Az Ujság, 1908. március/1 (6. évfolyam, 54-66. szám)

1908-03-01 / 54. szám

J$L 55 Tu" $$ sB Mi. © Vasárnap, márczius 1' KÖZGAZDASÁG. ' A Balkán-szerződések. A szerb szkupstina i tudvalevőleg tavaly nyáron felhatalmazási tör- I vényt szavazott meg a kereskedelmi szerződések ideiglenes rendezésére. Ez a törvény 1907 deczem­­ber 31-én lejárt. A szerb kormány most nem fog i újabb felhatalmazási törvényt kérni, hanem az Ausztria-Magyarországgal megkötött szerződést csak annak végleges elfogadása után lépteti • hatályba. A szkupstina előreláthatólag csak három­­négy hét múlva végez a szerződéssel, mivel azt előbb az államtanácsban, majd a bizottságban tárgyalják s csak azután kerül a plénum elé. > Becsben, a külügyminisztériumban már két hete tárgyalnak a Görögországgal kötendő keres­kedelmi szerződésről. Mint most Bécsből jelentik, kilátás van arra, hogy a jövő hét közepéig a tár­gyalások befejezésre jutnak. Dunai hajósok kartelje. A napokban jött létre a már említett fuvardijkartel a Folyam- és Tengerhajós r.-t., a Dunagőzhajós-társaság, a Délnémet Dunagőzhajós-társaság s a Weisz J. és Mi-féle hajóstársaságok, s a Ferencz-csatorna gőzhajós vállalata közt. A szerződés, mely egyelőre csak a gabonaszállitásra terjed ki, a gabonaszállí­tási díjszabást 60 filléres alapon állapítja meg a szeged—panesova—hecskereki alapon. A pénzpiacion az ultimo minden nevezete­sebb mozgalom nélkül, simán folyt le. A leszámi­­toló-piaczon a forgalom szűk határok közt moz­gott, csaknem teljesen változatlan kamatláb mel­lett. A jegybank iránt jelentékeny igények mutat­koztak a hó utolsó napján. A budapesti főintézet­nél ma 15 millió korona volt a benyújtás, 6 millió korona esedékességgel szemben. **■ Országos Munkásbiztositó Pénztár. Az Orszá­gos Munkásbqtegssegclyző és Balesetbiztosító Pénz­tár igazgatósága február hó 28-án tartotta rendes havi ülését Hatvány József elnöklése alatt. Az ülés legfontosabb tárgyai voltak : az elnökségnek a biztositó társaságokkal folytatott tárgyalások ered­ményéről szóló jelentése és az orvoskérdésben tett előterjesztés ; mind a két ügyet Herczeg Ferencz dr. miniszteri osztálytanácsos, az Országos Pénztár ideiglenes ügyvezetője adta elő. A biztositó társa­ságokkal a pénztár elnöksége az igazgatóság jóvá­hagyásának fentartásával megállapodott abban, hogy azok a balesetbiztosítási szerződések, melyek az 1907 : XIX. törvényezikk 200. szakasza értel­mében az országos pénztárra hárultak, 1907. évi julius hó 1-re visszamenőleg érvényen kiviil helyez­tetnek. Az érvénytelenítésért az országos pénztár öt évi egyenlő részletben 500.000 korona meg­váltási összeget fizet a biztositó társaságoknak, de viszont a társaságok kiszolgáltatják a pénztárnak az 1907. évi julius hó 1-e előtt bevételezett bizto­sítási dijaknak az- országos pénztárra eső hányadát, úgyszintén az 1907. évi julius 1-e után bevételezett dijak teljes összegét, mely két tétel mindössze 500.000 koronára rúg. Az igazgatóság az elnök­ségnek ezt az előterjesztését egyhangúlag elfogadta, s egyúttal felhatalmazást kapott az elnökség, hogy ez alapon a társaságokkal a jogérvényes szerző­dést megköthesse. Az orvoskérdésben felolvasásra került az Orszá­gos Orvosszövetség átirata, a melylyel kapcsolat­ban jelentette az elnökség, hogy Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter, értesülvén arról, hogy a pénztár cs az orvosszövetség közt nem jött létre megegyezés, az országos fontosságú ügy békés elintézése érdekében babarczi Schwartzcr Ottó főrendiházi tagot, a magyar orvosi kar kimagasló tekintélyét felkérte, hogy e kérdésben a pénztár és az orvosok között közbenjárjon s elhatározásá­ról a pénztár elnökét is értesítette. Az igazgatóság egyhangú határozattal felhatalmazta az elnöksé­get, hogy Scliwartzer Ottó dr. közvetítését elfo­gadva, bocsátkozzék az érdekelt orvosi tényezők­kel tárgyalásokba, s legjobb belátása szerint, a pénztár aríyagi érdekei szemmeltartásával igyekez­zék lehetőleg hosszabb időre szóló megegyezést létesíteni. Több baleseti járadék megállapítása, s kisebb jelentőségű ügyek elintézése után az ülés véget ért. A Magyar Általános Takarékpénztár részvény­­társaság hitelegylete Poór Jakab Igazgatósági tag elnöklete alatt tartotta ma közgyűlését. Az előter­jesztett jelentésből kitűnik, hogy a lefolyt évben 1,055.820.97 korona összértékű váltó számitoltatott le. A jelentés tudomásul vétele után Adler Lipót (Neuschloss Károly és fia ezég) és Hofmann Mihály (Silberberg és Hofmann-czég) uj választmányi tagokként választattak meg, miután előzőleg az igazgatóság ugyanily minőségben Barber Rezső, Friedmann Károly, Rausch Ferencz, Hudetz János, Bartolfíy János és Kramer Miksa urakat ne­vezte ki. Mozdonymegrendelések külföldön. A Magyar Gyáriparoosh Országos Szövetsége beható felterjesz­tést intézett a kereskedelmi kormányhoz az iránt, hogy mivel az államvasutak számára 40 mozdonyt külföldön rendeltek meg, legalább a külföldi szállí­tók arra köteleztessenek, hogy a mozdonyok alkat­részeit Magyarországon szerezzék be. Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter most hosszabb leiratban felelt a szövetségnek s ebben kifejti azt, hogy akként intézkedett a megrendelés alkalmá­val, hogy a szerződésekben a magyar gyáripar és a magyar termelés érdekei megóvassanak. Ezen intézkedések folytán a végrehajtásra hivatott magy. kir. államvasutak igazgatósága a mozdonyok és szerkocsik gyártásához szükséges anyagokat, mint kazán- és keretlemezeket, alezélöntvényeket, ke­rékabroncsokat és tengelyeket magyarországi vas­müvekből szerezzék be és az ezen határozattól való eltérés csak az esetben engedtetik meg, ha a neve­zett vasmüvek eme anyagokat kiinutathatólag nem képesek kellő időre szállítani, illetve, ha a magyarországi vasművek az anyagokat kimutat­­hatólag magasabb áron ajánlják, mint a milyen árért azokat a mozdonygyár másutt beszerezheti. Itt említjük meg, hogy a Gyáriparosok Országos Szövetségének nagy ipari lajstroma 20 Ívnyi ter­jedelemben és több ezer példányban a héten került szétküldésre és az minden magyar iparosnak, ke­reskedőnek, fogyasztási szövetkezetnek stb. ren­delkezésére áll. A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság ma tartotta meg tizenkettedik rendes közgyűlé­sét Mándy Lajos nyug. miniszteri tanácsos elnök­lete alatt, melyen 20.575 részvény 823 szavazat­tal volt képviselve. A lefolyt üzleté vet illetőleg kiemeli a jelentés, hogy a már 1900. évben megindult kedvező forgalmi konjunktúra az 1907. év folyamán mindvégig kitartott, a vasutak forgalma úgy a bel-, mint a külföldön oly mér­tékben emelkedett, hogy e vállalatok — mondhatni — állandóan koesihiánynyal küzdöttek. A múlt év ered­ményei közül kiemeli továbbá az igazgatóság, hogy az 1905. évben a m. kir. államvasutak által a társaságnál megrendelt 2000 darab, átmenetileg az olasz állam­vasutaknak bérbeadott teherkocsik, a lefolyt üzletévben a m. kir. államvasutaknak rendben átadattak, úgy hogy ez az üzlet most már teljesen lebonyolittatott. A társaság­nak közlekedési és villamos vállalatai, nemkülönben kül­földi alapításai örvendetes fejlődést mutattak. Tekintettel a fentebb említett nagyobbmérvü kocsibeszerzésre, a társaság a folyó 1908. év elején a közgyűlés által annak idején az alaptőkének 6 millió koronára leendő felemelése iránt, hozott határozat, valamint a múlt évi közgyűléstől újból nyert felhatalmazás alapján 5000 darab uj részvény kibocsátását határozta el, miáltal az alaptőke 5 millióról 6 millió koronára emelkedett.- A felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása után a közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, hogy osztalékul az 1907. évre részvényenként 12(0% = 25 korona fizettessék ki (tavaly 10%). Meg választattak további 5 évre az igazgatóságba Mándy Lajos és Landau Simon, a felügyelő-bizottságba 3 évre Radó Ignácz dr., Révész Adolf és Török Artur dr. Az osztalék Budapesten a Wiener Bankverein magyar­­országi fióktelepénél (V., Nádor-utcza 4.) és Béesben a Wiener Bankvereinnél (I., Herrengasse 8.) folyó évi márczius 2-tól kezdve kerül kifizetésre. A közgyűlés után igazgatósági ülés tartatott, a melyben Mándy Lajos nyug. miniszteri tanácsos újból megválasztatott az igazgatóság elnökévé. Amerikai vasutak. Az Oregon Railroads and Navigation Co., a mely az Union Pacific vasút égy részének üzemét viszi, az elsőbbségi részvé­nyek után részvényenként 75 dollár külön oszta­lékot állapított meg, a mi összesen 8,250.000 dollárt tesz ki. Az Union Pacific vasút all milliónyi névértékű elsőbbségi részvényekből 10,993.900 dol­lár értékű darabok felett rendelkezik, a 24 millió dollárt kitevő közönséges részvények pedig tel­jes egészükben birtokában vannak. Likvidáló vidéki pénzintézet. A Temesvári Általános Takarékpénztár — mint onnét jelentik — likvidál és beolvad a Délmagyarországi Gazdasági Bankba. A Temesvári Takarékpénztár 1897-ben alakult 200.000 korona alaptőkével s 1906-ban 26.947 korona volt a tiszta nyeresége. A Dél­magyarországi Gazdasági Banknak egy millió korona a részvénytőkéje s az 1906. évi tiszta nyeresége 127.470 korona. A Budapest Erzsébetvárosi Bank Részvénytársaság ma tartotta Ehrlich G. Gusztáv elnökigazgató elnöklete alatt ötödik rendes közgyűlését. Az. előterjesztett igaz­gatósági jelentésből’kitűnik, hogy daczára a lefolyt év rendkívül kedvezőtlen viszonyainak, az összes üzlete ágakban örvendetes emelkedés állott be. Az intézet a1 rendelkezésére álló eszközöknél fogva azon kellemes hely' zetben volt, hogy nemcsak üzletfeleinek szükségletét elégítette ki, hanem még újabb összeköttetéseket is léte­síthetett, a mit legjobban bizonyít azon körülmény/*1 hogy a hitelegyletben kiszolgáltatott hitelek összepa 4,016.890 koronáról 6,258.820 koronára, azaz 2,241.930 koronával emelkedett. A takarékbetétek állománya 2,784.814 koronáról 4,124.718 koronára, vagyis 1,339.900 koronával emelkedett, miáltal a visszieszámitolási állo­mány 1,715.000 koronára csökkent. Leszámitoltatott az 1907. év folyamán 29.539 váltó 28,478.153 korona összeg­ben. A pénztári forgalom 145,445.000 korona. Az üzleti jelentés, valamint mérleg megelégedéssel egyhangúlag tudomásul vétetett. Az igazgatóságnak, valamint a fel­ügyelő-bizottságnak a felmentvény megadatott és az igazgatóság azon javaslata, hogy az intézeti tartalékalap az alapszabályszerü 7637 korona helyett 25.000 koronával 250.000 koronára emeltessék, valamint hogy az 1907. évre szóló 5-ös számú szelvény 6%-kal, azaz 12 koronával bcváltassék, egyhangúlag elfogadtatott. Goldfinger Gábor részvényes ama kérdésére, hogy nem volna-e üdvös a részvénytőke felemelése, az clnökigazgató azon felvilá­gosítást adja, hogy az igazgatóság ezen kérdéssel már behatóan foglalkozik, azonban nincsen még azon hely­zetben, hogy erre nézve határozott nyilatkozatot tehessen, mivel egyrészt egy tényleges és nemcsak a papíron léte­sítendő felemelést szándékozik keresztül vezetni, másrészt pedig a régi részvénytulajdonosok érdekeit szem előtt tartva, a felemelést csak az esetben fogja foganatosítani, ha az osztalékot legalább is a jelenlegi magasságban?fen­­tarthatja. Az igazgatóság indítványa az intézet alkal­mazottai részére létesítendő nyugdíjalapra nézve egy­hangúlag elfogadtatott. Süss Sámuel részvényes indít­ványára az igazgatóságnak, a vezérigazgatónak, valamint a tisztviselői karnak jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. Az igazgatóságba be választattak: Ehrlich G. Gusztáv, Walla József, Grünfeld Miksa (uj), Petanovits József (uj). A felügyelő-bizottságba: Ruttkay Miksa, Paksy Béla, Hudetz János, Grauer Vilmos dr. (uj), Klopfer Jacques (uj) és Szilárd Péter (uj)./Póttag: Klein Gyula (uj). Az 5-ös számú szelvények folyó évi márczius hó 2-ától kezdve kerülnek kifizetés alá, A Pesti Hazai uj palotája. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár tudvalevőleg a Belvárosban, a Váczi-utczába szándékszik áttenni igazgatósági központját. Már régebben megvásárolta c czélra a Deák Ferencz-, Váczi- és Kishíd-utczák között fekvő báró Drasche-féle nagy ingatlant, de mivel még ennél is tovább kíván terjeszkedni, most hozzávásárolta a Magyar-franczia biztositó társa­ság Deák Ferencz-utczai ingatlanát, mely át­megy a Kishid-utczába. A vételár 950.000 korona. Ekként az uj központi palota a Váczi-utczától az »Angol királynő« szállodáig fog terjedni. Kiegészítő munkák az államvasuíi vonalakon. Az államvasutak építményei és felszerelései ki­egészítésére 2,300.000 koronát vettek fel az idei állami költségvetésbe. Ennek az összegnek a fel­­használására az igazgatóság munkarendet dolgo­zott ki, a mely szerint a jelzett összegből váró­szobákat és váltóőrbódékat, állomási és őrházi kutakat és állatrakodókat építenek egyebek közt. Rendelkezésre fog állani azonkívül a nagy beruhá­zási hitelből 506.500 korona, melyből a pozsonyi téli kikötővel kapcsolatos építkezéseket folytat­ják és ugyancsak állomási bővítéseket hajtanak végre Turóczszentmárton, Csány, Lugos, Magyar­boly és Barkaszó állomásokon. A trieszti szállitmányozó-ezégek dij-kartellje. A trieszti szállitmányozó-ezégek február hó 20-án tartott összülésükbenj] egyhangúan elhatározták egyes díjtételeknek f. évi márczius l-ével érvénybe lépő felemelését. Indokolják pedig ezen díjemelést az állandóan növekedő üzemköltségekkel, melyek mellett a szállitmányozó-ezégek a kamatmentes vámhitel megszüntetése, nemkülönben az utolsó évek folyamán kifejlődött heves versenynél fogva immár tényleges készkiadásaikra is alig találnak fedezetet. Indokolják még a díjemelést a legutóbbi munkássztrájkkal, mely a munkásoknak az 1906. év végével megadott engedmények daczára is a munkabéreknek ujabbi mintegy 10%-os emelke­dését eredményezte, továbbá az óvről-évre emel­kedő ház- és helybérekkel, mint újabb és elkerül­hetetlen jelentékeny terhekkel, melyek sok szállit­­mányozó-ezégnek létét veszélyeztették. Az állami közraktárak is felemelik f. év márczius 1-től dijai­kat, mert az eddigi dijak, tekintettel a megdrágult munkabérekre, rájuk nézve veszteséget jelentenek. Forgalmi korlátozás. A magyar királyi állam­vasutak igazgatóságától vett értesítés szerint az olasz államvasutak veneziai igazgatósága torló­dás miatt a kocsirakományu teheráruk felvételét az egyedáruságot képező áruk kivételével Maggio és Udine állomásokon folyó évi márczius hó 5-ig bezárólag továbbra is beszüntette. A Tulipánszövetség Magyar Védőegyesület igazgatótanácsa legutóbbi ülésében foglalkozott a háziipar fejlesztése érdekében szervezett tan­műhelyeinek kérdésével. A már szervezett 17 tanműhelyhez napról-napra újabbak sorakoznak, melyek fentartásához a vidéki testvéregyesületek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék