Az Ujság, 1908. február/1 (6. évfolyam, 28-41. szám)

1908-02-06 / 33. szám

14 MULATSÁGOK. 4* Az Országos bál. József királyi herczeg és Auguszta királyi herczegasszony a folyó hó 19-én a Royal-szálló termeiben tartandó jótékonyczélu Országos bál rendező­­bizottságával tudatták, hogy a bál védnökségét elfogadják s azon meg fognak jelenni. A bál tiszteletbeli elnökségét elfogadták: Ambrózy Gyula báró, Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi tag, Benyovszky Móricz gróf főispán, Bezerédj fái főrend, Chorin Ferencz dr. főrend, Dreher Jenő, Dungyerszky György, Erdődy György gróf, Egyedi Artur dr., Egyedi Lajos, malomszegi Elek Pál, Falcione Árpád dr., maróti Finsz Bertalan udvari tanácsos, Földes Béla dr. udvari tanácsos, Fellner Henrik igazgató, Har­kányi Andor báró, dr. Haller József gróf főispán, Korányi Frigyes dr. főrend, Keller István dr. országgyűlési kép­viselő, Lázár Árpád gróf főispán, Láng László, Lónyay Elemér gróf, Libits Adolf udvari tanácsos, Lánczy Leó főrend, Márffy Emil főrend, dr. Madarassy-Beck Gyula báró, Moskovitz Iván, Nákó Sándor gróf fiumei kor­mányzó, Nagy Dezső dr. országgyűlési képviselő, Orosdy Fülöp báró, Sombory Lajos kamarás, Stubenberg József gróf, Saxlehner András, Szent-Ivány József, Üxküll- Ghyllenband Sándor gróf, bajsai Vojnits Sándor, Wodiá­­ner Hugó udvari tanácsos, Vermes Gyula dr., Zakó Milán és közéletünk előkelőségei közül még sokan. A rendezőség a Royal-szállóban lévő irodájában állandóan együtt van s naponként a délutáni órákban az érdeklő­dőknek szívesen szolgál felvilágosítással. -­- A Vígszínház álarczosbálja. A Vígszínházban holnap lesz az álarczosbált megelőző utolsó előadás s utána nyomban hozzáfognak a pénteki nagy álarczos­­bálra szükséges átalakítási munkálatokhoz. Az éj folya­mán fel fogják állítani a teljesen új szerkezetű dobogót, úgyszintén a honvédzenekar részére szolgáló emelvényt. A bál napjának reggelén felállítják a vendéglőket, a mű­vésznő-bodegákat és a briteket. József királyi herczeg szentmargitszigeti kertészete pedig virágos kertté vará­zsolja a bál színhelyét. A művésznő-bodegák fölé színes kerti ernyők borulnak, minden oldalon illatos, tarka virágok, a­melyek közül színes villamos körték szórják a vakító fényt.. Jegyeket a Vígszínház pénztárában és az összes színházi jegyirodákban válthatni, a bál napján az esti pénztárnyitás után azonban kizárólag a Vígszínház pénztáránál. -­- A Kereskedelmi Bál szombaton este az eddi­gieknél is nagyobb fénynyel és sikerrel fog lezajlani a Royal termeiben. A rendezőség a bál estéjére már minden intézkedést megtett, különös ügyeimet fordítva a minisz­terek, bálanyák és notabilitások kellő fogadtatására ; e czélból a lépcsőházat, a fogert és a rezervált emelvényt délszaki növényekkel pompásan diszitteti. A báli iroda (V. Hold-utcza 15.) a mai naptól kezdve permanencziában van. Nagyobb összeggel következők váltották meg je­gyeiket : hámori Biró Ármin és neje, Semler Ármin és neje, Kaszab Aladár és neje, vasvári Frankl Gottlieb és neje, Guttmann Artúr báró és neje, Elek Pál és neje, 200—200 koronával; Schreyer Jakab dr. és neje, Oppen­heim Henrik és neje, Braun Károly és neje, Kanitz Géza és neje, baranyavári Ullmann Adolf és neje, Vas Ferencz, Greiner Sándor, Engel Pál, Herczfeld Frigyes és neje, Fábri Samu és neje, Groedel Ármin báró, ruszti Ruszt Oszkár, szegedi Lukács József és neje, Strausz Antal 100—100 koronával; Vajda Imre és neje, Szala­y Béla és neje 60—60 koronával; Gelléri Mór, Holczer Sándor, Magyar Textil-Festőgyár, Goldberger Lajos dr., Bér Gyula Klein Sándor, Drucker Géza, Blum Brúnó, Beimel Sándor, Tolnai Lajos, Radnai Károly, Mándy Lajos, Klein Gyula, Deutsch Ignácz, Litzm­ann I. Izidor, Urbán Adolf, Horváth Elemér, Gomperz Károly, Zsolnai Miklós 150—50 koro­nával stb. 4- Tánczcsíélyek. A Droguista Ifjak Egyesülete február hó 29-én, szombaton, a Katolikus Kör nagy­termében (IVI. ker., Molnár-utcza 11.), saját könyvtár­­alapja javára, zártkörű tánczestélyt rendez. A Budapesti Torna-Club tánczestélyére, mely folyó hó 22-én a Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének (VIII. Eszterházy-utc­a 4.) összes termeiben lesz, a rendező-bizottság a meghívók szétküldését megkezdette. A­ki meghívót óhajt, forduljon a Budapesti Torna-Club rendező-bizottságának állandó irodájához, V. Markó­­uteza 20. szám. A Belvárosi Polgárok Szegény Gyermekeket Felruházó Asztaltársasága február hó 16-án, vasárnap, a Saskor dísztermében (IV. Irányi-uteza 17.) családi jelmez-estélyt rendez. A Bözsi­ke-asztaltársaság február hó 15-én, szomba­ton, a Fővárosi Szegény Gyermekkert-Egylet összes termeiben (VII., Akáczfa­ utcza 32.) jótékonyczélű táncz­estélyt rendez. A KÖZÖSSÉG KÖRÉBÓL. (Az e rovatban közlöttekért a felelősség a beküldőt terheli.) A­ vasúti könyvautomaták. Becses lapjuk tegnapi számában panaszt emelt Blum Mór, mert az egyik vasúti könyv­automata a húsz­­filléres bedobása ellenében a könyvet ki nem szolgáltatta. Ezzel szemben mély tisztelettel értesítjük a közönséget, hogy eddig ötszáz darab automatát szereltünk fel, a­melyek naponként 1200—1500 könyvet akadálytalanul szolgáltatnak ki. Nagyon könnyen megtörténhetik, hogy kát-három automata nem megfelelően működik, de a hiba nem az automata szerkezetében rejlik, hanem abban, hogy a közönség, sajnos, nem mindig alkalmazkodik az előírt utasításhoz és a fogót nem húzza meg erősen. Részünkről azt a kérelmet intézzük a közönséghez, kegyeskedjék könyvelárusító automatáink fogóit hasz­nálatkor erősen és egészen lehúzni, mikor is a könyv pontos kiszolgáltatása teljesen biztosítva van. Kötelessé­günknek tartjuk mindenkinek, a­ki hozzánk panaszszal fordul és velünk az utazás napját és az ihető automata számát tudatja, az okozott kárt készséggel megtéríteni. Kiváló tisztelettel Mozgókönyvtár -vállalat, (Váczi-utcza 7.) OBT^TT­. ' - az ttjsá® Csütörtök, február 6. NYSLT-T­­R. ■ rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget ! ízerkesztőség Saját érdekében bevásárlásainál az utánzatoktól és követelje gKi?" határozottan "ILy író! KEILER ISTVÁN utd. COGNAC-ját. Ezen ezég cognac-ja be!- és külföldi kiálli­­tásokon kizárólag a legmagasabb kitü­nteté­­sekben részesült. 1167 évvítasHemopatia Új eredeti gyógymód, mely rendkívüli sikerrel alkalmazható köszvény-, görvélys­ér-, aszk­ma-, szív-, idült gyomor-, bél- és idegbajokban (neu­rasthenia) és némely súlyosabb bordajban (pl. Eupus) Biztos védelem az esküd­és és elmossa var ellen, 18 évi alkalmazás és tanulmányozás után most évente száz meg száz teljes gyógyulással számolt be. E gyógymód megalapítójának és egyedüli képviselőjének MShW IPSL I egyet orvosnak (Hemopata) Ifj. IM?­W IMII3 el. rendelőintézete van. — Budapest V., Váczi-körut SS» sz. «3« Rendelés naponta 9-1-ig és 3—6-ig. Díjazott levélre válaszol. Betegeket intézetén kívül is kezel. — Nehéz betegeknek a legbiztosabb gyógymódja. ________659 fi cmnyeztetest uggos n Kérjünk mindig csal:t vizet, hogy kikerüljük a mesterségesen telített úgynevezett seltesi vizekkel való összecserélést, mert ezek a királyi Selters vízzel szemben ■­­ gyártmányoknak tekin­tendők s ennélfogva csekélyértékn­ek. p „TRANSYLVANIA“ SEC. ... ORVOSILAG VIZSGÁZOTT OLCSÓ MISSZISOSOMO szv. DediK©fszMy K­árolyné Hársfa-utcza 9. szám, földsz. 11.­­.228 f­elvállal házonkivöli massage-t. Égisz massaga 1.20 korona A raálnási SICULIAforrásvíz páratlan nyálkaoldó és étvágyger­jesztő ; a gyomorégést azonnal meg­szünteti. A gége, torok, tüdő, gyo­mor, vese hurutas­ bántalmainál az összes gyógyvizes hatását felülmúlja. Kapható gyígyzárakban és fűszerkereskedésekben. ©I®­ EGy ÜVEG ÁRA 60 FU­XÉV. Főraktár: 628 BRAZAY KÁLMÁN, Budapest, J­­ózsef-körut 37. Telefon 59-Nyilatkozat. A »Népszava« mai számában ellenem azon ürügy alatt, hogy én mint a Váczi-körut 21. számú ház­nak állítólagos gondnoka állítólag 100°/v­al emeltem volna fel a lakók házkérét, támadást intéz. Ezzel szemben kijelentem, hogy a »Népszava« csúnyán felült egy otromba ház­iságnak, mert én sem a Váczi-körút 21 sz. sem más háznak gondnoka sohasem voltam, a házban a lakók közül senkit sem ismerek, sőt magát a háztulajd­­o­t sem ismerem. Mint a háznak egyik lakó­ja azt is tudom, hogy e háztulajdonos egyetlen fillérrel sem emelte a lakók házbérét. A »Népszava« közleményének minden egyes szava és betűje merő valótlanságot tartalmaz. Feltételezem, hogy a »Népszava« szerkesztője minden habolás nélkül s nyomban pelengére állítja a nyilvánosság előtt azt az egyént, a ki a »Nép­szavát« ily otromba módon felültette. 9382 Budapest, 1908 február 5. Br. Egerer Bedepa. fiffssmfBB Újdonság! E» aj systema „Dr. Szulyi-féle kávékeverék 1 kg. K 5 — „Margit-keverék ] kg, K 4.30 9386 A LEGKIVÁLÓBB. Közvetlen nyerskávábehozatal. CUBA­­............................................... 1 kgr. K 3.90 .. finom ................................... 1 kgr. K 3.50 MoCCA . ....................................... 1 kgr. K 3.50 SAHQA JAVA ............................... 1 kgr. K 3.60 LANTOS ........................................... 1 kgr. K 2.50 OR. SZOLY ALADÁR kávénagykereskedő Budapest, IV., Muzeum­ körut 23-27. / Nincs sztároz mert lehet mindenki a maga házi ural A TIÍQÍ1!?! á OT!Mi £ magyar tisztviselők orszá­­g,­í UQUUJ&anUin­gos Házépítő szövetkezete épít bárkinek olcsó tör­ c et 1 é d!­í há­z alz at lesztéses kölcsön mellett wSdlíiUi Uuuuuul úgy a már részben kiépült Mátyásföldi, mint az újonnan megszerzett Alsó-Gödi telepén. Elő agyzénákat elfogad az iroda délelőtt 9-12 és délután 6 óra közli ! 1177 VI., Liext Ferencz-tér 3. szám. — Telefon 89—25. Löwinger Nándor és neje izül. Hirsch­­feld Béla fájdalommal tudatják, hogy ötletes kis leánykájuk KATÓKA ma reggel 6 órakor meghalt. Budapest, 1908. évi február hó 5-én. 9173 -W. KI -i­­t- WA ia. fJM A K­lagyat* vasúti forgalmi­­rész­vénytársaság igazgatásába és tiszt­­viselőkara mé­y megilleté­­ssel tudatja, hogy hosszú éveken át volt érdemdús munka­társa és műszaki tanácsadója m m­kor Rád ur nyug.. magy. kir. államvasuti főfelügyelő, a Svábhegyi fogaskerekű vasút részvénytá­saság SS a Magyar kizműhelytelep részvénytársaság igazgatója stb. f. hó 4-én Zágrábban rövid szenvedés után jobblétre szenderült,. Hosszú tisztviselői pályáján fáradhatat­lanul és mintaszerű munkaszeretettel élt hivatásának. S midőn most, fájdalom, el­költözött körünkből, mély megrendültséggel és nagyrabe­csü­ésünk s szeretetünk igaz érzésével kisérjük utolsó útjára. Emlékét mindenkoron kegyelettel fogjuk megőrizni. Temetése 1906­ február 6-án, csütör­tökön, délután 4 órakor lesz a Kerepesi-uti temető halottasházából, az ág. evangélikus egyház szertartása szerint. A Magyar vasúti forgalmi részvény­társaság 9381 igazgatósága és tisztviselői kara.­­ Dr. FizellY­­v. kórházi orvos (az urológiai osztályon) rendel férfibetegeknek 9­­3-ig, este 6—8-ig BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 8/A. SZÁM. (Levelekre díjtalanul válaszol.) iKSB8ss*amss*B$aBa 669

Next