Az Ujság, 1911. április/2 (9. évfolyam, 90-102. szám)

1911-04-16 / 90. szám

nap, 1911. április lé. AZ ÚJSÁG 15 osztott tagja. Részletes föltételek a szövetség jjjs helyiségében ingyen kaphatók. Magyar színészek Fiúméban. Fiúméból je­­j, A Fenice-szinkSr lebontása folytán az jjvaszi magyar sziaielőadások elmaradnak. ialó tekintettel Korcsmáros Nándor és Ré­­d’erencz, az Országos Szinészegyesület ügy­­» titkára a budapesti színházak művészeinek gszereplésével egész májusban müvészestó­­endeznek. A kulturális czélt szolgáló társu­­a kormányzóság is támogatni fogja, a szin­­>16 egyesület pedig egyhangú határozattal rolja az egyhavi vendégszereplést. Az első iás április 29-én lesz. * A rózsaherczegnő. Nemsokára meglesz a a Strauss Richárd Rózsagavallér-jának. Milanó­­irják, hogy Leoncavallo, a hires olasz kompo­;a, uj operán dolgozik, melynek czime Rózsa­­czegnő. A vigopera szövegkönyvét Forzano jvocchino irta. Cselekménye Meseországban sz k. A vigoperát még ez év őszén mutatják be. * Balassa Jenő és az ifjúsági színház. Balassa nő, a Vígszínház kiváló művésze, a gyerekek idelgetett »Basa bácsi«-ja megvált a Magyar anitók Otthona ifjúsági és gyermekszinházának 'azgatói állásától. A kiváló müvészszel együtt, , kinek a megalapításban is nagy része volt, a ámulatnak legnagyobb része szintén otthagyta i színházat. A Magyar Tanítók Otthona most uj társulatot szervez. * Uj zeneművek. Weiner Istvántól, a népszerű dalszerzőtől husvétra két uj dal jelent meg. Az egyiknek a czime »Grammofon-nóta« s Keleti Juliska énekli estén­ként nagy sikerrel; a másik egy amerikai kupié e Bauma n Károly arat vele diadalt. * Matiné. A Katolikus Tisztviselőnők Budapesti Egyesülete f. hó 23-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Központi Katolikus Kör fehértermében jótékonyczélu művészi matinét rendez az egyesület alapja javára. A matiné érdekességét emeli May-Münster Kornélia opera­énekesnő, Csiszér Arthur, a Király-Színház tagja, Sárándy István, továbbá egy kitűnő kvintettben Varga Vilma, Loschdorfer Nándor és János, Bergman N. szives közre­működése. Számozott jegyek ára 3 és 2 korona, tagok szá­­mára 1 korona. Jegyek válthatók már most az egyesület helyiségében (IV., Ferencziek-tere 7.). * A zene húsvéti száma a Filharmonikusok válsá­gáról vezórczikkezik, Perényi Géza »Tánczzene a szinfó­­niában* ez. értekezését közli, inig Zágon G. Vilmos Beethoven szonátáit fejtegeti érdekesen. Azonkivül A bolond ez. opera kritikáját, Molnár Géza: Az ókori zenéről szóló könvvszemelvény'. t és Franck Cézár egy bájos zongoradarabjának (Les plaintes d’uno poupée) teljes kéziratát és az állandó rovatokat tartalmazza > A mai előadások: r" M. klr. Operahiz: Tosca. (Tosca Floria: Szamosi Elza, Cavarradossi: Környey, Scarpia báró: Takács, Angelotti: Komái, a sekrestyés: Hegedűs, Spoletta: Kertész.) Utána: Havasi gyopár. Kezdete 7 órakor. 5» Nemzeti Színház: Délután: As aranyember. (Tí­már: Pálfiy, Trikálisz: Bartos, Tímea: Török L, Te­­réza: Jászai M., Noémi: D. Ligeti J., Krístyán: Dezső, Granicsár: Rózsahegyi. Brazovics: Molnár, Zsófia : Hel­­vey Laura, Athália: Paulay E.) Kezdete fél 3 óra­kor. — Este : Vizlcereszt vagy ; a mit akartok. (Orsino: Garamszeghy, Sebastian: Náday, Antonio: Mihályfi, Malvolio: Gabányi, Fábián: Kovács, bolond: Rózsahegyi, egy hajóskapitány: Bartos, egy pap: Mé­száros, Clivia: Aczél I., Viola: Paulay E., Mária: D. Ligeti J.) Kezdete fél 8 órakor. Vigsamház: Délután: A medikus. (Rubin: Feny­vesi, Riza; Sz. Varsányi I., Arrak: Szerémy, Já­nos: Csortos, Ada: S. Komlóssy I., Piroska: Makay M., Majd : Tanay, György : Tihanyi, Nagyfejed jo­gász : Bárdi. Borosa: V. Haraszthy Hermin.) Kez­dete 3 órakor: — Este: Utánam. (Bourgade G.: Hegedűs, Bourgade I.: Sz. Varsányi I., James: Tanay, Friediger: Szerémy, Hottol: ifj. Ditrói, Aloyné: V. Haraszthy H.. Mirail herczegnö: Hegedűmé,) Kezdete fél 8 órakor: Magyar Színház: Délután: Karenin Anna. (Kare­nin gróf: Sebestyén, Öblonszky hg.: Kertész, Wronszky gróf: Gótb, Cherbatzkyhg.: Réthey, Szerpuchovszky hg.: Pártos, Levin; Papp, tábornok: Dobi, Tverskoj hg.: Kürthy, Cord: Sáfrány, Wladimir: Gere, Karenin Anna: G. Kertész E., Miagkaja grófné: Bátbori G., Nordstone grófné: Geró Ida, Nasztja: P. Tárnoki G.) Kezdete 3 órakor. —. Este: Éljen a király! (Goujon de l’Etang báró: Góth, de Bligny hrg.: Z. Molnár, de Ker­­landec: Réthey. Auguste; Csif-zér, Boncardon: Gere, Laroche: Kürthy, rikkancs: Jánosi M:, de Kerlandeenó: T. Forrai R., Clara: Báthory Gv, Yvonne: Nagy T., Emmeline: Geró I.) Kezdete fél 8 órakor: P Kirily-Szinház: Délután: János vitéz. (Kukoricza Jancsi: Fedák S.t Iluska: Gyenge A., a gonosz mos. tóba: TámokyG., a franczia király: Németh, a király­­kisas-'Zony: T. Hamath L, a falu csősze: Csiszér.) Kez­dete 3 órakor. — Este: Luxemburg grófja. (Luxemburg grófja: Fedák S., Bazü herczeg: Rátkai, Staza grófné: Erdei Berta, Brissard: Király, Juliette: Várad: L, An­géla: Kormos L, Manager: Ligeti, Chateauneuf bá­róné : Saári R., Seville: Palotai.) Kezdete fél 8 órakor. Fővárosi Városligeti Színház: Délután: A szö­kött katona. Kezdete t/04 órakor: — Este: Cornevillei barangolKezdete fél 8 órakor. Uránia: Délután: Az Ur Jézus: Kezdete 4 óra­kora — Este: Waterloo—Sedan.. Kezdete fél 8 órakor. FŐVÁROS. (Erzsébet-tér és Erzsébet-sugárut.) A Bárczy által felvetett nagy városszabályozási programm­­ból a Tabán helyén való uj városépítés a legna­gyobb jelentőségű. Ezután nyomban következik az Erzsébet-tér rendezése, kapcsolatban az uj városháza építésével és az Erzsébet-sugárut. A Tabán helyén való uj város építéséhez minden fórum hozzájárult s a nagy müvet nemsokára meg­kezdik. Az Erzsébet-térre és az Erzsébet-sugárutra nézve azonban még mindig vannak elég lényeges differencziák a főváros és a közmunkák tanácsa között, melyeket a minap folytatott tanácskozások alkalmával sem sikerült eloszlatni. A mi alapos értesülésünk szerint az Erzsébet-tér kérdésében nem nagyon lényeges a differenczia a polgármester és a közmunkák tanácsa között. Sokkal lényege­sebb a differenczia az Erzsébet-sugárut kérdésé­ben. A polgármester, illetőleg a főváros mérnöki hivatala a sugárutat csak a Körútig tervezi. Ezzel szemben a közmunkák tanácsa azt kívánja s ehhez erősen ragaszkodik, hogy az Erzsébet-sugárutat a Városligetig építsék ki, illetőleg a sugárutat foly­tassák s némi töréssel torkoltassák be a Damjanich­­utczába. A polgármester e radikálisabb megoldás­tól fázik, mert igen sokba kerül. Az Erzsébet­­sugárutnak a Városligetig való kiépítése körülbelül huszonkét millió koronát igényelne, a mi oly horri­­büis összeg, a mit nehezen bírna meg a főváros háztartása. Tekintetbe kell vermi ugyanis, hogy a Tabán szabályozása is milliókat igényel s az Erzsé­bet-tér s az aj városház építésének a költségeit sem fogja egészben fedezni a régi városháza tel­kének az értékesítéséből befolyó jövedelem. Azt hiszszük, hogy a főváros és a közmunkák tanácsa között létre fog jönni valamelyes kompromisszum. A közmunkák tanácsa szívesen hozzájárulna az Erzsébet-témek a főváros által javasolt szabályo­zási tervéhez, ha ezzel szemben a főváros az Erzsébet-sugárut szabályozását úgy hajtaná végre, a mint azt a közmunkák tanácsa javasolja. (A főváros közgyűlése.) A főváros törvény­­hatósági bizottsága legközelebbi rendes közgyűlé­sét a húsvéti ünnepek miatt e hónap 19-ike helyett 26-ikán fogja megtartani. (Az autotaxaméter.) A főváros közlekedési ügyosztálya átdolgozta az autotaxirój szóló sza­bályrendeletet. A viteldijakat e szerint a követ­kezőképpen állapították meg : Benzines erejű bér­kocsik díjszabása : Az első 1.200 méterért I korona 60 fillér, műiden további 600 méter 20 fillér, vára­kozási idő öt perczenként 20 fillér. Éjjeli fuvarok­nál az első 900 méterért 1 korona 60 fillér, minden további 450 méterért 20 fillér, várakozási idő öt perczenként 20 fillér. A géperejű bérkocsi vezetője vagy tulajdonosa a fuvarozás előre való megren­delését elfogadni nem köteles, de ha a megrende­lést elvállalta, akkor a fuvart a megjelölt helyről és időben teljesíteni tartozik. Ily esetben a fuvar megkezdésének időpontjára a megállapított idő és hely irányadó és a viteldij-jelző (taxaméter) is erre az időre állítandó be. Ha a megrendelő a gép­erejű bérkocsit nem használja, a fuvarozás meg­kezdésére megállapított időtől a megrendelés visz­­szavonásáig jelzett vifceldijat megfizetni tartozik. Ha a kocsit visszamenetre nem használják, e czi­­men külön dij nem követelhető. Ez a díjszabás megfelel a külföldi nagyvárosok automobil-viite­­dijainak. (Az orvoskérdés.) Az orvosi tóvábbképzés központi bizottsága azzal a kéréssel fordult a főváros tanácsához, engedje meg, hogy a tovább­képzés czéljából rendezett tanfolyamok czéljaira a közkórházak betegeit és a kórházak segéd* eszközeit igénybe lehessen venni. A főváros ta­nácsa a dunabalparti közkórházak igazgatóságá­nak pártoló előterjesztése alapján a kérelemhez hozzájárult. (A Gizella-téri földalatti lejáró.) A főváros nemrégiben azt kívánta, hogy a Gizella-tér rende­zésével kapcsolatban távolítsák el onnan a föld­alatti vasút majolika lejáró-házait és helyettük kőballusztrádos lejárókat létesítsenek, olyanokat, a minők most az Operaház előtt vannak. A Ferencz József földalatti villamos vasút r.-t. értesítette a fővárost, hogy az átalakításhoz hozzájárul. így nemsokára a majolika-házak helyett kőballusztrádos lejárók lesznek a Gizella-téren. (Az uj lóversenytér.) A Magyar Lovaregylet tudvalevőleg már hónapok óta tárgyal a lóverseny­tér elhelyezésére r.ézve. A főváros a lige' telki dűlőben ajánlott fel 268.000 négyszögöl telket, a mit a Lovaregylet alkalmasnak talált. A fő­város azonban bért követel a Lovaregylettői. A Lovaregylet igazgatóságával sokáig folytak az alkudozások, melyek végre teljes megegyezésre vezetlek. Az ügy legközelebb a pénzügyi bizottság és a közgyűlés elé kerül. (A gázmüvek igazgatóságának helyiségváltoz­tatása.) A gázmüvek igazgatóságának azok az osz­tályai, a melyek eddig IX., Lónyay-utcza 9. sz. alatt vol ak elhelyezve, e hó 18-ikán, kedden át­helyeztetnek Vili., Tisza Kálmán-tér 20. sz. alá. Az építésvezetőség irodái ez átköltözés következ­tében az ünnepek alatt és az ünnep után kedden zárva maradnak. Az átköltözés befejeztével az igazgatóság összes osztályai VIII., Tisza Kálmán­­tér 20. sz. alatt nyerne , elhelyezést. TUDOMÁNY. IRODALOM. (-) A Budapesti Filológiai Társaság e hó 19-óu, szerdán, délután 6 órakor a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében felolvasó ülést tart a következő tárgysorozattal: 1. Tolnai Vilmos: Széljegyzetek »Az ember tragédiája« és »Faust« viszonyához. 2. Simonfi János: Rosnyai Dávid naptári feljegyzései. A felolvasó ülést zárt vá­lasztmányi ülés követi. (•) Előadás a jótékonyságról. A társadalmi viszonyok fejlődése a nyomorúság enyhítésére irányuló munkának is uj feladatokat szab ; erről az átalakulásról tart előadást Márkus Dezső dr. kir. curiai kisegítő bíró a Feministák Egyesülete közgyűlésén kedden, f. hó 25-én este 6 órakor az egyesület helyiségében (V., Mária Valéria-n. 12.) (-) A Magyar Tudományos Akadémia IIL osztálya április 24-én, hétfőn délután 5 órakor ülést tart, melynek tárgyai: 1. Szarvasy Imre levelező tag székfoglaló érte­kezése : Gázreakcziók elektromos lángokban. 2. Daday Ernő rendes tag: A Nermithida-esalád édesvízi fajainak ismeretéhez. 3. Richter Aladár részéről: Egy uj Schizaca. előterjeszti Klein Gyula rendes tag. 4. Kövessy Ferencz részéről: A növényi szőrök nitrogén-asszimilálasi képes­ségéről. Előterjeszti Mágócsy-Dietz Sándor rendes tag. (•) A Kí?faludy-Társaság május 3-án a Magyar Tudo­mányos Akadémia heti üléstermében felolvasóülést tart. Sok bajjal jár a fiuk ruházása 10—12 éves koruk után, mert ekkor a fiú kezd már kinőni a gyermekruhából és észreveszi, hogy mily sokat jelent a szép, divatos és jól álló ruha. Ekkor már meggyűlik a gondos szülők baja a fiuk ruhá­­zásával, mert a gyermekruha-szállitó már nem tudja kielégíteni a fiuk igényeit, a papa szabója pedig drága. Ezen a hiányon segített ezégünk a középiskolás fiuk RUHAOSZTÁLYA létesítésével. Szép, divatos, jó és tartós felöltőket és öltönyöket készítünk 11—18 éves fiuk részére mérték és rendelés után 49-60 koronáért. Ezenkívül raktáron tartunk dús választékban mindenféle rendelésszerüen készült guruhát és felöltőt divatos kamgarn* vagy cheviot-szövetből 26—50 koronáért. Az ár a kor szerint változik. Művészi „Tájékoztatót“ kívánatra bérm. küldünk. Deutsch F. Károly és Társa s Budapest, IV., Ferencziek-tere 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék