Az Ujság, 1908. szeptember/1 (6. évfolyam, 214-221. szám)

1908-09-13 / 220. szám

I — Az állami tanitók lakbére. Az állami nép­iskolai tanítók lakpénzének felemelése érdekében az állami tisztviselők országos egyesülete előter­jesztést intézett Apponyi Albert gróf közoktatás­­ügyi miniszterhez. — Magasabb lakpénzek — mondja a felterjesztés — azért lettek az állami tisztviselők részére engedélyezve, mert a lakbérek folytonos emelkedése következtében az állami tisztviselők az utolsó időben már oly helyzetbe Jutottak, hogy fizetésük számottevő részét a megdrágult lakásokra kellett forditaniok. De ugyanazoknak az okok­nak, melyek irányadók voltak arra nézve, hogy a leg­szűkebb értelemben vett államtisztviselók helyzetének ilyetén való javítása eszközöltetett, irányadóknak kellett volna lenni a népiskolai tanítókkal szemben is, kik hasonló segítségre szorultak. Épp azért fájdalmasan érintette az állami népiskolai tanítókat, hogy ők a lakpénzemelésből kimaradtak. Nem vagyunk hivatva az állami népiskolai tanitók nagyjelentőségű társadalomerkölcsi, népnevelési és nemzeti hivatását nagyméltóságod előtt tüzetesen fej­tegetni. Mint az összes állami tisztviselők érdekképviselője, nagyméltóságod kegyes figyelmét csak arra a körülményre bátorkodunk irányítani, hogy az állami népiskolai tanitók az 1907. évi 26. törvényczikk által megvalósított maga­sabb illetmények daczára jelenleg is szűkös javadalma­zásban részesülnek, melyek a mostani drágasági viszonyok között csak a legszerényebb megélhetést biztosijták. Ha tehát a törvényhozás szükségesnek látta a többi állam­tisztviselók lakpénzeit felemelni, épp oly indokolt ezt azokra is kiterjeszteni, a kiket éppen a fentemlitett törvényczikk szintén állami tisztviselőknek minősített. Mindezek alapján oly alázatos kérelemmel fordulunk nagyméltóságodhoz : méltóztatnék kegyes intézkedéseket tenni arra vonat­kozólag, hogy az állami népiskolai néptanítók is mielőbb megfelelő magasabb lakpénzekben részesüljenek. — Japán kémek Amerikában. Berlini táv­iratunk szerint a Berliner Tagblattnak a követ­kezőket jelentik Net^yorkból: A haditengerészet hajógyárában japán kémeket fedeztek fel. Négy héttel ezelőtt a gyárban sikerült próbákat tettek újszerű torpedókkal. Tegnap a hatóságok meg­tudták, hogy két japán ember egy amerikai nő kíséretében gyanús módon viselkedett a hajógyár közelében és több embertől tudakozódott az uj torpedókról. — Jussuf bey. A Zsolnán elfogott Spitzer József soknevü szélhámosra vonatkozólag a következő sorokat kaptuk : Augusztus hónap tizenkilenczedikén Zsolnán a főszolgabírói hivataltól mozgófénykép-előadásokra ka­pott engedélyt egy Csatár Pál József dr. nevű ember, a ki nagyon gyanús volt, Kohári Ferencz határszéli rendőr­kapitány előtt. A rendőrkapitány táviratilag kérdezőskö­dött Budapesten a főkapitányságnál Csatár után, de e néven Budapesten nem tudtak róla semmit sem. A határ­széli rendőrség azonban mindennek daczára figyelemmel kisérte a gyanús embert, a kit aztán könnyen lehetett letartóztatni, a mikor a budapesti rendőrség az elfogató­parancsot elküldte Zsolnára. Kohári rendőrkapitány egy embere állandóan sarkában volt Csatárnak, recte Spitzernek, a kit Pöstyénben aztán lefülelt. — Kirándulás Konstantinápolyba. A Központi Menetjegyiroda az október hó 3-ára tervezett ki­rándulást, többek kérelmére október 10-re halasz­totta el. A társasutazás érdekességét jelentéke­nyen fokozza az a körülmény, hogy a programm az alkotmányos aera hatása alatt módosulást nyer és esetleg olyan látnivalókkal is kibővül, a melyek eddig hozzáférhetetlenek voltak. A részt­­vételi díj 350 korona, mely összegben az utazás, elsőrangú lakás és teljes ellátás, kocsik, belyihajók, vezetés és belépődíjak költségei sőt még a borra­valók is benfoglaltatnak. Részletes prospektust díjtalanul küld az érdeklődőknek a m. kir. állam­vasutak Menetjegyh'odája (Budapest, Vigadó­tér 1.) — Egy állatszeliditő balesete. Beriinből táv­iratozzék : Hagenbeck Vilmos állatsereglettulaj­donost és szeliditőt veszedelmes baleset érte teg­nap. Egy medve, a melylyel mutatványokat végzett, megragadta és súlyosan megsebesítette az altestén. Az állatszeliditőt, a ki eszméletét vesztette, elvitték a klinikára. — Automobil baleset. Szikszóról jelentik: F. hó 11-én délelőtt 11 órakor majdnem végzetessé vált szerencsétlenség történt Szikszó állomásnál. Vas Miklós hevesi, Szűcs Ede és Szomjas János halmaji gazdálkodók fogatukon Szikszóra igyekez­tek, midőn az állomás közelében egy száguldó automobil jött velük szembe, a mely közvetlenül a fogat előtt megállott. A lovak az automobiltól természetesen megbokrosodtak és már-már majd­nem halálos kimenetelű lett a dolog. Szerencsére Vas Miklós és Szüos Ede még kiugorhattak, a kocsi azonban nekivágódott egy töltésfának, a kocsis kivágódott a lovak közé s igen súlyos sérülést szenvedett. Szomjasnak semmi baja sem történt. A kocsi és szerszám összetörött, a lovak a töltésről a 3% méteres árokba zuhantak. Az auto­mobil a szerencsi czukorgyár tulajdona és azon Harkányi János báró ült. — Életunt hivatalnok. Haberer Antal 21 éves hivatalnok ma éjjel Murányi-utcza 59. sz. alatt levő lakásán lápiszoldatot ivott. A mentők a Rókus-kórbázba szállították, Vasárnap, szeptember 13. AZ ÚJSÁG — Magyar Biztosítási Évkönyv. Ennek az alapos szakmunkának 11. kötete most jelent meg, melyben a magyar biztosítási ügy van megírva számokban és egyéb tudnivalókban. A könyv 6 koronáért megrendelhető a Biztosítási és Közgazdasági Lapok kiadóhivatalában. — Veszedelmes hitelező. Parisból jelentik, hogy az Ambigue-szinházban a tegnapi előadás folyamán egy makacs hitelező az igazgatói irodá­ban rálőtt az igazgatóra, a kit súlyosan sebesült ál­lapotban a kórházba szállítottak. — Uj fogászati műterem. Dr. Kovács Józsefné fogászati műtermet rendezett be Kossuth Lajos-utcza 15. szám alatt. Dr. Kovácsné teljesen elsajátította a fogászati mesterséget és azt most fényesen berendezett műtermében gyakorolja. — A feltaláló mint kasszafuró. A Caritas Egye­sületnek a Váczi-körut 46. száma alatt az első emeleten levő helyiségében ma éjszaka kasszafurás történt, a betörőnek azonban nem sikerült a kasszá­ban levő körülbelül huszonötezer koronányi kész­pénzt elvinni, mert tetten érték s letartóztatták. A betörő Rajhóczki András munkátalan kovács­segéd volt. A mesterségét annak idején abba­hagyta ; beállt csendőrnek és egész az őrmestersó­­gig vitte. Akkor meg akart házasodni, miért is ki­lépett a csendőrségtől s valami állás után nézett. Egy ideig a Caritas Egyesületnél volt irodaszolga, de onnan elbocsátották. Rajhóczki azonban akkor már kiismerte az irodahelyiséget, tudta, hogy a Wertheimkasszában mikor van sok pénz s elhatá­rozta, hogy betörést követ el. A kassza megfúrá­sára egy rendkívül ügyesen megszerkesztett készü­léket talált ki, a melyet részben a falhoz, részben a padlóhoz kell erősíteni s akkor egy kerék segítsé­gével rendkívül gyorsan, erősen és meglehetősen zajtalanul fúrja a fémet. Rajhóczki viaszlenyomato­kat készített az irodahelyiség kulcslyukairól, az­után tolvajkulosot csinált s tegnap este fölnyitotta a helyiség ajtóit. A pénztár-szobába érve, nyomban beállította készülékét, a melylyel rövidesen öt lyu­kat fúrt a kasszán. A házmester azonban figyelmessé lett rá, hogy valaki jár az irodában, telefonozott a főkapitányságra. Onnan nyomban detektívek jöt­tek, a kik Rajhóczkit elfogták s bevitték a kapi­tányságra. — A Simplon-kávéház megnyitása. Már múlt heti számunkban említést tettünk arról, hogy a Józsefváros­ban, József-körut 8. szám alatt pazar elegáncziával be­rendezett kávéházat adott át Bronner Miksa fővárosi kávés a forgalomnak. A közönségnek, a kik a kávéházat már megtekintették, volt alkalma meggyőződni arról, hogy ezen uj kávóházban gondoskodás történik mindenről, úgy kényelem, mint étkezési szempontból. A kávéházi italok és ételek mind elsóranguak. A kiszolgálás kifogás­talan. A kávéház oly nagy forgalommal nyílt meg és már most is oly látogatottságnak örvend, hogy a kávés már kávéháza megnyitásának harmadik napján azzal foglalkozik, hogy kávéházát megnagyobbítsa. Esténként veszprémi Kiss Jancsi, a józsefvárosiak régi kedvenczé­­nek zenekara szórakoztatja a közönséget. Különös meg­említésre szolgál a kávéház elsőrangú büfféje, a hol szolid árak mellett a lehetó legjobbat fogyaszthatja el a közönség. Ezen büffébe az ételeket és italokat a főváros legelőkelőbb czégei szállítják. A kitűnő és elsőrangú likőrök, a melyek a vüághirii külföldi likőrök mellett méltó helyet fog­lalnak el, Gessler Siegfried udvari likórgyárából valók. — Rabló katonák. Az eszéki gyakorlótéren, mint egy távirat jelenti, a péterváradi 70. gyalog­ezred hat közkatonája rablómerényletet követett el egy leány ellen. A katonák kétezer koronát raboltak. A rablás csakhamar kitudódott s a rabló katonákat elfogták és megkötözve katonai fedezettel elszálütották a péterváradi fogházba. — A Royal Orfeum felavatása. Már csaknem készen áll az Erzsébet-köruti uj Royal Orfeum, melynek fel­avatása október 1-én, csütörtökön fog nagy ünnepségek között végbemenni. A hatalmas műalkotás, mely Buda­pestnek kétségkívül egyik nevezetes látványossága lesz, egy kiváló magyar műépítésznek, Gaál Bertalannak müve, a kia Royal Orfeum teljes modem berendezését is tervezte. Az október elsei ünnepélyes megnyitásra, mely a külföldi színpadok képviselőinek jelenlétében fog lefolyni, csaknem az összes jegyeket előjegyezték. Az uj mü vészhaj lék orfeumi részének mindenképpen elsőrangú és kiválóan szórakoztató műsorán kívül estenként gondos operett-előadások is lesznek, igy a megnyitó műsor Eyslernek hires operettjét, a Vera Violettát hozza színre. Az operett-előadásokat Fodor Oszkár dr., a Népszínház­nak tiz éven át volt főtitkára, az orfeumi attrakcziókat Keleti Herman fogják igazgatni. — Házasságok. Pallavicini Alfréd őrgróf, testőr és főhadnagy ó felsége magyar kir. testórségében, Palla­­vicini Adolf örgróf és neje, Pallavicini Adolfné órgrófné szül. bárczai Bárczay Anna fia tegnap vezette oltárhoz felsőszilvási Nopcsa Elek báró cs. és kir. kamarás, a magyar országgyűlés főrendiházának örökös tagja és neje Nopcsa Elek báróné szül. Zselenski Matild grófnő csillagkeresztes hölgy és Istenben boldogult Erzsébet császárné és királyné ó felsége palotahölgyének leányát, Nopcsa Ilona bárónőt. A fényes esküvő alkalmából a Nopcsa báró család erdélyi kastélyának házi kápolnájá­ban ünnepi mise volt, a melyen Mailáth Károly gróf erdélyi püspök czelebrált fényes papi segédlettel, ö es­kette össze a fiatal párt, a kikhez magas szárnyalásu beszédet intézett. Mise alatt kiváló művészek egyházi müveket adtak elő. A násznagyi tisztet Jósika Samu báró 11 viselte, tanokként Bárczay Ferencz és Pempocher gróf szerepeltek. Nyoszolyólányok voltak: Pallavicini Miczi órgrófnő, Bánffy Judit, Fáy Blanka és Béldy Judit grófnők, vőfélyek: báró Nopcsa Ferencz és Elek, Teleki Géza gróf és Bethlen Adám gróf. A lakodalmi menet­ben mintegy ötvenen vettek részt, köztük Burgknrd-Béla­­váry Pál követségi attasé nejével, Pallavicini Teréz őr­­grófnéval, gróf Telekiné, Kendeffy Gábor és neje, gróf Béldyné fiával és leányával, Fáy Viktor és neje, Po­§ány és neje, Bornemissza báró főispán, Szakó őrnagy, zeredai és mások, valamennyien diszmagyarban. EUinger Béla festékgyáros, Ellinger Ede cs. és kir. udv. fényképész fia eljegyezte Czoniczer Margitot, Czoniczer Márton dr. fővárosi orvos leányát. Schwarcz Samu komáromi kereskedő eljegyezte Spielmann Hennin kisasszonyt,^Spielmann Ignáez leányát Lögér-Patonyban. Ferenczy Lajos mév. fogalmazó eljegyezte Follinus Emil hév. felügyelő és neje, szül. Bieliozky Irma leányát, Emíliát. Fürst Simon eljegyezte Popper Honka kisasszonyt Tapolozán. Kellner Károly, az észak-magyarországi kőszén­bánya részvénytársulat hivatalnoka Búd pesten el­jegyezte Singer Pannikát Pásztoréi. (Minden külön értesítés helyett.) Ehrenwald Imre, Grünwald testvérek építési vállal­kozó ezóg disponense, eljegyezte Hirsch Heddát, Hirsch Fülöp, a Hirsch és Frank-féle gépgyár- és vasöntő r. t. igazgatójának leányát. Aranylakodalmának ünnepét üli holnap budap?sti csaladja körében egy érdemekben gazdag és immár koros hirlapiró, Jokly Lipót, ki hosszú évek során szer­kesztvén a Südungarischer Grenzbote és a Torontaler Presse czimü hírlapokat, nemzeti szellemű publiczisztikai tevékenységével nagyban elősegítette a magyar. állam­eszme megerősödését Délmagyarország német ajkú la­kosainak körében. Menyasszonyi ruhakelengye beszerzésére legalkal­masabb Holezer cs. és kir. udvari szállító divatterme, Budapest, IV,, Kossuth Lajos-utcza 9. — Őrületben. Verseczről táviratozzák : Proli Ferencz városi tűzoltó felesége elmezavarában előbb ötéves gyermekét egy éles késsel megszurta, majd magát szúrta meg és azután a laktanya emeleti ablakából kiugrott és halva maradt a kövezeten. Az orvosok azt hiszik, hogy a gyer­meket sikerül életben tartaniok. — II. Kát. Diákkongresszus. Budapesten 1908. szeptember 13—15-ig kongresszusra gyűl össze az ország kát. ifjúsága. A kongresszus üléseit a Vili. kát. nagygyű­lés keretében tartja meg. József kir. berczeg és Vaszary. Kolos bíboros herczegprimás legfőbb védnöksége és Barkóczy Sándor báró, Glattfelder Gyula dr., Hindy Zoltán dr., Majláth György gróf, Pallavicini gróf, Szé­chenyi Emil gróf, Széchenyi Kálmán gróf, Széchenyi Viktor gróf, Zichy Géza gróf, Zichy János gróf és Zsem­­bery István dr. diszelnöksége alatt. Az ifjúság elsó ülése 1014 órakor a kát. kör dísztermében lesz (IV., Molnár­­uteza II.). Ezen ülés keretében alakul meg az Országos Kát. Diákszövetség. D. u. 3 órakor lesz a második ülés, mélyen V. Kerékgyártó Árpád előadást tart a mai filo­zófiai tanításról, Egyed István : A becsület és párbajról, Götz János : Az egyetemi ifjúság és a lovagi játékokról, Kádár Levente: A patronázsról, Fitz József: Keresz­tény diáksajtóról, Radovits László : A sajtó és az ifjú­ság sajtótámogatásáról, Bárka József: Az ifjúság és a közgazdaságról és végül Trmál Rezső : Az ifjúság és az alkoholizmusról. Este 8 órakor egyházzenei estély lesz a Műcsarnok kupola-termében. A kongresszus rendező­­bizottsága : Haasz Aladár elnök, Götz János titkár, Zolnay Vilmos háznagy, Egyed István jegyző az érdeklő­dőknek a hivatalos helységben (IV., Papnövelde-utcza 0.) felvilágosítással szívesen szolgál. — A közigazgatási gyakornokok előlege. A lügyminiszter a megyei törvényhatóságoknak küldött körrendeletével megszünteti azt a gyakor­latot, hogy a közigazgatási gyakornokok fizetési előlegeket kaphassanak. Ez a körrendelet igy szól: »Tekintettel azon körülményre, hogy az 1904. évi X. törvényczikk 15. §-a értelmében az állami alkalma­zottak illetményeire vonatkozó törvényeknek é3 rende­leteknek intézkedései a vármegyei alkalmazottakra meg­felelően kitérj esztendők és tekintve, hogy a pénzügyi szolgálati szabályok 234. §-a értelmében az államnál alkafenazásban lévő gyakornokoknak fizetési előleg nem engedélyezhető: a vármegyei ügyviteli szabályzat 30. §-ának a fizetési előlegről szóló rendelkezéseit oda módo­sítom és illetőleg azzal egészítem ki, hogy a vármegyénél alkalmazásban lévő közigazgatási gyakornokok fizetési előlegben nem részesíthetők.« — A szerelem. Zomborból Írják, hogy Apatin­­ban egy szerelmes pár holttestét fogták ki a Duná­ból. A férfi Varga Péter szondi legény, ki a búcsún beleszeretett Orosz Erzsi tündéresi leányba. A legény szülei azonban ellenezték a házasságot és igy közös akarattal hajtották végre tettüket s a Dunába ölték magukat. Varga szülei a két öngyil­­gyilkost egy sírba temettették. — Nagy Endre kabaretje. Két hét óta folynak az előadások az Andrássy-uti Modern Színpad intim és elegáns helyiségében és Nagy Endre kabaretje máris nép­szerű fővárosszerte ; estéről-estére zsúfolásig megtelt néző­tér előtt folynak az előadások. E páratlanul nagy sikert a pompás megnyitó-műsor és a kitűnő művészgárda szerezte meg, melynek vezetője a Conférencier Nagy Endre, a ki maga is fellép a műsor minden számában. Minden este fellép a legnépszerűbb magyar kabaret­­primadonna: Medgyaszay Vüma is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék