Az Ujság, 1913. szeptember (11. évfolyam, 208-219. szám)

1913-09-11 / 216. szám

12 — A feliatoplelei szerelmi drámához. Kovács Géza feledi lakos a Balatonlellén szerencsétlen véget ért Botfai Anna édesapjáról a következőket közli velünk : A szomorú véget ért, igen jó lelkü­letű Baffai­­Innának édesapja — Baffai Antal itt Feleden lakik, nagyon is szegény sorsban, a­meny­nyiben Szen­tm­i­klósey Kálmánnál szolgál mint mindenes cseléd. Tehát Raffainé nem özvegy­­asszony. Férjét elhagyva az egyszerű asszony, mintegy 20 évvel ezelőtt felment Budapestre, a­hol eleinte zöldség- és gyümölcsárulással foglal­kozott, majd kávémérést nyitott, mely üzlet úgy látszik, szépen jövedelmez, mert hiszen Balatonlellén 12 szobás nyaralót építtetett a kávé­mérés jövedelméből. Egyetlen Anna leánya 12 éves koráig itt volt apja utáni nagynénjénél, a­kinek férje ugyancsak Szentmiklóssy Kálmánnál szolgál, mígnem édesanyja felvitte magához, úri módon iskoláztatta, nevelte. A­mint tegnap a szomoru hírt a leány édesapja és két nagynénje előtt felolvastuk, elszomorító volt látni, hallani a két nagynéne jajgatásait, ájuldozásait. Szeret­ték a jólelkü Annát, mert az is ragaszkodott hozzá­­juk, ha 10—14 napot évente né­luk töltött. Ezek mondják, hogy a szép leánynak többször volt ké­rője, de az anyának mindenik ellen kifogása volt, miután jobban szerette, ha a kávémérésben *idva­­*toltak neki, avagy ha a vendégeket czimbalyammal mulattatta. Szegény boldogultalak édesapja és n­agynénjei Isten tudja mikor értesülnek es­terogikus esetről, ha a lap nem közli az esetet, miután az anya nem igen értesíti a férjét. * — Egy százados öngyilkossága. Bécsből tele­fonálják . Piró József az első vadászzászlóalj századosa tegnap este Teresienstadtban agyonlőtte magát. A századost most helyezték át Linzből és úgy látszik, az áthelyezés keserítette el.­­ — Vigalmi adó Ausztriáim«. Bécsből . Az »Extrablatt« jelentése szerint az osztrák színház­­igazgatók szövetsége beadványt intézett a kor­mányhoz, a­melyben védelmet kér a kormánytól a létért való küzdelemben. A szövetség a korona­­tartományok színházigazgatóinak érdekében lép föl, a­kiket nem csupán a mozgószínházak konkur­­renc­iája fenyeget, hanem idegen együttesek ven­dégszereplése, c­irkusztársulatok és más társaságok előadásai is. Fölmerült az a gondolat, hogy a vidé­ken vigalmi­ adót vessenek ki és a konkurrens vállalatok vigalmi adójából támogatnák a szín­házak tulajdonosait, illetve bérlőit.­­• A Vörheny a Semmeringen, Semmeringen, mint onnan jelentik, a legutóbbi napokban vör­­henyjárvány ütött ki. Több mint harminca meg­betegedés történt, az Alpenheim-villát, a­hol több vendég megbetegedett, be kellett zárni. A hatósá­gok és a szállótulajdonosok erősen titkolják a járványt, de a fürdővendégek tömegesen hagy­ják el a Semmeringet. — A pásztor, mint kivándorlásra csábító, Liptózentmik­lósról jelentik: A csendőrség, mely határrendőrségi szolgálatot teljesít, már hónapok előtt nyomára jött annak, hogy kiterjedt szövet­kezet a kivándorlókat rejtett havasi ösvényeken ve®ofci a lengyel határig, a­hol a szövetkezetnek, osztrák emberei vették át a kivándorlókat. A liptó­­szentmiklósi csendőrség különösen Szalay Mihály havasi pásztort figyelte, a­ki a Banikovo havasan legeltette nyaranként marháit, s a­kiről azt beszél­ték, hogy ő segíti át a havasi utakon a liptói, zólyomi, gömöri és árvai falvakból a titkos ki­vándorlókat. A gyanút megerősítette az, hogy bár szegény ember hírében áll, a legutóbbi időben föl­deket vásárolt. A házkutatás alkalmával a felesége a leveleket el akarván tüntetni, azokat enni és nyelni kezdte. Két levelet sikerült is lenyelnie, de a többit a csendőrök lefoglalhatták. Találtak c­édulákat, a­melyekre a pásztor a kivándorlók részére útmutatókat irt. Valósággal hihetetlen, hogy milyen élelmes és ravasz tanácsokat adott a pásztor, a­kinek levelezései nyomán számos árvai, zólyomi és gömöri ügynök is hurokra került. Ugyancsak letartóztatták a liptószentmiklósi vasúti állomáson egy másodosztályú fülkében Kántor György tescheni kivándorlási ügynököt, a­ki rend­szerint másodosztályú kocsikon szállította hamisí­tott útlevelekkel az embereket a határon át. — Fővárosi Orfeum N Nagymező­ utcza 17. szám kezdete 8 órakor. — Pusztító vihar. Madridból táviratoztak. Az ország legnagyobb tartományában nagy viha­rok és zivataros esők voltak. A vasúti közlekedés meg van szakítva, több helyen a tehervonatok kisiklottak. — Gyártűz Szegeden. Szegedről jelentik: Éjjel 11 órakor kigyuladt a szegedi Kender- és Lenipar részvénytársaság új­ szegedi telepének raktárépülete. A raktárban géprészek, olajanyagok, szijak voltak felhalmozva. A tüzet Szenes György éjjeliőr vette észre, a­ki nyomban értesítette a tűzhotóságot, mely a gyári tűzoltósággal kar­öltve a tűz lokalivitásához kezdett. Közben bal­eset is történt. Német Sándor tűzoltóra egy anyag­gal terhelt állvány leszakadt. Súlyos sérüléseivel a kórházba szállí­tották. A tüzet hajnalban sikerült teljesen elfojtani, de a raktárház teljesen leégett. A kár ötvenezer korona. Valószínűnek tartják, hogy a tüzet rövidzárlat okozta. —­ Hatalmaskodás. Szatmárnémetiből jelentik : Weisz Ignácz érmihályfalvai kereskedő feljelentést tett Perger Endre nyiracsádi jegyző ellen. Perger a feljelentés szerint hivatalos hatalmával vissza­élt és Weisz Ignáczot csendőrökkel letartóztatta egy árverési ügyből kifolyólag, hol Weisz volt a felperes. Weisz hiába tiltakozott, Perger ki­jelentette, hogy ő az atyaisten és azt tesz, a­mit akar. A kereskedő büntető és fegyelmi följelentést tett a jegyző ellen. — Premier a Mozgókép-Otthonban. A teljesen új nagyszabású műsor nagyobb művei : A fekete halál (Nordisk-film, 5 felv.), A néma hős (katonadráma, 4 fel­v .), Az elveszettnek hitt fiú (3 felv.). —­ A meggyilkolt rendőrkáplár. Kaposvárról jelentik : Maretics József szigetvári rendőrkáplár meggyilkolása ügyében fordulat állott be. Azt, hogy Maretics természetes halállal halt meg, a csendőrséghez érkezett névtelen levél megc­áfolta. Maretics, a­ki éjjel szolgálatban volt, bejött a Réti-féle vendéglőbe és figyelmeztette a mulatozó­­kat a záróra betartására. A mulatozók egyike megütötte a rendőrkáplárt, a­kit azután minden valószínűség szerint az Almás-patakhoz kruczoltak és strezezal a víz felé beledobtak. A rendőrkáspár halálának oka tehát a vízbefutás volt. A nyo­mozás során Varga Juliska szigetvári leány tanú­nak jelentkezett, a leány azonban nem lévén be­számítható, vallomását nem vették komolyan. Azt vallotta, hogy akkor éjjel a Réti-vendéglő udvarán ment keresztül és nagy lármát és jaj­­kiáltásokat hallott, a­melyek Mareticstól származ­tak. A sötétben a leány Udvardit és Somogyit ismerte fel, Udvardi azonban alibit bizonyított, Somogyi pedig más kibúvót talált. Révy László dr., ír kaposvári királyi ügyészség vezetője, ki­hallgatta a gyanúsítottakat. Hogy a terheltek miért követték el a gyilkosságot, nem derült ki a tanúvallomásokból. S mivel azonban Udvardyról és Somogyiról is beigazolódott, hogy másokat hamis tanúzásra bírtak rá, a királyi ügyész ezen az alapon szükségesnek látta letartóztatásukat. A névtelen levél íróján kívül Kardos István szigetvári rendőrbiztos és Horváth István csendőr­őrmester érdeme, hogy a gyilkosság ügyében for­dulat állott be. — A végtbélyeggyűjteményeket, régi levelezéseket és bélyegeket az L40­—1875. évekből jó árakon veszek. Ajánlatokat »Levélbélyeggyüjtö« czimen kérek az Olvasó­terembe. — Csaló hivatalnokok. A budapesti törvény­szék vizsgálóbirája elfogatóparancsot adott ki Steinmann Ottó, Steinmann Pál és Steinmann Bódog bankhivatalnokok ellen. Steinmann Pál rávette ugyanis Kelemen Géza dr. orvost, hogy adjon Ottó fivérének, a­ki a Magyar Leszámítoló Banknak magasállású hivatalnoka, megbízást ér­­tékpapnak és sorsjegyek vételére és eladására. Ebből az orvosnak végül hétezerötszázhetven­nat korona kára támadt, a­melyet Steinmann Pál el­sikkasztott, testvérei pedig a dolog leplezésében és az orvos ámításában segédkezet nyújtottak. A­mikor az orvos gyanút fogott és a feljelentést megtette, a három testvér megszökött a Gyár­ utcza 1. számú házban levő lakásukról. A rendőrség nyomozza őket. A három Steinmann testvért a rendőrség ma éjszaka a nyugati pályaudvaron elfogta. Az el­­fogatás egy telefonbeszélgetés kihallgatásának ré­vén sikerült. A főkapitányságon őrizetbe vették őket. — Hasztalan menekülés. Ma este a Király­­utcza és a Teréz-körut sarkán Metzler Sándor kikapta özv. Kaum Móric pénztár csaj­át. Egy rendőr a főkapitányságra vitte a tolvajt, ki azon­ban a főkapitányság kapuja előtt megszökött. A szökevényt rövidesen elfogták. — A ki füstölt gyilkos. Olausthiából jelentik. Ma reggel Schröder korcsmárost Braunlageben agyonlőve és kirabolva találták vendégszobájá­ban. Két fiatalember, kikre a gyanú esett, Ostoro­déba menekültek és ott át akartak öltözni. A­mi­kor egy ruhakereskedés tulajdonosával viszályba keveredtek, megjelent a rendőrség, melyet lövés­sel fogadtak. Egy rendőrtisztviselő és egy munkás megsebesült. A gyilkosok egyikét sikerült le­tartóz­tatni. A másik az udvar hátsó részében eltorla­szolta magát és onnan lövöldözött a rendőrségre. Ként tettek a házra, hogy a gyilkost kifüstötték. A mikor az ablaknál mutatkozott, agyonlőtték. — Gázol az autó. Székesfehérvárról jelentik: Martinka Mihály iváncsai lakos az adonyi ország­úton kocsiján hazafelé tartott, miközben szembe­találkozott egy száguldó autóval. A gazda lovai megriadtak és hogy Martinka elejét vegye a baj­nak, leugrott kocsijáról és a lovak elé állott. Az autó éppen akkor robogott arra és elütötte a gaz­dát, a­kinek lába és karja eltörött, ezenkívül sú­­lyos belső sérüléseket is szenvedett. A súlyos be­teget Budapestre szállították a kórházba. A csend­őrség megállapította, hogy az autó tulajdonosa egy budapesti borkereskedő, a­ki ellen megindí­tották az eljárást. Székesfehérvárról jelentik : Károlyi József gróf országgyűlési képviselő, fejérvár-csurgói nagybirto­kos sebesen robogó automobilja, a­melyet soffőr vezetett, Székesfehérvár határában elgázolta Vicsek Sándor tizenkét éves fiút, a­kinek lába eltörött és azonkívül súlyos belső sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt fiút a mentők a kórházba szállí­tották. A rendőrség szigorú vizsgálatot indított. — Építőmunkások sztrájkja. Fiuméból jelen­tik . Az építőmunkások értekezletet tartottak, a­melyen kimondották, hogy sztrájkba lépnek, ha a vállalkozók nem teljesítik követeléseiket. K­IK, nemzetközi gyógyművészeti kiállítás. A mai körséta alkalmával Károly Ferencz József királyi herczeg ő fensége a Mattoni Henrik r.-t. igazgatóját, Kahn Gusz­távot megszólítással tüntette ki. Ő fensége érdeklődéssel hallgatta Kahn fejtegetéseit az osztrák tisztin termé­szetes gyógyforrások egyesülete objektumáról, valamint az abban foglalt Mattoni Henrik r.-t. kiállításáról, illető­leg meglemlékezett sról, hogy a czég nagy Grinhübler szétküldés! telepét Komoranban is látta képviselve. as­trisicí Csütörtök, 1813. szeptember 11. Hazatért nyaralók. Napleetmitott hölgyek uj púderje. Akik a nyaralásnak, az édes pihenés­nek ölelő karjaiból megtértek, alig lehet rájuk ismerni. Bőrükre barna patinát varázsolt az aranyos napsugár s ez a napbarnított arcz az életet, az egészsé­get jelenti. Ennek aesthetikai kiakná­zására használják most az angol hölgyek a Yes Pouder Sunburnt, a téglaszínű pudert, mely a nyarutó szenzácziós talál­mánya. Ez a púder direkt napbarnitott arczok, a nyaralásból hazatértek szá­mára készült s teoretikus színárnyala­tával oly nemes koloritot ad az arcz­nak, hogy használatáról a napbarnitott arcznak nem mondhatnak le. Mindenki természetesnek találja, hogy ezzel a vív­mánnyal a Yes pouder lepi meg a vilá­got és ezért is Sunburnt Yes poudernek nevezik. Ez a Sunburnt Yes pouder minden jobb kereskedésben kapható, de mivel egy kissé czifra a neve , nehezen lehet kimondani ,Napbarnított Yes pudere néven kérik. Nem drágább mint a többi színű Yes porczellán púder, kis doboz 3 korona, nagy doboz 5 korona.

Next