Az Ujság, 1914. november (12. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-18 / 290. szám

Szerda, 1914. november 18. AZ U­­JS3 - G bevonulásakor kitűzték az osztrák lobogót. A császárnét ugyanis az osztrák királyi herczegnői czím is megilleti. Egy rövid czikk a belga nép szenvedő hely­zetéről szól. Tél idején sújt le az Ínség Belgium­ban, mely nem termelő ország, s békeidőben is csak alapos importokkal tud gondoskodni ellátásán­ról. Ez idő szerint két millió lakosa van a kis országnak, s a lisztkészlet máris fogytán van. A belgákat segítő londoni bizottság számítása szerint 60.000 tonna gabonára, 15.000 tonna kukoricaára, 5000 tonna szárított főzelékre és tömérdek zsírra és szalonnára volna szükség, hogy a népet megmentsék az éhenhalástól.­­* A minap megkezdődött az angol alsóház ötö­dik és utolsó ülésszaka, melynek leteltével a kép­viselők mandátuma is lejár és ki kell tűzni az új választásokat, a­mennyiben ezt, a háborús álla­potra való tekintettel, se kerülhetnék el. A meg­nyitás az ismert, ünnepélyes szertartással ment végbe, s az ünnepi menetben a közönség megbámul­hatta az előkelő politikai személyiségeket, a­kik e világtörténeti időkben Anglia sorsát irányították. Az ünnepi menetet, mint rendesen, ezúttal­­ az állami heroldok nyitották meg, a­kik szokott egyen­ruhájuk helyett pánczélos harczi mezben jelentek meg, jelezvén, hogy most háborús időket élünk. Ezután Anglia nemesei haladtak ugyancsak ló­háton, jelképezvén, hogy a királyt vérük hullaj­­tásával is meg fogják védeni. A Buckingham-palo­­tából a menet a parlamenthez vonult. Anglia leg­főbb méltóságai öt­­díszhintót foglaltak el, a hato­dik üveges disztogatban a királyi pár volt. Időköz­b­en az alsóház is összeült, hogy meghallgassa a trónbeszédet és a kormány beszámolóját. A kép­viselők nem jelenhettek meg teljes számmal, mert a ház 126 tagja hadba vonult. Jellemző, hogy a hadbavonultak háromnegyed része unionista, míg a kormányt támogató képviselők szépen itthon maradtak. A menet útvonalán katonaság állt sor­falat tábori felszereléssel és khaki szinü egyenruhá­ban. Az utczákon zenekarok játszottak és az ön­kéntes bizottságok nagyban verbuváltak... A nagy napon állítólag ezer ember jelentkezett ka­tonai szolgálatra. i­f­iislh­írek harctterrel Újabb nagy herczok a Chantpagneban. London, november 17. A Morning post je­lenti : Péntek óta a Champagne vidékén élénk tevékenység észlelhető. A németek ismét heve­sen ágyúzzák Reimst és környékét. A németek harczvonalai félkörben veszik körül a várost. Az ellenség különböző erősségeknek birtokában van és a legutóbbi 48 órában heves támadáso­kat intézett a legfontosabb pontok ellen, mi­közben a legnagyobb nyomást Berry au Prae, továbbá Thiel felé gyakorolták. A németek nyilván nagy tüzérségi erősítést nyertek. Nehéz ostromágyúik ismét lementek a magaslatokról. A németek jóval előbbre tolták futóárkaikat. Szakadatlanul folynak az éjjeli támadások. Ma reggel sikerült a németeknek felrobbantani a vágóhidak épületeit. Párisban várják ez orosz győzelmek hírét. Genf, november 17. (Saját tudósítónk táv­irata.) A pétervári táviratok által félrevezetett franczia katonai kritikusok még tegnap is azt jelezték, hogy porosz területen közvetlenül kü­szöbön állanak eklatáns orosz győzelmek és franczia viszonzásul kilátásba helyezték az északi és keleti német hadállások ellen való általános előrenyomulást. Párisban és Bor­­deauxban várakoztak a lapok kinyomásával, hogy még közölhessék a fényes német győzelme­ket gyengítő pétervári jelentést. Mindeddig azon­ban semmi sem érkezett Péter­várról s a párisi kommentárok azt mutatják, hogy íróik nagy­­zavarban vannak. Hóvihar az észekfrancziaországi karsztéren London, november 17. A Times jelenti az északfrancziai harcrtérről . Ma reggel havazott. Az idő a legutóbbi napokban nagyon hideg. Erős szél fúj és nagy eső esett. Ma hóvihar volt, az utak sártengerré váltak és autók számára ma­j­dnem j­árhatatlanok. Öt milliárd hadihitel. Berlin, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) A B. Z. am Mittag jelenti : A biro­dalmi gyűlés dec­ember 2-iki háborús ülésében újabb öt milliárdnyi hadihitelre vonatkozó javas­lattal fog foglalkozni. Ebből a hadihitelből minden eshetőségre biztosítani akarják a kész­pénzszükségletet. A javaslat tehát óvatossági intézkedés. Esetleg a szükséglet kielégítésére birodalmi kincstári jegyeket fognak leszámí­tolni. Olasz lapalapítás — franczia tőkével. Milano, november 17. (Saját tudósítónk táv­irata.) Popolo d‘Itália czimen itt új lap indult meg, a­melyet fél millió franczia tőkével alapítottak. A lapot az Avanti eddigi és most elbocsátott szer­kesztője, Mussolini szerkeszti. Szarajevó üdvözlete. Szerajevó, november 17. Curcic polgármester a tartományi főváros nevében üdvözlő táviratot intézett Potiorek hadseregfőparancsnokhoz a val­­jevói győzelem és a legfőbb kitüntetés alkalmából. Kifejti, hogy a történelem aranybetűkkel fogja megörökíteni Potiorek táborszernagy dicső té­nyeit, melyek mindörökre elégtételt szereznek a monarchia szent és igaz ügyének és az ellenséget a megérdemelt büntetéséhez juttatják. Bosznia túl boldog, hogy a történelmi nagy időkben Potiorek táborszernagy vezetésére van bízva és biztosítja a tábornokot mély hálájáról. Potiorek táborszernagyhoz az ország minden részéből érkeztek üdvözlő táviratok. .­gy­ Az „Emden“ feltámadása. Berlin, november 17. A Berliner Tage­blatt jelentése szerint Vilmos császár az emdeni városi testületnek az Emden czirkáló elpusztu­lása alkalmából hozzá intézett táviratára távi­ratilag válaszolt, a­melyben megköszöni a rész­vételt­ és hangsúlyozza, hogy nagyobb, hatal­masabb Ernáén fog feltámadni, s az új hajó orrán ott lesz a vaskereszt, mely emlékeztetni fog a régi Emden dicsőségére. A pápa Olaszország semlegessége mellett. Róma, november 17. (Saját tudósítónk táv­irata.) A pápa az Unita Catholics főszerkesztő­jét kihallgatáson fogadta, s sürgősen figyel­meztette, hogy az olasz katolikusok törhetet­lent az ország semlegessége mellett hassanak közre és kerüljenek mindent, a­mi Olaszországot a világháborúba belevonhatná. Sonnino hazarendelte a nagyköveteket. Róma, november 17. (Saját tudósítónk táv­irata.) Sonnino valamennyi nagykövetet ad audiendum verbum Rómába hívta. Tittoni holnap érkezik meg ide. Kitüntetés a vaskereszttel. Bécs, november 17. Hindenburg tábornok értesítette Hardegg Ferencz gróf titkos taná­csost, hogy Vilmos császár a vaskereszt-rend­­jellel tüntette ki. Forrongás Írországban. Berlin, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) A Deutsche Tageszeitung jelenti Rot­terdamból . Megbízható részről arról érte­sülnek Londonban, hogy Írországban, a­hol egyáltalán nincsenek csapatok, nettán­ nő a forrongás, a­melyet az É­sza­k - A­meri­kában lakó írek minden eszközzel előmozdítanak. Az amerikai írek Newyorkban megjelenő fő­­orgánuma nyíltan felszólítja az íreket, hogy az angol kényuralom ellen lázadjanak fel. Menekülés Saturnból. Frankfurt, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) A Frankfurter Zeitung konstanti­nápolyi távirata szerint Batumban kiürítették a petróleumraktárakat és az olajkészleteket az ország belsejébe vitték. A kormányható­­ságok és bankok lázasan dolgoznak. Mindent hajóra­­ szállítanak, hogy Tifuiszbe vigyék. A jómódú lakosság menekülés­szerűen távozik a városból. Az orosz rablóhadjárat Bukovinában. Csernovicz, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) Ma ismét megnyitották az általános táv­iróforgalmat. Szadagórai menekültek rémítő rész­leteket beszélnek az oroszok pusztításairól. Igen sok zsidó lakost meggyilkoltak, sokat megsebesí­tettek, asszonyokon és tizenkét esztendős lányokon erőszakot követtek el. Ötszáz orosz kocsin elvitték a lakosság minden vagyonát. Az angolok bombázzák Szmirnát. Milano, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) A San Giorgio olasz gőzöst, a­mely ötszáz tonna szénnel Velencze irányában tar­tott, franczia hadihajók a Jóni-tengeren fel­tartóztatták és Bisertába kísérték, mert állí­tólag a hajó irományai nem feleltek meg a leg­újabb előírásoknak. A Bisagno gőzös Szmirná­­ból Brindisi­be érkezett és hírt hozott Szmirna ágyúzásának megkezdéséről. Egy angol torpedó­­vadász megparancsolta a Bisagnónak, hogy távozzon a kikötőből, s azután megkezdte a tüzelést. Távozás közben még látni lehetett a Bisagnóról, a­mint egy török vitorlás elsigyedt. Az angol hadikölcsön, London, november 17. Lapjelentések szerint a kormány 500 millió fontos hadikölcsönt szándé­kozik felvenni, mely két egyenlő részben fog ki­bocsáttatni. Indiai csapatok megszállták Said­ Szaid erődjeit. Berlin, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) Az admiralitás jelenti Londonból . A Perimmel szemközt fekvő Saik Szaid­ erőd­jeit a Vörös-tenger déli részén az indiai csapatok a Duke of Edinbourgh czirkáló támogatásával megszállották. Nagymennyiségű lőszert és hat ágyút zsákmányoltak, valamint sok foglyot ejtettek. Tanácskozás a legmagasabb árak meg­­állapításáról. A Budapesti Tudósító jelenti : A keres­kedelemügyi minisztériumban ma Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter elnök­­lésével Ghillány Imre báró földművelésügyi miniszternek valamint az osztrák kereskedelem­ügyi és földmivelésügyi kormány részvétele mellett tárgyalások folytak a gabonaneműek és a liszt legmagasabb árának megállapításáról. Az osztrák kiküldöttek a holnapi nap folyamán visszautaznak, hogy az eredményekről jelentést tegyenek kormányaiknak. A hét folyamán újabb összejövetel lesz a kérdés végleges meg­oldása ózdijából. Berlin engesztelő napja. Berlin, november 17. (Saját tudósítónk távirata.) A tőzsde helyiségei holnap, szerdán, az engesztelő nap miatt zárva maradnak. Az újságok sem jelenhetnek meg éjfélig. Postai csekkforgalom a német biro­­dalommal. Bécs, november 17. A német birodalommal való postai csekkforgalom november 20-án újból megindul. Kiviteli tilalom Oroszországban. Pétervár, november 17. A háború által elő­idézett rendkívüli viszonyok következtében a pénz­ügyminiszter eltiltotta a réz, fém, aczél és ólom kivitelét. A czukorkivitelt az archangelszki vám­vonalon át megengedték. Az argentnai németek a német bar* ezosokért* Berlin, november 17. A buenos-ayresi német bank 375 000 márkát küldött a birodalmi kanezés* lár helyettesének, mely összeget az argentínai németek és németbarátok gyűjtötték azzal a czél­­lal, hogy ez összegből a német harcrosok család­jait, valamint a sebesülteket segélyezzék. H.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék