Az Ujság, 1907. január (5. évfolyam, 14-27. szám)

1907-01-27 / 24. szám

Vasárnap, január 27. Pálfy Ferencz harminczkét évig volt Szeged polgármestere és három év előtt vonult vissza. A városi tanács elhatározta, hogy Pálfyt, kinek nevéhez Szeged újjászületése is fűződik, a város költségén, a kultúrpalotából temetik el hétfőn délután, nagy pompával. — A bécsi sakkverseny. A bécsi nemzetközi sakktornát, mint a verseny utolsó fordulóinak eredményéből már sejthető volt, nagy meglepetésre Micses, az öreg lipcsei mester nyerte meg ; évtize­dek óta játszott a legkülönbözőbb tornákon és csak most, öreg korában jutott a legelső első díjhoz. Második Duras, a fiatal prágai mester lett, a ki már az ostendei tornán magára vonta a sakk­körök figyelmét. Duras nyilván nagy képességű játékos; klasszisát igazolja, hogy az egyetlen mester volt, a ki a mostani bécsi versenyén vere­séget nem szenvedett. A harmadik, negyedik és ötödik helyre Maróczy Géza, Tartacover (orosz) .és Vidmar (Laibach) került. Maróczy az egész torna folyamán indiszpoziczióval küzdött, mert ha jó formában, pihenten állt volna álversenyhez, bizonyára újból győzelemmel végződött vqlna szereplése. Tartacover és Vidmar szereplése rend­kívül biztató és neveikkel alighanem a legköze­lebbi tornák helyezettjei között is találkozunk. Érdekes, Jiogy a Becsben lefolyt versenyen a bécsi mesterek közül Schlechter, az ostendei verseny szenzácziós győztese csak a hatodik helyre került. Schlechter eredménye sem felel meg a neves bécsi mestersakkozó eddigi szereplésének. Váratlanul rosszul szerepelt Perlis dr. és Wolf, mig a többi résztvevő tényleg ott végzett, a hol megérdemelte. A mai utolsó fordulóról a következőket tele­fonálja tudósítónk : A legnagyobb szenzácziót ma Mieses váratlan győzelme Schlechter ellen keltette, a ki mai nyerésével az első dijhoz is jutott. A többi játszma közül is csak egy végződött remis-vei: a Duras—Berger közti partié. Maróczy nyert Wolf ellen, Tartacover Prokes ellen és Vidmar Marti­­nolich ellen. Spielmann vesztett Löwy ellen és Albin Perlis dr. ellen. A torna végeredménye tehát a következő : Az ezer­­koronás első dijat megnyerte Mieses 10 egységgel, a második dijat (700 kor.) Duras 0 egységgel. A harmadik, negyedik és Ötödik díjon 500, 300 és 200 korona Maróczy, Tartacover és Vidmar.osztozott, a kik egyseget értek el. Hatodik (150 korona) Schlechter> lett 7V> egységgel, mig a hetedik és nyolczadik dijat (100 és *50 korona) Berger és Perlis dr, osztották el, a kik egyformán 61» .Egységet értek el. Alább közöljük a bécsi torna részletes végered­­toényéirtf' s 1 fj j I Uj i .j J J J ! ^ „ 1 jr! 5 Jjj I;.! 'l | : c : r ;o ! ^ ^ 'ÍeLÍ2 r"^ 'S i!® £----------tíTifiTiTí ~ ” Berger ... ... ... Vaj— V* i ij ff o íj ok í vJ Burás V«:7*H Ij’/sí ljVs IJVtj í|»/*|*/f V. 19 Löwy ........... Vaj ff oj —j 0| 0 0 1| oj lj'/sj ff 0 0 3 Maróczy ... ... ... l! ff'/sj lí —[Val 1 íj Ij»/t| 0 ’/*!’/* 18Vi Mieses __- li f őj ij'/e-i 1 íj i' ff l'/,j l 110 Marfinolich.., ... j! 1 »/* lj o! ff- 1! íj 0; Oj oj 0j*/* 6 Prokes ...' ... ... lj oj oi o ff oj ff—! oj Vaj ff oj oj V» * Perlis dr. ...... lj 1 ff 0| 0 1;—j 1 0 lj Oj 0 6*/» Spielmann. ..... 1 */,! 0 0'/»! lí tj»/»j Oj-jVajV*! ff1/* 6 Schlechter ..... 1 0«/»iV«| 1. ff lj li lj'/sj — j ff'/* V* 7V* Tartacover ... ... l:>/t»/*' li'/sIVp 1 1, oj1/»! l|-| l! 0 8’/, Vidmar ... „. ... o i;‘/,| li'/J P lj l l! 1'/,! oj—' 187» Wolf ..... ...... '/-'/.I 0 1 Oj oj'/,j'/s! ijVtj'/al 1| ff- 6 — Wallenstein Róza. Herz Mór dr. budapesti ügyvéd, Schönberger Béláné báróné jogtanácsosa, ma a következő sürgönyt küldötte együk esti lapnak : — Báró Schönberjgemé megbízásából kérem közölni, hogy értesültünk ama budapesti hirről, mintha a báróné bécsi tartózkodása ellen a bécsi rendőrségnek kifogása lenne és intézkedés történt volna, hogy á báróné itt tartózkodását rövidítse meg és azonnal utazzon el. Ezen hir egy minden alapot nélkülöző rosszakaratú koholmány. Sfhönbergerné Wallenstein Róza különben, mint Bécsből jelentik, minden órában másként beszél. ' —- Ne haragudjék báróné, — szólt hozzá egy hirlapfcudósitó — de én rám az ön viselkedése és szavai azt a benyomást teszik, hogy ön Strass­­noff-szerüen kezelte Polónvit. Talán nem is voltak önnek udvari összeköttetései és csak Polónvit akarta beugratni ? — Ez nem áll — vágott közbe Wallenstein Róza. — Ha igy volna, akkor hogyan mond-I hattara volna meg Polónyinak hetekkel előbb a bekövetkezendő politikai eseményeket és hogyan lehetett az, hogy a mit a koaliczió Polónvi révén, tőlem kért, azt mind elintéztem. Hogy kinek a révén közvetítettem az ügyeket, azt nem fogom elárulni soha. — Liechtenstein herczeg megc-záfolta, hogy önt ismeri!-— No majd erre még válaszolok. Van egy levelem Liechtenstein herczegtől egyik budapesti ügyvédnél. Bécsből jelenti tudósítónk telefonon : Schön­­bercjer báróné tegnap azt hireszteltette magáról, hogy a tegnapi vonattal visszatért Budapestre; valójában azonban még Becsben maradt, állítólag azért, hogy még néhány személyiséggel tárgyal­jon a saját ügyében ; hogy ezt zavartalanul tehesse, egy vele baráti viszonyban levő családnál szállott meg. Holnap délután Budapestre utazik, hogy leánykáját, a ki jelenleg toroklobban szenved, Becsbe vigye magával, a hol állandóan letelepedni szándékozik. ' . — Tűz a Keeskeméti-utczában. A Párisi Áruház, katasztrófája ma éjjel könnyen megismét­lődhetett volna : a Kecskeméti-utcza 6. szám alatt levő Magyar Ipar Aruház emeleti részében a játékraktár eddig ismeretlen okból kigyuladt. Szerencsére a tüzet hamarosan felfedezték, még mielőtt nagyobb baj lett volna. Tűzoltók állítása szerint, ha tiz pcrczczei később értesítik őket, a tűz borzasztó pusztításokat vitt volna véghez.. A tűzesetről a következő részletek szólnak : A" tüzet 3/412 órakor az utcfeán járókelők ve,' ék észre. Az áruház redőnyei mögül ugyanis füst tódult kifelé. Az emberek szóltak a Kalvin­­t'ércn posztóié' 1342. számú rendőrnek, a ki a tűzoltókat hívta telefonon. Az egész fővárosi. tűzoltóság néhány perez alatt kivonult, Bl a sch­nei: Hugó tüzoltótiszt vezetése alatt. Dicsé­retére a tiitoltóságnak, azonnal átlátták, hogy merről fenyegeti az égő áruházból az egész lakó­házat a veszedelem. Miután a legveszedelmesebb ponton betörték a redőnyöket, Blaschnek Hugó vezetése mellett berontottak a lángtengerbe és kiczipelték onnan az égő árukat. A vakmerő tűz­oltók igy fél óra múlva lokalizálták a tüzet. A házban azalatt óriási pánik támadt a lakók között. Mindenki kiszaladt az utczára és nem mert visszatérni mindaddig, a mig Blaschnek nem jelentette, hogy a veszedelem elmúlt. A tűz az egész földszintes raktárt és az első emeletet félig elpusztította. A tűz a játékosztályban az úgy­nevezett kárpitosjáték-áruktóí gyullad ki. Hogy mennyi a kár, azt nem lehetett megállapítani A tűz a második emeleten több lakó lakását megrongálta. így Pintér Gyula .kereskedő lakása is megrongálódott. . Pintér nejével a Medikus-bálon volt, a mikor hallotta, hogy tűz tört ki a házban, a hol lakik. Mivel otthon két gyermeke volt egy cseléd felügyelete alatt, rémülten hazasietett. Akkorára azonban már gyermekei biztonságban voltak. Blaschnek látva, hogy Pintér lakás­ába már füst tódult, azonnal felsietett több tűz­oltóval és kihozta a veszdelmes helyről a zajra és füstre felébredt gyermekeket. A tűz oltásánál a rend fentartására egy század hatos baka Müller főhadnagy vezetése mellett tartotta fenn a rendet. A rendőrség részéről Keresztessy Gyula rendőr­fogalmazó jelent meg. Egy félórája, hogy a tűz javá­ban pusztított, a mikor megjelent az utczán egy Frey Jmréné nevű urinő a férjével és kereste a rendörfogalmazót. Az uriasszony a következőket mondotta: Éjfél előtt tiz-tizenöt perczczel jöttem hazafelé férjemmel. A kecskeméti-utcza 2. számú házban lakunk. A mint a Magyar Ipar-Áruház elé értünk, egy bérkocsi állott az utczán. Az áru­ház előtt izgatottan fel s alá járt két úri külsejű ember. Az egyik igy szólt a másikhoz : Te, menjünk, mert baj lesz. Úgyis ég az mindjárt! Ezzel mind a ketten kocsiba ülték és elhajtat­ták; A dolognak nem tulajdonítottam semmi fontosságot először, de afctán, a mikor a tűz ki­tört, a dolog feltűnt nekem és nem tudtam nyu­godni, a mig ezt el nem mondtam. Ezt különben szívesén jegyzőkönyvbe is mondom. Megjegyzem, hogy a két embert felismerem, ha elém állítják. Az uriasszony feljelentése feltűnést keltett. A tüzóltóság és a rendőrség vizsgálatot indított azonnal, de gyújtogatást nem lehetett megálla­­pitaftti Éjjel félhárom órakor találták valami kis nyomot. Az egyik gázkályha nyitva volt, épp ott, | & hol & tűz keletkezett. A rendőrség részéről éjjel folytatják a vizsgálatot. r ff Ma éjjel 1 órakor a külső Váczi-ut 48. szám alatt a Lövy-féle fatelep kigyuladt és nagyTész­­ben leégett. A tűz oltásánál az újpesti tűzoltóság, a Mauthner-féle, Wolfner-féle és Jutafonó-gyárak tűzoltói vettek részt. Éjjel három órakor a tüzet lokalizálták. * Az esti órákban is volt tűz. Az V. kerületi járásbíróság épületében a 16. számú jegyzői szo­bában egy aktacsomó gyuladt meg. Az egyik szolga gyújthatta meg gyertyával. A tüzet ha­marosan lokalizálták, mielőtt nagyobb baj le­hetett volna, — A hollódi vasúti katasztrófa. Nagyváradról távirják, hogy Nagy Zoltán állomási elöljárót, ki a hollódi vasúti katasztrófát okozta, a vonatokat egymásnak indítván, a vádtanács nem helyezte vád alá, mert az Orvosok azt állapították meg, hogy pillanatnyi elmezavar lepte meg. A vád­tanács határozata ellen a szerencsétlenség áldo­zatainak hátramaradottjai felfolyamodást adtak be, hangoztatva, bogy az elöljáró nem volt elme­zavart. Nagy Zoltán a vonatinditás után jóked­vűen beszélgetett az indításról, a táviratot gya­kornok vette fel, s erről, valamint a szembejövő vonatról az elöljáró mitsem tudott s ez által Mulasztást követett el. Kérik, hogy egy függet­len bíróság állapítsa meg a főtárgyaláson a felelős­séget. és bűnösséget. A hátramaradottak kárta­lanításáról a kolozsvári üzletvezetőség intézkedett. — Téli élet a Tátrában. A Magas-Tatra téli élete iránt egyre nagyobb mértékben fokozódik az érdeklődés. A közkedveltségnek örvendő, egész­séges, testedző és kiválóan szórakoztató téli spor­tok mind szélesebb tért hódítanak az előkelő közönség körében, a mit nagyban előmozdít a Tátra éghajlata is. A csodával határosnak mond­ható, hogy mig a síkon, a közelmúlt napokban, dermesztő hideg uralkodott, addig a Tátrában állandóan verőfényes, napos volt az időjárás és a hőmérő 20--24 4- Celsius fokot mutatott. Az érdeklődő közönség részére bővebb felvilágositással a Központi Menetjegyiroda (Budapest, Vigadó-tér 1. szám) készséggel szolgál, a hol lakás és a vasúti állomásra szán vagy kocsi előre megrendelhető. Udvary bankja. Körmendről Írják, hogy az Udvary Ferencz elnöklete alatt álló Vas-Zala­­megyei első takarékpénztár hitelezői ma este Körmenden értekezletet tartottak, a melyen a helyzet feltárása után kimondották, hogy a fel­ajánlott 43%-os egyezséget elfogadják. Az igazga­tósági tagok maguk 10.000 koronát adnak a ren­dezésre. A hitelezők csődöt nem kérnek, e helyett azonban a társaság az őszszel felszámol. — A bolgár vasúti sztrájk. Szófiából távira­­tozzák : A szobranje ma a kormánynak azt a tör­vényjavaslatát tárgyalta, a mely szerint a bárom heti hadgyakorlatra behívott sztrájkoló vasutasok további három hétre bentartassanak. Miután ezen intézkedés következtében előrelátható, hogy a sztrájkolok közti izgatottság növekedik és kihágá­soktól tartanak, a szófiai helyőrséget megerősítet­ték. A kormány ma délután kormányjavaslatot nyújtott be, a mely szerint a bolgár fejedelem ellen elkövetett sértések megtorlására vonatkozó rendelkezések jelentékenyen szigorittatnak és a mely elrendeli azon újságok elkobzását, melyek czikkeikkel vagy torzrajzaikkal sértik a fejedelem személyét. — Roehefort párbajozik. Henri Rochefort, a vén csatabárd, a kinél talán senki több párbajt nem vívott, megint páros viadalra készül, jóllehet hetvenéves is rég elmúlt. Kihivatta Pelletier ügy­védet, Svvetonné védőjét. Ismeretes, hogy körül­belül egy hónappal ezelőtt 25.000 franknyi kár­pótlás megfizetésére ítélte a roueni, törvényszék Rochefort-t, mivel lapjában, az »Intransigeant«­­ban durván megtámadta a gyászos véget ért naczionalista képviselő özvegyét. A per óta Roche­fort nem szűnt meg hangoztatni lapjában, hogy a roueni bíróságot megtévesztették Pelletier rágal­mai. Pelletier azt álhtotta volna, hogy Roehe­­fortra nézve kompromittáló levelei vannak. Egy párisi lap nemrég kiadta a kérdéses leveleket s ekkor kiderüli, hogy Rochefort-ra vonatkozólag még ezélzás sincsen bennük. Roehefort erre segé­deit, Cuignet őrnagyot és Driant-t, elküldte PeŰe* % AZ ÚJSÁG ______________9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék