Az Ujság, 1918. március (16. évfolyam, 51-77. szám)

1918-03-12 / 60. szám

8 AZ U JSit Gr Kedd, 1918. márcziuk 13. «—«———------------------------------------------- — tisztviselők Országos Szövetsége meghívására az Országos J Tparegyesület nagytermében érdekes előadást tartott. Előadásában fejtegette azt a hatást, melyet az európai egyensúlyra a világháború kitörése gyakorolt. Az elő­adást a nagyszámú hallgatóság élénk tetszéssel fogadta. SZISH1Z. ISSE Misit Fant® üti a Royal-Apolló bán. Ismételten láttuk már „munkában" Prof. Nick Fantomot, a rejtelmes történetek világ­szerte népszerű és ünnepelt hősét, mindig lebi­lincselte figyelmünket utolérhetetlen ötletessé­gével, felejthetetlen perezeket szerzett hátbor­zongató vakmerőségével, de a mit ma este adott ‘a Royal-Apolló bemutatóelőadásán, az méltán elhomályosítja összes eddigi bravúrjait. Ma kétségtelenül ő a detektiv-ideál a mozgó­képek birodalmában. ■■■A- névtelen asszony czimü négyfelvonásos rejtelmes történetnek a kibogozó ja ezúttal. Egy gyönyörűséges asszonyt sodor útjába a sors e&y pillanatra: Mintha csak vízió lett volna; a detektív nyomozni kezd a bájos nő után, rá is- akad leleményesen, de véletlenül megtudja azt: is nyomozása közben, hogy a nő vagyont érő nyakekét egy betörőbanda el akarja lopni. Természetes, hogy a jómadarak egy-kettőre hu­rokra kerülnek. Most következik a súlyosabb feladat. Egy orosz gróf kastélyában egy kép tűnik a detektív szemébe; a festmény a meg­szólalásig hasonlit ahhoz a nőhöz, a kinek az ékszerét megmentette. Tévedésről szó sem lo­bét.- De itt a nagy bökkenő: a gróf elmondja, hogy a festmény volt jegyesét ábrázolja, a ki érvekkel előbb meghalt. De minek folytassuk, a, kép ezerszer izgatóbban tárja a nyomozás fá­zisait a szemlélő elé. A bonyodalmak labirintu­sában látjuk a detektívet, a ki éjjel-nappal ku­tat a kivezető ut után. Egy órahosszat pereg­nek a képek a vásznon, a szemlélő ámulatból­­ámulatba esik a mesteri bajszában, csodálato­san bonyolult helyzeteket old meg a detektív, nagyszabású titkokról pattan le a zár perezről­­perezre, mig végre jön a megoldás. A hatalmas film felépítése mesteri kezek munkája. Egy jelenete sem jár taposott utón, az' izgalmas cselekmény az utolsó szálig új­szerű, minden kép újabb meglepetés. Régen láttunk filmet, a melynek oly varázslatos hatása lett volna, mint ennek a szenzácziós detektiv­­történetnek. A rendező valóságos csodákat mü­vei benne. Nick Fantom szerepét a hírneves Maik Landa alakítja, a nőt pedig Maria Fein ábrázolja lebilincselő művészettel. Á -műsort A két jómadár czimü kaczagtató mózitréfa vezeti be. Külön szenzációja a be­mutató-előadásnak A diadalmas férfi czimü hároüifelvonásos színjáték Gunnar Tolnas-szel a főszerepben. A Nordish-filmgyár legjava ter­méséből való a hatalmas film, a mely egy zse­niális ' mérnök küzködését és diadalát tárja a közönség elé. Ezzel a három filmmel indul uj diadalut­­jára a Royal-Apolló. A közönség szokatlanul bensőséges elismeréséből következtetve egészen bizonyos, -hogy az nj műsor nem csak egy hétig tartja majd lázban a mozilátogatókat, * * A Vilmos-huszárok müvészestéje. Huszár­lovak toporzékoltak ma este az Opera kocsifel­járójának oldalain, kék atillás meg csukaszürke köpönyeges huszárok állottak sorfalat a lépcső­kön, hatalmasra nagyított ezredjelvények díszí­tették a színházat, hol a Vilmos-huszárok, a hetes közös huszárezred tartotta meg müvészestéjét öz­vegyeinek és árváinak javára. A legpompásabb közönség töltötte meg zsúfolásig a nézőtér szék­sorait és páholyait, a műsor rendkívül magas szín­vonalú számait zugó taps kísérte, az est pedig százötvenezer koronánál jóval nagyobb összeget eredményezett a jótékonyczélra. Az Opera zene­­lkaira a Sakomtala-nyitánynyal kezdette meg a műsort Kerner István főzeneigazgató vezetése alatt. Á magánszereplők között Márkus Emília jelent meg elsőnek a közönség előtt, hogy Molnár Feróncz megragadó erejű prológusának szépségét tolmácsolja az egybegyűlteknek. Medek Anna, ki­nek nagyszerű művészetén kívül eléggé meg nem becsülhető érdeme az is, hogy lehetőleg mindig kevésbé ismeretes müvekkel gyönyörködteti kö­zönségét, Verdi »A végzet hatalma« czimü operá­jának egyik áriáját adta elő. Dohnányi Ernő Schumann. Gyermekjeleneteit zongorázta, olyan költői elmélyedéssel, a mint ezt rajta kivül nem tudja talán senki sem. Ernőd Tamás és Karinthy Frigyes balladája, egy lengyel grófnő kastélyában játszódó kis egyfelvónásos rekesztette be a műsor első részét. A grófnő szerelméért meghaló fiatal huszárhadnagy megkapó történetét Gombaszögi Frida, Uray, Petheő, Palló, Dalnoki, Pilinszky és Somiár keltették életre. A szünet után a ragyogó ; technikával zongorázó Dőry László, majd Boross jGéza jelent meg a színpadon, ki a közönség hangos ikaczagása mellett Szirmai Albert néhány finom ötletcsséggel megcsinált kabaré-dalá^, énekelte gl A zongoránál maga a szerző ült. Újdonságot hal­lottunk ezután, Rékai Nándor igen hatásos, magya­ros Bucsudalát, Rózsa Lajos zengő hangú előadá­sában. Sándor Erzsi kamaraénekesnő a Lakmé csengetyü-áriájának könnyedén legyőzött nehéz­ségeivel bírta zugó tapsokra a hallgatóságot. Her­ezeg Eerencz Az arany medália czimü vidám és mégis megható jelenete rekesztette be a műsort. A Kacsóh Pongrácz gyűjtéséből való énekszá­mokkal tarkított apróságnak szerepeit Ághy Erzsi, Ihász, Pártos, Uray, de különösen Rákosi Szidi cs Vcndrey Ferencz játszották mesteri tökéletes­­seggel. Az ezred legénységének a küldöttsége je­lent meg végezetül a színpadon öt, vitézségi érmek­kel elárasztott törzsőrmester vezetése alatt, kik közül Guth Rókus mondott formás kis beszédet, az ezred özvegyeinek és árváinak nevében meg­köszönve a szerzők és művészek fáradozását, a közönség áldozatkészségét. * Opera. Uj Simoíiéja volt a Violanta vasárnap esti előadásának: Farkas Sándor. A rendkívül használható énekest nagy muzikalitása, pompás színjátszó képessége diadalmasan segítette át a szerep nehézségein. Hangban azonban meg ő sem teljesen méltó partnere Modek Annának és Szc­­helyhidy JFerencznek. * A Nemzeti Színház uj örökös tagjai. Majd tiz éve, hogy a Nemzeti Színház örökös tagjai­nak száma megszaporodott. Most három uj ki­nevezéssel az igazgatóság ismét életre kelti az állami színház tagjainak e legfőbb kitünteté­sét. Bánffyi gróf főigazgató Cs. Alszeghy Ir­mát, S. Fáy Szerénát és K. Hegyessy Marit sok évi értékes művészi munkájuknak elismeréséül a Nemzeti Színház örökös tagjainak nevezte ki. * Hangversenyek. Dohnányi, Hubay, Ke­mény, Molnár és Kerpely népszerű kamarazene­­délutánt rendeztek vasárnap a Zeneakadémia ter­mében. Az egyesülés minden egyes tagja nagy­szerű kamarazenész, egészen természetes tehát, hogy úgy Dvorzsák, mint Schumann zongora­ötöseit tökéletes művészettel adták elő. A műsor két szélső száma között Hubay Jenő és Dohnányi Ernő bemutatták Végh János hegedű-zongora szonátáját. A nemrégiben elhunyt kitűnő muzsikus­nak ezt a müvét is az előkelő dallamosság, finom harmonizálás és pompás hangzás jellemzik. A kö­zönség fergeteges tapsokkal hálálta- meg az elő­adóknak a hosszú időre emlékezetes művészi él­vezetet. Vasárnap délelőtt filharmonikus matiné volt a Vigadóban. Lhevinne Csajkovszki zongoraver­senyét adta elő, a zenekar pedig, Kerner István vezetése alatt, a nagy orosz zeneszerző ötödik szimfóniáját. A közönség meleg szeretettel ünne­pelte Kerner főzeneigazgatót és a vendégművészt. M. Szoyer Ilonka az Uránia-Szinház közön­ségét gyönyörködtette tegnapi matinéján. Puccini és Maillart áriáit, továbbá Mendelssohn, Grieg, Brahms, Meyer-Hellmond, Mahler és D’Albert dalait énekelte szépen csengő nangon és előkelő művészettel. Természetesen zugó tapsokkal ünne­pelték. A zongorakiséretben magának Márkus Dezsőnek finom és stílusos játékát élveztük. Lhevinne József ejtette ismét lázba tegnap este a Zeneakadémia nagytermének a közönségét. Műsorának néhány számát szinte utólérhetetlenül játszotta. Különösen Weber e-dur szonátájának utolsó tételével és Dohnányi /-moll tanulmányá­val ragadta el hallgatóságát; mely fergeteges taps­­orkánnal több ismétlést is rádást követelt és ka­pott tőle. Szántó Tivadar, a külföldön nagyhírű zon­goraművész végre idehaza is népszerű lett. Mai hangversenyére már zsúfolásig megtelt a Vigadó nagyterme. S a művész nemcsak egyéni előadásával, hanem műsorának az összeállí­tásával is megérdemli a közönség szeretetét. Mindig gondoskodik valami újdonságról, vagy leg­alább is ritkán hallható műről, miáltal műsora érdekessé lesz. Ma este Ravel s>Le Gibet« (az akasz­tófa) czimü kis zeneképét mutatta be. Szokatlan­­ságában megkapó, finom technikával megcsinált alkotás, noha Debussy utána következett »Jardins sous la pluie«-jének a szépségeit hangulatosság és kifejező erő tekintetében meg sem közelití. A közönség zugó tapsorkánnal adózott a kitűnő művésznek, ki számos ráadással köszönte meg a meleg ümiepeltetést. Ugyanebben az időben a bécsiek dédelgetett csodagyermeke, a kis HiJger Elza hangversenyzett a Zeneakadémiában. Meleg tónusáról, nagy tech­nikájáról és korát meghaladóan intelligens elő­adásáról volt már alkalmunk írni. Az alig tizenkét esztendős cselló-művésznő ma is mindenkit meg­hódított nem közönséges képességeivel. Fergete­gesen ünnepelték. Hangversenyén Monde Erzsi dalénekesnő működött közre, ki Grieg, Rubinstem, Mahler, Wolf és Marx dalait énekelte sok közvet­lenséggel és leányos megérzéssel. Őt is melegen megtapsolták. Dienzl Oszkár művészi zongora­­kísérő volt. * Szegény Weáskind nem akart mint nyomorék jönni végig az élete további folyamán és 6 maga erő­szakolta ki, hogy megoperálják még egyszer. Szombat délelőtt már eszméleten kivül volt, — felesége, a ki ott ült betegágya mellett, nem lelietet-t kétségben ura sorsát illetőleg. • Utolsó szavai a vallásról szólották. Néhány régi dalát is elénekelte, inkább a halál mámorában már és szinte önmagának. A melódiákba mintha rettenetes fáj­dalmait akarta volna belezengeni. Bs mig 6 dalolva bú­csúzott az élettől, felesége és leánya zokogva hallgatták. * Fizetésemelés a kolozsvári színháznál. A kolozsvári nemzeti színház tagjait ismét kelle­mes és váratlan meglepetés érte. Az igazgató­ság valamennyi tagjának és alkalmazottjának fizetését felemelte és pedig a kisfizetésű embe­rekét 60%-kal, a. nagyobb fizetésű ekét pedig 40, illetőleg 30%-kal. A színház tagjai körében an­nál nagyobb örömet és lelkesedést keltett ez a nobilis cs megértő intézkedés, mert. a háború folyama alatt már több ízben részesültek szá­zalékos fizetésjavitásban, háborús segélyben, házbérpótlékban, úgy hogy ez a mostani vá­ratlanul érkezett állandó természetű segítség csak betetőzése az igazgatóság szocziális gon­doskodásának. A szinügyi választmány is nagy elismeréssel vette tudomásul az igazgatóság intézkedését s ennek honorálásaképpen elhatá­rozta a színház helyárainak emelését is. * A Hővirág Sikere imponáló méretekben nyálat­kozott meg tegnap este is. A jegyek már az árusítás első órájában elkeltek, és az ezernyi tömeg, a mely a pénztárakat ostromolta, már csak a hét többi estéjére válthatott jegyeket. * Nemcsak nálunk, Berlinben is rendkívüli a szín­házi konjunktúra. A Metropol színház r.-t. most teszi közzé mérlegét, a mely szerint az idei bevétele soha nem remélt magasságra rúgott. N<m kevesebb mint 1,950.069 márka volt a bevétele a színháznak, kerek millióval több, mint tavaly, a mikor összesen 978.881 márkát vettek be. Tiszta haszna a Metropol színház r.-t.-nak e horribilis bevételből 648.217 márka. * A Princz, -Gábor Andor háromfelyonásos vig­­játéka, a melyet pénteken adnak először a Vígszínházban, a következő szereposztásban kerül bemutatóra : Coríi- Károlyvav Albin herezeg : Fenyveasy Emil. Tibor, a fia ; Kertész Dezső, Amália, a leánya : Kármán Eizsi. Szegedy Bernát báró : Hegedűs Gyula. Malvin, a felesége: Ha­­raszthy Hefmin. Milike, a leánya; Varsányi Irén. Ver­peléti Werner Hugó lovag : Góth Sándor. Kelemen Mária, színésznő: Góthné.Kertész Ella. János: Fenyő Aladár. Zsófi : Varga Anna. w. Az előadást Góth Sándor rendezi. * Fővárosi színigazgatók felfedező körútra indulnak most vidékre. Keresnek, kutatnak rejtett zsenik után, hátha sikerül valahol a vidéken uj nagyságokat, színész­nőket, színészeket felfedezni. Most Győr van soron. Beöthy László, Faludi Sándor direktorok és Tapolczai a Városi Színház részéről más-más előadását fogják a színháznak végignézni abban a reményben, hogy uj csillagot hozhatnak Budapestre. A mit egyébként szívből kívánunk nekik. * Az erősebb. A Várszínház megnyitó előadásul mutatja be Bánffy Miklós gróf Az erősebb czimü uj da­rabját. Az erősebb modern társadalmi dráma, a melynek főszerepeit Váradi Aranka, Cs. Alszeghy Irma, Odry, Uray és Pethes játszszák és Hevesi Sándor rendezi. Az újjáépített Várszínház felavatása előreláthatólag már. ozius 2I-én lesz. * A legszebb film. Az Uránia ismét ezzel a jelzéssel nyitja meg uj műsorának sorozatos előadásait: a legszebb film. Annyi bizonyos, hogy ez a legtömörebb kritikája a Tengerparti álom finom poéziásel kigondolt és mestert fnü­­vészettel megkonstruált filmjátéknak. Igazi fraczia munka, játékban és rendezésben egy­aránt. A szépséges Susanne Grandais főszerep­­alakítása a legnagyobbak közül való; partnere,, Signorét pedig a fiatal berczeg szerepében a nemes elegánczia tökélye. Valóban meleg pre­mierje volt az Urániának hétfőn, egyike azok­nak a szenzáeziót árasztó, forró premiéreknek, melyek a táblás házak bosszú sorát szokták megnyitni. A Snsaune Grandais-űliu előtt egy mélyen szántó és szövevényében hihetetlenül erős hatású színjátékot mutatott be még uj mű­sorában az Uránia : Guthy Somának bravúro­san megkomponált filmjátékát a Megbélyegzett czimmel. Az Uránia egész hétre előre árusítja a jegyeket és előadásai mindennap 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. * Seat M’Ahesa és Gertrude Barrison a Budapesti Színházban. Csütörtök, pértek, 6zcmb.it és vasárnap este )48 órakor Sent M’Ahesa, a világhírű ókeleti táncz­­müvésznő és Gertrude Barrison lépnek föl a Budapesti Színházban. Sent M’Ahesa nálunk is bemutatja leghíre­sebb és legmüvészibb tánezprodukezióját ,az ókeleti meztelentánczot. Gertrude Barrison Andersen meséit tánczolja el csodás jelmezekben. Jegyek Bárd és Lyra jegyirodákban, továbbá a Budapesti Színház pénztáránál válthatók. * Az oliveral bika- D’Albert uj operáját, Azt oliverai bikát nagy sikerrel mutatták be a lip­csei városi színházban. Az újdonság verista muzsika spanyol kolorittal. A partitúrában igen sok a hatás vadászás, .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék