Az Ujság, 1914. november (12. évfolyam, 273-302. szám)

1914-11-18 / 290. szám

EGY MILLIÓ: — A háború és Az Újság olvasói. — Negyedfél hónapja zúdulf­ ránk a háború veszedelme, — a világ legbékésebb nemzetére, a világ legbékeszeretőbb királyára. Azóta kettős kötelesség nehezedett a sajtóra. Nehéz körülmények között krónikásai voltunk az eseményeknek, s nehéz körülmények között élesztői és fűtői a hazafias lelkesedés és áldo­zatkészség tüzének. Hogy becsülettel végeztük munkánkat, hogy termő talajra hullott könyörgő beszé­dünk magva, ime itt van a gyönyörű, a ma­gyar újságírásban eddig páratlan eredmény : mindenféle gyűjtéseink összege a mai napon túlhaladta az egymillió koronát. íme itt van a részletes kimutatás : A véderőnek ................................ 69.244.45 K. A Vöröskeresztnek......................... 33.732.27 » • A Gyors­segély — Auguszta-alap­nak .............................­............. 139.481.­­S » A katonák karácsonyára ........ 161.431.30 » Szivarra, csokoládéra készpénzben 414.13 » Meleg ruhára készpénzben .......... 1.050.84 » Együtt.... 1.005.354.77 K. Mindez még nem merítette ki áldottszivü olvasóközönségünk áldozatkészségét. Számos társzekér vitte a hadsegítő irodába Az Újság olvasóinak természetben küldött adományait. Ötszáz óriási bál volt az áru, közte egy millió­nál jóval több szivar és czigaretta, sok méter­mázsa csokoládé, nagymennyiségű ágynemű, ruha, hósapka, csuklóvédő­ stb. Azokból a szobákból, a­hová a mi lelkes olvasótáborunk adományait hordta, sok­sok ezer jótétemény indult el felkeresni és eny­híteni a nyomort, vigasztalni és felépüléshez segíteni a sebesült­eket, örömet és hazulról való meleget vinni a har­czoló katonáknak. Ha volna zászlónk,■rainb-van'«'katonának, most hódolattal meghajtanék olvasóink előtt, így érjék be hálafele köszönet­einkkel. Büszkék vagyunk olvasóinkra ! Katonák karácsonya. A mai lapon a következő adományokat kaptuk: Magyar Földhitelintézet................. 5.000.— K. Ferenczy Gyula: Miskolcz .............. 100.— » Konkoly-Thege Zoltánná és Renner Irma gyűjtése, Bát..................... 142.— »» Csenge­ry Loránd............................. 150.— » Hadsegélyző bizottság Nagybánya . 150.— » Laczy Józsika 3, Laczy Rözsike 3, Laczy Rózsika 3, Klein Rózsi és Irén Garamolaszka 10, Fésűs Lajosné Mezőkaszony 3, Varga István 3.60, Bi­chier Bandi 5, özv. Schwarz Lajosné 10, Schermann Ist­vánná 6, Kundnt Messinger Eszti 6, a balatonfüredi i­ cf. presbitérium Győrffy Lajos s.­lelkész utján 15, Biró Béla és neje 6, Szilárd Alice Galgócz 3, Dóri Pál gimnazista 3, Kabos Vera Temesvár 10, özv. Braun Dávidné Sióm­áros 40, Tar Lajos Bogyiszló 9, Boschán Gizella 3, Elkán Klára 3, Lappert Etelka 36, Gall Auguszta 6, Németh Józsefné 6, Bölcske Istvánná 3,V. A. 21, Martha Thon Berlin 10, Dalm­­ady Zoltánné 10, Förster Lajosné 40, Heim­ann Mórné 3, Payer Edéné 3, Baracs Sándor 3, Keller István 3, Ádám Ferenczné 3, özv. Haják Antalné 20, özv. Asztalos Béláné 10, Schi­dy Gézáné 30, Alpár Edéné 15, Alpár Irmos 6, R. E. 10, Pajzsné 6, H. L. 30, H. E. 30, H. A. 18, S. N. 12, Rabés Kárólyné 3, Asztalos Etelka 10, László Sándorné 6. Előre képes hetilap 4, Zucker­­­mann Arnold 33, N. N. 12, Hausmanninger Sarolta 3, Bársony Mariska Sárvár 3, Morandini Román Csáktornya 30, dr. Köves Jánosné Kecskemét 3, Huber Anna Baracs 12, Kovách István Bereg­szász 9, özv. Gedeon Máténé Nagybaczon 22, Békési József 6, Gyam­athy Mózes Má­ram­aros - sziget 10, Mayer László Bátaszék II, Hrutka Mórné Arvapolhora 4, Gyöngyössy Toporcz 20, Lukács Imre dr. Mezőtúr 6, Tóth Józsefné Lebény 9, Nébel Gusztávné Sárvár 6, Kiss Alice Pásztó 6, Kintli Antal Orosztony 6, Weil Adolf Nagy­­kökényes 6 korona Összesen.... 6.267 60 K. Eddigi gyűjtésünk.... 155.163.70 K. Együtt.... 161.431.30 K. Gyors segély — Auguszta-alap. A mai napon a következő adományokat kaptuk : Incze Antal .................................... 5.— K. Dombóvári izraelita hitközség .... 50.— » Dombóvári chevra kadiea.............. 30.— » Hősök emlékére készült plakettekért 40.— » Összesen .77. 125.— » Eddigi gyűjtésünk___ 739.356.78 » Együtt ..77.739.48. 78 K? . * Deczember elsején nagyarányú jótékony in­tézménynyel szaporodik meg a főváros. Megnyílik a háborúban megrokkant katonák és a háború következtében munkátlanná lett intelligens nyo­morgók étterme. A nemes akcziót egy hónappal ezelőtt kezdte meg a Gyorssegély — Auguszta­­alap és ma­ már elérkezett a terv sikeres végre­hajtásához. Elég volt egy felszólítás, hogy a könyö­rületes emberek egész tábora Szövetkezzék­ a sze­rencsétlen éhezők megmentésére. Nagyon sokan kötelezték magukat arra, hogy havi hat korona jótékony adóval a háború egész tartamára egy-egy rokkant katona, vagy a hibáján kivil szenvedő ebédjét váltják meg. A költség másik felét az Auguszta-alap vállalta magára, így azután sike­rült sok száz nyomorgóról gondoskodni. A Katonai Biztosító Károly­ körút 3. szám­ alatti palotájának souterrainjében rendezik be az éttermet száz sze­mélyre. A többi hazaviheti az ebédet, a­mely na­ponta három tál ételből áll. Az ingyen-ebédre iga­zolványokat adnak ki, a­melyekért a kerületi elöl­járóságokon kell jelentkezni. Itt állítják ki az arra jogosultaknak az igazolványokat. A­­hat koronás­ étterem vezetését Itickl Gyuláné, Krausz Pálné, özvegy Szalay Péterné és Bauer Antalné vállalták, a kiosztás és kiszolgálás nehéz munkáját pedig na­ponta tíz-tiz miasszony végzi. Kétségtelen, hogy Budapest legérdekesebb helyisége lesz a háborús étterem, a­melyben az értünk folyó titán­­küzde­lem szerencsétlenei jutnak ellátáshoz addig, m­íg az állam és a társadalom véglegesen gondoskodik róluk. A véderőért. Minden adomány fölér egy felszántott könynyel. Adakozzunk! * A mai napon a következő adományokat kaptuk: Lakos Lajos takaréktüzhelygyár r.-t. munkásai ..................................... 13.58 K. Lakos­­Lajos takaréktüzhelygyár r.-t. iroda. ...................­...................... 5.— » Szabó Erzsébet Márta Újpest .... 1.30 » ■Cz. H. megbízásából Bibe!­siszka a 44. gyalogezred megsebesült és felgyógyulásuk után a harertérre visszatérő vitéz közlegényei ré­szére ................ 401.— » Összesen.... 421.08 » Eddigi gyűjtésünk.... 68.823.37 » Együtt.... 69.244.45 K. Vöröskereszt. Weissenbach J. báró szolgabiró Tab, Somogymegye ............... 100.— K. Ezen összeget a Nagyberény köz­ségben tartott lőosztályozásnál egy magát megnevezni nem akaró ur adta át a bizottságnak. P. K......... 20.— » összesen.... 120.— » Eddigi gyűjtésünk.... 33.612.27 » Együtt .777 337732 27 K. Az Otthon­írók és Hasapirók Köre hadikórháza részére. Nagy Ernő gyógyszerész Pécsaj ,. 5.— K. Egyéb adományok. Pártos Etelka, a magyardiószegi czukorgyári magán­iskola tanítónője iskolájának újabb két heti munkáját egy nagy ládában : 20 darab hósapka, 1­ csomó tépés és sebrongy, azonkívül nagymennyiségű viselt ruha. Mikó Sándor Székesfehérvár 300 darab czigaretta. * A hozzánk befolyó összegeket naponként a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rákóczi-uti fiók­osztályához befizetjük, a honnét 10.000 koronás tételekben a honvédelmi miniszter ur kezéhez kiutalványozzuk. ■■ *4 '*w*n.................­ AZ TJJSAG ■Szerda. 1914. november 18. Háborús mozaik. (Angol lapszemle. — Miről ir a Temps ? — Az angol parlament háborús ülése.) A Frankfurter Zeitung egyik legutóbbi száma, érdekes és jellemző szemelvényeket közöl az angol lapok közleményeiből. A Daily Mail-bel a, következő csodabogarakat halászta ki a német újság : ... Láttam egy német tisztet,, a­ki maga lőtte át kezét, hogy a tűzvonalból menekülhessen. ... A német lapok hasábjait más közlemények hijján végtelenül hosszú veszteséglisták töltik meg. ...Egy német katonatiszt Amerikában élő menyasszonyának levelet irt, melyben elmondja, hogy a múlt napokban részt,vett a­ német trónörö­kös temetésén. A trónörökös, bár ezt határozottan titkolják­­— a harcrtéren esett el. A Daily Telegraph közleményei: Bordeausból jelentik megbízható, de nem hivatalos forrásból, hogy Kluck tábornokkal egy bomba végzett. A Standard csodabogara .• Belga tisztek, a­kik kedden érkeztek Parisba, azt mesélik,­hogy a trón­örökös egész biztosan meghalt. Brüsszelben már ki is tűzték a németek a gyászlobogókat. A Pall Mall Gazelle a következő csemegével kedveskedik olvasóinak : A német császár, a­mikor Syriában járt­, meglátott egy pergamenre nyomott bibliát, melyet a hazirehi mosóban őriznek, s mely­nek értéke 5.750.000 korona. A császár a becses műkincset elkérte a szultántól, de ez csak becsület­szóra volt hajlandó a bibliát kölcsönadni (!) Vil­mos császár megszegte becsületszavát, s nem adta vissza a bibliát, melyet most a berlini múzeumban helyeztek el. V . .... A Daily Express tudósítója jelenti Parisból: A francziák a minap bevonultak egy falucskába, melyet egy nappal előbb a német csapatok kiürí­tettek. A faluban egyetlen ép ház sem maradt, csak a templomnak nem esett semmi baja, s a bevonuló csapatok álmélkodva látták, hogy a székesegyház küszöbén egy tiszteletremélt­ó külsejű ősz pap jelent meg s megáldotta a franczia katonákat. A tisztek meghívták az öreget vacsorára, s vacsora közben a lelkész rémes epizódokat mondott el a németek kegyetlenkedéséről. Estebéd után rövid áldást mon­dott, de egy tartalékos hadnagynak, a­ki a czivil­­életben tanár volt, feltűnt hibás latin kiejtése. Rö­vid vizsgálat­ után kiderült, hogy a tisztes aggas­tyán nem pap, hanem német kém... Másnap reg­gel agyon is lőtték. A Daily Call legújabb értesülése szerint az osztrák-magyar monarchia alig várja, hogy cser­ben hagyva, Németországot, a francziák és angolok közvetítésével béketárgyalásokat k­ezdjen Orosz­országgal. A Daily Chronicle arról értesül, hogy Német­ország 20 millió márkát küldött az Egyesült­ Álla­mokba hatalmas sajtó-campagne czéljaira. * A Temps legutolsó, külföldre érkezett számá­ból igen érdekes szemelvényeket közöl egy német lap. Az utolsó újságpéldányban három politikai czikk van, melyek a néphangulat alapos fordu­latáról tanúskodnak. Mind a három czikk tónusa támadó. Az egyik a sebesültekre és a hadikór­­h­ázakra vonatkozik. Az a panasz, hogy a sebesül­tekkel kíméletlenül bánnak és igen szűkre mérik szabadságidejüket, úgy hogy jóformán betegen küldik őket vissza a harertérre. A protekc­iósok azonban kivételes bánásmódban részesülnek, s viruló egészségben, piros-pozsgás arczázal járnak hónapszám Paris aszfaltján. A másik czikk a tábori postát támadja, mely­nek működése, a Temps szerint, igazán botrá­nyos. Akárhány katona a háború kezdete óta nem kapott h­írt hazulról. A visszás állapotokhoz hozzájárul a katonai és czivil­ postatisztek ver­sengése, a­minek ugyancsak a közönség vallja kárát. A harmadik czikknek »Sajnálatos tévedések* a czime. Ez az örökös denuncziálások ellen fordul, melynek javarészt személyes boszu művei. Ha valakinek német neve van, vagy pláne német rokonsága, az elegendő arra, hogy a rendőrségre czitáljék és agyongyötörjék. A följelentéseket meg se vizsgálják alaposan: egyszerűen eljárnak az ártatlanul den­ncziált áldozatok ellen. Az említett lappéldányban terjedelmes vezér­­czikk van Sarolta császárnéról, a­ki tudvalevőleg visszavonultan él Bouchon­t kastélyában Brüsszel mellett. Az öreg császárné tudvalevőleg nem ép elméjű, s mit sem tud a világ folyásáról. A­mikor menekülésre került a sor, sehogy se akart távozni kastélyából, mire Bouckont-kastélyra ,a németek

Next