kabátja alól kivett egy bombát s feléje hajította. A bomba megölte a pénztárost s több embert meg­sebesített. Az explóziótól a banképület kigyuladt. A bomba a merénylőt is megölte. Állítólag Milliam­­nak hívták és szegényesen volt öltözve. Az épület összes ablakai betörtek, a bank könyvei megsem­misültek és nagyon sok bankjegy elpusztult. A Fourthstreet National-bank a legelső pénzinté­zetek egyike s az intézetnél elhelyezett letétek meghaladják a hetvenmillió dollárt. — Strassnofí bünpöre. Zágrábból jelentik, hogy Strassnofí ellen a tárgyalást a Zágrábban el­követett szélhámosság miatt e hó 12-én fogják megtartani. A tárgyaláson Alkovics biró fog elnö­kölni, a vádat Strohal államügyész fogja képviselni. Strassnoffnak Schwartz Lajos dr., volt országgyű­lési képviselő a védője. — Megakadályozott fölolvasás. Déváról jelen­tik : Az ifjúsági egyesület tegnapi fölolvasó ülésén a szocziálista szakszervezet nagy botrányt okozott. A Hajtmann Pál tanár vezetése alatt álló viruló egyesületet a szocziálisták régóta rossz szemmel nézik. A tegnapi nyilvános fölolvasó ülésen a szo­cziálisták nagy tömegben vonultak a terembe és ott »Le a tulipánokkal! Le a népbutitókkal! Jogot a népnek '« kiáltásokkal megakadályozták a fölolvasás megtartását. Az elnök az ülést fel­függesztette. A rendőrség a zavargókat eltávolí­totta a teremből. — A bangkoki kereskedőnegyed pusztulása. Bangkoki távirat jelenti: Az itteni kínai keres­kedőnegyedet egy nagy tűz elpusztította. A kár tiz millió tikár. — Francziaország népessége. Párisból jelentik, hogy a legutóbbi (1906. márczius 4.) népszámlá­lásra vonatkozó kereskedelmi minisztériumi kimu­tatás szerint Francziaország lakossága 39,252.267 ember. A lakosság száma 1901 óta 290.322 lélek­kel szaporodott. Számos kerületben a lakosság száma apadt, a mi a fővárosba való költözéssel magyarázható. A 290.322 lelket tévő szaporodás­ból a 30.000-nél több lakossal biró városokra 223.072 ember esik. A Seine-kerületben a lakosság száma 1901-ben 3,669.930 volt, most 3,848.618 ember. Ebből Páliéra 2,763.393 lélek esik, 49.325 lélekkel több mint 1901-ben. — Hivatásának áldozata. Berlinből jelentik, hogy a minap a Schuhmann-czirkuszban néhány megvadult tigris összemarczangolta Hendricksen állatszeliditő karját. Az állatszeliditő sebeit Butlers József dr. klinikai orvos kötözte be, de eközben vérmérgezést szenvedett, a melynek következtében most meghalt. — Egy hangversenyénekes auíomobilszeren­­esétlensége. Schmedes Pál hangversenyénekes, Schmedes Erik operaénekesnek a testvére, múlt nyáron a feleségével s Pulszky Tessával automo­bilon Bayreuthba utaztak. Az automobil Schvar­­renbachban árokba fordult s Schmedes Pál úgy vágódott egy kőkerítéshez, hogy a medenczecsontja három helyen eltört. A chauffeur, Sintinger Fe­rencz, e miatt tegnap állt a kremsi kerületi törvény­szék előtt, hol azzal védekezett, hogy az ut nagyon síkos lévén, nem fékezhetett kellőleg. A törvény­szék a chauffeurt két heti elzárásra Ítélte. — Elütötte a vonat. Kassáról táviratozzak: A kassai pályaudvaron ma délután tolatás köz­ben egy mozdony elütötte Kovalek György 18 éves vasúti pályafentartási munkást. Kovalek azonnal szörnyet halt. A vizsgálat megállapította, hogy Kovalek saját vigyázatlanságának lett. az áldozata. — Házasságok, Wangenheim Gyula báró eljegyezte Klelelsb&rg Valéria grófnőt, Klebelsbarg Béla gróf leányát. Fischer Ödön eljegyezte Fischer Szerénát Győr­­szentmártonban. Valnicsek Jani, Valnicsek Béla asztalos-nagyiparos fia vasárnap jegyezte el Kőbányán Hermann Irmuskát, Hermann Antal kádárgyáros leányát. A jegygyűrűket Valnicsek Béla dr. erzsébetvárosi lelkész adta át a jegyeseknek szép beszéd kíséretében. Marikovszky György eljegyezte Sebestyén Ilit. — Automofcflszerenesétlenség. Párisból táv­­iratozzák : Lyon mellett automobilszerencsétlen­ség következtében egy orvos felesége és két chauf­feur meghalt. Az orvos, a ki maga is súlyosan megsérült, azt hiszi, hogy a szerencsétlenség oka az volt, hogy az egyik chauffeur elájult. — Furfangos kocsilopás. Börding Sándor teg­nap 1124. számú egyfogatu bérkocsijával a Ferencz József-térről az Angyalföldre vitt ki egy urat. Az Angyalföldön megismerkedett két munkás külsejű emberrel, névszerint Czapli János és Várady István napszámosokkal. Az egész éjszakáf átdorbézolta velük és hajnal felé a Népszinház-utcza és Kender utcza sarkán levő kávéházhoz hajtattak. A mint a kocsi a kávéház elé ért, a helyiségből egy huszár rontott ki kivont karddal, a kit egy rendőr kerge­tett. Börding látta a hajszát, egyszerre leugrott a bakról és egyik társával, Czaplival üldözőbe fogta a menekülő katonát, a ki az Aggteleki-utczában eltűnt üldözői elől. Börding a hajsza után vissza­ment a kávéházhoz, de ekkorra a kocsija eltűnt. Várady István elhajtotta. Várady, a kit a tolvaj ­­világban Csukesz gúnynéven ismernek, rovott múltú, a főváros területéről kitütott tolvaj. A rendőrség nyomozza. — A párisi színházi botrány. A párisi rendőrség gyorsan véget vetett annak a botránynak, a me­lyet Morny herczegnő és Willy Colettenek a Moulin Rougeban való fellépése okozott. Pénteken betil­totta a herczegnő föllépését és Colette asszonynak egy igazi férfival kellett a némajátékot eljátszania.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék