Az Ujság, 1911. december/2 (9. évfolyam, 299-310. szám)

1911-12-19 / 300. szám

20 AZ ÚJSÁG Kedd, 1911. deozember 19. — A huszonnegyedik perczben — felelik neki. Mire Sebestyén komoly meggyőződéssel folytatja: — Csodálom, hogy olyan sokáig kibírtam ? 11 Herendi /rlhuf. Football Bäcsben. (Saját tudósitónktől.) Bajnoki mérkőzés : Rapid—W. A. F. (7 perezes utójáték) 0: 0. Végeredmény 2:1 Rapid javára. W. A. F. 10, Rapid 9 játékossal állt ki. W. A. F. az egész idő folyamán fölény­ben volt, goalt elérni azonban az elővigyázatosan miiködő Bapiddal szemben nem birt. Biró: Gussmann. Barátságos mérkőzések: W. S. C.—Rapid 5:2 (4 : 1). W. S. C. gyönyörű játék után biztos győzelmet aratott a feltűnő balszerencsével küzdő Rapid ellen. W. S. C. legjobb embere Neubauer volt, a ki egymaga négy goalt ért el. Bíró: Taurer. W. A. C. — Vienna 3:1 (1:1). Az első félidőben Vienna volt fölényben, mindazonáltal W. A. C. rúgja az első goalt, melyet Vienna tizenegyes révén egyenlít ki. Külföldi eredmények. Berlin: Victoria—Favorit 8 : 2. Berliner Ballspiel-Club—Vor wärts 2 : 2. Pieussen— Rapidé 3 : 2. Britannia—Berliner Sport-Club 9 : 0. Union— Triton Spandau 10: 0. Minerva—Tasmania 12: 1. Sp. Cl. Charlottenburg—Nord Nord west 2: 0. Tennis Borussia—Germania 4: 1. Hertha—Victoria Spandau 3 : 0, Concordia—Alemannia 1:1. A vasárnapi fővárosi mérkőzések. A rossz talajviszonyok és kellemetlen hűvös idő­járás nem kedveztek a fővárosban eldöntésre került mérkőzéseknek. A pályák tribünjein alig néhány száz ember fagyoskodott, és bizony a nyújtott sport nem nagyon volt alkalmas arra, hogy a közönség hangulatába egy kis életet öntsön. A matchek általában meglehetősen egyhangúak voltak, és az JJjpesti T. E.—III. kerületi T. V. E. mérkőzés kivételével, a mely az U. T. E. haj­szálnyi különbözetü győzelmét eredményezte, a papír­formának megfelelően, a favoritcsapatok győzelmével végződtek. A mérkőzésekről — érdemük szerint röviden — a következő részletes tudósításban számolunk be: (Másodosztályú bajnokság.) ( Üllői-úti pálya, délelőtt.) Műegyetemi Athíetikai és Football-Club—Fővárosi Ifjak Atlétikai Köre 2: 2 (fél­idő 2; 1 a M. A. F. C. javára). Biró: Szeitler Károly. tCorinthián-diJ.) ( üllői-uti pálya.) Budapesti Torna-Club—Testvéri­ség Sport-Egylet 9 : 0. Félidő 2 : 0. Schreiner biró Mészá­rost (B. T. C.) a második félidő közepén, durva játék miatt kiállította. (Barátságos mérkőzések.) ( tjllói-uii pálya.) Ferehczvárosi Torna-Club—Törek­vés Sport-Egylet 2 : 1. Mindkét egylet kombinált csapatot szerepeltetett. Az F. T. C.-ban a reprezentatív csapattal elutazott Rumbold, Schlosser, Borbás dr., Payer és Weinberen kívül még Manglitz helyén játszottak tarta­lékok. Az első goalt Kórody és Weisz ügyes szöktetésé­­ből Pataki rúgja (félidő 1:0 az F. T. C. javára), majd Törekvés kornerb i kiegyenlít, végül a győztes goalt a Törekvés egyik hátvédjének hibájából ugyancsak Pataki szerzi meg. Bíró: Ujváry Ödön. (Népszigeti pálya.) Újpesti Torna-Egylet—III. kér. Torna- és Vivő-Egylet 2:1. Félidő 2:0. Biró: Schaár Izidor. (Mező-utczai pálya.) Terézvárosi Torna-Club—Ujpest- Rákospalotai A. K. 4:2. Félidő 1: 0 az U. R. A. K. javára. Biró: Wellisch Imre. Olimpia. A Magyar Olimpiai Bizottság czéllövő-szakosztálya múlt hó 28-án tartott ülésén az elnök javaslatára elhatá­rozta, hogy a Stockholmból megérkezett versenyszabá­lyokat magyar nyelven kiadja és szétküldi. A szabályokat tartalmazó füzethez csatolt »Kiegészítő rész« az előző években tartott nemzetközi olimpiai ezéllövő-versenyek tapasztalatai nyomán utasításokkal, tanácsokkal fogja a résztvenni kívánókat ellátni. A szakosztály azután a végrehajtandó előmunkálatokat a tagok között elosz­totta, s a versenyhez szükséges fegyverek és töltények be­szerzéséről tanácskozott. Végül elhatározta, hogy a függő kérdések és a kétséges pontok tekintetében átír a stockholmi intéző-bizottsághoz. A legközelebbi ülésen (karácsony előtt) a szabályok kiadása és a magyarországi ölő- és döntőmérkőzések ügye kerül tárgyalásra. Az érdek­lődő ezéllövőket kéri a szakosztály, hogy legyenek türe­lemmel, mert remélhető, hogy a nagy alapossággal folyó, igen terjedelmes előmunkálatokkal kapcsolatban a sür­gősen szükséges tudnivalókat még ebben az évben közzé­teheti. Olimpiai lövőverseny. Az erre vonatkozó szabályok még el sem készültek, a tavasszal tartandó magyar országos versenyek tervezetét még ki sem hirdették és máris nagy érdeklődésről számolhatunk be. Hir szerint ifjú mágná­saink közül ketten, Török Sándor gróf és Apponyi Henrik gróf már élénken érdeklődnek az olimpiai ezéllövő ver­seny iránt és az előbbi Múzsa Gyula elnöktől megkérdezte, hogy lehet-e már nevezni? A ezéllövőszakosztály már elküldte igenlő válaszát. Mindkét ifjú gróf országunk legkiválóbb lövői közül való és igen örvendetes, hogy a ezép és nemes küzdelemben, mely a magyar lobogó dicső­ségéért fog folyni, ők is beállanak a küzdők közé. Remél­jük, hogy a jó példa számos követőre fog találni e nemes sportot űző főuraink körében és társadalmunknak nemes gondolkodástól áthatott rétegeiben. Értesültünk arról is, hogy legelőkelőbb sportegyesületeink egyikében is meg­indult már ilyen irányú mozgalom, melyről legközelebb talán már érdekes híreket közölhetünk. Úszás. A T, T. C. házi usxőbajnokságai. A Terézvárosi Torna Club deozember 2ö-ikén rendezi meg 1911.' évi klubbajnokságait a Rudasfürdő fedett uszómedenezéjé­­ben a következő számokkal: Mellúszás 109 méter; hát­úszás 100 méter; oldaluszás 100 méter; úszás 100 méter. Díjazás e számokban: győztesnek díszített ezüst érem és a T. T. C. uszóbajnoka czim, U-iknak ezüst, IH-ikuak bronzérem. Mellúszás, bátuszás, úszás előnyversenyek 60 méteres távon, hölgyek előnyversenye 40 méter; kezdők versenye 40 méter; mellúszás kezdők részére 40 méter; old boy verseny 40 méter; footballisták versenye 40 méter és gyermekverseny 40 méter. Nevezések legkésőbb de­­özem bér 20-áig Vári Henrik szakosztályvezető czimére küldendők (VIII., Lujza-utoza 18.) irtózás. A K. A. 0. E. országos birkozóversenye. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesüle­tének Sportcsoportja vasárnap rendezte saját helyiségé­ben országos junior birvózóversenyét nagyszáma közön­ség előtt. A versenyt, daczára a gyors és precziz rende­zésnek, nem lehetett teljesen befejezni, és igy a döntő mérkőzéseket keddre halasztották. A meetingen egyébként a múlt heti B. A. K. ver­senyen szépen szerepelt birkózók : Stummer, Breznotics, Szántó vitték a vezető szerepet, és közülök került ki a győztes, illetve a második helyezett. A középsulybau Tabajdy Kálmán, a B. A. K. jeles birkózója lett első, a ki összes ellenfeleit könnyen győzte le. A második és harmadik helyezett, György és Fejes is talent umos birkózóknak Ígérkeznek. A nehéz-súlyban, a mely a többiektől eltérőleg szenior volt, az egyetlen klasszis birkózónak, Előd József­nek nem volt méltó ellenfele, és igy győzelmét a leg­könnyebben érte el. A rendezés Csanádi Mór, Hertzka Rezső és Kertész Béla érdeme. A részletes eredmények a következők: Pehelysúly, junior. Előmérkőzések : Miks Antal (Nem­zeti A. C.) győz Weisz Ferencz (U. T. E.) ellen, Wein­berger Andor (M. T. E.) győz Haefner József (M. A. C.) ellen, Bolla Károly (Testvériség) győz Karátson Gyula (M. A. C.) ellen, Märiz Gyula (Törekvés) győz Klein Rudolf (M. T. E.) ellen, Fogéi Sándor (K. A. O. E.) győz Varga Gyula (M. A. C.) ellen, Breznotiez Miklós (M. T. K.) győz Neumann Sándor (K. A. O. E.) ellen, Szántó Árpád (B. A. K.) győz Kóbor Imre (M. T. K.) ellen, Lejtsik Sámuel (M. T. K.) győz Hüller Andor (K. A. O. E.) ellen. Középmérkőzések: Karátson győz Hüller ellen, Märtz győz Fogéi ellen, Klein győz Miks ellen, Perl győz Hudagh ellen, Lejtsik győz Märtz ellen, Karátson győz Klein ellen, Neumann győz Perl ellen. Elődöntők: Szántó győz Bolla ellen, Weinberger győz Karátson ellen, Koncsik győz Karátson és Lejtsik ellen. Az első és második hely Szántó és Breznotics között fekszik. Könnyüsuly, junior. Előmérkőzések: Bokody Gyula (Czinkota) győz Balázs Sándor (K. A. 0. E.) ellen, Szűcs Ferencz (Postás) győz Miklós József (Törekvés) ellen, Margittá Izidor (K. A. 0. E.) győz Bartha Károly (Pos­tás) ellen, Ornstein Béla (Szegedi A. C.) győz Vass Zsig­­mond (M. T. E.) ellen, Stemmer József (M. T. K.) győz Spitzer Ferencz (M. T. E.) ellen, Madarassy Béla (Postás) győz Dömötör József (M. T. E.) ellen. Középmérkőzések: Kemény győz Margittá ellen, Dömötör győz Vass ellen, Szűcs győz Margittá ellen, Spitzer győz Barta ellen, Miklós győz Bokody ellen, Omstein győz Matics ellen, Stemmer győz Madarassy ellen, Spitzer győz Szűcs ellen, Madarassy győz Bokody ellen, Kemény győz Miklós ellen, Stemmer győz Ornstein ellen. Döntők: Spitzer győz Miklós ellen, Ornstein győz Madarassy ellen, Stemmer győz Kemény ellen, Spitzer győz Kemény ellen, Ornstein győz Spitzer ellen. Eredmény: 1. Stemmer József (M. T. K.). A máso­dik és harmadik helyért Ornstein és Spitzer küzdenek. Középsuiy, junior. Előmérkőzések: György József (M. T. K.) győz Szőke Bálint (Postás) ellen, Rainer Ernő (M. T. K.legyőz Gál Gyula (M- T. E.) ellen, Tabajdy Kálmán (B. A. K.) győz Dénes László (Postás) ellen, Kolarics Géza (Törekvés) győz Forster József (M. T. E.) ellen. Középmérkőzések : Gál győz Szőke ellen, Dénes győz Kolarits ellen, György győz Fejes ellen, Tabajdy győz Rainer ellen, Dénes győz Gál eilst}, Fejes győz Rainer ellen, György győz Kolarits ellen. Döntők : Fejes győz Denes ellen, Fejes győz Kolarits ellen, Tabajdy győz György ellen. Eredmény: 1. Tabajdy Kálmán (B. A. K.). 2. György József (M. T. K.). 3. Fejes János (Testvériség). Nehéz-súly. Előmérkőzések : Előd József (M. T. K.) győz Kisjenódi Jenő (Postás) ellen, Müller Sándor (K. A. O. E.) győz Stankovits Konrád (Nemzeti A. C.) ellen. Középmérkőzések : Kisjenódi győz Stankovits ellen, Előd győz Újlaki ellen. Eredmény: 1. Előd József (M. T. K.). A második és harmadik helyért Újlaki és Kisjenódi küzdenek. Vivás. Vivőestély. Santelli Italo lovag vivómester vívó­termében héifőn, 18-án, este hat órakor tartandó vivó­­estélyen a vendég olasz amatőrökön Nádi Neddó és Olivieren kívül Gerevich Aladár, a Santelli-terem mes­tere, továbbá W-rkner Lajos, Mészáros Ervin, Krencsei Géza, Szántay Jenő, Tóth Péter és Pajzs Pál vesznek részt. Vendégeket a mester szívesen lát. Sakk A Magvar Sakkszövetség e hó 17-én tartotta Bu­dapesten rendkivüli közgyűlését. A közgyűlés, melyen a vidéki körök és a Budai Sakkozó Társaság is képviseltette magát, főleg a jövő évi versenyek ügyével foglalkozott. Elhatározta, hogy nemzeti versenyt rendez s a Temesvári Sakkor képviselőjének, Szávay Zoltán dr.-nak ezt az in­dítványban tett ajánlatát örömmel tette magáévá. Maróczy Géza elnöknek lemondását a közgyűlés sajnálattal bár­­de tudomásul venni kényszerült, miután a Budapesti Sakkor, melynek a nagymester alelnöke, a szövetségbe nem szándékozik belépni. Különben a Budapesti Sakkor kivételével a többi körök, mintegy 700 taggal, a szövet­ségnek tagjai. Torna. Hölgyek a sportért. A Budapesti Torna-Club, mely általánosan méltatott tevékenységet fejt ki a sport terén, újabban a hölgyeket is bevonta azon intenzív működési körbe, mely a társadalmat közelebb hozza a testedzés ügyéhez. November 22-én ugyanis megalakult a B. T. C. hölgy-bizottsága, melynek tevékenysége nemcsak a klub társaséletének növelését és kellemessé tételét -tüzté ki feladatául, hanem a testedzés terén is propagativ működést fog kifejteni, sőt a hölgyek — külön órákon — a klub tornacsarnokában a svéd-rendszer szerint tornászni, azon­felül turistáskodni fognak és a téli sportokat is űzik. A hölgy-bizottság a B. T. C. tagjainak nejeiből és hozzá­tartozóiból alakult meg és egyelőre havonként egyszer tartja társasösszejöveteleit. Ezeken a hölgy-estélyeken intim jellegű hangversenyeket és másféle szórakoztató bemutatásokat tartanak. A legközelebbi összejövetel Szilveszterkor lesz, a mikor tombola-játék és különféle humoros rögtönzések szerepelnek a programmon. A hölgv­­bizottság tagjai a következők : dr. Bognár Elekné, Csegedy Bélánó, Czipauer Lászlóné, Eyssen Gyuláné, Fagyas Gézánó, Hafner Gézánó, dr. Hanbiss Jáuosné, Henszel­­mann Béláné, Huber X. Ferenczné, Iszer Károlyné, Jász Gézánó, ifj. Kellner Ernőné, Kellner Gyuláné, Kertész Jánosnó, dr. Levitzky Károlyné, Malaky Jáaosné, Láng Józsefné, Maróty Gézánó, Max Jánosné, Minder Frigyesné, Missuray Ágostonná, Müller Hugóné, Orsovszky Istvánná, Pesky Vilmosné, dr. Pokorny Sándorné, Prachtel Józsefné, Ruzitska Györgyné, Sümegi Vilmosné, kisgeszéni Szabó Vilmosné, Szautner Ottónó, Szimély Arpádné, gróf Teleki Sándorné, özv. Thurzó Adorjánná, dr. Vermes Nándomé, Zimmer Tódorné. A hölgy-bizottság elnökévé.. Eyssen Gyuláné, titkárává Maleczki Román választatott meg. A hölgy-bizottság elhatározta, hogy február'első felében a Tisztviselők Országos Egyesületében tánczestélyt ren­dez, a melyen a háziasszonyi tisztet a fenti úrnők fogják betölteni. Atlétika. A M, A. Sz. felolvasásai. A Magyar Atlétikai Szö­vetség elhatározta, hogy a tél folyamán felolvasó cziklust rendez, melyen a legfontosabb testnevelési kérdésekre hívja fel a szakkörök és a nagyközönség ügyeimét. Az ügy fontosságára való tekintettel az első ilyen előadást Bárczy István dr., a székesfőváros polgármestere és a szövetség elnöke nyitja meg. Az előadást deozember 21-én, csütörtö­kön este 6 órakor a régi képviselőház (VIII., Eőherczeg Sándor-utcza 6.) nagytermében rendezi a szövetség és az előadó Karáfiáth Márius dr., Barsvármegye tb, főorvosa, az ismert nevű testnevelési szakiró lesz. Az előadásra, mely iránt mindenütt élénk az érdeklődés, a szövetség már szétküldte a meghívókat és ez utón is tudatja, hogy a felolvasási estén minden érdeklődőt szívesen lát. Vivás. Keresztesy-emlékvsrseny. A Magyar Athíetikai Club január 12., 13. és 14-ikén néhai Keresztesy József vivő­­mester emlékére országos kardvivó- és ezzel kapcsolatban országos tőrversenyt rendez a következő feltételekkel.: Keresztesy-emlékverseny. Fegyvernem : kard.' A verseny minősítési küzdelemből és körvivásból áll. A körvivásban csak az első és második osztályú vivők vehet­nek részt. Az első és második osztályba jutott vivők első feléből alakittatik az első, második feléből a második kör. A második kör győztese átmegy az első körbe. A ver­seny győztese az első kör győztese, helyezettéi az első kör helyezette:. A verseny győztese a M. A. C. aranyérmét és a »legjobb magyar kardvivó«-nak szánt Keresztesy. emlékserleget nyeri. Húsznál több nevezés esetén a máso­dik, harminoznál több nevezés esetén a harmadik arany­érmet vagy tiszteletdijat, az aranyéremmel díjazottak után következő három helyezett aranykeretes ezüstérmet nyer. A helyezésre nézve a döntő küzdelem a mérvadó, ha az ebben resztvettek számánál több arany keretes ezüstérem lenne kiosztandó, úgy a minősítés számit. Az első- és másodosztályú összes vivők első fele, a mennyi­ben más dijat nem nyert, ezüst, a második fele pedig bronzérmet nyer. A második kör győztese aranykeretes ezüstérmet, a második és harmadik ezüstérmet nyer. A többi tiszteletdijat a zsűri belátása szerint osztja ki. Tőrverseny. A verseny minősitési küzdelemből és körvivásból áll. A körvivásban az első- és másodosztályú vivők vehetnek részt, kik busznál kevesebb nevezés ese. tén egy körben, húsznál több nevezés esetén két körben küzdenek, úgy hogy a vivők első feléből alakittatik az első, a második feléből a második kör. A második kör győz­tese átmegy az első körbe. A verseny győztese az első kör győztese, helyezettéi az első kör helyezettéi. A verseny győztese aranyérmet és tiszteletdijat, a második arany­keretes ezüstérmet, használ több nevezés esetén a har­madik, harmincznál több nevezés esetén a negyedik arauykeretes ezüstérmet vagy tiszteletdijat, az összes első- és másodosztályú vivők első fele, a mennyiben más dijat nem nyert, ezüstérmet, a második fele bronzérmet nyer. A mennyiben második kör is alakíttatnék, annak győztese aranykeretes ezüstérmet nyer. Nevezések Pajzs Miklós czimére (Vili., Eszterházy­­utcza 36.) január likéig küldendők. Turisztika. Turisztika a Műegyetemen. A hegymászősport, mely úgy etikai, mint higiénikus sportbeli vonatkozásai­nál fogva a külföldön minden főiskolán szervezve van, a kir. József Műegyetemen eddig teljesen parlagon hevert és minden irányitó testület hijján szűkölködött. E körül­mény arra indította a reprezentatív műegyetemi sport­egyletet, a M. A. F. C.-ot, hogy a dolgot felvegye a klub kereteibe és a jövőre nézve rendszeresen programmjába illeszsze a turisztikát. A klub igazgatósága ezúton is fel­szólítja az érdeklődő műegyetemi hallgatókat, hogy de*, ezember 17-én túl bármely délelőtt jelentkezzenek a Műegyetem kapusánál letett íven.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék