Az Ujság, 1916. október (14. évfolyam, 273-303. szám)

1916-10-26 / 298. szám

a tókötőkből, részint a fcontinens nagyobb kikötőiből .Sz­ármaztak. A kiköt­ő a fejlődésnek még csak kez­detén van, de­ minden feltétellel rendelkezik arra, hogy a Fekete-tenger egyik legfontosabb gócz­­pom­ja legy­en. Tengeri bálák átviteli tilalma Németországban. Mint értesülü­nk, Németországban az eddig főzött és szárített halakra valamint sózott heringekre érvényben levő átviteli tilalmat az összes tengeri halakra és halkonzervekre kiterjesztenék, és ez az in­tézkedés október hó 23-án­­életbe lépett. Az ezzel kapcsolatban létesült megállapodások szerint a magyar kereskedők által október 1- ike előtt esz­közölt és hitelesen igazolható vásárlásokra nézve az átvitelt engedélyezni fogják az esetben, ha ezek a kötések az illetékes német hatóságoknál leg­később október 31-ig bejelentetnek. A Hódítem­én­y Részvénytársaság tehát felkéri az össze­érdekel­teket, hogy az ily természetű bejelentéseket ok­tóber 28-ig tegyék meg a Haditermény külföldi osztályánál (Nádor­ utcza 14.), hogy azok még idejekorán érvényesíthetők legyenek. Gazdasági kapcsolatunk Orosz-Lengyelország­gal. Az Országos Iparegyesület gyáripari szak­osztálya Vilmai­ Adolf főrendiházi tag szakosz­tályi elnök elnöklete alatt bizalmas értekezletet tartott, a­mely az orosz-lengyelországi okkupált területekkel való gazdasági kapcsolatunk fejlesz­tésének kérdésével foglalkozott. Az old­upált te­rületek kereskedelmi forgalmára vonatkozó rész­letkérdésekre nézve Goebel Leon főhadnagy, a lerakói es. és kir. áruforgalmi központ vezetője, adott a szakosztály tagjainak beható tájékoztatást. Magas színvonalú és tartalmas előadásában, a­mely e, nagyszámú és előkelő hallgatóság figyelmét mindvégig teljes mértékben lekötötte, közvetlen módon felölelte mindazt az anyagot, a­mely az orosz-lengyelországi okku­­pác­iós terület mezőgazdasági,, ipari" és kereskedelmi viszonyainak a termelés és fogyasztás fejlődésének, mos­tani kereskedelm­i kapcsolatunk állásának ismeretére és közgazdasági összeköttetésünk kiépítésének eszközeire vonatkozik. Előadása egész folyamán igyekezett megálla­pítani, hogy a magyar termelésnek és fogyasztásnak mi­lyen szerep jut ez idő szerint Oroszlengyelország gazdasági megerősítésében és a re­anarchiához való kapcsolósában és igyekezett rámutatni mindarra, a­mi a magyar gyáripar­nak e területeken való tervszerű térfoglalását­ előmozdít­hatná . A nagy tetszéssel fogadott, rendkívül tanul­ságos előadást a szakosztály nevében Uttm­ann Adolf elnök köszönte meg és az előadás minden lényeges részletéhez beható kritikai észrevételeket tett, a­melyeket a szakosztály az egyesület útján beadandó felterjesztések alakjában fog megfelelő javaslatokkal egyetemben illetékes helyre eljut­tatni. Hangsúlyozta különösen, hogy­ Magyar­­országnak, a­mely a harcrtéren a kvóta arányán túl vérzik, joga van ahhoz, hogy az okkupált területek termékeiben legalább a kvóta arányában részesedjék. Az előadás megtartása után Goebel főhadnagy mindazoknak a szakosztályi tagoknak, a­kik az orosz­lengyelországi forgalomban már eddig is érdekeltséget vállaltak, vagy az előadás nyomán ilyennek vállalását tervbe vették, részletesebb felvilágosítást és tájékozta­tást nyújtott. Az előadó ezeknek a bizalmas megbeszélé­seknek anyagát beható tárgyalás czéljából már ezúttal is előjegyzésbe vette. A Magyar áruforgalmi Iroda ügyvivő bizottsága. A kereskedelemügyi miniszter jóváhagyása alapján az iroda intéző­bizottsága a következő tagokból alaku­l­ meg : Kovács Gyula dr., m. kir. udvari tanácsos, a m. kir. Kereskedelmi Múzeum igazgatója, helyettese Szende Gyula, a m. kir. Kereskedelmi Múzeum előadója , Vájó József, a kereskedelmi és iparkamara ügyvezető titkára, helyettese Székely Artur dr., a kereskedelmi és ipar­kamara előadója, Reiss Jenő dr., a Haditermény r.-t. helyettes igazgatója, helyettese Schnabel Viktor, a Hadi­­termény r.­t. osztályfőnöke. Póiállatvásár. A kereskedelemügyi miniszter meg­engedte, hogy a Bars vármegye területéhez tartozó Zsar­­enceza községben a folyó évi július hó 24-ére esett, de el­ma­radt országos állatvásár helyett folyó évi november 1 hó 15-án pótállatvásárt tartsanak. Változás a barcsi sertéshizlalónál. Nemrégiben történt,, hogy a­­Magyar Bank és Kereskedelmi r.-t . megszerezte a Barcsi sertéshizlaló r.­t. részvény­­többségét. Ezzel kapcsolatban most változás ál­lott be a sertéshizlaló ügyvitelében. A legutóbbi igazgatósági ülésen­­ Aeidre­r­ Rezső barcsi földbérlőt a vállalat vezérigazgatójává nevezték ki­. Ezzel kapcsolatban­­megemlítjük, hogy a kormány a barcsi­­hizlaló sertéslétszámának kontingensét 10.000 darabban állapította meg. A harc­térről származó csikók marhalevelei. A földm mevelésügyi miniszter a törvényhatóságok főispánjaihoz intézett rendeletében intézkedett a harcztérről származó csikók marhaleveleit illető­leg. Ugyanis a harcztérről származó és az egyes vármegyékben elárverezett csikóknál sem tehető kivétel a törvények általános rendelkezése alól, hogy minden ló a tulajdonátruházásnál marha­levéllel látandó el s a katonai hatóságoktól nem kí­vánható, hogy az előírt lóigazolványokat kiállít­sák. A földm­ivelésügyi miniszter utasította a fő­ispánokat, hogy az ilyen csikóknak marhalevéllel való ellátása iránt intézkedjenek. Az iktatókönyvbe valamint a marhalevélbe be kell jegyezni : »Harcz­térről származó csikó.« Gazdasági előadások kisgazdák részére. A Magyar Gazdaszövetség 1918. évi deczember 15-től 1917. évi ápri­lis 30-ig terjedő időközben előadásokat rendez a háborús gazdálkodásról és a rendkívüli viszonyokkal kapcsolatos kormányintézkedések, társadalmi feladatok stb. köréből. Ez előadások megtartásánál elsősorban a falusi kisgazdá­kat, különösen pedig a Magyar Gazdaszövetségnek azokat a testületi tagjait (gazdakörök, olvasóegyletek, szövet­kezetek) veszik figyelembe, a­melyek 1910. évi november 15-ig levelezőlapon a szövetséget előadó küldése czéljából megkeresik. A jelentkező testületek egyúttal szívesked­jenek az előadás helyére és tárgyára, továbbá a közleke­dési viszonyokra vonatkozó különös kívánságaikat is közölni. Az előadás teljesen díjtalan. A budapesti fojssrózsne árjegyzései október 24-ikén. Tisza vidéki eredeti 502—510 K. Erdélyi osztályozott, lámpázott, vagyontételben 495 K. Kosáráru (5*/1’ darab 2 K.) átszámítva 500.90 K. Irányzat: szilárd. —­ Idő­járás : hűvös. — Megjegyzés: Bécs szilárd. A fuvarokmányok fen­yegteötelezettsége. A m. kir. Folyam- és Tengerhajózási r.-t. közli, hogy folyó évi november hó 1-étől való érvénynyel helyiárudijszabásá­­nak I. rész A) szakaszában a sír. általános fiatározmá­­nyok« 4. pontjában­­a fuvarlevél alakjai a második és harmadik bekezdés törlendő és a következővel pótolandó : »A fuvarlevelek bélyegkötelezettségét illetőleg a tekin­tetben jövő törvények és rendeletek mértékadók.« A helyi árudijszabás I. rész B) szakasza D) fejezetének IV. pont­jában (bélyegilleték) foglaltakat szintén törölni kell és a következő szöveggel pótolni: VA fuvarlevelek, feladó­vevények, átvételi elismervények, rakodási jegyzékek, értesítő levelek stb. bélyegilletékek a tekintetbe jövő tör­­vényeknek és rendelet­elmnek megfelelően esedékes.­ Egységes vasút! kocsifék A berlini Lolzalanzeiger szerint egységes fék alkalmazása várható a tehervonatok fékezésére nézve. Hir szerint e héten Berlinben folytatják és befejezik az osztrák és a magyar vasút-igazgatások képviselőinek jelenlétében az erre vonatkozó kísérleteket és remélhető, hogy ez a német vasútigazgatások egyleté­ben, a­melyhez tudvalevőleg ez osztrák és a magyar vasúti­ga­zgatások is tartoznak, újabb, közös eljárás kez­detét jelzi. MOZGÓKÉP-OTTHON VI., Teréz-Börút 28. Te.a.on: Jegyrendelés 144-98 Amerika leg poéfikieabb filmmí­ve, a Son­g gyár remeke Ék Fé^salu^ás1 Életkép 5 fel­von­ás­ban. Főszerepben: IYriss Stathlyn Wiliams« B divatkirálynlf Víg látás 3 f­elvonásban. Főszerepekben­­ Jeetty D&rmana és A bort Paung. Pénztár : d. e. 11—1-is? és d. n. fél 3 órától. Előadások kezdete :«4, 6, este 8 és 10 órakor. AZ ÚJSÁG Csütörtök, 1916. október 3­6, ....................................." ' ■ .............................-■■»■■■-rrr.7' Árupiacz. Gabona. A budapesti gabonatőzsde. A mai hozatalok gyengébbek. A kirá­lat gyenge, de a kereslet is tartózkodó volt, így csak alig fejlődhetett üzleti forgalom. Az irányzat általában tartott r­­aradt.­­Tagvak előtérben legmagasabb árakat értek el. Taka­mártycikkek elhanyagí­tva inkább gyengül­tek. Káposzta és hagyma nem változtak. Széna és szalma árát jól tartotta. Zsákok keresettek. Gabona forgalom A tóvárosi közraktárak október 2­­-tól október 24-ig állománya október 23-án Erke- Elszál- 1£)11J tyi ÁK&tV 't 1*S©!C. Sertésvásári jeleniék. Október 15. (A ferencsvárosi zári vásárról.) Érkezés nem vett. ■ ... ' zeit ittatott métermázsa m­étermazsa Búza.... 2.649 — Búza.... P.400 7.201 Rozs .... 9--7 — Rozs.... 2-300 — Árpa .... 456 800 Árpa.... 5.100 7.600 Zab .... 4'­6 — Zab .... 76.800 180.400 Tengeri .. 462 — Tengeri.. 21.700 2.1 ' Repcze .. —, — Repcze .. 100 3.300 Liszt___ 306 5.953 Liszt.... 36.900 19.000 Korpa .. . 851 EGYLETEK. () Előadás a Vöröskereszt javára. A budapesti pálya­­udvarokon működő Vörö­ke­rets­t nyitó állomások vezetősége az üdítő állomások javír­a október 28-ikán, szombaton, este V2­ órakor az Uránia tudományos szinházban jótékony­­­télyt rendez, melynek keretében Harmatzy-Simon Loránd vöröskeresztegyleti főmegbizott-h­elyett­es »Utazás a Közép­­tengeren« vasimon ezázh­atvan vetített képpel kisért felolva­sást tart. A rendes Uránia színházi helyárak csak nagyon mérsékelten vannak emelve. Jegyek kaphatók az Uránia* színház pénztáránál és a Vöröskereszt-Egylet központjában (Vár, Disz-tér 1.). (­ V3153ksr8szt-estély Zichy gróf kastélyában, a Ma­gyar Vörös­ kere*zt,-Egylet b-1 t iczi­­ókja részben a köz­pont, részben saját segélyezési alapja javára Zichy Mária grófnő l­özsinél, védveresége mellett október 19-ikén a kis­kastél emeleti termeiben tombolával egzes­ fözött, tea-délutánt rendez. A hal­­­nczi flőkegylet mimiestb elkövet a sót-éscoa-' n u'.atság érdekében. f ) A Stifánis­ Szövetség sxoeziAlpa Uti Sal slakosstást­ s e hó 28-ikán, szombaton, délután 6 órakor a Központi Vámé­háza tanácstermében IIV., Városház­ utcza 2. I­ em.) ülést­art, melynek tárgyai Az anya és c­secsemővédelem»nel foglalkozó budapesti egyesületek működésének ««élvezéséről megkezdett tanácskozás folytatása. Felszólalásra jelentkez­tek : erői Károlyi Lászlóné, Fikler X. Gyula, Lányi Márton dr., Neugebaner Vilmos, trellerné Iliskoltzy Eugénia, Számó Sándor dr. Balla Béla de KÉPZŐMŰVÉSZET. ** Dürer Albert magyar szülővárosa. Dürer Albert, a német művészet legnagyobb mestere, maga írta meg önéletrajzában, hogy apja, az idő­sebb Dürer Albert, Magyarországon született, még­pedig a békés megyei Ajtós községben. A német műtörténelmet ez az adat régóta izgatta­­, nehezen tudtak a német esztétikusok és törénet­­búvárok belenyugodni abba, hogy ennek a mű­vésznek ereiben, kiben a németség művészeti, tulajdonságai a legjellemzőbb módon testesültek meg, idegen vér csörgedezett volna. Nem egy kísérlet történt már Dürer magyar származásának elhomályosítására. Egy föltevés szerint Dürer apja Magyarországon született ugyan, de nem magyar vér volt, hanem német telepesek sarja. A háború véletlene Békésgyulára vetette Egon Er­win Kisch prágai írót, jelenleg hadseregünk tisztjét, ki ott a vármegye levéltárában igyekezett a valóban nem egészen világos kérdésnek meg­oldására jutni, s a ki­vizsgálódásának eredmé­nyéről a Berliner Tagsblatt-ban számol be. A kér­dés tudniillik ez : az Ajtósi nevet (a német Dürer­­­rdürer név magyar alakját) mint örökölt családi nevet, vagy pedig csupán mint származása helyét megjelölő jelzőt viselte-e az öregebbik Dürert Kisch hiába kutatott Ajtósy-d­ah­dnév után. Olyannak sem a levéltárban, sem sirkőfelir­atokon nem akadt sem a czímerére, sem egyéb nyomára. Aimal sűrűbben azonban az Ajtósy (vagy Ajtósi) névvel kombinált más családnevekre,, például ajtósi Bradách Miklós, ajtósi Török János nevére, azután a Deák-Ajtósi, a Keresztély-Ajtósy stb. családnevekre. Pozitív bizonyságok hí­ján ezeknek a negatív­, adatoknak alapján veszi most bizo­nyosra Kisdi, hogy Gyulán és környékén sokféle id­egen telepes élt (az Oláh, Török, Horváth és Bosnyák Családnév előfordulása szerint arra vall, hogy oláh, török, horvát és bosnyák nemze régű telepesek). Német telepesek is, kik eredeti vagy nemzetiségüket jelző nevük mellett az »aj­ant jelzőt is használhatták. Mindebből az következik, hogy az »Ajtósy« név nem pontos és megbízható adat­ annak megállapítására, hogy a Dürerek magyar vérűek volnának. Attól Dürer Albert apja bízvást lehetett német telepesek gyermeke. ** Az Iparművészeti Társulat karácsonyi vásárja. Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat ez idén is megrendezi karácsonyi vásárját abban a biztos feltevés­­ben, hogy, művészi iparosok és kiválóbb műkedvelők újabb munkáikat beküldik és ezzel biztosítják vállalkozá­sának sikerét. A társulat vezetősége minden lehetőt meg­­tesz, hogy a közönséget­ idevonzza és elősegítse a kiállí­­tott tárgyak kelendőségét. A maga részéről ez alkalommal a társulat 4000 koronát irányzott elő iparművészeti vásár­­lásokra, a­mennyiben karácsonyi vásárján szerzi be tárgy, sorsjátékénak nyereménytárgyait. A társulat tehát fel­­kéri az iparművészeket és műkedvelőket­, hogy vegyenek részt a kiállításon és jelentsék be, hogy miféle munkákkal akarnak résztvenni a karácsonyi vásáron és mekkora te­­rületre van szükségük azok elhelyezésére. A bejelentő­ íveket legkésőbben november hó 10-ig kell beküldeni az igazgatóságnak. A tárgyak beküldésének végső határideje f. évi november hó 20-ika. SFCitT. F©©S5feal8» Kettős hadi mérkőzés a Kár­gás m után. tfideta. nef. kezék­k­eziu«el T­ö­les» vasárnap a Hungária­ úti sporttelep. Délután 1 órakor a BTC csapata m­érkőzik a Vas- és Fémi­munkások csapatával, m­íg 3 órakor a 33 M­FG egyre jobb formát mutató csapata találkozik az MTK-val. Egy héttel a válogatott mérkőzés előtt a mérkőzéseken fog eldőlni, hogy kik lesznek­ a válogatott csapat tagjai. Severssísy*. — Negyedik nap. —* T. Csepel: díj. Díj 1800 korona. Táv 2000 méter. 1. Gencsy K. Co pm TállóZOS 56Vz (Pintér). 2. Dunaszigeti ménes 46 sk Opium 04’^ (Matics). 3. Tiszai m­énes Só­ste Korea II. 48 Y» (Mayer). —­ Futott még: Pilaster 54 (Nagy). — Két és fél hoszszal első, másfél hoszszal harmadik. —« Tot.: 10 : 47. Helyre : I. 10 : 10, II. 10 : 18. — IX. ESadésc­handiCSpítl, Dij 1800 korona. Táv 1200 méter. 1. Vertbély D. Só­sk Adria 67 (Altmann). 2. Molnár L. Mé­sher Misi (Nagy). 3. Dusch­enek J. id. stpm Dara 63 (Dávid). *— Fm­a­tt még: Maladekka 60 (Hutfless). — Fél hoszszal csög­lés

Next