Az Ujság, 1909. február/1 (7. évfolyam, 27-38. szám)

1909-02-05 / 30. szám

Péntek, 1909. február 5. AZ ÚJSÁG y — Tűz a berlini királyi kastélyban. Berlinből jelentik: A tűz, mely tegnap pusztított a királyi kastélyban, nagyobb kárt tett, mint eleinte hitték. Az úgynevezett braunschweigi kamarában a mű­vészi mennyezet és az értékes faldisz egészen el­pusztult. A gobelineket még jókor meg tudták menteni. Az oltásnál három tűzoltó szerencsét­lenül járt, az egyiket kórházba kellett szállítani. Az oltást délután négy órakor fejezték be, de óvatosságból egész éjjel ott maradtak tűzoltók, mert a kastélyban tegnap este udvari bál volt. — Jótékonyság. Özvegy Grosz Zsigmondné és gyermekei néhai Grosz Zsigmond halálának február hó 6-iki évfordulója alkalmából az elhunyt­nak végrendeletében tett rendelkezéséhez híven a következő kegyes adományokat tették : A buda­pesti szegényeknek valláskülönbség nélkül 1000 koronát, a budapesti izr. szegényeknek 1000 ko­ronát, a szécsényi szegényeknek valláskülönbség nélkül 500 koronát, az izr. szegényeknek 500 koronát, a dévaványai szegényeknek valláskülönb­ség nélkül 500 koronát, az izr. szegényeknek 500 koronát, a szerepi szegényeknek valláskülönbség nélkül 500 koronát. — A messfnal segélyakció. A messinai szerencsét­lenek javára megindított gyűjtés gyönyörű eredménye a magyar társadalom nemes áldozatkészségéről tesz szép tanúságot. Az adományok összege ma már meghaladta a 240.000 koronát és már holnap valószínűleg negyed­­millió koronára egészitődik ki az az összeg, a melylyel a magyar nemzet Olaszország gyászának enyhítésére sietett. A mai napon a következő adományokat fizet­ték be: A Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál: Glatz fő­ispán (Nagyvárad) 550 K., Édeskuty L. ezég 50 K., ev. népiskola (Nemeskolta) 5 K. 88 fillér, ág. ev. egyház­­község (Kesznyó) 68 K. 20 fillér, ág. ev. egyházközség (Istvánvölgy) 4 K., Fülöp Mór (B.-Ujváros) 13 K. 80 fillér, Kunz Jóna (Budapest) 20 K., Fabianek Vilmos (Czegléd) 5 K., ág. ev. egyház (Csákvár) 2 K. 50 fillér, Hammersberg László (Budapest) 40 K., ág. ev. egyházköz­ség (Nagyhonti) 8 K., á?. ev. egyházköz ég (Va­­nyarcz) 20 K., ág. ev. egyházközség (H.-Dcvicze) 14 korona 37 fillér, ág. cv. egyházközség (H.-Udvavi) 2 K. 16 fillér, ág. ev. egyházközség (Bököd) 13 K. 20 fillér, ág. ev. egyházközség (Tordas) 5 K., ág. ev. egyházközség (Ledény) 4 K., ág. ev. egyházközség (Liszó) 5 K. 60 fillér, izr. hitközség Margittá 30 K., ev. egyházközség (Bingula) 7 K., olaszországi segélybizott­ság (Lugos) 132 K. 60 fillér, izr. hitközség (Zsámbék) 20 K., cv. egyház (Eszék) 2 K., ev. egyház (P.-Vám) 9 K. 70 fillér, püspöki hivatal gör. kel. (Eperjes) 1000 K., á". ev. egyház (Selmeczbánya) 34 K., püspöki hivatal (Eperjes) 115 K., gazd. és iparbank (Sz.-Németi) 20 K., ág. cv. egyház (F.-Tcrény) 4 K., ág. ev. egyház (F.-Baka) 10 K., ág. ev. egyház (Szend) 8 K., Liptómegye főispánja (Liptószcntiván) 44 K. 48 fillér, Csányi Ödön dr. (Nikla) 10 K., Frey Béla (Bonyhád) 6 K. 20 fillér, ev. egyház (Sámsonháza) 3 K. 40 fillér, Kunleder Ernő dr. (Oklánd) 10 K., izr. hitközség (Újpest) 50 K., községi ptr. (Kalocsa) 59 K. 05 fillér, ev. egyház (Felsőzscmbcr) 10 K. 19 fillér, ev. egyház (Nemesváralja) 127 K., izr. hitközség (Vág­­besztercze) 53 K. 70 fillér, ev. egyház (Beska) 37 K. 02 fillér, izr. hitközség (Turzófalva) 25 K., izr. imaegyesület (Resiczabánya) 20 K., izr. hitközség (Kunszentmiklós) 31 K. 20 fillér. Összesen 2711 K. 25 fillér. A Magyar Általános Takarékpénztárnál: Borbély Sándor (Dobrony) 14 K. 40 fillér, Matisz Károly ev. lelkész (Kispécz) 28 K. 70 fillér, Szabó Jenő rcf. lelkész (Kézdi­­vásárhely) 26 K. 42 fillér, Halasi András megyebizottsági tag (Tass) 2 K. 40 fillér, görög-keleti szerb egyházközség (Ivánda) 8 K. 74 fillér, bönyi ág. h. ev. lelkészi hivatal 9 K. 54 fillér, izr. hitközség (Verebély) 16 K., izr. hit­község (Simontomya) 18 K. 20 fillér, zalatnai ref. egyház 2 K., Letics György dr. püspök gyűjtése (Temesvár) 40 K., posta- és távirdahivatal gyűjtése (Herkulesfürdó) 2 K., református lelkészi hivatal (Szilágysomlyó) 8 K., Hutka József esperes (Bánócz) 48 K. 5 fillér, Igló város tanácsa 187 K. 40 fillér, Budisán János gör.-kát. lelkész (Perje) 33 K. 20 fillér, Szécsy Ferencz ref. lelkész (Fel­­vincz) 5 K., ág. ev. egyház (Gyékényes) 56 K., ág. ev. egyház (Béri) 6 K. 50 fillér, Fáber Jakab hitközségi elnök (Abtoma) 24 K., ref. egyház (Tasnád) 9 K., Horváth Sándor ev. lelkész (Várpalota) 10 K., Perger Kálmán dr. fószolgabiró (Nagyszombat) 19 K., Horváth Hedvig (Somogyszakácsi) 28 K., hevesi izr. hitközség 62 K., Simontí Jakab (Lobpuszta) 20 K., majosi ág. h. ev. egyház­­község 12 K. 40 fillér, Borbély János ev. lelkész (Mérges) 13 K. 72 fillér, váczrátóti elöljáróság 10 K. 90 fillér, zalai ev. egyházmegye (Szentantalfalva) 12 K. 50 fillér, Bohus Lajos báró (Arad) 100 K., Horváth Béla jegyző (Baja­­szentistván) 13 K. 90 fillér, Genersioh Tivadar ev. lelkész (Kismányok) 82 K. 52 fillér, Sánta Károly ev. lelkész (Sárszentlőrincz) 21 K. 60 fillér, osküi evang. gyülekezet 5 K. 23 fillér, Gönczi József (Nyiribrony) 16 K. 54 fillér. Összesen 973 K. 86 fillér. A Magyar Általános Hitelbankba befolyt adomá­nyok : Pallavicini Sándor őrgróf 3000 K., Kvassai Jenő 110 K., Ottlik Iván 50 K., Barcza Károly gyűjtése 10O K., fertőmeggyesi ev. lelkészi hivatal 4 K. 53 fillér, Hofbauer Pál esperes (Bakonyszombathely) 10 K., gör.-kel. szerb egyház (T.-Szentmiklós) 10 K., turkevei izr. hiktözség 36 K., Horváth Sándor 136 K., bábaszentandrási ág. h. ev. egyház 4 K. 28 fillér, harkai ev. gyülekezet 5 K., kaposvári izr. hitközség 50 K., késmárki izr. hitközség 20 K., Hexner Gyula dr. (Liptószentmiklós) 20 K., belesói izr. hitközség 25 K. Összesen 3580 K. 81 fillér. A gyűjtés mai végeredménye tehát 244.863 K. a 36 fillér. Kassáról táviratozzák: A kassai táblai kerület az H olaszországi földrengéskárosultak részére 1300 koronát meghaladó összeget gyűjtött. — Felpofozott nagykövet. Nelidov párisi orosz nagykövet beadta lemondását és vele együtt Nosztics gróf párisi orosz katonai attasé is meg­válik állásától. A két diplomata visszalépésének okát röviden már jeleztük. Pétervárról most még a következő részleteket jelentik : Nelidov nemrég diplomácziai ebédet adott, a melyre meghívta az összes nagyköveteket és követeket. Az amerikai nagykövet kijelentette, hogy ha Nosztics grófné, a katonai attasénak Amerikában született felesége is megjelenik, akkor ő nem jöhetne el az ebédre. Nelidov teljesítette az amerikai nagykövet kíván­ságát és nem hívta meg sem Nosztics grófot, sem feleségét. Erre Nosztics gróf pisztolybárbajra hívta ki Nelidovot s egyúttal tudatta vele, hogy ha koránál fogva nem fogadhatná el a kihívást, akkor jelölje meg valamelyik fiát, a ki helyette a párbajt megvívja. Nelidov úgy a maga részéről, valamint fiai részéről is visszautasította a kihívást, mire Nosztics gróf megjelent a nagykövetnél s előbb arczul ütötte, azután megverte, úgy hogy Nelidov megbetegedett. Most mindkettőjüknek meg kell válni állásuktól. — Miksa császár gyóntatója. Temesvárról je­lentik, hogy Wéber Ágoston szakálházai plébános, Miksa mexikói császár egykori gyóntatója és házi káplánja, hétfőn éjjel 76 éves korában meghalt. Wéber Németszentpéteren született s 1864-ben került Miksa főherczeg szolgálatába, a kinek haláláig oldala mellett maradt. Visszatérve hazá­jába, több helyen lelkészkedett híveinek szeretete közepeit. — Evangélikus missziói egyesület megalaku­lása. A magyarországi ágostai hitvallású evangéli­kus misszió-egylet, a mely a külföldi protestáns egyházak példája szerint szintén a pogány misszió munkájának előmozdítását tűzte ki czélul, teg­nap tartotta Pozsonyban alakuló közgyűlését, a melyen Zsilinszky István v. b. t. tanácsos, egyház­kerületi felügyelő, számos lelkész és világi egyház­tag is jelen volt. Egyházi elnökké Scholtz Ödön ágfalvi lelkészt, világi elnökké Stelzer Endre városi tanácsost, jegyzővé Pröhle Károly soproni teológiai tanárt, pénztárossá Broschkó Gusztáv Adolf budapesti lelkészt, ellenőrré Morhács Márton budapesti lelkészt választották meg és azonkívül tizenhat választmányi tagot is választottak. Este az evangélikus liczeum tornatermében missziói estély volt. A legközelebbi közgyűlést a jövő év­ben Budapesten fogják megtartani. — Az olasz konzul nem keres munkásokat. Napok óta folytonosan jelentkeznek a budapesti királyi olasz főkonzulátus hivatalánál magyar mun­kások és előadják, hogy olvasott vagy szóval kapott értesülések szerint a főkonzulátus fel van jogosítva munkásokat szerződtetni, hogy azokat a szicziliai és calabriai földrengés területére küldje. A budapesti olasz főkonzulátus, hogy véget vessen a munkások e czéltalan jelentkezésének, a Búd. Tud. utján értesíti az érdekelteket, hogy az az értesítés, hogy az olasz főkonzulátus munkásokat keresne, teljesen alaptalan és a valóságnak nem felel meg. Különben is Olaszország jelenleg annyira bővében van munkáskezeknek, hogy az olasz munkások közül is, a kik most Dél-Olaszországba mennek, sokan munka nélkül fognak maradni. — A levegő meghódítása. Párisból táviratoz­zák : Vilbour Wright tegnap délután az általa Páris közelében létesített léghajózási technikai isko­lában több fölszállást tett. Wright ebben az isko­lában több léghajózási technikust szándékozik kiképezni. — Fáklyásmenet Sándor Pál tiszteletére. A budapesti kereskedők és iparosok köréből ma este mintegy ötszázan összegyűltek egy király-utezai vendéglőben és elhatározták, hogy Sándor Pál országgyűlési képviselő tiszteletére legutóbbi kép­viselőházi beszéde alkalmából holnap este fáklyás­menetet rendeznek. — Az április 14. Hagy György képviselő tudva­levőleg mozgalmat indított az iránt, hogy 1849 április 14-ikének hatvanadik évfordulóját Debreczenben meg­ünnepeljék. Ehhez a mozgalomhoz a budapesti egyetemi ifjak és a Kurucz Ifjak Társasága is csatlakozott. Az ünnep rendezésének megbeszélése végett február 8-ikán az Elite-kávéházban gyűlést tartanak. — Hajók a zátonyon. Szuezből táviratozzák : A Szadomaru gőzös zátonyrajutása következtében a csatornában a hajóforgalom reggel óta szünetel. Egyébiránt nagy köd uralkodik. — Zárai távirat szerint az Ungaro-Croata Hrvat nevű gőzösét, mely tegnap zátonyra jutott, ma ismét szabaddá tették. — A tengeri hadi jog. Londonból táviratozzák : A nemzetközi tengeri hadijogi konferenczia a napirendre tűzött összes kérdésekben megegyezésre jutott két kérdés kivételével. A hadicsempészet kérdését még tárgyalják, a kereskedő hajók hadi­hajókká való átalakításának kérdését pedig ki­kapcsolták, mert ebben lehetetlen volt meg­egyezni. Remélik, hogy a hadicsempészet kérdé­sében is létrejön néhány nap alatt a megegyezés. — Egy hadnagy halála. A titokzatos körül­mények közt meghalt Gold Ferencz 66. gyalog­ezredbeli hadnagy holttestét, mint táviratban jelentik, ma bonczolták fel Kassán. Megállapi­­tották, hogy fulladás következtében halt meg, mert hányás közben a légzőcsőben megakadt egy ételmaradék. Gold hadnagy holttestét szülőföldjére, Csehországba szállították. — Az ál-forradalmár. Párisból jelentik : Az itteni orosz forradalmárok nem hiszik el, hogy Azevet Pétervárott letartóztatták. Azt mondják, hogy pétervári ügynökeik bizonyára értesítették Volna őket, ha csakugyan letartóztatták volna. Ha mégis igaz ez a hír, akkor Azevet csak azért tartóztatták le, hogy a forradalmárok halálos Ítélete ellen megoltalmazzák. — Leégett kaszárnya. Konstantinápolyból táv­iratozzák : Az itteni nagy lovassági kaszárnya leégett. Több katona megsérült. — Megszöktetett képviselő. Portsmouthban nagy derültséget keltett egy szöktetési komédia, melyet Fred Jane iró s Wilson az indiai hadsereg nyugalmazott tisztje rendezett Victor Grayson alsóházi képviselő rovására. Portsmouthban most van az" angol szocziálista kongresszus, melyen Grayson nagy beszédet akart tartani, hogy a mun­káspárt heves kritikái ellen védelmezze magát. Mikor a kongresszust két órára elnapolták, hogy a tagok megreggelizzenek, Graysont értesítették, hogy két csodálója meghívta automobil-körutra a városban. A kongresszus ülésháza előtt hatalmas automobil állt meg, a szocziálista képviselőt be­tessékelték s azután elrobogtak. Mielőtt Grayson észbe kaphatott volna, az automobil már rég kint volt Portsmouthból s Petersfield felé robogott, mely tizennyolcz mértföldnyire van oda. Hiába mondta Grayson, hogy egy óra múlva ismét Portsmouthban kell lennie, szöktetői lefogták, beczipelték egy petersfieldi vendéglőbe, pazar reg­gelit rendeltek meg, mely órákig elhúzódott s az­után délután visszarobogtak vele. A mezőn azon­ban az automobil véletlenül elromlott, vagyis a két szöktető a motort kikapcsolta. Grayson dühöngött, szöktetői pedig kaczagtak. Végre világosság kez­dett gyűlni Grayson agyában s egyszerre csak explodált: — Azt hiszem, ezt az automobil-összeesküvést az a gazember Keir Hardie és Ramsay Macdonald rendezték, hogy eltegyenek láb alól. Szöktetői végre megelégelvén a tréfát vissza­­száguldottak vele Portsmouthba. — Castro egészséges. Berlinből jelentik, hogy Castro holnap gyógyultan hagyja el Israel tanár klinikáját és ismét az Esplanade-szállóba köl­tözik át. — Ez is szerelmi kaland. Vicenzában Barotto hivatalnoknak felesége megszökött az urától s az opera basszistájánál, egy hatalmas termetű vállal­kozó urnái keresett menedéket. Mikor a férj a szerelmeseknek nyomára jött, nem rohant a csábitó házába, hanem hideg és nyugodt maradt. Vagyis okos. Két rendőrt küldött az énekes lakásába, hol — mivel már késő éjszaka volt — a szerel­mesek rég nyugalomra tértek. A rendőrök azon­ban durván felköltötték őket. Az asszony sival­­kodott, az énekes azonban csöpp izgatottságot sem árult el. A rendőrségen már ott találták a férjet, ki az asszonynak meghatottan beszélt a lelkére, az énekesre pedig megsemmisítő pillantást vetett. A férj rábeszélőképessége roppant nagy lehetett, mert az asszony hirtelen a csábitóhoz fordult s arczul ütötte. Az énekes erre nyugodtan és ünnepélyesen szózatot intézett a férjhez. Előbb tőle kért bocsánatot, azután az asszonytól, kit egy órával előbb még karjaiban tartott. Oly szépen beszélt, hogy a férj és feleség könyezni kezdtek s beismerték, hogy titokzatos gonosz hatalom szakította el őket egymástól pár órára. A basszista önönmagát vádolta, azt mondván, hogy ő volt az ördög, vagy legalább is az ördög beíebujt egy órára. De gonoszságát beismeri s bánatos szivvel kér bocsánatot. A férj az ördögtől megtisztított asszonyt gyöngéden zárta karjaiba s miután a házasfelek kibékültek, czélszerünek tartották a bűnbánó basszistát is megvigasztalni végtelen elkeseredésében. Ünnepélyes kibékülési vacsorára hívták meg s hogy teljesen megnyugtassák a lelkiismeretét, hol a férj, hol az asszony ölelgette 1 meg és vigasztalta«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék